bahasa Indonesia Peranakan

sunting
Nomina

perboeatan (per-an + boeat , posesif: ku, mu, nya; partikel: kah, lah)

  1. ejaan lama dari kata perbuatan
    • 1921, Kwee Hing Tjiat Doea Kapala Batoe, Nauer & Dimmick, hlm. 22
      "djoega soepaia rahajat bergerak melawan Tsu Hsi poenja perboeatan"