bahasa Indonesia Peranakan sunting

Verba

mengakoeh (me- + akoeh; pasif: ku/kau/diakoeh, terakoeh)

  1. ejaan lama dari kata mengaku
    • Tjoe Bou San Pembalesan Kedji, Sin Po, hlm. 39
      boleh djadi ia tida nanti soedi boeat mengakoeh teroes-terang.