bahasa Portugal Sunting

Adjektiva [ pt ]

mau

  1. buruk,jelek

bahasa Melayu Makassar Sunting

Adverbia [mfp]

mau

  1. ingin, hendak, mau