Indeks:Bahasa Jawa

ab aba-aba aba-abané aba abab ababmu abad abah-abahana abang-abang abang abanga abangé abdi-abdi abdi-abdiku abdi-abdining abdi-abdiné abdi abdimu abdining abdiningsun abdinipun abdiné aben-ajeng aben-ajengaken abené abot-abot abot aboting aboté abrahan abrahané abrit absah abuh aburé abyor aclum acungna ada-ada adas adat-adat adat-pernatané adat-sabené adat-tata-cara adat-tata-caramu adat-tata-caranipun adat-tata-carané adat-tata-tyara adat-tata-tyarané adat-tatacarané adat adatipun adaté adedalem adeg-adeg adeg-adegan adeg-adegé adeg adeging adegmu adegna adegé adem adep-adepan adepé adhakan adhapur adhedasar adhedhasar adhem adhep-adhepan adhepana adhepmu adhepé adhi-adhiné adhi adhikku adhiku adhimu adhinipun adhiné adi-adi adi adik-adiké adik adikku adikmu adiké adil-ingadilan adil adilana adili adiling administrasi administrasiné adoh-adoh adoh-adohé adoh adoha adohana adohé adol-tinuku adol-tuku adol adon-adonan adon-adoné adonan adreng adrengé adu-arep adu adus adusa advisur-advisuré advokat agama agamamu agamané agami agaminipun agawé agem-agemi agem ageman-wesi ageman agemané agemi agemé ageng-ageng ageng-agengan ageng agengaken agenging agengipun agesang agung agunging agungé agèn agé-agé ah ahli-ahli ahli-waris ahli-warising ahli-warisipun ahli-warisé ahli ahliné ahliwaris aja-aja aja ajaa ajag ajak-ajak ajak ajaken ajal ajalipun ajalku ajalmu ajalé ajar ajaran ajarana ajari ajeg ajek ajeng-ajeng ajengaken aji ajimu ajinipun ajiné ajokna ajrih-ajrihi ajrih-asih ajrih ajrihi ajrihipun ajrihé ajudan ajudané ajug-ajug ajur ajurmur ajèn-ingajènan ajènana ajèni ajèr akal-akalan akal-akalé akal-budi akal-budiku akal-budimu akal akalé akarya akas akasa akasia akat akeh akeni akibaté akik aking akir akiripun akiré akon-ingakonana akon akona akonana akoni aksara-aksara aksara aksarané aku akwamarin akèh-akèh akèh-akèhé akèh akèha akèhing akèhé akèn akéh akérat ala-ala ala-becikmu ala-beciké ala-beneré ala-betyiké ala alaa alaikum alam alami alamipun alamu alamé alandhesan alang-alang alang-alangané alang-alangi alang-alangipun alang-alangé alangan alanganipun alangané alaning alantaran alané alap-alap alas-alas alas-alasé alas alasan alasanmu alasané alasé alat-alat alat alem alemmu alesan-alesan alesan alesané algojo ali-ali ali-aliné alihan alim-ulama aling-aling aling-alingana aling-alingi aliran alisé alit-alit alit aliting aliya alkali allah-allah allah-allahan allah-allahmu allah-allahé allah-gusti allah allahipun allahmu allahé alok-alok alok alon-alon alon altar-altar altar altaré aluamahé alum alun-alun alun alunipun aluné alurané alus alusing alusé aluwung alué ama aman amarga amargi amba ambah-ambahané ambah ambahen ambal ambané ambeg ambegan ambek-welasan ambek ambekan ambekanipun ambekané ambeksiyaning ambetipun ambiyantu amblas ambles-bles ambles ambrol ambruk ambruké ambung ambungen ambuné ambyar ambyuk ambyur ambyura ambèn ambènmu ametis amin amleng amoh among amor amot ampas amping-amping ampuh ampuhing ampuhé amrih amrik amtenar amèk amèka ana-ana ana-putuné ana anaa anak-anak anak-anakané anak-anakipun anak-anakira anak-anakku anak-anakmu anak-anaké anak-bojo anak-bojomu anak-bojoné anak-mantuné anak-putu anak-putuku anak-putumu anak-putunipun anak-putuné anak-seduluré anak-sepisanan anak-turun anak-turunan anak-turunané anak-turunipun anak-turunku anak-turunmu anak-turuné anak anakan anakané anaking anakipun anakku anakké anakmu anakna anaké ananging ananing anané ancam ancaman-ancaman ancaman ancamanipun ancamané ancik-anciking ancik-anciké ancur anda andané andap-asor andedangu andel-andelipun andel-andelku andel-andelé andelaken andha andhahan andhap-asor andharaken andharan andharané andhawuhana andhemi andhok andra-wina andum anduma aneksèni angalad-alad angampar-ampar angantar-antar angapna angedhaton angel angen-angen-pikirané angen-angen angen-angenmu angen-angené anget anggep anggepa anggepen anggepé angger-angger angger-anggering angger-anggeringsun angger-anggeripun angger-anggerku angger-anggeré angger anggeripun anggeré anggger-anggering anggi-anggi anggitané anggo anggon-anggon anggon anggonana anggonen anggoningsun anggonira anggonku anggonmu anggoné anggota anggotaning anggotané anggur angguring angguripun anggurku anggurmu angguré anggèkaken anggèn anggènana anggèning anggènipun anggèné anggé anggéa angin angining anginé angka angkah angkané angkasa angkat angkatan angkatané angkaten angkuh angkuhing angkuhipun angkuhé angkus angler anglo angon angsal-angsalan angsal-angsalanipun angsal angsala angsalaken angslup angèl-angèl angèl angèlipun angèlé angèn aniaya aniyaya anjir anjirmu anjlog anjlok anjog anjoging anom antara antaraku antaramu antaranira antarané antawis antawisipun antebé antem-anteman anteng antenga antengé antep antepan antepana anteping antepna anti-anti antikristus anting-anting anting-antingé antos-antos antuk antyik-antyikané antyik-antyiké anu anut anyar-anyar anyar anyaran anyarna anyaré anyenyamah anyes anèh-anèh anèh anèm aos-aos aos aosi aosipun apa-apa apa-apané apa apadéné apak-apakké apamanèh apaningset apané apel apeparab apes apesé api apik-apik apik-apikan apik-apikané apik-oraé apik-èlèké apik apiké apit-apit apunten apura-ingapura apura-ingapuraa apuranen apuraning apus-apus apus-apusan apus-apusanmu apus apusan apusané apusi ara-ara-samun ara-ara ara-arané ara arabah arah arahipun arahé arak-arak arak-arakan arak-arakaning arak aran arang arani arané aras araz areng arengé arep-arep arep arit-aritmu arit arité arsitèk arta artanipun aruh-aruh arum aruming arumé arupa arupi arès aré aréné asah asahen asal-usulipun asal-usulku asal-usulé asal asalipun asalku asalmu asalé asat asataken asepipun asepé asih-darma asih-mirma asih-setya asih asikep asil asiling asilipun asilé asin asingeb asingep asiné asipat asli aslinipun asliné asma asmaku asmaning asmaningsun asmanipun asmané aso asok asor asoraken asoring asorna aspal asramané asrep asri asring asriné asta astaning astaningsun astanipun astané asu-asu asu-asuné asu asuka-rena asukarena asumu asuné atag-atag atag-ingatag atas atasé ateges athungna ati-ati ati atiku atimu atining atinira atiné atis atisé atos atosing atungan atur-atur atur aturaken aturan-aturané aturan aturana aturi aturipun aturku aturmu aturna aturé atus atusan atusé atut-rukun awak-awaké awak awakipun awakira awakku awakmu awaké awal awan-wengi awan awang-awang awang-awangen awané awas awasi awasna aweh awewaton awis awisi awit awitdéné awoh awon-awon awon awoning awonipun awor awrat awrating awratipun awu awujud awuning awuné awut-awut awut-awuten awèh awèha awèt ayahan-ayahan ayahan ayahaning ayahanipun ayahanku ayahanmu ayahané ayahi ayam ayan ayanen ayang-ayang ayang-ayangan ayang-ayanganing ayang-ayangané ayang-ayangé ayat-ayat ayat-ayating ayat-ayaté ayat ayating ayem-ayem ayem-tentrem ayem ayeming ayemmu ayemé ayo ayom ayomaning ayomané ayomi ayon ayu-ayu ayu ayuku ayumu ayuning ayuné bab-bab bab babad babaden babadi babagan babak-belur babakan babar-pisan babar babaran babat babi-babi babi-babiné babi babiné bablas babon baboning baboné babut bacin badam badan-badan badan badanipun badanku badanmu badané badhè badhé bagas bagaswarasan bagi bagian bagiané bagor bagus-bagus bagus bagusing bagèan bagèanku bagèané bagé-binagé bagé bagéan-bagéané bagéan bagéaning bagéanipun bagéanku bagéanmu bagéané bahan bahanipun bahané bahuné baiduri baita-baita baita baitanipun bak-pamipitan bak bakal bakalé bakar bakaran bakaren baki bakti baku bakuh bakul bakulan bakung bala-jaranané bala-tantrané bala balaku balamu balangan balanipun balané balapan balapané balatantra balesan balesané bali balia balik balika baliku baliké baliné balok-balok balok-baloké balok baloking baloké balung-balung balung-balungé balung balungan balunganing balungané balunging balungipun balungku balungé balèkké balèkna balèn balèni balé-omahé balé-pémahanipun balé bambang-wétan bamipun banda bandaku bandamu bandanen bandané bandara bandemi bandha-bandha bandha-bandhané bandha bandhaku bandhamu bandhang bandhangan bandhanipun bandhané bandhil bandhilipun bandhilé bandhing bandhosa bandhosané bandhul bandhulana bandhuli bandhé bandosané bandot bandrèk banget bangeting bangeté bangkrut bangku-bangkuné bangkèkan bangkèkanipun bangkèkané bangké-bangkému bangké bangkéné bango bangsa-bangsa bangsa bangsaku bangsal-bangsal bangsal bangsalè bangsalé bangsamu bangsanipun bangsané bangsawan bangun-binangun bangun-binanguna bangun bangunan-bangunan bangunan-bangunané bangunan bangunen bani banjar banjir banjiré banju banjur banjut bank bantah-bantahan bantah bantal bantalan bantalé banter bantering banteré banthèng banting bantuan bantuané banyu-banyu banyu-banyuné banyu banyumu banyuning banyuné bapa-biyung bapa-biyungira bapa-biyungmu bapa-biyungé bapa-ibumu bapa-ibuné bapa-leluhur bapa bapak-bapakané bapak-bapakmu bapak-ibuné bapak bapakipun bapakku bapakmu bapakné bapaké baptis baptisan baptisanipun baptisanmu baptisané baptisen baptising baptisipun baptisé barang-barang barang-barangku barang-barangmu barang-barangé barang-darbèkipun barang-darbèkku barang-darbèkmu barang-darbèké barang-darbé barang baranging barangmu barangé bareng-bareng bareng barengané barengé baris barisan barisaning barisanmu barisané barng barus barès basa-basa basa-basané basa basaning basanipun basané basi bat bata batal bataling batalion batalé batang batangé bathang bathangé bathi bathiku bathimu bathuk bathukmu bathuké bati batin batinanku batinané batinku batinmu batiné batos batosipun batu batuké batur-batur batur-baturku batur-baturmu batur-baturé batur-tukon batur-tukonku batur-tukonmu batur-tukoné batur baturing baturku baturmu baturtukon baturé-baturé baturé bauku bauné baut-baut bawah bawahan bawahané bawahé bawang bawon baya bayar bayaran bayaranmu bayarané bayaren bayarku bayarna bayi-bayi bayi-bayimu bayi-bayinipun bayi-bayiné bayi bayimu bayinipun bayiné bayèn baèn-baèn baé bebahaken bebandan bebandané bebantahan bebantahaning bebantahané bebarengan bebarengané bebasan-bebasan bebasan bebathèn bebathèné bebaya-bebaya bebaya bebayané bebendu bebenduning bebendunipun bebenduné bebeneran bebeneranmu bebingah bebojoan bebondhotan bebondhotaning beboyongan bebranahan bebranahana bebrayan bebudèn bebudèné bebundhetan bebungah bebungaha beburon bebuwang bebuyutan bebèncèngan bebésanan becik-becik becik becikana beciking becikmu beciké bedah bedhag bedhagan bedhagané bedhah bedhahé bedhami bedhamèn bedhidhing bedhiyang bedholen bedhudhak bedhèkan bedhèkané bedhèken bediyang bediyangan bediyangé bedèken begandringan begja begjamu begjanipun begjané beja bejat bekakas-bekakas bekakas-bekakasé bekakas bekicot bekta bekti bektèni belah belang belas belasting belastingé belik beling belo beloning beloné beluk belèhaken belèhana belèhen benang benangé bendahara bendaharané bendaharawan bendara bendaraku bendaramu bendaranipun bendarané bendhaharaning bendhaharané bendungan bener-bener bener-klèru bener-klèruné bener-oraé bener benerké beneré bengak-bengok bengak-bengokipun bengawan bengi-bengi bengi benginé bengkah bengkahipun bengkahé bengkarung bengok-bengok bengok-bengoké bengok bengokana bengoké bening beningé benjut bentrok benturana benturi bentèlan-bentèlanmu bentèlana bentèlanku bentèr bentèring bentèripun bentèré benyinyihen bera berah-berahipun berah berahipun berangan beras beri beril berjuang berkah-berkah berkah berkahana berkahi berkahing berkahipun berkahku berkahmu berkahé beros besel beselan besi besmi bestik betah betahaken betyik betyikmu betyiké biasané bibar bibiké bibit bibrah bidhal bidho bihal bihalipun bihalé bikak bilai bilaimu bilha bilih bilur-biluré bilurku biluré bin binerkahan binerkahana binesot bingah-bingah bingah-bingaha bingah bingaha bingahing bingahipun bingahé bingar bingaring bingung bingunga bingungmu bingungé binti binuka bir birahi birai birainé birat birata biraten biru bisa-bisaku bisa-bisamu bisa-bisané bisa bisaa bisaku bisamu bisané bisik-bisik biskuit bisu bisuné biyantunen biyen biyung biyungipun biyungira biyungku biyungmu biyungé biyèn-biyèn biyèn-biyèné biyèn blabag-blabag blabag-blabagé blabag blabaging bladheran bladhering blajar blajari blak-blakan blaka-suta blaka blakakaken blakanana blakani blandar-blandar blandar blandaring blandaré blangkemen blanja blanjamu blas blasah blathi blawur blebed bledhèg-bledhèg bledhèg bledug bleduging bledugé bledèk bleg blejed blekok blendok bleng blenggu blenggunipun blengguné blentong-blentongé blentong blentongipun blentongé bles blethok blethokaning blethokané blethoking blok bludaging bludru blumbang-blumbang blumbang-blumbangan blumbang blumbangé blung blèbèkan blèk blébékan bobolen bobot boboting boboté bobrok bocah-bocah bocah-bocahmu bocah bocahé bodho-bodho bodho bodhomu bodhoning bodhoné bodo bojo-anaké bojo-bojoné bojo bojoku bojomu bojoné bokbilih bokmanawi bokong bokongé bokor-bokor bokor bokoré bokser bokèt bola-bali bolak-balik bolong bolongan-bolongané bolongan bolonganing bolongané bombong bombongen bonggol bongkokan bongkor bongkot bongkoting bongkoté bordiran borok boroken boroké borot borèh bosen-bosen bosen bosok bot-repoté bot-répot bot-répoté botol-botol botol botolmu botyah-botyah botyah botyahé boyong boyongan boyongen brahala-brahala brahala-brahalamu brahala-brahalanipun brahala-brahalané brahala brahalamu brahalanipun brahalané brahi bramantya brambang brangasan brangasané branggah brangta brayat-brayat brayat-brayatipun brayat-brayatmu brayat-brayaté brayat brayating brayatipun brayatira brayatku brayatmu brayaté bregada bregas brengok brobosna brons brontak brukaken bruki brukna bruwang bruwangipun brénjol bu bubar bubaran bubrah bubrahi bubrahing bubrahé bubuhan bucal bucalan budal budala budal budalé budek-bisu budek budhak budhaking budhakmu budhaké budhal budhala budhalan budhalna budhalé budheg-bisu budheg budhug budhugen budhugé budi-srakah budi budiku budimu budining budinipun budinira budiné bujana-katresnanmu bujana bujananing bujananingsun bujananipun bujanané bujuk bujuken bukak bukakan bukakané bukaken bukakna bukané bukti-bukti bukti-buktiné bukti buktining buktinipun buktiné buktèkaken buku-buku buku-bukuku buku-bukuné buku bukuné bulu-bekti bulu-bektiné bulubekti bumbon bumbu-bumbu bumbu bumi buminé bun bundel bunder-bunder bunder bundhelaning bundheli bungah-bungah bungah-bungaha bungah bungaha bungahing bungahku bungahmu bungahé bungkar bungkaren bungkem bungkuk bungkus bunglon buntelanku buntelanmu buntelané buntelen buntet buntu buntung buntut-buntuté buntut buntuté bupati bupatimu bureng buret buri buritan buronan buruh-buruhmu buruh-buruhé buruh buruhané buruhmu buruhé busana busung buta butarepan buthak buthek butheké butrawali butuh butuhaké butuhku butuhké butuhmu butuhé butul butulané buwana buwang buwangan buwangané buwangen buwangé buyar buyara buyaraken buyarna buyut-buyuté buyuten buyuté byar byuk-byukan bèbèr bècèk bèn bèngkèl bèrès bèrèsaken bèrèsaké bèrèsna bètèng-bètèng bètèng-bètèngipun bètèng-bètèngmu bètèng-bètèngé bètèng bètèngi bètènging bètèngipun bètèngku bètèngmu bètèngé béa bébas bébasaken béda-béda béda-bédaning béda bédang bédangé bédané bédhang bédhangan-bédhanganmu bédhangané bédhangé bégal-bégal bégal bégalé béla-sungkawa béla-susah béla bélanana bélanen bélani béngkong bénjing-énjing bénjing bénjingipun béril bérok bésanan bésuk béya cabul cacad cacadé cacah-jiwa cacah cacahing cacahipun cacahmu cacahé cacat cacing-cacing cacing cadhongé cagak-cagak cagak-cagaké cagak-lampu cagak cagakan cagaking cagaké cahya cahyaning cahyané cakaripun cakaré cakrawala calathu calathuné calon-ratu calon camahing camar campahan campuh campur campuran cancangan cancangen cancut cancutna candhakipun candhaké candheten candhi-candhi candhi-candhimu candhi-candhiné candhi candhinipun candhiné candhuk-lawung candhuk candi-candi candi candiné cangak cangkem cangkeming cangkemipun cangkemku cangkemmu cangkemé cangkingen cangkir-cangkir cangkir cangkiripun cangklakanku cangklakané cangklongan cangkolan cangkriman cangkrimanku cangkrimanmu cangkrimané cangkémé cantenan canthèl canthèlan-canthèlan canthèlan canthèlané caos caosaken caosaké caosan caosana caosi caosna cap caping capipun caplok capé cara caraku caramu carang-carangipun carang caranging caraning caranipun carané carita cariyos cariyosaken cariyosé caruban cathak cathet cathetan cathetané catheten catur caturan caturanku caturané cawang cawisaken cawisaké cawisan cawisana cawisi cawisna cawé-cawé cecak cecala cecamah cecamahan cecaos cecaosan cecawis cecawisa cecengklungen cecongkrahan cecongkrahané cedhak-cedhak cedhak cedhakan cedhakana cedhaké cegah-cegah cegah-cinegah cegah cegahen cegatan cekak-cekak cekak cekakakan cekaking cekakipun cekaké cekap cekapi cekel cekelan cekelana cekelané cekelen celak-celak celak celaki celathu celathuné celuk-celuk celuk-celuka celupna cemani cemanthèl cemara cemawis cemburu cemburuning cemeng cemepak cemethi cempaka cemplang cemplungna cempé-cempé cempé-cempéku cempé-cempéné cempé cempému cempéning cempénipun cempéné cemuwit cendhak cendhaking cendhana cendhèk cendhèking cendhéla cengelé cengkah cengkar cengkaring cengkeremaning cengkélak cepak-cepak cepak-cepaka cepak cepakna cepeng cepengi cepet-cepet cepet cetha cethak cethakku cethané cethik cethikku cethiké cethèk cethèké ciblon cicir cidhuken cidra cidrani cikbèn cilaka cilakamu cilakaning cilakanipun cilakané cilik-cilik cilik ciliking ciliké cinadhang cinadhangaké cinawisan cinelakan cingak cinoba ciprataning ciptaning ciri ciriné cithakan cithaken citra citraning citrané ciyut clana clathu clathuné clemang-clemong clemer clempung clempungan clempungipun clempungmu clempungé clorot cluluk clèrèt coba cobaning cobi cocog cokak coklèk colong-jupuk colong colongan colongané combéran condhong congkrah conto contoné coplok-coploka coplok copoten cor-coran cor crah crakèn crangah cringih crita-crita crita critakna critaku critanana critané criyos-criyos criyos criyosaken criyosi criyosipun crobong crocosan crèwèt cublesi cuci cucuking cucuké cucul cucupi cugetan cukilen cukup cukupna cukur cukura cukuran cukuren culaken culik culika culikané culna cumadhang cumadhanga cumawis cumengklèng cumepak cumethèring cumlorot cumlèrèt cumlèrèting cumplung cundhuk cundhukna cunguré cunthel cupet cupeting cuplaken cupliken cures cuthel cuthik cuwa cuwil-cuwil cuwil-cuwilan cuwilan-cuwilan cuwilan cuwilané cuwèr cèples cèrèt cèwèté cébol cékat-cèket céko dada dadakan dadané dadhawuhi dadi dadia dadiné dados dadosa dadosaken dadèkaké dadèkké dadèkna dadèn daftar daftaré dagan dagang dagangan daganganku daganganmu dagangané daging daginging dagingipun dagingku dagingmu dagingé dak dakadegaké dakadhepaké dakadilané dakadili dakajak dakajar dakakoni dakala-ala dakalami dakalem dakalembana dakambali dakambung dakampet dakana dakandelaké dakandharaké dakandhemi dakanggep dakanggo dakangkat dakantebaké dakanti-anti dakanut dakapura dakarani dakarep-arep dakarepake dakatag-atag dakaturaké dakaturi dakbagèhi dakbali dakbalèkaké dakbalènané dakbangun dakbanting dakbaptis dakbatalaké dakbayar dakbayaraké dakbektèni dakbereg dakberkahi dakblakani dakblénjani dakbombong dakboyong dakbrangus dakbubrahané dakbukak dakbungkaré dakbutuhaké dakbuwang dakbébasaké dakcandhak dakcaosi dakcap dakcaritakaké dakcatheti dakcawisaké dakcegah dakcekel dakcekelé dakcelup dakcelupaké dakcrita dakcritakaké dakcritani dakcucup dakcukupi dakculaké dakcuplaki dakdadèkaké dakdanakaké dakdegaké dakdeleng dakdelengé dakdhawuhaké dakdhawuhi dakdhedher dakdhelikaké dakdhidhik dakdhiktèkaké dakdhikté dakdhudhah dakdlajahi dakdokokaké dakdongakaké dakdumi dakduwèni dakedum-edum dakedum dakegaraké dakegung-egungaké dakejur-ejur dakendel-endelaké dakendelaké dakendheg dakenengaké dakenggo dakenggoni dakengon dakentas dakesokaké daketrapaké dakgadhèkaké dakgantung dakgarap dakgatèkaké dakgawa dakgawani dakgawèkaké dakgawé dakgawéné dakgebug dakgebugi dakgecak dakgeguyu dakgempur dakgethingi dakgiring dakgolèk dakgolèki dakgrayang dakgrayangané dakgugat dakidak-idak dakideraké dakidini dakijoli dakik-dakik dakilangané dakilangi dakiles-iles dakimpèkaké dakinepi dakinjen dakipat-ipati dakiringi dakjabel dakjaga dakjak dakjaké dakjaluk dakjaluki dakjambak dakjanjèkaké dakjejegaké dakjenengaké dakjiret dakjlèntrèhaké dakjupuk dakkabaraké dakkabari dakkabulaké dakkalahaké dakkancing dakkandha dakkandhakaké dakkandhakné dakkandhanané dakkandhani dakkangeni dakkanthèni dakkapak-kapakaké dakkapakaké dakkarepaké dakkarsakaké dakkasihi dakkawinaké dakkebutaké dakkenal dakkepéngini dakketabaké dakkidungaké dakkira dakkirim dakkirimaké dakkirimi dakklumpukaké dakkon dakkongkon dakkongkonan dakkoné dakkubur dakkwasani daklabuhi dakladosi daklairaké daklakoni daklanggar daklebokaké daklebur dakleksanani daklepasaké daklilani daklipur daklodok dakluhuraké dakluku dakluwari daklèrèni dakmampir dakmarani dakmbalèni dakmbludag dakmemuji dakmeneng dakmlaku dakmondhok dakmrana dakmulih dakmulyakaké dakmunggah dakmèlu daknangis dakndeleng daknengen dakngadhep dakngandikakaké daknganggo dakngertèni dakngidung dakngidungaké dakngiwa dakngéyub dakniyati daknunggang daknyaosaké daknyedhaki daknyoba daknyritakaké dakobong dakobrak-abrik dakolahé dakolèhaké dakombé dakoncati dakopahi dakopèni dakoyak dakoyaké dakpacangaké dakpadhakaké dakpadoni dakpakakaké dakpandeng dakpandumaké dakpandumi dakpangan dakpantha-pantha dakpapanaké dakparanané dakparani dakparingaké dakparingi dakpasang dakpasrahaké dakpasrahi dakpatrapaké dakpatrapi dakpatèni dakpeksa dakpencar-pencar dakpenging dakpenthang dakperes dakpethik dakpethuk dakpethukaké dakpikir dakpilih dakpindhoni dakpitayani dakpitulungi dakpituturaké dakpituturi dakpoyoki dakpracaya dakpranata dakpratélakaké dakprayogakaké dakprecaya dakprecayakaké dakprelokaké dakpriksa dakpréntah dakpréntahaké dakpuji dakpujèkaké dakpundhut dakputung dakputus dakpèk dakpèké dakpéngini dakrampas dakrampog dakrancang dakrasa dakrasak-rasakaké dakrasakaké dakrayahé dakrebut dakrembug dakremuk dakrengkuh dakrubuhaké dakrugèkaké dakrujuki dakrumati dakrungokaké dakrungu dakrusak dakréka-réka dakréwangi daksabari daksabrangi daksaguhi daksandhang daksangga daksangoni daksaosaké daksawang daksebar daksebari daksebut daksedhiakaké dakseksèni daksembadani daksembah daksengiti daksesuwun daksimpen daksimpené daksipati daksirnakaké daksisihaké daksiya-siya daksiya dakslèmèki daksowan daksowanaké daksowani daksucèkaké daksuguh daksuguhaké daksukuri daksulingi daksumelangaké daksumurupaké daksumurupi daksupatani daksuwun-suwun daksuwun daksèlèhaké daksélaki daktahan daktakokaké daktakon daktakonané daktakoni daktamat-tamataké daktamataké daktampa daktampani daktampik daktancebné daktandha-tangani daktandhatangani daktandhesaké daktandur daktanduri daktangèkna daktantang daktawakaké daktekani daktelukaké daktemoni daktemu daktengkel-tengkel dakteraké dakterangaké dakteri dakterus dakterusaké daktetepi daktigas daktimbali daktimbang daktindakaké daktingali daktinggal daktinggalaké daktinggali daktitipaké daktitèni daktliti daktresnani daktrima daktuduhaké daktuduhi daktugasaké daktugel daktujokaké daktuku daktukuné daktulis daktulungi daktumpangi daktumpes daktundhung daktunggangi daktuntun dakturoni dakturut dakturuti daktuturana daktuturi daktèmplèkaké daktètèr daktégakaké dakucapaké dakuculi dakudi dakuji dakukum dakulemi dakulu dakulungaké dakuncalaké dakundang dakundhi dakundhiné dakuntapaké dakunus dakupamakaké dakurmati dakutus dakwa dakwaca dakwales dakwanen dakwangsuli dakwanti-wanti dakwarahaké dakwarasné dakwartakaké dakwartani dakwaspadakaké dakwedharaké dakwedèni dakwelek dakweling dakwelingaké dakwelèhaké dakwenangaké dakwengakaké dakweruhi dakwetokaké dakwori dakwulang dakwulangaké dakwènèhaké dakwènèhi dakyasa dakélikaké dakéling-éling dakélingaké dakélingi dakéman dakéntukaké dalah dalam dalan-dalan dalan-dalanmu dalan-dalané dalan dalaning dalanira dalanku dalanmu dalané dalasan dalem dalemi dalemipun dalemé dalu daluné dam-daman damar-damar damar-damaré damar damaripun damaré damel damelaken damelaning damelanipun damelané damelipun damelé dami dampar-dampar dampar damparku damparé damèn damé dana danakna danamu dandan-dandan dandan dandana dandanan dandanana dandosi dangu dangunipun dara darané darat daratan darbèk darbèki darbèkipun darbèkku darbèkmu darbèké darbèni darbé dari dasa dat dawa-dawa dawa dawaa dawakna dawané daya-kakuwatan daya-kakuwataning daya-pangwaos daya dayaku dayaning dayanipun dayané dayoh-dayohé dayoh dayohi dayohé daérah-daérah daérah daérahipun daérahmu daérahé dedagang dedagangan dedalan dedalem dedalema dedamel dedana dedanaa dedanamu dedegé deduka dedukaning dedukané deduwèn degaken degna dekné deksura deleng delengen delikané delima delokké deloké demen demi demit-demit demit-demité demit demité demèken dengkulé derenging derep deres deresé deruk desa-desa desek-desekan dhacin dhadha dhadhakan dhadhakaning dhadhakané dhadhaku dhadhamu dhadhané dhadhung dhahar dhaharan dhaharané dhaharé dhak dhampar-dhampar dhampar dhamparing dhamparingsun dhamparipun dhamparku dhamparmu dhamparé dhamé dhangan dhangana dhangkèlé dhapur dharat dharatan dharatané dhasar-dhasar dhasar-dhasaring dhasar-dhasaré dhasar dhasaring dhasaripun dhasarna dhasaré dhateng dhatenga dhatengaken dhatengi dhatenging dhatengipun dhawah dhawaha dhawahaken dhawahaké dhawahi dhawahipun dhawuh-dhawuh dhawuh-dhawuhipun dhawuh-dhawuhé dhawuh dhawuha dhawuhaken dhawuhana dhawuhi dhawuhing dhawuhipun dhawuhku dhawuhna dhawuhé dhawuk dhawué dhayoh dhayohé dhedhampar dhedhasar dhedhawuhan dhedhelikan dhedhemitan dhedheran dhedhet dhedhèwèkan dheg-dhegan dheg dhek dheleg-dheleg dhelikaken dhelikaké dhelikan dhelikna dhemen dhemenanku dhemenanmu dhemenané dhemit-dhemit dhemit-wedhus dhemit dhemitipun dhemité dhempul dhempulen dhendha dhendhan dhengkul-dhengkul dhengkul dhengkulku dhengkulmu dhengkulé dheploken dhesek-dhesekan dhesek dhikté dhinar dhines dhipet dhiri dhisik-dhisik dhisik-dhisikan dhisik dhisiké dhiwut-dhiwut dhodhog-dhodhog dhokter-dhokter dhokter dhompol dhompolan dhompolané dhompèt dhoyong dhoyongé dhudhaim dhuh dhukun-bayiné dhukun-dhukun dhukun dhukuné dhumateng dhumawah dhumawaha dhun-dhunan dhusun-dhusun dhusun dhusunipun dhuwit-dhuwit dhuwit-dhuwité dhuwit dhuwiten dhuwitku dhuwitmu dhuwité dhuwur-dhuwur dhuwur dhuwuré dhuwèl dhuwèni dhèdhèl dhèk dhèrèki dhèwèkan dhèwèkna dhèwèkné dhèwèkné— dhèwèké dhébatan dhéwé-dhéwe dhéwé-dhéwé dhéwé dhéwékan dhéwé— di diabani diabsahaké diadani diadegaké diadhepaké diadhepi diadili diadimé diadoni diadusi diagagaké diagem diagemaké diagemi diajak diajani diajar diaji-aji diajokaké diajrihi diajènana diajèni diakokaké diakoni diaku diala-ala dialami dialang-alangi dialem dialembana dialing-alingi dialus diambah diambahi diambali diambrukké diambung diambungi diampet diampili diampiraké diampirké dian dianakaké dianakké dianakna dianani diancam diandelaké diandhapaké diandharaké diangen-angen dianggep dianggepa dianggo dianggokaké diangkat diangkataké diangkut diangslupi dianiaya dianjingaké dianmu diantem diantemi diantepi dianti-anti diantup dianut dianyaraké dianyarké diané diapakké diapalaké diapik-apik diapik-apikké diapiki diapit-apit diapit diapura diapusi diarah diarahaké diarak-arak diarak diarani diaras diarep-arep diarih-arih diasag diasagi diasah diasahi diasinaké diasoraké diasorké diasta diati-ati diatur diaturaké diaturi diaturké diawas diawasaké diawasi diawisi diawé diayomi dibabad dibabadi dibabah dibagi-bagi dibagèhi dibagèkaké dibagèkké dibagé-bagé dibagé dibakar dibakuh dibalang dibalangaké dibalangi dibalekaké dibales dibalèkaké dibalèkké dibalèni dibanda dibandemi dibandhang dibandhulana dibandhuli dibanduli dibangun dibantah dibanting dibantingi dibantu dibaptis dibaptisi dibarengana dibarengi dibarkahi dibarès dibatalaké dibatin dibatyok dibawahaké dibayar dibecik dibeciki dibedhah dibedhat dibedhol dibedhèl dibedol dibejad dibekta dibektèni dibelah dibelok dibelèh dibelèhké dibendoni dibeneraké dibenerké dibengoki dibenturaké dibenturi dibentèli diberkahana diberkahi dibeseli dibesta dibetahaké dibetyiki dibingkem dibirat dibisa dibisik-bisikké dibisikaké dibisiki dibiyantu diblajari diblakakaké diblebed diblebet diblenggu diblesekaké diblonyo diblèjèdi diblénjani dibobol dibolan-balèni dibongkar dibongkok dibopong diborèhi diboyong dibrangus dibribèni dibrobosi dibroki dibrukaké dibuang dibubaraké dibubrah dibubrahi dibudhalaké dibujuk dibukak dibukakaké dibukaki dibukakké dibuktèkaké dibumpeti dibungkar dibungkem dibuntel diburu dibutuhaké dibutuhké dibuwang dibuwangi dibuyaraké dibuyarké dibèbèr dibèbèraké dibètèngi dibébasaké dibédakaké dibégal dibéla dicacad dicacah dicacahaké dicadhangaké dicamah dicampur dicampuraké dicampuri dicandhak dicandhet dicangar dicangkokaké dicanthèlaké dicanthèli dicaosaké dicaosi dicap dicaritakaké dicaritani dicariyosi dicarub dicarubaké dicathet dicatheti dicawisaké dicawisi dicecamah dicecep dicedhakaké dicedhaki dicegah dicegat diceguraké dicekel dicekelaké dicekeli dicelak dicelupaké dicemplungaké dicencang dicencem dicendhakaké dicengkerem dicepakaké dicepaki dicepeng dicepengaké dicepengi dicepetaké dicicipi dicidhuk diciprat-ciprataké diciprati dicithak diciyutaké dicoba dicoblosi dicoklèk dicoklèki dicokot dicolong dicopot dicopoti dicritakaké dicritani dicublesaké dicucuki dicucup dicukil dicukupi dicukur diculaké diculik dicuwil-cuwil dicèt dicéngklak didadar didadèkaké didadèkké didaftar didaftaraké didakwa didalemi didamel didamoni didanakaké didandani didangu didarbèki didawakaké didayohi dideder didegaké didegi didekké didekné dideleng didelikké didelok didemèk didhabyang didhaftaraké didhahar didhaku didhapur didhasari didhaupaké didhawahaké didhawahi didhawuhaké didhawuhi didhawuhidéning didhedher didhelikaké didhempul didhendha didheplok didhesek didhiktèkaké didhingklukaké didhisiki didhudhuk didhun-dhunaké didhunaké didhuni didhèrèkaké didhèwèkaké didingkik didlajahi didobelké didohaké didokok didokokaké didokoki didol didoli didongakaké didongakké didongani diduduhi diduduhké didudut didukani diduleg didulek didum-dum didum-dumaké didum didumaké didumi didumuk didunung-dunungké didunungké didusi diduwèki diduwèni didèkèk didèkèkaké didèkèkké didèlèh didèwèkké dieboti diebrèh-ebrèh diecapi dieculaké diedegaké diedegi diedhunaké diedohaké diedohi diedol diedoli diedum-edum diedum-edumaké diedum-edumké diedum diedumaké diedumi diedunké diedusi diegulké diegung-egungaké diejak diejarké diejur-ejur diejur diejèk diejèki dielar dielem dielih dielok-elokké dielongi dielungi dielungké dielèkaké dielèr diembani diemohi diemong diemoraké diemotaké diemoti diemut dienam dienciki diendek diendel-endelaké diendelaké diendelké diendem diendheg diendhem diendhé-endhé dienengaké diengakaké dienggo dienggokaké dienggokké dienggoni diengon diengèh diengèn dientas dientasaké dientup dientyepké dientèkaké dientèkké dientèn-entèni dientèni dienyang dienèni diepèk dieremaké dieremké dierit dierobi dierog dierut dierèh diesok diesokaké diesoki diesokké diesuk-esuk diesuk dieterké dietogaké dietokké dietrapaké dietrapi dietrapna dietungké dietus dietutaké dietutké dietyap dietyapi dietylupké dietyulké dietyèh-etyèh dietyèt digadhang digadhangaké digadhèkaké digagalaké digagas digalih digambari digambarké digandhulaké digandhèn digandhèng digandèngi digandèngké diganggu diganjar diganjaraké diganti digantung digantungi digapé digarap digaringaké digarwa digathuk-gathukaké digatosaké digatukké digatèkaké digatèkké digawa digawakaké digawani digawèkaké digawèkké digawé-gawé digawé digawéa digayuh digdaya digebag digebagi digebeg digebug digebugaké digebugi digebuki digebyog digecak digedhong digedhèkaké digedong digegem digegujeng digeguyu digelar digelari digelarké digematèni digemblèng digempur digempuri digentak-gentak digentak digentaki digentosi digentèni digepok digepokaké digethingi digiles digiling digilir digiring digitik digitiki digladhi diglandhang diglimpangaké diglundungké diglémpang-glémpangké diglémpangké diglétakké digoda digodha digodhog digolingaké digolèkaké digolèki digonjingaké digonta-ganti digorohi digorèng digosok-gosokaké digosok digotong digotongi digraji digrayang digrayangi digropyok digrowong digugah digugat digugu digulawenthah digulingaké digulung digumatosi digunakaké digundhuli digunem digunggung-gunggung digunggung digunting digusah digusahi diguyang diguyu digèndèng digèrèd digémbol digéndhong digéndhongaké digéndong dihakimi dihias dihurmati dihuruki diibarataké diicipi diidak-idak diidak diidaki diidek-idek diidoni diijolaké diijoli diilangi diiles-iles diiles diiling diilèkaké diiming-imingi diina diinebaké diinepi diingeraké diingkupaké diingu diinteri diipat-ipati diiras diirid diiring diiringaké diiringi diiris-iris diiris diisi diisin-isin diisèkaké diisèni diitung dijabel dijabut dijabuti dijag-jag dijaga dijagakké dijagal dijagongi dijagongké dijait dijajagi dijajah dijajal dijak dijaluk dijaluki dijangkung dijanji dijanjèkaké dijapani dijarag dijarah-rayah dijarah dijaraké dijawab dijebadaké dijebadi dijeblosaké dijebolké dijegurké dijejegaké dijejekké dijemberaké dijenengaké dijenengi dijenengké dijepit dijerokaké dijerumaké dijikuk dijikukké dijiret dijlèntrèhaké dijodhokaké dijojoh dijojohaké dijokké dijongkrokké dijorogaké dijothak dijotos dijugangi dijugili dijugrugaké dijumenengaké dijungkati dijungkir dijungkiraké dijunjung dijupuk dijupukaké dijupuki dijurungi dijèr dijèrèng dikabar-kabarké dikabaraké dikabari dikabarké dikabulaké dikala dikalahaké dikalahké dikalalaké dikalawan dikalungana dikalungi dikampleng dikamplengi dikancani dikancing dikandani dikandhakaké dikandhang dikandhani dikandhut dikangeni dikanggokké dikanggokna dikaniaya dikanthi dikanthènana dikanthèni dikantyani dikantying dikantyingi dikapak-kapakaké dikapakaké dikapakké dikarang dikaremi dikarepaké dikarepké dikarsakaké dikaruhaké dikarèkaké dikasihi dikatingali dikatutaké dikaulaké dikawal dikawin dikawinaké dikawini dikawinké dikawulani dikaya dikebaki dikebiri dikebur dikecohi dikedhapi dikedhuk dikekahaké dikekahi dikelahké dikelepké dikeludi dikelèti dikempalaké dikemuli dikenalaké dikenalké dikencèt dikendel-kendelaké dikendel dikendhalèni dikentyang dikenèng dikeplaki dikeprasi dikepung dikepyur-kepyuraké dikepyuraké dikepyuri dikepéngini dikerigaké dikerjani dikersakaké dikeruk dikethok-kethok dikethok dikethoki diketingalaké diketingali diketok-ketokké diketok diketoki diketokké diketyèk dikhianati dikianati dikidungaké dikintirké dikira dikirim dikirimaké dikirimi dikirimké dikisruhaké dikiwakaké diklabang diklawan diklelebaké diklelepaké diklompok-klompok diklothoki diklumpukaké diklèntèk diklèthèk diklèthèki dikocok dikon dikongkon dikongkoni dikrokoti dikroyok dikrubut dikrudhungi dikrukupi dikrutu dikrutugi dikubengi dikubur dikudang dikudhungi dikudokaké dikukuh dikukupi dikulinakaké dikum dikumbah dikumpulaké dikumpuli dikumpulké dikunci dikuncèni dikunjara dikupeng dikupengi dikurangi dikurbanaké dikurbanké dikurebaké dikurung dikuwataké dikuwati dikuwatiraké dikuwatké dikuwatna dikuwatwataké dikuwatwatké dikuyaya dikwaosi dikwasakaké dikwasani dikèki dikèkké dikèremaké dikèrèk dikétokaké dikétoki dikétokké dilabuhi dilabur dilacak diladosi diladèkaké diladèni dilagokaké dilah dilahipun dilairaké dilairké dilakokaké dilakokké dilakoni dilalap dilalèkaké dilamar dilambari dilampahi dilampiri dilangkahi dilangkungi dilantaraké dilantik dilapi dilapis dilapisi dilapuraké dilarabi dilarak-larak dilarak dilarang dilarapaké dilatih dilawan dilayani dileb dilebetaké dilebeti dilebokaké dilebokké dileboni dilebur dileksanani dilelemu dileluria dilemokaké dilempengké dilempit dilencengaké dilengani dilenggahaké dilenggahi dilepas dilepasaké dilepèh dilestarèkaké diletana dililakaké dililani dilimputi dilipur dilirokaké dilironi dilirwakaké dilirwakké diliwati dilokaké dilorod diloropaké dilorot dilotré dilubèraké diluhuraké diluhurké diluku diluluh dilumpati dilumpukké dilungakaké dilungguhaké dilungguhi dilungungakaké diluntakaké diluputaké dilurubi dilurug dilurugaké dilurugi diluruk diluwari diluwihi dilèlèr dilèlèra dilèlètaké dilèlèti dilèmèkaké dilèmèki dilèmèkké dilèngsèr dilèrèni dilépa dimakuthani dimangertèni dimangretèni dimangsa dimantep dimarèkna dimarèni dimasak dimelasi dimerdikakaké dimomotaké dimomoti dimulyakaké dimungsuh dimungsuhi dina-dina dina-dinaku dina-dinamu dina-dinané dina dinajisaké dinaku dinam dinamakaké dinan dinaning dinané dinar dingandikakaké dingandikaké dingandikani dinganti dingapura dingati-ati dingertènana dingertèni dingklik-dingkliké dingretèni dingèngèh diningkah diningkahaké dinten-dinten dinten dintening dintenipun dinut dinyana-nyana dinyonyokaké diobahaké diobat-abitaké diobong-obongi diobong diobonga diobongi diobrak-abrik diocar-acir diojok-ojoki diolah-olahaké diolah diolok-olok diolèh-olèhi diolèhaké diomah-omahaké diombèkaké diombèni diombé diomong-omongké diomong diomongaké diomongi diomongké dioncataké diontang-antingaké diontang-antingké diopahi diopèni diorat-arit dioré diosikaké diosèr-osèraké diosèraké diothak-athik diowah-owah diowahi dioyak-oyak dioyak dioyog dipaculi dipadakké dipadha dipadhakaké dipadhangi dipagas dipageri dipahami dipaiduh dipakakaké dipakani dipaku dipakèhi dipambengi dipamitaké dipamiti dipamèraké dipamèri dipan-dipan dipan dipanah dipanci dipandeng dipandumaké dipandumi dipangan dipangana dipangandikakaké dipangandikani dipanganggoni dipanggang dipanggil dipanggul dipangguli dipangku dipanjer dipantha-pantha dipantèk dipanèni dipané dipapag dipapak dipapanaké dipara diparabi diparangi diparani diparapi diparengaké diparengna diparingaké diparingana diparingi diparo dipasang dipasanga dipasangi dipasrahaké dipasrahi dipasrahké dipasrahna dipasrahé dipatah dipatrap dipatrapaké dipatrapana dipatrapi dipatyaki dipatènana dipatèni dipaténi dipaèlu dipaèsi dipecah dipecat dipecut dipecuti dipedhang dipedhot dipedhoti dipedot dipedoti dipegat dipejahi dipeksa dipendem dipendhem dipendhema dipenet dipenggak dipenggalih dipenggalihaké dipenggedhèni dipenging dipenthang dipenthung dipenthungi dipenthèng dipentiyungaké dipentungi dipentèng dipepeti dipepuja diperang diperban diperdi diperes diperesi diperlokké dipesthèkaké dipethik dipethiki dipething dipethuk dipethukaké dipetuk dipetyah dipetyuti dipicakaké dipigunakaké dipiji dipijét dipikir dipikiraké dipikul dipikuli dipilara dipilih dipilihaké dipilut dipimpin dipindhah dipinggeti dipinggiraké dipingit dipipit dipirengaké dipirsani dipisah dipisahaké dipisuhi dipisungsungaké dipitaya dipitayakaké dipitenah dipithes dipitulungi dipituturi dipiyak dipiyarsakaké diplayokaké diplayoni diplècèti dipokoki dipondhoki dipopok dipothèng-pothèng dipoyoki dipraboti dipracaya dipracayakaké diprangguli diprasetyakaké dipratung diprayitna dipreban diprecaya diprecayakaké dipreduli dipregoki diprenahaké diprenata dipretyaya dipriksa dipriksakaké diprithili diprèthèli dipréntah dipréntahaké dipuja dipuji-puji dipuji dipujèkaké dipujèkké dipulas dipulihaké dipun dipundhut dipundhuta dipundhuti dipungkasi dipunjuli dipunsesa dipuntir dipurih dipurugi dipusus diputrakaké diputung diputungi diputus diputusaké diputusi dipèk dipèngeti dipéngini dipépé dipérang-pérang dipérang diragadi dirajang diraketi dirakit diramalaké dirampas dirampog dirampok dirampungaké dirampungi dirampungké dirancang dirangkul dirangkuli dirangsumi dirantyam diranté dirapeti dirasak-rasakaké dirasakaké dirasakké dirata diratakaké dirawat dirawuhi dirayah direbat direbut diregani direksa direksaa dirembug dirembuk diremed diremet-remet diremeti diremuk-remuk diremuk diremuki direngga-rengga direngga direngkuh diresiki diresmèkaké dirham dirhamku diriayakaké diributaké dirimat dirimati dirimuk dirinipun dirodha-peksa dirubuhaké dirubung dirucat dirucati dirukunaké dirukunké dirumat dirumati dirumatké dirungkebi dirungokaké dirungokké dirungu dirusak dirusuhi diruwat dirèh dirèmèhaké dirèwès diréwangi disabar disabari disabetaké disabeti disabrangaké disabuki disahaké disaiyeg disajèkaké disajèni disajènké disalah-salahké disalahaké disalahké disalib disalin disalinana disalini disambati disamber disambeti disambung disamektani disampiraké disampurnakaké disandhang disandhing disangga disangoni disangsara disantosa disantosakaké disantosani disaosaké disaosi disaosna disapih disaponi disapu disarasaké disarirani disarujuk disarujuki disarungaké disarèh disarèkaké disasaraké disasarké disasmitani disatuhu disaur disawang disawenang-wenang disawiyah-wiyah disawiyah disawuraké disawuri disebabaké disebar disebari disebul disebut-sebut disebut disebuta disebutaké disedhiyakaké disedhiyani disegah diseksèni diselang-seling diselangi diseling diselingi diselir disembadani disembah-sembah disembah disembelèh disembelèha disemburaké disemburké disemoni disempal-sempal disempal disendhal disendhu disenengi disengit disengiti disengkakaké disengkelit disengker disengkud disentak disentosa disentosakaké disentosani disenèni disepatani disepèlèkaké disepèlèkké diserang diserat diserbu diserikaké disetoraké disetrap disetrapa disetujoni disetya disewenang-wenang disiapaké disidhem disigar disigari disiksa disimpangké disimpen disingget disingkang-singkang disingkiraké disingkiri disingkirké disingkur disingsoti disipati disiram disiramaké disirami disirep disirik disirnakaké disisihaké disiya-siya disiya-siya dislametaké dislametké dislobokaké dislèmèkaké dislèmèki dislèwèngaké disogokaké disoki disowanaké disowani disrantèkaké disregep disrengeni disrudug distrik disuap disuci disucèkaké disucèni disuduk disudukaké disugihaké disugokaké disuguh disuguhaké disuguhi disuguhké disujudi disulam disumanak disumbangaké disumbangké disumed disumelangaké disumpeli disumurupaké disumurupana disumurupi disunati disundhang disundukaké disundukké disunggi disuntak disuntaki disupaosi disupatani disupiti disupèkaké disurung disusoni disusul disutyèkké disuwak disuwun disuwunaké disuwungaké disuwuni disuwèk-suwèk disuwèk disuyudi disègel disèlèhaké disèlèhi disèlèhké disèlèhna disèrèd disèrèt disèrèti disébrataké disébratna disédani diségel disélaki disénggol diséwa diséwakaké diséwakké ditableg ditabuh ditadhahi ditafsiraké ditagih ditahan ditakdiraké ditaker ditakokaké ditakon-takoni ditakoni ditaksir ditalèkaké ditalèni ditamakaké ditamani ditamataké ditambah ditambahaké ditambahi ditambal-tambal ditambal ditambani ditampa ditampakaké ditampani ditampar ditampi ditampik ditampèni ditancepaké ditanda-tangan ditandangi ditandha-tangani ditandhani ditandhing ditandhingi ditandho ditandukaké ditandur ditanduri ditanggulangi ditanggung ditangisi ditangkar-tangkaraké ditangkep ditangèkaké ditangèkké ditangèkna ditanjakaké ditanpa ditantang ditapak-asmani ditapak-astani ditaplaki ditapuki ditari ditarik ditata ditatag ditatah ditatani ditatoni ditawan ditebus ditedahaké ditedahi ditedhaki ditegor ditegori diteguh diteguhaké ditekak ditekakaké ditekani ditekek ditekuk ditelesi diteliti ditelukaké ditelukké ditemen ditemokaké ditemokké ditemoni ditempahaké ditempuh ditempuhaké ditemtokakaé ditemtokaké ditemu ditenanké ditengenaké ditengeri ditenggani ditengkel-tengkel ditenun ditepangi ditepungaké ditepungi diterak diteraké diterangaké diterus-terusaké diterusaké diteruské ditetaki ditetapaké diteteg ditetel-tetel ditetepaké ditetepi ditetepké ditetepna ditetetpaké dithadhahi dithotholi dithuthuk dithèthèli ditibakaké ditibakké ditibani ditigas ditikelaké ditilar ditiliki ditimbali ditimbang-timbang ditimbang ditindakaké ditindakké ditindhes ditindhihi ditinggal ditinggalaké ditinggali ditiru dititahaké dititi-priksa dititi dititihi dititik dititipaké dititipriksa dititèni ditlesepaké ditliti ditlorongaké ditogaké ditokaké ditombokaké ditonton ditrabas ditrapaké ditresnani ditrètès ditrésnani ditubruk dituding dituduhaké dituduhi ditugasaké ditugel-tugel ditugel ditugeli ditujokaké dituju ditukokaké dituku ditulak ditulis ditulisa ditulisi ditulungi ditumbak ditumbas ditumpakaké ditumpaki ditumpakké ditumpangaké ditumpangana ditumpangi ditumpangké ditumpes ditumpuk-tumpuk ditumpuk ditumpuki dituncepaké ditundhung ditundhungi ditundung ditundungi ditunggal ditunggangaké ditunggangi ditunggil ditunggilaké ditunggoni dituntun dituntut diturahaké diturokaké dituroni diturun diturunaké diturut dituruti ditut-buri ditutaké ditutu ditutukké ditutup-tutupi ditutup ditutupi dituturaké dituturi ditututi dituwek dituwèni dityampur dityampuri dityampurké dityantèlké dityatet dityatur dityawis-tyawiské dityawisi dityawiské dityedeki dityedekké dityekakké dityekel dityekeli dityeluk dityemplungké dityepakké dityepol dityepot dityiprat-tyipratké dityoklèk dityokot dityolong dityorèk dityukil dityukupi dityukur dityuwil-tyuwil ditèmplèkaké ditèmpèlaké ditètèr ditégakaké ditégaké ditémbok diubedaké diubedi diubengi diubetaké diubetké diucapaké diuculi diudani diudarké diudheg diudhek diudhunaké diugemi diugung diuji diukir-ukir diukir diukum diukuma diukur diulapi diulataké diulemi diulesi diulet-ulet diulet diulihaké diulu diulungaké diulur diulèni diumbah diumbar diumbulaké diumpamakaké diumpetaké diumukaké diumumaké diuncalaké diuncali diundakké diundang diundangi diundhat-undhat diundhi diundhuh diundhuhi diunduh diundur diundurké diunggahaké diunggahi diunggahké diungkiri diuningani diunjukaké diuntabaké diuntal diuntapaké diunthet diuntyalké diunèkaké diunèkké diunèni diupahi diupakara diupamakaké diupaya diuripaké diuripi diuripké diurmati diurubaké diurug diurugi diurus diurutaké diusapaké diusapi diusapké diusir diusulaké diusung diusungi diutangaké diutangi diutangké diutus diutyuli diuwalaké diuwur-uwuraké diuwur-uwuri diuwuraké diuwuri diuyahi diwaca diwacakaké diwadahi diwadhahi diwadulaké diwajibaké diwaleri diwales diwalik diwangsitaké diwangsuli diwangun diwanti-wanti diwanuhaké diwaos diwaosaké diwarahaké diwarahi diwaras diwarasaké diwaraské diwarasna diwaregi diwarisaké diwarisi diwartak-wartakaké diwartakaké diwartani diwasa diwaspada diwatesi diwatya diwatyakké diwawas diwayuh diweca diwedharaké diwedèn-wedèni diwedèni diwelasi diwelek diweling diwelingaké diwelèhaké diwelèhké diwenangaké diwengakaké diwengani diwengku diweruhi diwetokaké diwewada diwirang-wirangaké diwisudha diwisuhi diwiwiti diwolak-walik diwor diworaké diwori diwudani diwujudaké diwujutké diwulang diwulanga diwulangaké diwulangi diwulangké diwungokaké diwungu diwur-wuri diwurungaké diwutahaké diwuwuhaké diwuwuhi diwèlèkké diwènèhaké diwènèhana diwènèhi diwéling diya-diniya diyakinaké diyakini diyan-diyan diyan diyanmu diyasa diyasana dièncepi dièngeti diènter diènterké diènthèngaké dièrèt-èrèt dièstokaké diécé diélikaké diéling-éling diéling diélingaké diélingi diélingké diélokaké diéman diéndhani diénggal diénggokaké diéntha diéringi diétung dlajahana dlajahi dlima dlimané dlingo dllungakaké dlèwèran dobel dodol dodolan dohana dohé dokokana dokokna dokter dol-tinuku dolan dolana dolanan dolen dom dompol-dompolan dompèt dondoman dondomané dong-dongan donga-dinongakna donga dongakaken dongakaké dongakna dongaké dongèng-dongèng dongèng-dongèngé dongèng dongèngan-dongèngan dongèngan dongèngé dongé donya donyanipun donyané dora-cara dora dosa-dosa dosa-dosaku dosa-dosamu dosa-dosaning dosa-dosanipun dosa-dosané dosa-salahé dosa dosaku dosamu dosaning dosanipun dosané doyan drajad drajat drajatipun drajaté drakhma dredah dreif dreifé drekuku dremba drembolok drengki drengkining drengkinipun drengkiné driji drijiku drijimu drijinipun drijiné drum dudai dudu duduh-duduhké duduhi duduhipun duduhké duduhé dudur duga-duga duga-prayoga duh duka dukani dukaning dukaningsun dukanipun dukané dulangen dum-dum dumadakan dumadi dumadining dumadiné dumadosipun dumen dumugi dumuginipun dumunung dumununga dumèh dunung-dunungké dunung dununging dunungipun dunungku dunungké dunungé dupa dupèh duraka durakamu durakaning durakanipun durakané durjana dursila durung dusèké duwit duwitku duwitmu duwité duwur-duwur duwur duwuré duwè duwèk duwèkku duwèkmu duwèké duwèni duwé-duwé duwé duwéa dèdèl-duwèl dèk dèkné dèkèk dèkèkna dèlèhna dèrèng dèwi dédé délegasi délegasiné déne déning déningwong-wong déné désa-désa désa-désamu désa-désané désa désamu désané désèntri déwa-dèwi déwa-déwa déwa-déwamu déwa-déwanipun déwa-déwané déwa déwaku déwamu déwaning déwanipun déwané déwasa déwi déwé-déwé déwé déwékan ebun ebuning ebuné ecaping ecapé edohana edohi edohna edol edolana edolen edum-edum edum-edumané edum-edumna edum edumen edusi egung-egungaken ejaken ejarké ejuren ejèk elar elaré elas elek elem eloh elongi eluh eluhing eluhku eluhmu eluhé elungi elèkaken emas-emasan emas-masan emas emasmu emasé ematké embahipun embahmu-putri embahmu embahné embahé emban embanan embanané embané embok embokipun embokné emboké embuh embun-embunan embun-embunané embun-embuné embèk-embèk embèn emen-emenké emoh empakna empan emping emplèk-emplèk emprit empun emur endang endas-endasané endas-endasé endas endasé endek endelaken endelaké endem-endeman endhas endhasing endhasmu endhasé endheg-endhegé endhog endhogé endhut endhuté endi-endi endi endok endèk-duwur endèk enem-enem enem enengna enering enerna eneré enggih enggo enggokna enggon enggonana enggonen enggoni enggonku enggonmu enggoné enggoé enggèn enggèni enggènipun enggèr enggé engkas engon engonen enom-enom enom-enoman enom enommu enomé entas entasaken entasna entup entupmu entupé entèk-entèk entèk-entèkan entèk-entèkané entèk-entèké entèk entèké entèn-ingentènana entènana entèni enèm enènana epang epangé epyurna eri-eri eri-eriné eri eriné erèh erèn esoken esokna esuhé esuk-esukan etogaken etokké etokna etrapna etuk-etuk etuk-etuking etuk-etuké etuk etuking etuké etutna etyulké fihak filosof filsafat filsafaté foya-foya gabah gabug gabuk gada gadhah gadhaha gadhahan gadhahanipun gadhahi gadhangé gadhanipun gadhing gadhèn gadhèné gading gadri gaduk gagah-gagah gagah-gedéné gagah-prakosa gagah gagahé gagak gagal gagang-gagangé gagang gagangé gagap-gagap gagas gagasan-gagasan gagasan gagasaning gagasanku gagasané gagasen gagat gaharu gaib gaibmu gajegé gajih gajihanmu gajihané gajihipun gajihé galak galih galihingsun galihé gaman-gaman gaman-gamané gaman gamanku gamanmu gamané gambar-gambar gambar-wewayangan gambar gambaraké gambaran gambarané gambaripun gambarké gambaré gamblang gambus gamelan gampang gampangé gampil gamping ganas ganda gandaku gandamu gandaning gandanipun gandané gandarosa gandhok gandhulan gandhum gandhèng-cènèngé gandhèng gandhèngan gandhèngna gandhèngé gandhèné gandrung gandum-ganduman gandum gandumku gandummu gandumé gandèng gandèngan gandèngké ganep ganeping ganepé ganggu gangguan gangguaning gangsal gangsar ganjar ganjaran-ganjaran ganjaran-ganjaraning ganjaran ganjaraning ganjaraningsun ganjaranipun ganjaranmu ganjarané ganjelan ganti-gumanti ganti-rugi ganti gantilaning gantimu gantinen gantiné gantos gantosipun gantung gantunga gantungan gantungen gapuk gapura-gapura gapura-gapuramu gapura-gapuraning gapura-gapurané gapura gapuraku gapuramu gapuraning gapuranipun gapurané garan garané garap garapan garapanku garapanmu garapané garing garinga garingan garis garpu-garpu garpu garpuné garu garuda garudha garwa-garwané garwa garwaku garwanipun garwané garèk gasik gathuk gathukané gathukna gathèkan gatosaken gatuk gatèkaké gatèkké gatèkna gawa gawakna gawan gawanen gawang-gawang gawani gawané gawat gawating gawèkna gawé-gawé gawé gawéa gawéan gawéaning gawéanmu gawéané gawému gawénen gawéné gayuh gebag gebagi geber-geber geber gebering geberé gebleg gebug gebuk gebyaran gebyaring gebyaré gebyog gebyogipun gebyogé gedhogané gedhong-gedhong gedhong-gedhonging gedhong-gedhongé gedhong gedhongé gedhèn gedhé-cilik gedhé-ciliké gedhé-dhuwur gedhé-gedhé gedhé-gedhéning gedhé gedhéa gedhéning gedhéné gedong-gedong gedong-gedongé gedrug-gedrugna gedèn gedé-gagah gedé-gedé gedé-tyilik gedé gedéné gega gegaman-gegaman gegaman gegamaning gegamané gegambaraning gegambarané gegancangan gegandèngan gegawéan gegayuhané gegayutan gegayutanku gegayutané gegelitan-gegelitan gegelitan gegelitaning gegelitané gegem gegeni gegenèn geger gegeripun gegermu gegeré gegisik gegodhongan gegolongan gegrombolan gegrumbulan gegujeng gegujengan gegulungan geguyon gela gelaku gelang-gelangan gelang-kalung gelang gelangan gelangganging gelaning gelané gelar gelarké gelas gelem gelema geleman gelemé gelis-gelis gelis gelut gelutan gemah gemak gemantung gemathok gemati gematènana gembar-gembor gembel gembira gemblenging gemblung gemblèngan gemblèngen gembungé gembur gemebyar gemederé gemedhé gemedhéné gemeter gemetera gemleger gemlegeré gemluduk gemlèdhèging gemlèdhègé gemléthak gempal gempur gempuran gempuraning gempuranipun gempuren gemrayah gemrojog gemrojok gemrubugé gemrubuk gemrudug gemruduging gemruduk gemrégah gemunggung gemunggungmu gemunggungé gemuruh gemuruha gemuruhing gemuruhé genah genahé gendeng gendhakanmu gendheng gendhuk gendhéwa-gendhéwa gendhéwa gendhéwané gendul gendéra gendéranipun gendérané genep geneping genepé genging geni genining geniné genthong-genthong genthong genti-genti genti-gentèn genti gentiné gentos gentosipun gentèn-gentèn gentèn-gentènan gentèn gentènan gepok-sénggol gepok-sénggolé gepuka gera gerah gerahing gerahipun gerahé gerakanipun gerbang gereng-gereng geringen gero-gero gertak gesang gesanga gesangaken gesangi gesangingsun gesangipun gesangé geseng gesit gesité getem-getem geter getera geterku geteré gething gethingé getih getihing getihku getihmu getihé getingé getun getunana giat giata gibas gigat gigataken gigatan gigatanipun gila gilang-gilang gilap gilapé gilingan gilir-gumanti giliran giliraning gilirané gina ginakaken ginanipun ginanjar ginanjara ginarebeg gineman gingsir ginjel ginjelé ginubed ginuk-ginuk giras giring giringen giris girisa girising girismu girisé gisik gisiking gisiké gitar githoking githokku githoké gitik gitikaken giyak-giyak giyak-giyaka giyak-giyaké gladhagmu glagah-glagah glagah glagahan glagahé glandhang glandhangan glanggang glangsaran glasah glathik glebyar glembuken glepung glepungé glidhig glimpang glimpangan glogor glogoré glondhong glondhongé gloyoran gludhug gludhugé gluduk gluga glumut gluntung gluprut gluput glédhahi glépot glétak gléthak gobang goblok goda godang godangé godha-rencana godha godhaning godhogan godhogen godhong-godhong godhong godhongé godong-godongé godong godongan-godongan godongé gofèr gogrog gogrogan gogrok gojag-gajeg golek golo golok goloké golonga-golongan golongan-golongan golongan-golonganing golongan-golongané golongan golonganing golonganipun golongané golèk-golèk golèk-golèka golèk golèka golèkana golèki golèkké golèkna gombal gombalan gombalé gombyok-gombyoking gombyok gombyoking gombyoké gomèr gondhal-gandhul gondhèlan gondhèlana gondhèlanmu gondhèli gondrong gondèlan gondèli gong gonjang-ganjing gonjing gonjingé gonta-ganti gordhèn-gordhèn gordhèn-gordhèné gordhèn gordhèné gordin gordèn goroh-ginorohan goroh gorohku gorohé gorokan gorokanipun gorokanmu gorokané gorèh gorèhing gorèhipun gorèng gorèngan goréngan gosong gotrah-gotrah gotrah-gotrahé gotrah gotrahmu gotrahé goyah goyang-gaying goyangan grabah grabahé gragap-gragap gragapan grahana graji gram gramang-gramang gramang gramangé grana grangsangan grapyak gratis grayah-grayah grayangana greget gregeten grejegan gremeng grenengan griya-griya griya-griyanipun griya griyaning griyanipun grobag grobak grojogan grojoging grombolan-grombolan grombolan grombolaning grombolanipun grombolané growong-growongan growong growongan growonganing grudak-gruduk gruduk grudukan grumbul grumbulan grundelan grusa-grusu gréja gréjané grénda gubahing gubernur-gubernur gubernur gubernuran gubernuripun gubernuré gubras gubug-gubug gubug gubugé gubuk guci-guci guci-guciné guci guciné gudhang-gudhang gudhang-gudhangé gudhang gudhanging gudhangé gudhig gudhigen gudhigé gudiken gudèl gugah gugat-gugatan gugat gugatan-gugatan gugatan-gugatanipun gugatan-gugatané gugatan gugatanipun gugatanmu gugatané gugontuhon gugontuhoné gugu gugunen gugup gugur gulawenthah gulawenthahen gulu guluku gulumu gulung-gulunga gulung gulungan gulunganipun gulunipun guluné gumandhul gumandul gumantung gumati gumatimu gumebyar gumedhé gumelap gumelar gumenjrèng gumeter gumilap gumingsir gumleger gumlegering gumlegeré gumluduk gumlundhung gumlétak gumléthak gumolonging gumolongé gumragèh gumremet gumrojog gumrojoging gumrojok gumrubuging gumrubyuging gumrudug gumrégah gumujeng gumuk gumun gumunggung gumunggunga gumunggunging gumunggungmu gumunggungé gumuné gumuruh gumuyu gumyur guna gunakna gunané guncang gundhul gunem guneman gunemanku gunemané gunemé gung-gungaké gunggung gunggunging gunggungé gunging gunting gunung-gunung gunung-gunungan gunung-gunungé gunung gunungan gunungané gunungé gupak gupaka guru-guru guru-gurumu guru guruku gurumu gurungipun gurungé guruné gusahen gusiku gusis gusti gustiku gustiné guwa-garbaning guwa-garbanipun guwa-garbané guwa-guwa guwa-guwaning guwa guwagarbaning guwaning guwané guyon guyumu gèdhèg-gèdhèg gèdèk-gèdèk gègèr gègèran gègèré gèk-gèk gèk gèmbèl gèpèng gèrèd gémbolaning géndholi géndhongané géné généa généya hadiah-hadiah hadiah hadiahaken hak hakim-hakim hakim hakimipun hakimmu hakimé hakipun hakmu haké halal haram harep harian hartakaning harun hasil hasiling hasilé hawa-napsu hawa-napsumu hawa-napsuning hawa-napsuné hawa-nepsu hawa-nepsumu hawa-nepsuning hawa-nepsuné hawa hawané hawar hayuk he hiasan hiasanmu hiasané hisop hiyasin homo-sèks homo homèr horeg horega horegé horek hormat hoyak hukum-hukumipun hukum hukumipun hukumé hurmat hurmata hurmatana hurmati huru-hara hurukana hèh hèktar hébat-hébat hébat hébaté iba ibadah ibarating ibaratipun ibaraté iber-iberan iberan ibu-ibu ibu-maratuwané ibu ibuku ibumu ibunipun ibuné ibut ical icalaken icali idak-idak idak-idaka idak iderna idham-idhaman idham-idhamaning idhep idin idinana idini idiné idu iduné iga igané ijem iji ijik ijo-ijo ijo ijolan ijolé ijoning ijèn-ijèn ijèn ijènan ikhtiyar ikhtiyarna iki iku ikutan ikutipun ikuté ilah ilahé ilaki ilang ilanga ilangana ilanging ilangké ilangé ilat-ilatan ilat ilatipun ilatku ilatmu ilaté ileré iles-iles iles-ilesen ilining iliné ilmu ilmuné ilok ilon-ilonen ilèn-ilèn imam-imam imam-imamé imam imaming imamku imamé iman imanipun imanku imanmu imané imbal-pangandika imbal imbang impes-impes impes impesé impèn-impèné impèn impènku impèné ina inah indhèn indhèné ineb-inebing ineb inebing inebna inebé inepan inepi infanteri ing ingah-ingahan ingahan ingajènan ingajénan ingatasipun ingatasé ingauban ingayoman inggih inggiha inggil-inggil inggil-inggilipun inggil inggiling inggilipun inggu ingiring ingkang ingkutha ingon-ingon ingon-ingonku ingon-ingonmu ingon-ingoné ingsun ingtanah ingurmatana injil instrumèn-instrumèn inten inter-interku inter-intermu inter-interé inter intera interé inti inum-inuman ipat-ipat ipat-ipatana ipat-ipati ipat-ipatipun ipat-ipaté ipun ipé ipému ipéné irasan ireng irid iriden iring-iringan iring-iringané iring iringaning iringna iringé iris irung irungmu irungé isi-isiné isi isih isin isina isinan isining isinipun isinku isinmu isiné isop istiméwa isènana isèni item itung-itungan itungen iwak-iwak iwak-iwaké iwak iwaké iya jaba jaban jabang-bayi jabaning jabané jabel jabuti jadah jadwal jag-jagan jaga-baya jaga-jaga jaga-jagaa jaga jagaa jagad jagading jagadipun jagadé jagakaké jagakké jaganen jagat-ala jagat jagating jagatipun jagaté jagi jaginipun jago jagong jagongan jagonganku jagongané jagoné jagrag jagragan jagung jagèkaken jahat jahiliah jail jait jaitan jajagan jajagi jajah jajahan jajahaning jajahané jajal jajané jaka-jaka jaka-jakané jaka-lara jaka-laramu jaka jaken jaksa jala jalamu jalané jalaran jalaraning jalaranipun jalarané jaler-èstri jaler jali jaluk jalukané jaluken jam jaman-jaman jaman jamang jamangé jamanipun jamanira jamané jambak-jambakan jambu jaminan jampeng jampining jampèni jamrud jamur jamuren jamé jan jangan janganan-janganan janganan janganipun jangané jangga janggané jangkah jangkahipun jangkahku jangkahé jangkar jangkaring jangkaré jangkep jangkrik janji-janji janji-janjiné janji janjia janjiku janjimu janjinipun janjiné janjèkaken jantraning jantung jantungipun jantungku jantungé jané japa-mantra japa-mantramu japa-mantrané jarag jarah-rayah jarahan jarahané jaran-jaran jaran-jaranmu jaran-jarané jaran jaranan jaranmu jarané jaring-jaring jaring-jaringipun jaring jaringé jarit jarum jarumipun jarwanipun jarwané jaréné jasa jasaku jasamu jasané jasku jasmani jasmaniku jasmu jasé jatah jatiné jawa jawab jawabku jawabmu jawabé jawah jawahipun jawané jawi jebad jebadan jebadana jebadané jebadi jebat jebol jebul jebulé jedhing jeding jeglongan jegénggak jejagongan jejanganan jejeg jejegna jejek jejember jejembering jejemberé jejodhoan jejogèdan jejugrugan jejugrugané jeksa jelas jelèh jembangan-jembangan jembangan jembangané jembar jembaraken jembaring jembarna jembaré jember-jinemberan jember jembering jemberé jemparing jempol jempolé jemuah jendhéla-jendhéla jendhéla-jendhélané jendhéla jendhélaning jendhélané jendéla jendélané jeneng-jeneng jeneng-jenengé jeneng jenenge-jenengé jenengku jenengké jenengmu jenengna jenengé jenggèlèk jengkar jenjem jeplakan jerit-jerit jero-jero jero jeroan jeroanku jeroané jeromu jeroning jeronéJupuken jeroné jeru jeruné jewawut jewawuté jiarah jibar-jibur jijik jikuk jimat-jimat jimat jimpé jin jina jinajagan jinatènan jinawi jindik jinebadan jingga jingklak-jingklak jingkrak-jingkrak jinis jinisé jinten jinunjung jiret jireting jiretipun jirih jisim-jisim jisim-jisimé jisim jisimipun jisimku jisimmu jisimé jiwa-ragané jiwa jiwamu jiwané jladrèn jladrèné jlerit jodho jodhoning jodhonipun jodhoné jodo jogan jogané jogèd jogèdan jogèdanku jogèdané jogètan jogètané jompo jorogaken jorogna jotosan-jotosan jotosan jrambah jrambahé jubah-jubah jubah jubahipun jubahku jubahmu jubahé judheg judheging jugangan jugrug jugrugaken jugrugan-jugrugan jugrugan jugrugana jugruganmu jugrugané jugrugna jugruk jujul jujur-jujur jujur jujuring julig juligé jumaga jumagaa jumedhul jumedhulé jumegur jumeguring jumeguré jumeneng jumenengipun jumenengé jumleguré jun jungkatan jungkatana jungkating jungkir-walik juniper junipun junjung junmu juné jupuk jupukana jupuken jupukna juragan jurang-jurang jurang juranging jurangé juru-amèk-iwak juru-amèk-wong juru-basa juru-dhaharan juru-gedhong juru-gedhongku juru-gedhongé juru-mbebedhag juru-minuman juru-narik-pajeg juru-nujum juru-panasaran juru-pangluwar juru-pangruktining juru-pangrusaké juru-pirembugé juru-pranatané juru-reksa-bandha juru-tagih-pajeg juru-taman juru-tenung juru-tetulung juru-tukar juru-tulung juru-tumpes juru-warta juru jurudhi jurumudhi jurungi jurupu-béya jurupu-pajegé juruslameté juta juwara juwarané juwawut jèjèr jèjèra jèjèrku jèjèré jèngkèl jèngkèlé jèngkèng jèrèngen jéndral jéndralé jénggot jénggotipun jénggotku jénggotmu jénggoté ka-Allahan ka-Allahané kaabsahaké kaadegaké kaadhepaké kaadilan kaadilaning kaadilané kaagem kaagema kaagungané kaajak kaajaka kaajènan kaalang-alangan kaalangan kaalap kaalembana kaaling-alingan kaallahan kaallahané kaambah kaanakaké kaanan kaananing kaananku kaananmu kaanané kaancam kaandhapaken kaanggep kaanggepa kaangkat kaangkataké kaangsalaken kaaniaya kaantepaké kaantepanira kaantepanmu kaanyaraké kaapesan kaapesanku kaapit kaapunten kaapura kaaranan kaarep-arep kaasoraké kaasorané kaasta kaaturaken kaaturaké kaaturna kaayap kaayeman kaayoman kababar kababara kababaraké kababaring kababaré kababata kabagi-bagi kabagi kabagé-bagé kabalèkaké kabanda kabandhang kabandhilaké kabangun kabanguna kabanting kabantu kabaptis kabaptisa kabaptisaké kabar-becik kabar-kabar kabar-kabingahan kabar kabarana kabarengan kabari kabarkahan kabarké kabarmu kabarna kabaré kabatalaké kabawah kabayar kabayara kabebahan kabecikan kabecikanku kabecikanmu kabecikané kabedhol kabegjan-kabegjan kabegjan kabegjanipun kabegjanku kabegjanmu kabegjané kabeh kabekta kabelok kabelèh kabeneraké kabeneran kabeneranku kabeneranmu kabenerané kabereg kaberkahan kaberkahana kabesmi kabetahanipun kabetahané kabetyikan kabetyikanku kabetyikanmu kabetyikané kabidhung kabikak kabikakna kabingahan kabingahaning kabingahanipun kabirat kabisan kabisanku kabisané kabiyantu kablebed kablenggu kablithuk kablongsong kablèjédan kabobotaké kabodhoan kabodhoanku kabodhoané kabongkar kabotan kaboten kaboyong kabubuhaké kabubuhan kabucal kabudayané kabujenga kabujuk kabuka kabukak kabuktèn kabul kabuncang kabungahan kabungahanku kabungahanmu kabungahané kabungkem kabuntel kabur kabutuhan kabutuhaning kabutuhanku kabutuhanmu kabutuhané kabuwang kabuyaraken kabuyaraké kabuyarna kabèh kabèhé kabébasaken kabébasaké kabébasan kabéh kaca kacadhangaken kacadhangaké kacakup kacampur kacancang kacancanga kacandhet kacang kacangkokaké kacaosaké kacaosan kacaosana kacaritakaké kacariyosaken kacarubaké kacathet kacatheta kacau kacawisaken kacawisaké kacawisan kacawisna kacegah kaceguraké kacekel kacelakna kacelup kacelupaké kacemplung kacemplungaken kacemplungaké kacemplungna kacencang kacepeng kacepetaké kacetha kacilakan kacingkrangan kacirènan kacoba kaconggah kacorèka kacrita kacu kacucupa kacukupan kaculikan kaculikané kacundhukna kacupetan kacuplék kacèk kacèké kadadar kadadosaken kadadosaké kadadosan-kadadosan kadadosan kadadosna kadadèkaké kadadèkna kadadéané kadagingan kadagingané kadakwa kadaluwarsa kadamel kadamela kadang-kadangé kadang kadangipun kadangokaké kadangon kadangu kadangé kadarbé kadarman kadarmané kadeleng kademen kadereng kadhaftar kadhahar kadhahara kadhal kadhapur kadhasaraké kadhasaran kadhasarana kadhatengan kadhatengana kadhawahaken kadhawahaké kadhawahan kadhawahana kadhawahna kadhawuhaken kadhawuhaké kadhawuhan kadhawuhana kadhelikaké kadhemen kadhesek-dhesek kadhesek kadhidhik kadhudhuk kadhung kadhèrèkaken kadhèrèkaké kadhèwèkaké kadiwasan kado kadohan kadohen kadokokna kadongakna kadonyaan kadonyan kadonyané kados-kados kados kadosakaké kadosdéné kadospundi kadospundia kadosta kadrajatan kadung kadunungaké kadunungan kadunungana kadunungané kadurakan kadurjanan kadursilan kadursilané kaduwung kaduwé kaecap kaecapan kaeculaké kaedhakaken kaedohaké kaedol kaedum-dum kaegaraké kaelem kaelèkaké kaemong kaemot kaeneraké kaenomaké kaentas kaentasna kaenénan kaerèh kaesokaken kaesokaké kaesokna kaetogna kaetrapaké kafan kafilah-kafilah kagadhang kagagalané kagagalna kagalih kaganjar kaganjara kagantung kagarap kagawa kagawé kagawéa kagebag kagebagaké kagedhong kagegem kagelaraké kagem kagema kagemblèng kagempur kagepok kagesangaké kagesangna kagigataken kagiles kagiringa kagiyaraké kaglimpangaké kagoda kagodha kagolong kagolongaké kagonjingaken kagrayanga kagugah kagugata kagulawenthah kagum kagunakaké kagunan kagungan kagunganing kagunganingsun kagunganipun kagungané kagunggung kagèndèng kagèndènga kagèrèd kagèt kagèta kagètku kagètmu kagèté kahanan kahanané kahartakan kahartakanipun kahartakané kahurmatan kaibarataken kaicalna kaidak-idak kaiket kaimaman kaimamané kain kainebaké kainggahaken kainé kairid kairida kairing kaitung kajaba kajabud kajagi kajajah kajanjèkaken kajanjèkaké kajarag kajaraha kajasmanèn kajawi kajebadaké kajebadan kajeguraké kajegurna kajembaraké kajemberaken kajemberaké kajenengaké kajeng-kajeng kajeng kajengaken kajengipun kajengé kajibah kajiret kajodhokaken kajugrugaké kajujugaké kajujuran kajuligané kajumenengaken kajumenengaké kajupuk kajupukaké kajupukna kajurungana kajuwara kajèn-kéringan kajèn kajènku kajènkéringan kajèné kakajengan kakaké kakancing kakang-adhi kakang-adi kakang-kakang kakang-kakangipun kakang-kakangmu kakang-kakangné kakang kakangku kakangmu kakangné kakangé kakarsakaken kakarsakaké kakatutna kakawonaken kakawonna kakempalna kakemulan kaken kakendelan kakendelané kakepung kakepyuraké kakersakaken kakersakaké kakethok kaki-kaki kakirangan kakiyataken kakiyatan kakiyataning kakiyatané kaklelebaké kaklempakaken kaklempakna kaklumpukaké kaku kakubur kakumbah kakumpulaké kakung kakungipun kakungé kakunjara kakurangan kakuranganing kakuranganmu kakurbanaken kakurbanaké kakurung kakuwatan kakuwataning kakuwatanira kakuwatanmu kakuwatané kakèhan kakèhen kakéhan kakéntiraken kakéntiraké kala-jiret kala-jireting kala-jiretipun kala-jireté kala-mangsané kala kalabur kaladosaken kaladosaké kaladèkaké kalah kalahaké kalahna kalahé kalairaken kalairaké kalairan kalairké kalajengaken kalajengking kalajiret kalakon kalakoné kalakuan kalakuanmu kalakuané kalal kalalèkaké kalampaha kalampahan kalampahaning kalanganmu kalangané kalanggengan kalaning kalané kalapis kalapuraké kalasangka kalasangkaning kalasangkané kalawan kalayan kaldhu kalebet kalebetaken kalebokaké kalebu kalebur kaleksanan kaleksananing kalempit kalencengaké kalenggahan kalenggahanipun kalenggahané kalengganané kalepas kalepatan-kalepatan kalepatan kalepataning kalepatanipun kaleres kaleresaken kaleresaké kaleresan kaleresané kalestantunaken kalestantunna kali-Yidho kali-Yoèl kali-kali kali-kaliné kali kalih-kalihipun kalih kalihdasa kalihi kalihipun kalihwelas kalilan kalilana kalilanana kalima kalimané kalimputan kalimputana kalindhih kaling-alingan kaling-kalingan kalintonana kaliné kalipur kaliren kalis kaliwat-liwat kaliyan kalok kalong-kalong kalong kalonggaran kalotré kalubèraken kalubèraké kalubèran kalubèraning kalubèranmu kalubèrané kalubéran kaluhuraken kaluhuraké kaluhuran kaluhuraning kaluhuranipun kaluhuranku kaluhuranmu kaluhurané kaluhurna kalumrahan kalumrahané kalung kalungan kalungguhan kalungguhané kalungna kaluputan-kaluputan kaluputan-kaluputanmu kaluputan kaluputaning kaluputanku kaluputanmu kaluputané kaluwaran kaluwarana kaluwihaning kaluwihanmu kaluwihané kaluwèn kalèb kalèn-kalèn kalèn-kalèné kalèn kalènan kalèngsèr kalèngsèra kalèné kalèpètan kalèrèhané kalépétan kamangsa kamanungsan kamanungsaning kamanungsanku kamanungsanmu kamanungsané kamar-kamar kamar-kamaré kamar kamardikan kamardikanku kamardikanmu kamardikané kamareman kamaremaning kamarku kamarmu kamaré kambah kambang kambengan kambi kambu kamenangan kamenanganipun kamenanganmu kamenangané kamerdikan kamerdikanku kamerdikanmu kamerdékaanku kamirahan kamirahaning kamirahanipun kamirahané kamiskinané kamitenggengen kamlaratanira kamlaratané kamomotan kamot kampak kampaké kampiun kampung-kampung kampung kampungmu kampungé kamuktèn kamuktèning kamuktèné kamulayané kamulyakaken kamulyakaké kamulyakna kamulyan kamulyaning kamulyanipun kamulyanku kamulyanmu kamulyané kamurahan kamurahaning kamurahané kamurkan kamurnèn kamursidan kamursidanmu kamursidané kamèrèn kamélikan kana-kéné kana kanamakaken kananing kanané kanca-kanca kanca-kancaku kanca-kancamu kanca-kancanipun kanca-kancané kanca-leladi kanca kancaku kancamu kancaning kancanipun kancanira kancané kancil kancingan kancingen kandang kandani kandas kandel kandelé kandha-kandha kandha kandhaa kandhakaké kandhakké kandhakna kandhaku kandhamu kandhanana kandhang-kandhang kandhang-kandhangé kandhang kandhangmu kandhangé kandhané kandhas kandheg kandhunganmu kandhungané kandhutanipun kandhutanku kandhutanmu kandhutané kanem kanepson kang kangen kangena kangeni kangenku kangenmu kangené kangge kanggep kanggepé kangggo kanggo kanggoa kanggokké kanggonan kanggoné kanggé kanggénan kanggénipun kanginan kangkat kangker kangsangsarané kangsèn kangsènan kangèlan kangèlanipun kangèlanku kangèlanmu kangèlané kangélan kangélanku kanikmatan kanikmataning kanikmatané kanil kaniling kaningkah kanisthan-kanisthan kanisthan kanisthaning kanisthanmu kanisthané kanker kanon kanteb kantenan kanthi kanthia kanthiku kanthil kanthining kanthiné kanthong-kanthong kanthong kanthonging kanthongku kanthongé kanthèni kanti kantongan kantongané kantor kantoré kantun kantya-kantya kantya-kantyaku kantya-kantyamu kantya-kantyané kantya-tanggané kantya kantyaku kantyamu kantyané kantyil kantying kantyingan kanugrahan kanugrahané kanyana-nyana kanyana kaobong kaok-kaok kaombénan kaoncatan kaot kaoyak kapacak kapadhakaké kapadhaké kapadhangan kapagas kapahé kapakaké kapakké kapaku kapal-kapal kapal-kapalé kapal kapalan kapalangan kapalen kapalku kapalmu kapalé kapan-kapan kapan kapanduman kapangan kapangandikakaken kapangandikakaké kapangandikanana kapanggih kapanjer kapanjingan kapapanaké kapara kaparengaken kaparengaké kaparengna kaparingaken kaparingaké kaparingan kaparingana kaparingna kapas kapasang kapasangan kapasrahaken kapasrahaké kapasrahan kapasthèkaké kapat kapatah kapatrapaké kapatrapan kapatrapana kapatènan kapaté kapecah-pecah kapecah kapedhotan kapegat kapejahan kapeksa kapencil kapendem kapendhem kapendhet kapendheta kapener kapengker kapenthang kapentingané kapentyar kapentèng kapenuhan kapenuhana kapepetan kaperdi kaperluan-kaperluan kaperluané kaperung kapesthi kapesthèkaké kapethal kapethuk kapidak-pidak kapigunakaké kapiji kapiken kapikul kapilih kapindhah kapindho kapindhoné kapindo kaping kapinteran-kapinteran kapinteran kapinteranipun kapinteranku kapinteranmu kapinterané kapinujon kapir kapiran kapireng kapirengaken kapirid kapirsan kapirsanan kapisah-pisah kapisah kapisahaké kapisahna kapisan kapisanan kapisané kapisungsungaken kapisungsungaké kapitadosan kapitadosanipun kapitayakaké kapitayanan kapitu kapitulungan kapitulungana kapitunan kapitunaning kapitunanipun kapitunanmu kapitunané kapitunèn kapituné kapitèn kapitèné kapiyak kapiyarsakaké kaplajengaké kaplayokaké kaplethèkan kapok kapotangan kaprabon kapracaya kapragat kapranata kaprasetyakaken kaprasetyakaké kapratélakaken kapratélakaké kaprecayan kaprecayanmu kaprecayané kapreluan kapreluaning kapreluanku kapreluanmu kapreluwan kaprenah kaprenahaké kaprewirané kapri kaprigelan kaprihatinan kaprihatosan kapriksa kapriyé kaprungu kapréntah kapréntahaké kaptèn kaptèné kapuk kapulihaké kapulung kapundhut kapundhuta kapundhutan kapungkur kapupu kapur kapurih kapurugaké kapusan kaputung kaputus kapénak kapéncuting kapéngin kapérang-pérang kapérang kapétang kapétung karabi karaharjan karaharjaning karaharjané karahayon karahayonku karahayonmu karahayoné karahyonmu karakit karam karampog karampoga karampungaken karampungan karaméan-karaméan karan karana karancang karang-abang karang-karang karang karangané karangé karanté karaos karasulanku karatakaké karawuhaké karawuhan karebahna karebat karebut karebèn karebé kareksa kareksaa karem karemanku karemanmu karemané karembag karembuk karemenanipun karemenané karemuk karemukana karenan karengga karengkuh karentahan karep kareping karepku karepké karepmu karepé karesikaké karesikan karesikana karesmèkaké kari karia karibedan karibedaning karibedanipun karibedanku karibedané kaributan karimatana karingkihan karingkihaning karingkihanku karingkihanmu karingkihané karisak karisakan karkom karo-karo karo-karoné karo karodha-peksa karodéné karohanèn karohanèné karolas karomanèh karomenèh karoné karosan karosanku karosanmu karosané karotengah karsa karsaa karsakaken karsaning karsaningsun karsanipun karsané karu-karuwan karubedan karubedanku karubedané karubuhaké karubuhna karubung karuda-peksa karukunaken karukunaké karukunan karumat karung-karung karung-karungmu karung-karungé karung karungmu karungu karungé karuntuhané karupekan karupekané karusak karusakan-karusakan karusakan karusakanmu karusakané karuwan karuwedan karya karyawan karyawané karèkaké karèkna karèmèhaké karépotan karépotané kas kasa kasaba kasabaran kasabaranku kasabarané kasabetaké kasadhiyakaké kasadé kasagedanipun kasagedna kasaguhanmu kasalib kasaliba kasalinan kasamber kasampiraké kasampurnakaké kasampurnan kasampurnaning kasampurnané kasamèkaké kasandhang kasandhangana kasandhung kasanga kasangga kasanggi kasangkut kasangsara kasangsaraan kasangsaran kasangsaraning kasangsaranipun kasangsaranku kasangsaranmu kasangsaran kasangsarané kasantosakaké kasantosan kasantosané kasantunan kasaosaken kasaosaké kasaosan kasaosana kasaosna kasaponan kasapu kasar kasarasaken kasarasaké kasarasan kasarèkaken kasarèkaké kasasaban kasasaraké kasat kasatan kasawuraké kasaénan kasaénané kasebar kasebaraké kasebaran kasebaré kasebul kasebut-sebut kasebut kasebutaké kasedhihan kasedhihanmu kasediyakaken kasegah kaseksènan kasektèn-kasektèn kasektèn kasektèning kasektènipun kasektènmu kasektèné kasembadan kasembah kasembelèh kasendhal kasenengan kasenenganmu kasenengané kasengkakaken kasengkakaké kasengker kasengsaran kasengsem kasepuluh kaserat kaserata kaseratan kasesepan kasetyan kasetyanipun kasetyanmu kasetyané kasewelas kasewelasé kasidhem kasigar kasih kasihi kasiksa kasil kasimpen kasinggihan kasingkiraken kasingkiraké kasingkirna kasiramna kasirep kasirepa kasirnakaken kasirnakaké kasirnakna kasirnan kasisahan kasisahanipun kasiya-siya kaslamataké kaslametaké kaslametan kaslametaning