Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Tionghoa

Berikut ini adalah daftar Swadesh untuk bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa, dalam aksara tradisional dan sederhana, serta pinyin Mandarin dan dialek Hokkien dan Hakka (Siyen/Liuktui/Moiyan).

PresentasiSunting

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel di Wikipedia bahasa Inggris tentang daftar Swadesh

Daftar kata Swadesh adalah daftar yang dikembangkan oleh seorang linguis bernama Morris Swadesh. Daftar ini digunakan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar ini mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Daftar ini tersedia dalam berbagai variasi, antara lain:

  • versi lengkap 207 kata, yang di dalamnya mengandung beberapa kata yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat di dunia (misalnya ular dan salju)
  • versi pendek 100 kata.

Beberapa versi lebih dapat diandalkan dari versi-versi lainnya dalam hal universalitas kemunculan kata tersebut.

(Daftar kata ini tidak digunakan sebagai leksikon dasar untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut; jika Anda mencari hal tersebut, gunakan referensi-referensi yang ada di Wikivoyage.)

DaftarSunting

No. Gambar bahasa Indonesia w:Hanzi tradisional w:Hanzi sederhana Tionghoa Mandarin Tionghoa Hokkien Tionghoa Hakka Siyen (四縣腔) Tionghoa Hakka Liuktui (六堆/南四縣腔) Tionghoa Hakka Moiyan (梅縣話) Tionghoa Hakka Hoiliukfung (海陸腔)
1 aku; saya góa, ngài ngài ngài ngai
2 kamu; engkau , ǹg, ǹ, ngì ǹg, ǹ, ngì ǹg, ǹ, ngì ngi
3 dia i ki
4 kami / kita 我們 我们 wǒmen gún, goán (kita), lán (kami) ngài-tén, ngài-teû, ngài-yá-teû (kami), ên-teû, ên, thai-kâ (kita) ngài-nén, ngài-teû, ngài-yá-teû (kami / kita) ngài-tén, ngài-teû (kami), thai-kâ (kita) nga-li (kami), thāi-ká-ngin, thāi-chhi̍t-ká, thāi-ká (kita)
5 kalian 你們 你们 nǐmen lín ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngi-teú
6 mereka 他們 他们 tāmen in kì-teu, kì-teu-sà kì-teu, kì-teu-sà kì-teu, kì-teu-sà ki-teú
7 ini zhè chit, che , liá , liá é liâ
8 itu hit, he ke, kai ke ke kai
9 di sini 這裡 这里 zhèlǐ chia yá-phién, yá-tap-é, yá-tap-vi yá-phién, yá-tap-é, yá-tap-vi é-yè liâ-vūi
10 di situ / di sana 那裡 那里 nàlǐ hia , ke-phién, ke-vi, ke-sak ke-phién, ke-vi, ke-sak ke-yè, ke-sak kai-vūi
11 siapa shuí/shéi siáⁿ-lâng, siáⁿ-mih-lâng má-sà, má-ngìn má-sà, má-ngìn má-sà, má-ngìn mâ-ngin, mâ-sa
12 apa 什麼 什么 shénme siáⁿ-mih, sím-mih mak-ke, má-ke, má-kai mak-ke, má-ke mak-ke, má-ke, má-ai mâ-kài
13 di mana tó-ūi, tá-lo̍h nai-vi, nai-é, lai-é nai-vi, nai-é, lai-é nai-vi, nai-é, lai-é nāi-vūi
14 kapan 何時 何时 héshí tī-sî kí-sṳ̀, hò-sṳ̀ kí-sṳ̀, hò-sṳ̀ kí-sṳ̀, hò-sṳ̀, nai-kiú mâ-kài-shi-chie̍t
15 bagaimana 如何 如何 rúhé án-chóaⁿ ngióng-pân, ngiong-kat-sat, ngiong-é ngióng-pân, ngiong-é ngióng-pân, ngiong-é ngiông-pán
16 tidak / bukan m̄-sī m̀-he, m̀-he, m̀-he, m-hè
17 semua 所有 所有 suǒyǒu lóng-chóng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng
18 banyak duō chōe, chē
19 beberapa 一些 一些 yīxiē kúi-nā kí-chak (buah, ekor), kí-ha, kiâ kí-chak, kí-ha kí-chak, kí-ha kî-tó, ki̍t-tó
20 sedikit shǎo chió yit-sit-é, yit-tiám-é yit-sit-é yit-tit shâu
21 lain 其他 其他 qítā pat, kî-tha phe̍t, phie̍t phe̍t, phie̍t phie̍t phet
22   satu chit yit yit yit rhi̍t
23   dua èr nn̄g ngì ngì ngì ngī
24   tiga sān saⁿ sâm sâm sâm sám
25   empat si si si
26   lima gō͘ ńg ńg ń n̂g
27   besar tōa thai thai thai thāi
28   panjang zhǎng tńg chhòng chhòng chhòng chhong
29   lebar kuān phok, khoah kóng, fat kóng, fat kwóng, fat fa̍t
30   tebal hòu kāu phûn (賁), heu (厚) heu phún
31   berat zhòng tāng chhûng chhûng chhûng chhúng
32   kecil xiǎo sè-hàn se se se
33   pendek duǎn tón tón tón tôn
34   sempit zhǎi khoah ha̍p, chheu
35   tipis báo sán pho̍k phok
36   perempuan / wanita cha-bó͘ moi-é, ńg-ngìn moi-é, ńg-ngìn moi-é, ń-ngìn pú-ngiong-ngìn
37   laki-laki / pria nán cha-po͘, ta-po͘ lai-é, nàm-ngìn lai-é, nàm-ngìn lai-é, nàm-ngìn nam-er-ngin
38   manusia rén lâng ngìn ngìn ngìn ngin
39   anak hái gín-á, kiáⁿ se-ngìn-é se-ngìn-é se-ngìn-é sè-ngin-er
40   istri thài-thài, bó͘ pû-ngiòng pú-ngiong
41   suami ang-sài, lāu-ang ló-kûng ló-kûng láu-kûng lô-kúng, chhōng-fú, sín-sáng
42   ibu a-bú, lāu-bú â-mê â-mê â-mê ā-mé
43   ayah / bapak a-pa, lāu-pē â-pâ â-pâ â-pâ ā-pá
44   binatang 動物 动物 dòngwù tōng-bu̍t thung-vu̍t, khìm-chhu thung-vu̍t, khìm-chhu thung-vu̍t, khìm-chhu
45   ikan ǹg-é ǹg-é ǹ-é ng-er
46   burung niǎo chiáu-á tiâu-é tiâu-é tiâu-é tiáu-er
47   anjing gǒu káu-á kiéu-é kiéu-é kéu-é kiêu
48   kutu shī ba̍t-sat chhùng-é chhùng-é chhùng-é chhung-er
49   ular shé chôa sà-kô sà-kô sà-kô sha
50   cacing chóng tō͘-kún, tō͘-ún hién-kûng hién-kûng chhung-hiên, chhung-khiên
51   pohon shù chhiū-á su-é su-é su-é shū-er
52   hutan sēn som-lîm, chhiū-nâ sân-nà sân-nà sân-nà sán-na
53   ranting zhī chhiū-ki khwá khwá chhā-er (杈仔)
54   buah guǒ koe-chí kó-chṳ́, súi-kó kó-chṳ́, súi-kó kwó-chṳ́, súi-kwó kô-chṳ̂, shûi-kô
55   biji zhǒng chéng-chí chṳ́ chṳ́ chṳ́ chṳ̂ (子)
56   daun hio̍h-á ya̍p-é ya̍p-é ya̍p-é rhap
57   akar gēn kin kîn kîn kîn kín
58   kulit kayu 樹皮 树皮 shùpí chhiū-phê su-phì su-phì su-phì
59   bunga huā hoe
60   rumput cǎo chháu chhó chhó chháu chhô
61   tali shéng tōa-soh, soh-á sok-è sok-è sok-è so̍k-er
62   kulit phôe phì phì phì phi-fú
63   daging ròu bah ngiuk ngiuk ngiuk ngiu̍k
64   darah xuè hoeh hiet hiat hiat hie̍t
65   tulang kut kut kut kut ku̍t
66   lemak zhī pûi-bah phì, phì-ngiuk phì, phì-ngiuk phì-ngiuk phui, rhiu
67   telur dàn nn̄g lón, chhûn lón, chhûn lón, chhûn lôn
68   tanduk jiǎo kak kok kok kok ko̍k
69   ekor wěi múi
70   bulu mô͘ (rambut), phôe (kulit)
71   rambut thâu-mo͘ theù-nà-mô theù-nà-mô theù-nà-mô , theu-na-mó
72   kepala tóu thâu-kak theù-nà theù-nà theù-nà theu-na
73   telinga ěr hīⁿ-á ngí-kûng ngí-kûng ngí-kûng ngî
74   mata yǎn ba̍k-chiu muk-chû muk-chû, ngián-chû ngián-chû mu̍k-chú
75   hidung phīⁿ phi phi phi phī
76   mulut kǒu chúi choi choi choi heû, chòi
77   gigi ngà ngà ngà nga
78   lidah shé chi̍h sa̍t-mà sa̍t-mà sa̍t-mà shat-ma
79   kuku 指甲 指甲 zhǐjiǎ chńg-kah chṳ́-kap chṳ́-kap chṳ́-kap shiû-chî-ka̍p
80   kaki jiǎo kha kiok kiok kiok kio̍k
81   tungkai tuǐ kha-tê kiok-tái kiok-tái kiok-tái kio̍k-tâi
82   lutut kha-thâu-u chhit-theù chhit-theù chhit-theù chhi̍t-theu
83   tangan shǒu chhiú shiû
84   sayap chì si̍t yi̍t-kap rhit
85   perut pak-tó͘ tú-sṳ́ tú-sṳ́ tú-sṳ́ tû-shî
86   usus cháng tn̂g chhòng chhòng chhòng chhong-er
87   leher jǐng ām-kún kiáng-kîn kiáng-kîn kiáng-kîn kiâng-kín
88   punggung bèi ka-chiah-phiaⁿ poi-nòng poi-nòng poi-nòng pòi-nong
89   payudara leng, nen-kû nen-kû nen-kû
90   jantung xīn sim-chōng sîm-chhong sîm-chhong sîm-chhong sím-chhōng
91   hati gān sim-koaⁿ sîm-kôn, kôn sîm-kôn, kôn sîm-kôn, kôn kón
92 [[Berkas:|50px]] minum (meminum) lim lîm lîm yîm lím, rhîm
93 [[Berkas:|50px]] makan (memakan) chī chia̍h sṳ̍t sṳ̍t sṳ̍t shid
94 [[Berkas:|50px]] gigit (menggigit) yǎo ngâu ngâu ngâu ngáu
95 [[Berkas:|50px]] isap (mengisap) kâm, suh (dengan mulut), khip (dengan hidung) po̍k chho̍t
96 [[Berkas:|50px]] ludah (meludah) phùi lién
97 [[Berkas:|50px]] muntah ǒu àu, áu-thò͘ phôn,
98 [[Berkas:|50px]] tiup (meniup) chuī chhoe chhôi chhôi chhôi phun, chhúi
99 [[Berkas:|50px]] napas (bernapas) 呼吸 呼吸 hūxī chhoán-khùi chhón-hi chhón-hi chhón-hi theû-hì (敨氣)
100 [[Berkas:|50px]] tawa (tertawa) xiào chhiò seu seu siau siàu
101 [[Berkas:|50px]] lihat (melihat) kàn khòaⁿ khon, khon-tó khon, khon-tó khon, khon-táu khòn
102 [[Berkas:|50px]] dengar (mendengar) tīng thiaⁿ thâng, thâng-tó thâng, thâng-tó thâng, thâng-táu tháng
103 [[Berkas:|50px]] tahu (mengetahui) zhī chai, chai-iáⁿ , tî-tet , tî-táu
104 [[Berkas:|50px]] pikir (berpikir) xiǎng siūⁿ, siūⁿ-tio̍h sióng, sióng-tó, mén sióng, sióng-tó, mén sióng, sióng-tó, mén
105 [[Berkas:|50px]] cium (mencium, membau) xiù phīⁿ phi, phi-tó (membaui) phi phi
106 [[Berkas:|50px]] takut kiaⁿ-hiâⁿ kiâng kiâng kiâng chhok-kiáng
107 [[Berkas:|50px]] tidur shuì khùn soi, soi-muk soi, soi-muk soi, soi-muk shōi, shōi-mu̍k
108 [[Berkas:|50px]] hidup zhù oa̍h sâng sâng sâng kò-ngi̍t-er
109 [[Berkas:|50px]] mati , sí-bông , sí-thet , sí-het , sí-phet
110 [[Berkas:|50px]] bunuh (membunuh) shā thâi, thâi-sí tá-sí, chhṳ̀ tá-sí, chhṳ̀ tá-sí, chhṳ̀ chhi
111 [[Berkas:|50px]] kelahi (berkelahi) dòu siong-cheng chhàu-chong chhàu-kâu-é
112 [[Berkas:|50px]] buru (berburu) liè phah-la̍h tá-lia̍p tá-lia̍p tá-lia̍p
113 [[Berkas:|50px]] pukul (memukul) phah thúi,
114 [[Berkas:|50px]] potong (memotong) qiè thâi, ka kot kot kot chhai-chiên (裁剪), chiên
115 [[Berkas:|50px]] belah (membelah) fēn phòa, phó͘ pak-khôi pak-khôi pak-khôi
116 [[Berkas:|50px]] tusuk (menusuk) kham chhiu̍k chhiu̍k
117 [[Berkas:|50px]] garuk (menggaruk) náo thù-ap
118 [[Berkas:|50px]] gali (menggali) ku̍t vet, khu̍t vet, khu̍t vet, khu̍t
119 [[Berkas:|50px]] renang (berenang) yóu siû-chúi sé-sṳ̂n chhiù-súi
120 [[Berkas:|50px]] terbang fēi poe-khì , pî-tó , pî-tó
121 [[Berkas:|50px]] jalan (berjalan) zǒu kiâⁿ hàng hàng hàng
122 [[Berkas:|50px]] datang lái lâi lòi lòi lòi
123 [[Berkas:|50px]] baring (berbaring) tǎng tò-thè-khùn mìn mìn mìn
124 [[Berkas:|50px]] duduk zuò chē chhô chhô chhô
125 [[Berkas:|50px]] diri (berdiri) zhàn khiā khî khî khî
126 [[Berkas:|50px]] belok (berbelok) zhuǎn oa̍t chón
127 [[Berkas:|50px]] jatuh luò lo̍h tiet-tó tiet-tó tiet-tó
128 [[Berkas:|50px]] beri (memberi) gěi hō͘ pûn, sung-pûn pûn, sung-pûn pûn, sung-pûn
129 [[Berkas:|50px]] pegang (memegang) gīm, khan (tangan), gia̍h (benda) kha̍k kha̍k kha̍k
130 [[Berkas:|50px]] peras (memeras) ngeek, tèeⁿ, tēeⁿ cha (榨)
131 [[Berkas:|50px]] gosok (menggosok) boah, seh, bín chho chho
132 [[Berkas:|50px]] cuci (mencuci) , soé
133 [[Berkas:|50px]] usap (mengusap) chhu̍t (捽) chhu̍t chhu̍t
134 [[Berkas:|50px]] tarik (menarik) bán lâi lâi lâi
135 [[Berkas:|50px]] dorong (mendorong) tuī sak súng súng súng
136 [[Berkas:|50px]] lempar (melempar) rēng tìm tiû, fúng tiû, fúng tiû, fúng
137 [[Berkas:|50px]] ikat (mengikat) pa̍k, kat póng (綁) póng póng
138 [[Berkas:|50px]] jahit (menjahit) fèng khià-chṳ̂m (擎針), nâ-chṳ̂m (拿針)
139 [[Berkas:|50px]] hitung (menghitung) sǹg son son son
140 [[Berkas:|50px]] kata (berkata) shuō kóng kóng, kóng-fa, fa kóng, kóng-fa, fa kóng, kóng-fa, fa
141 [[Berkas:|50px]] nyanyi (bernyanyi) chàng chhiùⁿ, chhiùⁿ-koa chhong, chhong-kô chhong, chhong-kô chhong, chhong-kô
142 [[Berkas:|50px]] main (bermain) wán sńg káu káu káu
143 [[Berkas:|50px]] apung (mengapung) phû (浮)
144 [[Berkas:|50px]] alir (mengalir) liú lâu liù liù liù
145 [[Berkas:|50px]] beku (membeku) dòng tung, tung-kiet (凍結) tung, tung-kiet
146 [[Berkas:|50px]] bengkak (membengkak) zhǒng chúng, chúng-hí-lòi
147   matahari ji̍t-thâu ngit-theù ngit-theù
148   bulan yuè goe̍h-niû ngie̍t-kông ngia̍t-kông ngia̍t-kwông
149   bintang xīng chhiⁿ sên-é sên-é sên-é
150   air shuǐ chúi súi súi súi
151   hujan hō͘ , lo̍k-yí , lo̍k-yí
152   sungai kang hò-pa hò-pa hò-pa
153   danau ô͘-chúi
154   laut hǎi hái hói hói hói
155 [[Berkas:|50px]] garam yán iâm yàm yàm yàm
156 [[Berkas:|50px]] batu shí chio̍h, chio̍h-thâu sa̍k, sa̍k-kú sa̍k, sa̍k-kú sa̍k, sa̍k-kú
157 [[Berkas:|50px]] pasir shā soa
158 [[Berkas:|50px]] debu chén thô͘-hún fôi
159 [[Berkas:|50px]] tanah tē-kiû thi-khiù thi-khiù thi-khiù
160   awan yún hûn yùn yùn yùn
161 [[Berkas:|50px]] kabut bông-bū mùng-sâ mùng-sâ
162 [[Berkas:|50px]] langit tiān thiⁿ thiên thiên thiên
163 [[Berkas:|50px]] angin fēng hong fûng fûng fûng
164 [[Berkas:|50px]] salju xuě soeh siet siat siat
165 [[Berkas:|50px]] es bīng peng pên pên pên
166 [[Berkas:|50px]] asap yān hun yên yân yân
167 [[Berkas:|50px]] api huǒ hóe
168 [[Berkas:|50px]] abu huī hóe-hu fôi, fó-fôi fôi, fó-fôi fôi, fó-fôi
169 [[Berkas:|50px]] bakar (membakar) shāo sio seû seû sâu
170   jalan lō͘ lu lu lu
171 [[Berkas:|50px]] gunung shān soaⁿ sân, sân-nà sân, sân-nà sân, sân-nà
172 [[Berkas:|50px]] merah hóng âng, âng-sek fùng, fùng-set fùng, fùng-set fùng, fùng-set
173 [[Berkas:|50px]] hijau 绿 le̍k-sek liu̍k-set, chhiâng-set liu̍k-set, chhiâng-set liu̍k-set, chhiâng-set
174 [[Berkas:|50px]] kuning huáng n̂g, n̂g-sek vòng, vòng-set vòng, vòng-set vòng, vòng-set
175 [[Berkas:|50px]] putih bái pe̍h, pe̍h-sek pha̍k, pha̍k-set pha̍k, pha̍k-set pha̍k, pha̍k-set
176 [[Berkas:|50px]] hitam hēi , o͘-sek , vû-set , vû-set , vû-set
177 [[Berkas:|50px]] malam àm-mî, ē-hng am-pû-theù, ya am-pû-theù, ya am-pû-theù, ya
178 [[Berkas:|50px]] hari / siang zhòu kang, ji̍t ngit ngit ngit
179 [[Berkas:|50px]] tahun nián ngièn ngiàn ngiàn
180 [[Berkas:|50px]] hangat nuǎn un-loán vûn-nôn vûn-nôn vûn-nôn
181 [[Berkas:|50px]] dingin lěng kôaⁿ lâng lâng lâng
182 [[Berkas:|50px]] penuh 滿 mǎn ti nêm nêm nêm
183 [[Berkas:|50px]] baru xīn sin sîn sîn sîn
184 [[Berkas:|50px]] lama / tua jiù làu láu
185 [[Berkas:|50px]] baik hǎo háu
186 [[Berkas:|50px]] buruk huài bái fái fái fái
187 [[Berkas:|50px]] busuk chhàu chhu chhu chhu
188 [[Berkas:|50px]] kotor zàng lah-sap lá-sap, ô-chô lá-sap
189 [[Berkas:|50px]] lurus zhí ti̍t chhṳ̍t chhṳ̍t chhṳ̍t
190 [[Berkas:|50px]] bulat yuán iⁿ yèn yàn yàn
191 [[Berkas:|50px]] tajam jiān chiam chiâm chiâm chiâm
192 [[Berkas:|50px]] tumpul dùn thun (鈍) thun thun
193 [[Berkas:|50px]] licin huá kut va̍t va̍t va̍t
194 [[Berkas:|50px]] basah 湿 shī sip sṳp sṳp sṳp
195 [[Berkas:|50px]] kering gàn ta châu châu châu
196 [[Berkas:|50px]] betul duì tio̍h, bô-m̄-tio̍h chho̍k, mò-m̀-chho̍k chho̍k, mò-m̀-chho̍k chho̍k
197 [[Berkas:|50px]] dekat jìn kīn, kūn khiûn khiûn khiûn
198 [[Berkas:|50px]] jauh yuǎn hn̄g yèn yàn yàn
199 [[Berkas:|50px]] kanan yòu tò-pêng yu
200 [[Berkas:|50px]] kiri zuǒ chiàⁿ-pêng chó
201 [[Berkas:|50px]] di zài chhôi, chhai, ti, tu thê hôi, chhôi, chhai
202 [[Berkas:|50px]] dalam (di dalam) lāi-té, lāi-bīn tî-tú, tî-poi, tú-hong tî-poi tî-poi
203 [[Berkas:|50px]] dengan kap, kah, lâu, thùng lâu, thùng lâu, thùng
204 [[Berkas:|50px]] dan kah, kap, hâm lâu, thùng lâu, thùng lâu, thùng
205 [[Berkas:|50px]] kalau ruò , nā-sī na-he, he
206 [[Berkas:|50px]] karena yīn in-ūi yîn-vi, yîn-chên yîn-vi yîn-vi
207 [[Berkas:|50px]] nama míng miâ, miâ-jī miàng miàng miàng

Lihat pulaSunting

Daftar Swadesh
BelandaBretonEsperantoFinlandiaInggrisItaliaJepangJermanLatinMadagaskarPrancisRusiaSpanyolSwediaThaiTionghoaVietnam
Bahasa-bahasa di Indonesia:
AcehBaliAmbonBaduiBanjar – Batak (KaroToba) – Betawi (Ora) – BugisGorontaloJawaKangeanLematangMaduraMakassarMelayuMinangkabauMunaMusiNiasPalembangRejangSasakSelayarSunda (TangerangIndramayu)