bahasa Indonesia Peranakan sunting

Nomina [pea]

ka'adahannja (ka-han + ada, posesif ku, mu, nya; partikula: kah, lah)

  1. bentuk posesif orang ketiga dari kaadahan
  2. ejaan lama dari kata keadaannya
    • Tjoe Bou San Pembalesan Kedji, Sin Po, hlm. 76
      "boeat saksiken bagimana ka'adahannjaa ia poenja ikan jang sekarang ini telah termasoek didalem djala.