Wiktionary:ProyekWiki bahasa Indonesia/Keluarga kata

 • abad: abad, berabad-abad
 • abadi: abadi, keabadian, mengabadi, mengabadikan, pengabadian
 • abah: abah, mengabahkan
 • abai: abai, abaian, mengabaikan, pengabai, pengabaian, terabai, terabaikan
 • abal: abal, menabalkan, penabalan
 • abang: abang, berabang
 • abar: abar, abar-abar, abaran, berabarkan, mengabar, terabar
 • abdas: abdas, berabdas
 • abdi: abdi, mengabdi, mengabdikan, pengabdi, pengabdian
 • aben: aben, mengaben, pengabenan
 • abet: abet, mengabet
 • abjad: abjad, berabjad, mengabjad, mengabjadkan, pengabjadan
 • abnormal: abnormal, keabnormalan
 • abolisi: abolisi, mengabolisikan
 • abonemen: abonemen, berabonemen
 • abrek: abrek, seabrek
 • abrit-abrit: abrit-abrit, abrit-abritan
 • absah: absah, keabsahan, mengabsahkan, pengabsahan
 • absen: absen, mengabsen
 • absorb: absorb, mengabsorb
 • absorpsi: absorpsi, mengabsorpsi
 • abstain: abstain, keabstainan
 • abstrak: abstrak, mengabstrakkan
 • abu: abu, memperabukan, mengabu, mengabui, mengabukan, pengabuan, perabuan
 • abu-abu: abu-abu, keabu-abuan
 • abuh: abuh, abuh-abuhan, abuhan
 • abuk: abuk, mengabuk
 • abur: abur, mengabur, pengabur
 • acah: acah, beracah-acah, mengacah, pengacah
 • acak: acak, acak-acak, acak-acakan, mengacak
 • acan: acan, mengacan
 • acap: acap, acap-acap, mengacapi, mengacapkan
 • acara: acara, beracara, kepengacaraan, mengacara, mengacarakan, pengacara
 • acat: acat, acatan
 • acau: acau, mengacau
 • aci: aci, mengaci, mengacikan
 • aci-aci: aci-aci, aci-acian, aci-acinya, mengaci-acikan
 • aco: aco, aco-acoan, acoan, mengaco
 • acu: acu, acuan, mengacu, mengacu-acu, mengacukan, pengacuan
 • acuan: acu, acuan, mengacu, mengacu-acu, mengacukan, pengacuan
 • acuh: acuh, acuhan, mengacuhkan
 • acum: acum, acuman, mengacum, pengacum
 • acung: acung, mengacung, mengacungkan
 • ada: ada, ada-ada saja, ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya
 • adab: adab, beradab, keadaban, memperadabkan, mengadabi, peradaban
 • adakala: adakala, adakalanya
 • adang: adang, adang-adang, diadang, mengadang, mengadang-adangi, mengadangi, mengadangkan, pengadang, pengadangan
 • adanya: ada, ada-ada saja, ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya
 • adap: adap, adap-adapan
 • adaptasi: adaptasi, beradaptasi, mengadaptasikan, pengadaptasian
 • adar: adar, mengadar
 • adat: adat, beradat, mengadat, mengadatkan, teradat
 • adegan: adegan, beradegan, pengadeganan
 • adeh: adeh, beradeh
 • adem: adem, mengadem
 • adik: adik, adik-beradik, beradik, beradik-berkakak, memperadik
 • adikuasa: adikuasa, keadikuasaan
 • adil: adil, berkeadilan, keadilan, mengadili, pengadil, pengadilan, peradilan, teradil, teradili
 • adon: adon, mengadon
 • adonan: adon, adonan, mengadon
 • adopsi: adopsi, mengadopsi, pengadopsi, pengadopsian
 • adres: adres, mengadreskan
 • adu domba: adu domba, memperadudombakan, mengadu domba, mengadudombakan, pengadu domba, pengadudombaan, teradu domba
 • adu: adu, aduan, beradu, memperadukan, mengadu, mengadukan, pengadu, pengaduan, peraduan
 • adu untung: adu untung, mengadu untung, pengadu untung
 • aduh: aduh, mengaduh, teraduh
 • aduk: aduk, aduk-adukan, adukan, mengaduk, mengaduk-aduk, mengadukkan, pengaduk, pengadukan, teraduk
 • adun: adun, adunan, beradun, mengadunkan, pengadun
 • aerobatik: aerobatik, beraerobatik
 • afiat: afiat, mengafiatkan
 • afiliasi: afiliasi, berafiliasi
 • aga: Aga, beraga, keagaan, mengagakan
 • agah: agah, beragah, beragah-agah, mengagah
 • agak: agak, agak-agak, agaknya, beragak-agak, diagak, mengagak-agak, mengagakkan, seagak, seagak-agak, teragak
 • agak-agih: agak-agih, mengagak-agihkan
 • agam: agam, beragam
 • agama: agama, beragama, keagamaan, keberagamaan, mengagamakan
 • agan: agan, beragan, mengagan, mengagani
 • agas: agas, mengagas
 • agen: agen, keagenan, mengageni
 • agenda: agenda, mengagendakan
 • agih: agih, beragih, mengagih, mengagihkan, pengagihan, peragih
 • agitasi: agitasi, beragitasi, mengagitasi
 • agogo: agogo, beragogo
 • agresi: agresi, mengagresi
 • agresif: agresif, keagresifan
 • agul: agul, mengagulkan
 • agun: agun, agunan, mengagunkan
 • agung: agung, keagungan, mengagungkan
 • agustus: Agustus, beragustusan
 • agut: agut, mengagut-agut
 • ahad: Ahad, mengahadkan
 • ahli: ahli, berkeahlian, keahlian, mengahlikan
 • ahli negara: ahli negara, keahlinegaraan
 • aib: aib, keaiban, mengaibkan
 • air: air, berair, berpengairan, keairan, mengairi, pengairan, perairan
 • ajaib: ajaib, keajaiban, mengajaibkan
 • ajak: ajak, ajakan, mengajak, mengajakkan
 • ajakan: ajak, ajakan, mengajak, mengajakkan
 • ajar: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • ajojing: ajojing, berajojing
 • aju: aju, ajuan, mengajukan, pengajuan
 • ajuk: ajuk, diajuk, keajukan, mengajuk
 • ajun: ajun, diajun, mengajun, terajun
 • akad: akad, berakad
 • akal: akal, akal-akal, berakal, mengakali, mengakalkan, seakal budi, seakal-akal
 • akan: akan, akan-akan, akanan, berakan, berseakan, keakanan, keseakanan, mengakan, mengakankan, seakan-akan
 • akar: akar, akar-akaran, berakar, mengakar, perakaran
 • akas: akas, keakasan
 • akhir: akhir, akhir-akhirnya, akhiran, akhirnya, berakhir, berakhirkan, mengakhiri, mengakhirkan, pengakhiran, terakhir
 • aki: aki, aki-aki
 • akibat: akibat, akibatnya, berakibat, berakibatkan, mengakibatkan
 • akikah: akikah, berakikah, mengakikahkan (anak)
 • akomodasi: akomodasi, mengakomodasi
 • akrab: akrab, keakraban, mengakrabi, mengakrabkan
 • akrobat: akrobat, berakrobat
 • akronim: akronim, mengakronimkan, pengakroniman
 • aksara: aksara, beraksara, keberaksaraan
 • aksentuasi: aksentuasi, mengaksentuasi, mengaksentuasikan
 • aksep: aksep, mengaksep
 • akses: akses, mengakses
 • aksi: aksi, beraksi
 • aktif: aktif, keaktifan, mengaktifkan, pengaktif, pengaktifan
 • aktinik: aktinik, aktinisme
 • aktual: aktual, mengaktualkan, pengaktualan
 • aktualisasi: aktualisasi, mengaktualisasi, mengaktualisasikan
 • aku: aku, akuan, beraku, beraku-akuan, keakuan, mengaku, mengakui, mengakukan, pengaku, pengakuan
 • akuisisi: akuisisi, mengakuisisi, pengakuisisi
 • akuk: akuk, terakuk
 • akumulasi: akumulasi, berakumulasi, mengakumulasi, terakumulasi
 • akun: akun, perakunan
 • akuntan: akuntan, perakuntanan
 • akur: akur, keakuran, mengakuri, mengakurkan
 • akurat: akurat, keakuratan
 • ala: ala, terala
 • alah: alah, alah-mengalahi, alahan, beralah, kealahan, mengalah, mengalahi, mengalahkan, pengalahan, peralahan, teralahkan
 • alahan: alah, alah-mengalahi, alahan, beralah, kealahan, mengalah, mengalahi, mengalahkan, pengalahan, peralahan, teralahkan
 • alak: alak, sealak-alak
 • alam: alam, beralam, berpengalaman, kealaman, mengalami, pengalaman
 • alamat: alamat, beralamat, mengalamati, mengalamatkan
 • alang: alang, alang-alangan, alangan, beralang, beralangan, mengalang, mengalang-alangi, mengalangi, mengalangkan, pengalang, teralang, teralang-alang
 • alangan: alang, alang-alangan, alangan, beralang, beralangan, mengalang, mengalang-alangi, mengalangi, mengalangkan, pengalang, teralang, teralang-alang
 • alap: alap, mengalap
 • alas: alas, alasan, beralas, beralasan, beralaskan, dialas, mengalas, mengalasi, mengalaskan, pengalasan
 • alasan: alas, alasan, beralas, beralasan, beralaskan, dialas, mengalas, mengalasi, mengalaskan, pengalasan
 • alat: alat, beralat, memperalat, memperalati, memperalatkan, mengalati, mengalatkan, peralatan
 • alem: alem, aleman
 • ali: ali, mengali
 • ali-ali: ali-ali, mengali-ali, pengali-ali
 • aliansi: aliansi, beraliansi
 • alienasi: alienasi, teralienasi
 • alif: alif, alif-alifan
 • alih aksara: alih aksara, mengalihaksarakan, pengalihaksara, pengalihaksaraan
 • alih bahasa: alih bahasa, mengalihbahasakan, pengalih bahasa, pengalihbahasaan
 • alih fungsi: alih fungsi, beralih fungsi
 • alih: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • alih tugas: alih tugas, beralih tugas, mengalihtugaskan, pengalihtugasan
 • alim: alim, kealiman
 • alin: alin, mengalin
 • aling: aling, aling-aling, aling-alingan, alingan, mengalingi
 • alip: Alip, alip-alipan
 • alir: alir, aliran, mengalir, mengaliri, mengalirkan, pengaliran
 • alit: alit, mengalit
 • alkali: alkali, kealkalian
 • alkohol: alkohol, pengalkoholan
 • alkoholisme: alkoholisme, alkoholometer
 • alkoholometer: alkoholisme, alkoholometer
 • allah: Allah, ke-Allah-an
 • alokasi: alokasi, mengalokasikan, pengalokasian
 • alon: alon, alon-alon
 • alpa: alpa, kealpaan, mengalpakan, teralpa
 • alu: alu, beralu-aluan
 • alum: alum, mengalum
 • alun: alun, alunan, beralun, beralun-alun, mengalun, mengalunkan, teralun
 • alunan: alun, alunan, beralun, beralun-alun, mengalun, mengalunkan, teralun
 • alup: alup, mengalup
 • alur: alur, alur-aluran, aluran, beralur, mengalur-alur
 • am: am, mengamkan
 • amai: amai, amai-amai
 • amal: amal, amalan, beramal, mengamalkan, pengamal, pengamalan
 • amalan: amal, amalan, beramal, mengamalkan, pengamal, pengamalan
 • amalgam: amalgam, pengamalgam, pengamalgaman
 • aman: aman, keamanan, memperaman, mengamankan, pengaman, pengamanan
 • amanah: amanah, mengamanahkan, pengamanah
 • amanat: amanat, beramanat, mengamanati, mengamanatkan, pengamanatan
 • amang: amang, mengamang, mengamang-amang, mengamangi
 • amar: amar, amaran, mengamarkan
 • amaran: amar, amaran, mengamarkan
 • amat: amat, amatan, memperamat, memperamat-amat, memperamat-amatkan, memperamatkan, mengamat-amati, mengamati, pengamat, pengamatan, teramat
 • amatir: amatir, amatir-amatiran
 • ambai: ambai, ambaian, berambai-ambai, mengambai, mengambai-ambaikan
 • ambak: ambak, diambak, mengambak
 • ambal: ambal, ambalan, berambal-ambalan, mengambal
 • ambang: ambang, mengambang, mengambang-ambang, terambang, terambang-ambang
 • ambau: ambau, berambau, mengambau, terambau
 • ambek: ambek, ambekan, mengambek
 • ambek paramaarta: ambek paramaarta, mengambekparamaartakan, pengambekparamaartaan
 • ambil alih: ambil alih, mengambil alih, pengambilalihan
 • ambil: ambil, ambil-mengambil, ambilan, berambil-ambil, mengambil, mengambili, mengambilkan, pengambil, pengambilan, terambil
 • ambin: ambin, ambinan, berambin (lutut), mengambin
 • ambisi: ambisi, berambisi
 • ambring: ambring, ambring-ambringan
 • ambruk: ambruk, keambrukan, mengambrukkan, pengambrukan
 • ambul: ambul, mengambul
 • ambung: ambung, mengambung, mengambung-ambung, mengambung-ambungkan, terambung-ambung
 • ambur: ambur, mengambur
 • amen: amen, mengamen, pengamen
 • amin: amin, mengamini, mengaminkan
 • amit: amit, pengamitan
 • amorf: amorf, pengamorfan
 • amortisasi: amortisasi, mengamortisasi
 • ampai: ampai, ampaian, berampai, mengampai, mengampaikan, terampai
 • ampaian: ampai, ampaian, berampai, mengampai, mengampaikan, terampai
 • ampelas: ampelas, mengampelas, mengampelasi, pengampelas
 • amplop: amplop, mengamplopi, mengamplopkan
 • amprung: amprung, amprung-amprungan
 • ampu: ampu, mengampu, mengampukan, pengampu
 • ampuh: ampuh, keampuhan, mengampuh, mengampuhkan, pengampuh
 • ampul: ampul, mengampul
 • ampun: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • amput: amput, amputan, mengamput
 • amputasi: amputasi, mengamputasi, pengamputasian, teramputasi
 • amuk: amuk, amukan, beramuk, beramuk-amuk, beramuk-amukan, mengamuk, mengamukkan, pengamuk, pengamukan
 • amung: amung, amung-amung, teramung
 • anak emas: anak emas, menganakemaskan, penganakemasan
 • anak: anak, anak-anak, anak-anakan, anak-beranak, anakan, beranak, memperanakkan, peranakan
 • anak semang: anak semang, menganak semang
 • anak sungai: anak sungai, menganak sungai
 • anak tiri: anak tiri, menganaktirikan, penganaktirian
 • analisis: analisis, menganalisis, penganalisis, penganalisisan
 • analogi: analogi, menganalogikan
 • ancai: ancai, mengancai-ancaikan, mengancaikan
 • ancak-ancak: ancak-ancak, mengancak-ancak
 • ancam: ancam, ancaman, mengancam, mengancamkan, pengancam, pengancaman, terancam
 • ancaman: ancam, ancaman, mengancam, mengancamkan, pengancam, pengancaman, terancam
 • ancang: ancang, ancang ekstrinsik
 • ancar-ancar: ancar-ancar, mengancar-ancar
 • ancuk: ancuk, mengancuk
 • andai: andai, andaikan, berandai-andai, mengandaikan, pengandaian, seandainya
 • andak: andak, mengandak, mengandakkan, pengandak
 • andal: andal, andalan, keandalan, keterandalan, mengandalkan, terandal, terandalkan
 • andam: andam, andaman, berandam, mengandam, mengandamkan, pengandam, terandam
 • andap: andap
 • andar: andar, mengandarkan
 • anduh: anduh, anduhan, menganduh, menganduhkan, penganduh, teranduh
 • aneh: aneh, aneh-aneh, beraneh-aneh, keanehan, menganehkan
 • aneka jenis: aneka jenis, menganekajeniskan
 • aneka: aneka, beraneka, keanekaan, menganekakan, penganekaan
 • aneka ragam: aneka ragam, beraneka ragam, keanekaragaman, menganekaragamkan, penganekaragaman
 • aneksasi: aneksasi, menganeksasi, menganeksasikan
 • angah: angah, terangah
 • angan: angan, angan-angan, berangan-angan, mengangan, mengangan-angan, mengangan-angankan, mengangankan
 • angga: angga, berangga
 • anggal: anggal, menganggali, menganggalkan
 • anggap: anggap, anggapan, beranggap-anggapan, beranggapan, menganggap, menganggapkan
 • anggar: anggar, anggar-anggar, anggaran, beranggar, menganggar, menganggarkan, peanggar, penganggaran, teranggar-anggar
 • anggit: anggit, anggitan, menganggit
 • angglap: angglap, mengangglap, pengangglapan
 • anggota: anggota, beranggota, beranggotakan, keanggotaan
 • anggrek: anggrek, menganggrekkan, penganggrekan
 • angguk: angguk, anggukan, berangguk, berangguk-angguk, mengangguk, mengangguk-angguk, menganggukkan, pengangguk, terangguk-angguk
 • anggukan: angguk, anggukan, berangguk, berangguk-angguk, mengangguk, mengangguk-angguk, menganggukkan, pengangguk, terangguk-angguk
 • anggul: anggul, beranggul, menganggul, teranggul-anggul
 • anggun: anggun, keanggunan
 • anggung: anggung, anggung gaya, menganggung, menganggungkan
 • anggur: anggur, angguran, menganggur, penganggur, pengangguran
 • anggut: anggut, beranggut, menganggut, menganggut-anggut
 • angin: angin, angin-angin, angin-anginan, berangin, berangin-angin, keanginan, memperanginkan, mengangin, mengangin-anginkan, mengangini, menganginkan, peranginan, seangin, terangin, terangin-angin
 • angka: angka, berangka-angka, berangka-angkaan, mengangka, mengangkakan, pengangkaan, perangkaan
 • angkara: angkara, keangkaraan
 • angkasa: angkasa, mengangkasa
 • angkat: angkat, angkatan, mengangkat, mengangkat-angkat, mengangkati, mengangkatkan, pengangkat, pengangkatan, perangkat, perangkatan, seangkatan, seperangkat, seperangkatan, terangkat
 • angkatan: angkat, angkatan, mengangkat, mengangkat-angkat, mengangkati, mengangkatkan, pengangkat, pengangkatan, perangkat, perangkatan, seangkatan, seperangkat, seperangkatan, terangkat
 • angkit: angkit, mengangkit
 • angkring: angkring, angkringan
 • angkuh: angkuh, keangkuhan
 • angkup: angkup, angkup-angkup, mengangkup, terangkup-angkup
 • angkut: angkut, angkutan, mengangkut, mengangkuti, pengangkut, pengangkutan
 • angkutan: angkut, angkutan, mengangkut, mengangkuti, pengangkut, pengangkutan
 • anglap: anglap, menganglap
 • anglong: anglong, menganglong
 • angon: angon, angonan, mengangon, pengangon, pengangonan
 • angop: angop, mengangop
 • angsu: angsu, mengangsu
 • angsur: angsur, angsuran, berangsur, mengangsur, mengangsurkan, pengangsuran
 • angut: angut, mengangut
 • ani: ani, anian, mengani
 • aniaya: aniaya, menganiaya, menganiayai, penganiaya, penganiayaan, teraniaya
 • anja: anja, beranja-anja, teranja-anja
 • anjak: anjak, beranjak, dianjak, keberanjakan, menganjak
 • anjal: anjal, keanjalan, menganjal
 • anjang: anjang, beranjang
 • anjangkarya: anjangkarya, beranjangkarya
 • anjangsana: anjangsana, beranjangsana
 • anjing: anjing, peranjingan
 • anju: anju, menganju
 • anjung: anjung, anjung-anjung, anjung-anjungan, anjungan, beranjung, menganjung, menganjung-anjung, menganjung-anjungkan, menganjungkan
 • anjungan: anjung, anjung-anjung, anjung-anjungan, anjungan, beranjung, menganjung, menganjung-anjung, menganjung-anjungkan, menganjungkan
 • anjur: anjur, anjuran, beranjur, menganjur, menganjuri, menganjurkan, penganjur, teranjur
 • anjuran: anjur, anjuran, beranjur, menganjur, menganjuri, menganjurkan, penganjur, teranjur
 • antamir: antamir, mengantamir
 • antap: antap, mengantapkan
 • antar: antar, antar-mengantar, antaran, berantar, mengantar, mengantari, mengantarkan, pengantar, pengantaran, terantar
 • antara: antara, berantara, memperantarai, mengantara, mengantarai, pengantara, pengantaraan, perantara, perantaraan
 • antem: antem, berantem
 • antep: antep, mengantepi
 • antero: antero, seantero
 • antih: antih, mengantih, pengantihan
 • antik: antik, keantikan, mengantikkan
 • anting: anting, anting-anting, menganting
 • antisipasi: antisipasi, berantisipasi, mengantisipasi, mengantisipasikan
 • antre: antre, antrean, mengantre, pengantre, pengantrean
 • antuk: antuk, berantuk, berantukan, mengantuk, mengantukkan, terantuk
 • antul: antul, mengantul
 • antun: antun, berantun
 • anugerah: anugerah, menganugerahi, menganugerahkan, penganugerahan
 • anulir: anulir, menganulir
 • anut: anut, anutan, menganut, menganuti, penganut
 • anyam: anyam, anyam-menganyam, anyaman, menganyam
 • anyang: anyang, menganyang, menganyang hati
 • anyar: anyar, teranyar
 • apa: apa, apa-apa, apa-apaan, apaan, dipengapakan, mengapa, mengapa-apai, mengapai, mengapakan
 • apam: apam, mengapam
 • apartemen: apartemen, pengapartemenan
 • api: api, berapi, berapi-api, memperapikan, mengapi, mengapi-apikan, perapian
 • apik: apik, mengapikkan
 • apit: apit, apitan, berapit, memperapitkan, mengapit, pengapit, pengapitan
 • apkir: apkir, apkiran, mengapkir
 • aplikasi: aplikasi, mengaplikasikan
 • aplus: aplus, aplusan, mengaplus
 • apotek: apotek, perapotekan
 • apresiasi: apresiasi, berapresiasi, mengapresiasi
 • aprit: aprit, aprit-apritan, mengaprit
 • apung: apung, apung-apung, berapung-apung, berapungan, mengapung, mengapungkan, terapung, terapung-apung
 • arab: Arab, kearab-araban, mengarabkan
 • arah: arah, arah-arah, arahan, berarah, keterarahan, mengarah, mengarah-arahi, mengarahkan, menyearahkan, pengarah, pengarahan, penyearah, searah, terarah
 • arak: arak, arak-arakan, arakan, berarak, berarak-arakan, berarakan, mengarak, pengarak, pengarakan, perarakan
 • aram: aram, aram-aram, pengaram
 • arang: arang, mengarang, mengarangkan, pengarangan, perarangan
 • aransemen: aransemen, mengaransemen, pengaransemen
 • aras: aras, mengaras
 • ares: ares, mengares
 • argumen: argumen, berargumen
 • argumentasi: argumentasi, berargumentasi
 • ari: ari, mengari, seari-arian
 • arif: arif, kearifan, mengarifi, mengarifkan
 • arih: arih, mengarih
 • arik: arik, mengarik
 • arip: arip, pengarip
 • aris: aris, beraris, berariskan
 • arisan: arisan, berarisan
 • arit: arit, mengarit, pengarit
 • aron: aron, aronan, mengaron
 • arsip: arsip, kearsipan, mengarsipkan, pengarsip, pengarsipan
 • arsir: arsir, arsiran, mengarsir
 • arti: arti, artian, berarti, keberartian, mengartikan, pengartian, searti
 • artikel: artikel, mengartikelkan
 • artikulasi: artikulasi, berartikulasi
 • artis: artis, keartisan
 • artistik: artistik, keartistikan
 • aru: aru, aru-aru
 • aruk: aruk, mengaruk
 • arun: arun, mengarun
 • arung: arung, arung-arungan, arungan, mengarung, mengarungi, pengarungan
 • arus: arus, mengarus
 • arwah: arwah, mengarwahkan
 • asa: asa, asa-asaan, mengasa, mengasakan
 • asah: asah, asahan, berasah, mengasah, pengasah, pengasahan
 • asak: asak, berasak, berasak-asak, berasak-asakan, diasak, mengasak, mengasakkan, terasak
 • asal: asal, asal-asalan, asalkan, berasal, mengasalkan
 • asalkan: asal, asal-asalan, asalkan, berasal, mengasalkan
 • asam: asam, asam-asaman, asaman, keasaman, mengasam, mengasami, mengasamkan, pengasaman
 • asap: asap, berasap, berasap-asap, mengasap, mengasapi, pengasapan, perasapan
 • asas: asas, berasas, berasaskan, mengasaskan, pengasas
 • aset: aset, beraset
 • asi: asi, asian, mengasi
 • asimilasi: asimilasi, berasimilasi
 • asin: asin, asinan, keasinan, mengasini, mengasinkan, pengasinan
 • asing: asing, berasing, berasing-asingan, keasingan, mengasing, mengasingkan, pengasingan, perasingan, terasing
 • asisten: asisten, mengasisteni
 • asli: asli, keaslian
 • asmara: asmara, berasmara
 • aso: aso, mengaso
 • asonansi: asonansi, berasonansi
 • asong: asong, mengasong, mengasongkan, pengasong, pengasongan
 • asosiasi: asosiasi, berasosiasi, mengasosiasikan, pengasosiasian
 • aspal: aspal, beraspal, pengaspalan, teraspal
 • aspirasi: aspirasi, beraspirasi
 • asrama: asrama, berasrama, mengasramakan, pengasramaan
 • asri: asri, keasrian
 • astakona: astakona, berastakona
 • asuh: asuh, asuhan, mengasuh, pengasuh, pengasuhan
 • asuhan: asuh, asuhan, mengasuh, pengasuh, pengasuhan
 • asumsi: asumsi, mengasumsikan
 • asung: asung, asungan, mengasung, pengasung
 • asuransi: asuransi, berasuransi, mengasuransikan, pengasuransian, perasuransian
 • asyik: asyik, asyik-asyiknya, keasyik-asyikan, keasyikan, mengasyiki, mengasyikkan
 • atak: atak, mengatak, pengatakan
 • atap: atap, beratap, beratapkan, mengatap, mengatapi, pengatapan
 • atar: atar, mengatari
 • atas: atas, atas-mengatasi, atasan, mengatas, mengatasi, mengataskan, teratasi
 • atas nama: atas nama, mengatasnamakan
 • ati: ati, ati-ati
 • atom: atom, pengatoman
 • atung: atung, atung-atung
 • atur: atur, aturan, beratur, beraturan, keteraturan, mengatur, mengaturkan, pengatur, pengaturan, peraturan, teratur
 • atus: atus, mengatus, mengatuskan, pengatusan
 • audiensi: audiensi, beraudiensi
 • audit: audit, mengaudit, pengaudit
 • aum: aum, mengaum, mengaum-aum, mengaum-aumkan
 • aung: aung, mengaung
 • aur: aur, mengaur
 • aus: aus, keausan, mengaus, mengauskan
 • autopsi: autopsi, mengautopsi
 • awaair: awaair, pengawaair
 • awabau: awabau, pengawabau
 • awabeku: awabeku, mengawabekukan
 • awabusa: awabusa, pengawabusa
 • awahama: awahama, mengawahamakan
 • awai: awai, berawai, mengawai, terawai
 • awak: awak, berawak, berperawakan, memperawak, mengawaki, pengawakan, perawakan
 • awal: awal, awalan, berawal, berawalan, mengawali
 • awalan: awal, awalan, berawal, berawalan, mengawali
 • awalengas: awalengas, mengawalengaskan
 • awam: awam, keawaman, mengawamkan, pengawam
 • awan: awan, awan-berawan, berawan, mengawan, perawanan
 • awang: awang, awang-awang, awang-gemawang, awangan, berawang, mengawang, perawangan
 • awas: awas, awasan, berawas, berawas-awas, mengawasi, mengawaskan, pengawas, pengawasan, terawasi
 • awat: awat, mengawat
 • awawarna: awawarna, pengawawarna
 • awet: awet, keawetan, mengawetkan, pengawet, pengawetan
 • awin: awin, pengawinan
 • awur: awur, mengawur
 • awut: awut, awut-awutan
 • ayah: ayah, berayah, keayahan
 • ayak: ayak, ayakan, mengayak, pengayak, pengayakan
 • ayal: ayal, berayal-ayalan
 • ayam: ayam, ayam-ayam, ayam-ayaman
 • ayap: ayap, ayapan, keayapan, mengayap, seayapan
 • ayeng: ayeng, ayeng-ayengan
 • ayom: ayom, mengayomi, pengayom, pengayoman, terayomi
 • ayum: ayum, mengayum
 • ayun: ayun, ayun-temayun, ayunan, berayun, berayun-ayun, mengayun, mengayunkan
 • ayut: ayut, ayut-ayutan, mengayut
 • azab: azab, mengazab, mengazabkan
 • azam: azam, berazam, keazaman, mengazamkan
 • azan: azan, mengazankan
 • babak: babak, babakan, membabak, pembabakan
 • baban: baban, membaban
 • babang: babang, terbabang
 • babar: babar, babaran, kebabaran, membabar, membabarkan, pembabaran, terbabar
 • babas: babas, membabas, terbabas
 • babat: babat, membabat, membabati, membabatkan, pembabat, pembabatan, sebabat
 • babi: babi, membabi
 • babil: babil, berbabil, pembabil, perbabilan
 • babit: babit, membabitkan, terbabit
 • bablas: bablas, kebablasan
 • babu: babu, memperbabu
 • baca: baca, bacaan, keterbacaan, membaca, membaca-baca, membacai, membacakan, pembaca, pembacaan, terbaca
 • bacaan: baca, bacaan, keterbacaan, membaca, membaca-baca, membacai, membacakan, pembaca, pembacaan, terbaca
 • bacah: bacah, membacah, membacah-bacah
 • bacem: bacem, baceman, membacem
 • bacok: bacok, bacokan, membacok, membacokkan, pembacok, pembacokan
 • bacut: bacut, kebacut
 • bada: bada, terbada-bada
 • badai: badai, berbadai, membadai, terbadai
 • badan: badan, berbadan, bersebadan, menyebadani, sebadan
 • bade: bade, bade-bade
 • badi: badi, berbadi, membadi
 • badik: badik, membadik
 • badung: badung, kebadungan
 • badut: badut, membadut
 • bagai: bagai, bagaikan, berbagai, berbagai-bagai, keberbagaian, membagaikan, memperbagai-bagaikan, sebagai
 • bagaimana: bagaimana, sebagaimana
 • bagar: bagar, membagar
 • bagat: bagat, berbagat
 • bagi: bagi, bagian, berbagi, kebagian, membagi, membagi-bagikan, pembagi, pembagian, sebagian, terbagi
 • bagian: bagi, bagian, berbagi, kebagian, membagi, membagi-bagikan, pembagi, pembagian, sebagian, terbagi
 • bagong: bagong, bagongan
 • bagul: bagul, membagul
 • bagus: bagus, bagusan, kebagusan, membaguskan, memperbagus, terbagus
 • bahagia: bahagia, berbahagia, kebahagiaan, membahagiakan
 • bahak: bahak, terbahak-bahak
 • baham: baham, membaham
 • bahan: bahan, membahan, pembahan, perbahanan
 • bahana: bahana, berbahana, membahana, terbahana
 • bahari: bahari, kebaharian
 • baharu: baharu, baharu baru
 • bahas: bahas, bahasan, berbahas-bahasan, berbahasan, membahas, pembahas, pembahasan, perbahasan
 • bahasa: bahasa, berbahasa, berbahasa-bahasa, kebahasaan, membahasakan, memperbahasakan, perbahasa, perbahasaan
 • bahaya: bahaya, berbahaya, membahayakan
 • bahu: bahu, bahu-membahu, membahu
 • bahu-membahu: bahu, bahu-membahu, membahu
 • baiat: baiat, membaiat
 • baik: baik, baik-baik, berbaik, berbaik-baikan, berbaikan, kebaikan, membaik, membaiki, membaikkan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan, sebaik, sebaik-baiknya, sebaiknya, terbaik
 • bait: bait, berbait, berbait-bait, pembaitan
 • baja: baja, berbaja, membaja, membajai
 • bajak: bajak, bajakan, membajak, pembajak, pembajakan
 • bajau: bajau, membajau
 • baji: baji, membaji, pembajian
 • bajik: bajik, kebajikan
 • bajing: bajing, bajingan
 • bajingan: bajing, bajingan
 • baju: baju, berbaju, membajui
 • bajul: bajul, membajul
 • bakak: bakak, berbakak
 • bakal: bakal, bakalan, membakal, membakalkan, pembakalan
 • bakar: bakar, dibakar, kebakaran, membakar, membakari, membakarkan, pembakar, pembakaran, terbakar
 • bakat: bakat, berbakat, membakat
 • baksi: baksi, membaksi
 • bakti: bakti, berbakti, kebaktian, membaktikan, pembaktian
 • baku: baku, kebakuan, membakukan, pembakuan
 • bala: bala, berbala-bala
 • balah: balah, berbalah, membalah, perbalahan
 • balak: balak, pembalakan
 • balam: balam, balam-balam, berbalam, membalam
 • balap: balap, balapan, berbalapan, membalap, membalapkan, pembalap
 • balas dendam: balas dendam, membalas dendam
 • balas: balas, balas-berbalas, balas-membalas, balasan, berbalas, berbalas-balasan, membalas, pembalas, pembalasan
 • balasan: balas, balas-berbalas, balas-membalas, balasan, berbalas, berbalas-balasan, membalas, pembalas, pembalasan
 • balik: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • baling: baling, baling-baling, berbaling, bolang-baling
 • balok: balok, pembalokan
 • baluh: baluh, baluhan
 • balui: balui, baluian
 • balun: balun, berbalun-balun, membalun
 • balung: balung, berbalung
 • balur: balur, baluran, membalur, membalurkan
 • balut: balut, balut-balut, balutan, membalut, membalutkan, pembalut, pembalutan
 • bambang: bambang, bersebambangan, sebambang, sebambangan, terbambang
 • bambung: bambung, bambungan
 • banat: banat, membanat
 • bancak: bancak, bancakan
 • bancang: bancang, membancang
 • bancar: bancar, membancarkan
 • banci: banci, kebancian
 • bancuh: bancuh, bancuhan, membancuh, membancuhkan
 • bancuhan: bancuh, bancuhan, membancuh, membancuhkan
 • bancut: bancut, terbancut
 • bandar: bandar, bandaran, berbandar, membandar, membandari, membandarkan, perbandaran
 • bandara: bandara, kebandaraan
 • bandaran: bandar, bandaran, berbandar, membandar, membandari, membandarkan, perbandaran
 • bandel: bandel, membandel
 • bandering: bandering, membandering
 • banding: banding, bandingan, berbanding, membanding, membandingi, membandingkan, memperbandingkan, pembanding, pembandingan, perbandingan, sebanding (dengan)
 • bandit: bandit, kebanditan, membandit
 • bandul: bandul, bandulan, membandul
 • bandung: bandung, membandungi, sebandung
 • bandut: bandut, membandut, pembandut
 • bangai: bangai, terbangai
 • bangat: bangat, membangatkan
 • banget: banget, kebangetan
 • bangga: bangga, berbangga, kebanggaan, membangga, membanggakan
 • bangir: bangir, membangirkan
 • bangkang: bangkang, membangkang, pembangkang, pembangkangan, terbangkang
 • bangkar: bangkar, membangkar
 • bangkit: bangkit, bangkitan, berbangkit, kebangkitan, membangkit, membangkit-bangkit, membangkitkan, pembangkit, terbangkit
 • bangkot: bangkot, bangkotan
 • bangkrut: bangkrut, kebangkrutan, membangkrutkan
 • bangsa: bangsa, berbangsa, kebangsaan, membangsa, membangsakan, sebangsa
 • bangsawan: bangsawan, kebangsawanan
 • bangun: bangun, bangun-bangun, bangunan, kebangunan, membangun, membanguni, membangunkan, pembangun, pembangunan
 • baning: baning, membaning
 • banir: banir, berbanir
 • banjar: banjar, banjaran, berbanjar, berbanjar-banjar, berbanjaran, membanjarkan, sebanjar
 • banjir: banjir, kebanjiran, membanjir, membanjiri
 • banjur: banjur, membanjur
 • bank: bank, perbankan
 • bantah: bantah, bantah-bantah, bantahan, berbantah, berbantah-bantah, membantah, membantahi, membantahkan, memperbantahkan, pembantah, pembantahan, perbantahan, terbantahkan
 • bantahan: bantah, bantah-bantah, bantahan, berbantah, berbantah-bantah, membantah, membantahi, membantahkan, memperbantahkan, pembantah, pembantahan, perbantahan, terbantahkan
 • bantai: bantai, bantaian, membantai, pembantai, pembantaian
 • bantal: bantal, bantal-bantal, bantalan, berbantal, membantalkan, memperbantal
 • bantar: bantar, membantar, pembantar
 • banter: banter, membanter
 • banting: banting, bantingan, membanting, membantingkan, pembantingan
 • bantu: bantu, bantuan, membantu, membantukan, memperbantukan, pembantu, pembantuan
 • bantun: bantun, membantun, membantuni, sebantun, terbantun
 • bantut: bantut, membantut, terbantut
 • banyak: banyak, banyak-banyak, banyakan, berbanyak, berbanyak-banyak, kebanyakan, membanyak, membanyaki, membanyakkan, memperbanyak, memperbanyakkan, perbanyakan, sebanyak, terbanyak
 • banyol: banyol, banyolan, membanyol
 • bapak: bapak, berbapak, kebapakan
 • baptis: baptis, membaptis, membaptiskan, pembaptis, pembaptisan
 • bara: bara, membara, perbaraan
 • barah: barah, membarah
 • barak: barak, membarak
 • barap: barap, pembarap
 • barat: barat, baratan, kebarat-baratan, membaratkan, pembarat, pembaratan
 • baratan: barat, baratan, kebarat-baratan, membaratkan, pembarat, pembaratan
 • bareng: bareng, berbareng, berbarengan, membarengi, membarengkan
 • barik: barik, barik-barik, berbarik-barik
 • barik-barik: barik, barik-barik, berbarik-barik
 • baring: baring, berbaring, membaringkan, pembaringan, terbaring
 • baris: baris, baris-berbaris, barisan, berbaris, membaris, membariskan, sebaris
 • barong: barong, barong tagalog, barongan
 • baru: baru, baru-baru ini, kebaruan, membaru, membarui, membarukan, memperbarui, pembaru, pembaruan, terbaru
 • barut: barut, berbarut, membarut, membarut-barut, membarutkan, pembarut, pembarutan
 • basa-basi: basa-basi, berbasa-basi
 • basah: basah, basahan, berbasah-basah, kebasah-basahan, membasahi, membasahkan, pembasahan
 • basi: basi, kebasian, membasi, membasikan
 • basis: basis, berbasiskan
 • basit: basit, Albasit
 • basmi: basmi, membasmi, pembasmi, pembasmian, terbasmi
 • basuh: basuh, basuhan, membasuh, pembasuh, pembasuhan
 • basung: basung, basungan, membasung
 • basut: basut, berbasut, membasut
 • bata-bata: bata-bata, kebata-bataan, terbata-bata
 • batak: batak, membatak, pembatak
 • batal: batal, membatalkan, pembatalan
 • batang: batang, batangan, membatang, sebatang
 • batas: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • bati: bati, sebati
 • batik: batik, batikan, membatik, pembatik, pembatikan
 • batin: batin, berbatin, kebatinan, membatin, membatinkan
 • batu bara: batu bara, pembatubaraan
 • batu: batu, batuan, berbatu, berbatu-batu, berbatuan, membatu, membatui, pembatuan
 • batuan: batu, batuan, berbatu, berbatu-batu, berbatuan, membatu, membatui, pembatuan
 • batuk: batuk, batuk-batuk, berbatuk, membatukkan, terbatuk-batuk
 • batung: batung, batung-batung
 • bau: bau, bau-bauan, berbau, membaui, sebau, terbau
 • bauk: bauk, bauksit
 • baun: baun, membauni
 • baur: baur, bauran, berbaur, membaur, membaurkan, memperbaurkan, pembauran, perbauran, terbaur
 • bauran: baur, bauran, berbaur, membaur, membaurkan, memperbaurkan, pembauran, perbauran, terbaur
 • bawa: bawa, bawaan, berbawaan, berpembawaan, membawa, membawa-bawa, membawakan, pembawa, pembawaan, sepembawa, terbawa
 • bawah: bawah, bawahan, di bawah, membawahi, membawahkan, sebawah, sebawahan, terbawah
 • bawang: bawang, berbawang, membawang, membawangi, pembawang
 • baya: baya, sebaya
 • bayan: bayan, membayankan, terbayan
 • bayang: bayang, bayang-bayang, bayangan, berbayang, berbayang-bayang, membayang, membayang-bayangi, membayang-bayangkan, membayangi, membayangkan, pembayangan, terbayang, terbayang-bayang
 • bayang-bayang: bayang-bayang, membayang, membayang-bayangi, membayangkan, pembayangan, bayangan, terbayang, terbayang-bayang
 • bayar: bayar, bayaran, berbayar, membayar, membayari, membayarkan, pembayar, pembayaran
 • bayi: bayi, kebayi-bayian
 • bayonet: bayonet, membayonet
 • bayong: bayong, membayong
 • bayu: bayu, bayuan, kebayuan
 • bayun: bayun, pembayun
 • bea: bea, membea
 • bebal: bebal, kebebalan
 • beban: beban, membebani, membebankan, pembebanan
 • bebang: bebang, kebebangan, terbebang
 • bebar: bebar, berbebar, terbebar
 • bebas: bebas, kebebasan, membebaskan, pembebas, pembebasan, terbebas
 • bebas murni: bebas murni, membebasmurnikan
 • bebas tugas: bebas tugas, membebastugaskan
 • bebat: bebat, membebat, pembebat, pembebatan
 • bebek: bebek, membebek, pembebek
 • beber: beber, beberan, membeber, membeberkan, pembeberan
 • beberapa: beberapa, seberapa
 • bebuyutan: bebuyutan, buyut, buyutan, kebuyutan
 • becak: becak, berbecak-becak
 • beda: beda, berbeda, berbeda-beda, berbedaan, membeda-bedakan, membedakan, memperbedakan, pembeda, pembedaan, perbedaan, terbeda-bedakan
 • bedah: bedah, membedah, pembedah, pembedahan
 • bedak: bedak, berbedak, membedaki, membedakkan
 • bedal: bedal, membedal
 • bedel: bedel, membedel
 • bedil: bedil, bedil-bedal, bedil-bedilan, berbedil, berbedil-bedilan, membedil, membedili, sepembedil
 • bedol: bedol, bedolan, membedol, pembedolan, terbedol
 • bedung: bedung, bedungan, membedung
 • bega: bega, berbega, berbega-bega, membega
 • begal: begal, membegal, pembegalan
 • begar: begar, kebegaran, membegar
 • begini: begini, beginian, membeginikan, sebegini
 • begitu: begitu, begituan, membegitukan, sebegitu
 • behandel: behandel, membehandel
 • bejat: bejat, kebejatan, membejatkan
 • beka: beka, berbeka, berbeka-beka, membeka, terbeka
 • bekal: bekal, bekal-bekalan, berbekal, membekali, membekalkan, pembekal, pembekalan, perbekalan
 • bekam: bekam, membekam, pembekam
 • bekap: bekap, membekap
 • bekas: bekas, berbekas, membekas, membekaskan
 • beken: beken, kebekenan
 • bekerja: bekerja, kerja, mempekerjakan, mengerjakan, pekerja, pekerjaan, pengerjaan, sekerja, sepekerjaan, tekerjakan
 • beku: beku, bekuan, kebekuan, membeku, membekukan, pembeku, pembekuan
 • bekuk: bekuk, membekuk, pembekukan
 • bel: bel, mengebel
 • bela: bela, membela, pembela, pembelaan
 • belah: belah, belahan, berbelah, berbelah-belah, berbelahan, bersebelahan, membelah, menyebelah, menyebelahi, menyebelahkan, pembelah, pembelahan, sebelah, sebelah-menyebelah
 • belahak: belahak, membelahak, terbelahak
 • belai: belai, belaian, membelai, membelai-belai
 • belaian: belai, belaian, membelai, membelai-belai
 • belajar: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • belakang: belakang, belakangan, berbelakang-belakangan, ke belakang, keterbelakangan, membelakang, membelakangi, membelakangkan, memperbelakangkan, mengebelakangkan, pembelakangan, terbelakang, terkebelakang
 • belalak: belalak, belalakan, membelalak, membelalakkan, terbelalak
 • belalang: belalang, membelalang, membelalangkan
 • belam: belam, membelam, terbelam
 • belanda: Belanda, kebelanda-belandaan, membelandakan
 • belandang: belandang, membelandang, membelandangkan
 • belandong: belandong, belandongan, pembelandongan
 • belang: belang, berbelang-belang
 • belanga: belanga, sebelanga
 • belangah: belangah, terbelangah
 • belangir: belangir, belangiran
 • belanja: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • belanjaan: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • belar: belar, membelar, selar-belar
 • belas: belas, belasan, berbelaskasihan, kesebelasan, membelaskan, pembelas, sebelas
 • belasah: belasah, membelasah
 • belasungkawa: belasungkawa, berbelasungkawa
 • belasut: belasut, membelasut
 • belat: belat, membelat
 • belau: belau, berbelau-belauan, kebelauan, membelau
 • belek: belek, membelek
 • belelang: belelang, terbelelang
 • belendung: belendung, membelendung
 • belenggu: belenggu, membelenggu, terbelenggu
 • belengket: belengket, membelengketkan
 • belenting: belenting, membelenting, membelentingkan
 • beli: beli, belian, berbeli-beli, berbeli-belian, membeli, membeli-beli, membelikan, pembeli, pembelian, terbeli
 • belia: belia, kebeliaan
 • beliak: beliak, membeliak, membeliakkan, terbeliak
 • belian: belian, berbelian
 • beliau: beliau, beliau-beliau
 • belimbing: belimbing, belimbingan, berbelimbing
 • belingkang: belingkang, terbelingkang
 • belingsat: belingsat, belingsatan
 • belingut: belingut, terbelingut
 • belintang: belintang, berbelintang, berbelintangan, membelintangkan, terbelintang
 • belit: belit, berbelit, berbelit-belit, membelit, membelit-belitkan, membelitkan, terbelit
 • belok: belok, belokan, berbelok, berbelok-belok, membelok, membelokkan, pembelokan
 • belon: belon, berbelon
 • belongkot: belongkot, belongkotan
 • belongsong: belongsong, berbelongsong, membelongsongi
 • belontang: belontang, membelontang
 • belot: belot, membelot, pembelot, pembelotan
 • belu: belu, membelu
 • belu-belai: belu-belai, membelu-belai
 • beludak: beludak, membeludak
 • belukar: belukar, membelukar
 • belulang: belulang, berbelulang
 • belum: belum, belum-belum, sebelum
 • belungsing: belungsing, membelungsing
 • belut: belut, berbelut
 • bembam: bembam, membembam
 • benah: benah, berbenah, membenahi, pembenahan
 • benak: benak, berbenak
 • benalu: benalu, membenalu
 • benam: benam, benaman, berbenam, membenam, membenamkan, terbenam
 • benang: benang, berbenang-benang, membenang
 • benar: benar, benar-benar, benaran, berbenar, berbenar-benar, kebenaran, membenar, membenar-benar, membenar-benari, membenari, membenarkan, memperbenar, pembenaran, sebenarnya, terbenar
 • benara: benara, membenara
 • bencah: bencah, berbencah, berbencah-bencah, membencah
 • bencana: bencana, membencanai, membencanakan
 • benci: benci, kebencian, membenci, membencikan, pembenci
 • bencol: bencol, berbencol-bencol
 • benda: benda, berbenda, kebendaan, membendakan, pembendaan, perbendaan
 • bendahara: bendahara, perbendaharaan
 • bendera: bendera, membenderai
 • benderang: benderang, kebenderangan
 • bendi: bendi, berbendi, membendi
 • bendung: bendung, bendungan, membendung, pembendung, pembendungan, terbendung
 • bengang: bengang, membengang, terbengang
 • benggil: benggil, berbenggil-benggil
 • benggol: benggol, benggolan
 • bengis: bengis, kebengisan, membengis, membengisi
 • bengkah: bengkah, bengkahan
 • bengkak: bengkak, membengkak, pembengkakan
 • bengkal: bengkal, kebengkalan
 • bengkalai: bengkalai, membengkalaikan, terbengkalai
 • bengkar: bengkar, membengkar
 • bengkel: bengkel, membengkel, perbengkelan
 • bengkil: bengkil, terbengkil-bengkil
 • bengkos: bengkos, membengkos
 • bengkung: bengkung, berbengkung, membengkung
 • bengong: bengong, terbengong-bengong
 • benguk: benguk, berbenguk
 • benih: benih, berbenih, membenihkan, pembenih, pembenihan, perbenihan
 • bening: bening, kebeningan, membening, membeningkan, pembening, pembeningan
 • benjol: benjol, benjolan, berbenjol
 • bentak: bentak, bentakan, membentak
 • bentang: bentang, bentangan, membentang, membentangi, membentangkan, terbentang
 • bentangan: bentang, bentangan, membentang, membentangi, membentangkan, terbentang
 • bentar: bentar, berbentar, membentari, membentarkan, perbentaran, sebentar, sebentar-sebentar, sesebentar
 • benteh: benteh, berbenteh, membenteh
 • benteng: benteng, berbenteng, membentengi
 • bentok: bentok, kebentok
 • bentol: bentol, berbentol-bentol
 • bentong: bentong, berbentong-bentong
 • bentrok: bentrok, bentrokan, berbentrok, berbentrokan, membentrokkan, perbentrokan
 • bentuk: bentuk, bentukan, berbentuk, membentuk, pembentuk, pembentukan, terbentuk
 • bentur: bentur, benturan, berbenturan, kebentur, membentur, membenturkan, perbenturan, terbentur
 • bentus: bentus, terbentus
 • benum: benum, benuman, membenum
 • beo: beo, membeo, pembeo
 • bera: bera, memberakan
 • beracun: beracun, keracunan, meracun, meracuni, peracun, peracunan, racun
 • berada: ada, ada-ada saja, ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya
 • beradab: adab, beradab, keadaban, memperadabkan, mengadabi, peradaban
 • beradat: adat, beradat, mengadat, mengadatkan, teradat
 • beragama: agama, beragama, keagamaan, keberagamaan, mengagamakan
 • beragi: beragi, meragi, meragikan, peragian, ragi
 • berahi: berahi, keberahian, memberahikan
 • berai: berai, berberaian, memberai-beraikan
 • berak: berak, terberak
 • berakal: akal, akal-akal, berakal, mengakali, mengakalkan, seakal budi, seakal-akal
 • beralah: alah, alah-mengalahi, alahan, beralah, kealahan, mengalah, mengalahi, mengalahkan, pengalahan, peralahan, teralahkan
 • beralasan: alas, alasan, beralas, beralasan, beralaskan, dialas, mengalas, mengalasi, mengalaskan, pengalasan
 • beralaskan: alas, alasan, beralas, beralasan, beralaskan, dialas, mengalas, mengalasi, mengalaskan, pengalasan
 • beralih: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • berambu: berambu, perambuan, rambu, rambu-rambu
 • berambut: berambut, merambut, perambut, rambut, serambut
 • beranak: anak, anak-anak, anak-anakan, anak-beranak, anakan, beranak, memperanakkan, peranakan
 • berandal: berandal, memberandal
 • beraneka: aneka, beraneka, keanekaan, menganekakan, penganekaan
 • berang: berang, memberang, memberangi, pemberang
 • berangas: berangas, berangasan
 • berangin: angin, angin-angin, angin-anginan, berangin, berangin-angin, keanginan, memperanginkan, mengangin, mengangin-anginkan, mengangini, menganginkan, peranginan, seangin, terangin, terangin-angin
 • berangka: berangka, kerangka, merangkakan, rangka
 • berangkat: berangkat, keberangkatan, memberangkatkan, pemberangkatan
 • berangsang: berangsang, merangsang, merangsangkan, perangsang, perangsangan, rangsang, rangsangan, terangsang
 • berangus: berangus, memberangus, pemberangus, pemberangusan
 • berani: berani, berani-berani, berberani-berani, keberanian, memberanikan, pemberani, terberanikan
 • berantak: berantak, berantakan, memberantakkan
 • berantakan: berantak, berantakan, memberantakkan
 • berantas: berantas, memberantas, pemberantas, pemberantasan
 • berapi: api, berapi, berapi-api, memperapikan, mengapi, mengapi-apikan, perapian
 • berapit: apit, apitan, berapit, memperapitkan, mengapit, pengapit, pengapitan
 • berarak: arak, arak-arakan, arakan, berarak, berarak-arakan, berarakan, mengarak, pengarak, pengarakan, perarakan
 • berarti: arti, artian, berarti, keberartian, mengartikan, pengartian, searti
 • berasa: berasa, memperasakan, merasa, merasa-rasai, merasai, merasakan, perasa, perasaan, rasa, rasa-rasanya, rasanya, serasa, terasa, terasakan
 • berasah: asah, asahan, berasah, mengasah, pengasah, pengasahan
 • berasal: asal, asal-asalan, asalkan, berasal, mengasalkan
 • berasap: asap, berasap, berasap-asap, mengasap, mengasapi, pengasapan, perasapan
 • berasimilasi: asimilasi, berasimilasi
 • berasmara: asmara, berasmara
 • berasonansi: asonansi, berasonansi
 • beraspirasi: aspirasi, beraspirasi
 • berasrama: asrama, berasrama, mengasramakan, pengasramaan
 • berat: berat, berberat, berkeberatan, keberatan, memberati, memberatkan, memperberat, pemberat, pemberatan
 • beratapkan: atap, beratap, beratapkan, mengatap, mengatapi, pengatapan
 • berawang: awang, awang-awang, awang-gemawang, awangan, berawang, mengawang, perawangan
 • berazam: azam, berazam, keazaman, mengazamkan
 • berbadan: badan, berbadan, bersebadan, menyebadani, sebadan
 • berbagai: bagai, bagaikan, berbagai, berbagai-bagai, keberbagaian, membagaikan, memperbagai-bagaikan, sebagai
 • berbahagia: bahagia, berbahagia, kebahagiaan, membahagiakan
 • berbahasa: bahasa, berbahasa, berbahasa-bahasa, kebahasaan, membahasakan, memperbahasakan, perbahasa, perbahasaan
 • berbahaya: bahaya, berbahaya, membahayakan
 • berbaju: baju, berbaju, membajui
 • berbalam: balam, balam-balam, berbalam, membalam
 • berbalas-balasan: balas, balas-berbalas, balas-membalas, balasan, berbalas, berbalas-balasan, membalas, pembalas, pembalasan
 • berbalik: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • berbangga: bangga, berbangga, kebanggaan, membangga, membanggakan
 • berbangkit: bangkit, bangkitan, berbangkit, kebangkitan, membangkit, membangkit-bangkit, membangkitkan, pembangkit, terbangkit
 • berbangsa: bangsa, berbangsa, kebangsaan, membangsa, membangsakan, sebangsa
 • berbantah: bantah, bantah-bantah, bantahan, berbantah, berbantah-bantah, membantah, membantahi, membantahkan, memperbantahkan, pembantah, pembantahan, perbantahan, terbantahkan
 • berbaring: baring, berbaring, membaringkan, pembaringan, terbaring
 • berbaris: baris, baris-berbaris, barisan, berbaris, membaris, membariskan, sebaris
 • berbatas: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • berbatasan: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • berbaur: baur, bauran, berbaur, membaur, membaurkan, memperbaurkan, pembauran, perbauran, terbaur
 • berbeda: beda, berbeda, berbeda-beda, berbedaan, membeda-bedakan, membedakan, memperbedakan, pembeda, pembedaan, perbedaan, terbeda-bedakan
 • berbedak: bedak, berbedak, membedaki, membedakkan
 • berbelanja: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • berbelulang: belulang, berbelulang
 • berbenteng: benteng, berbenteng, membentengi
 • berbentuk: bentuk, bentukan, berbentuk, membentuk, pembentuk, pembentukan, terbentuk
 • berbicara: berbicara, bicara, membicarakan, pembicara, pembicaraan
 • berbilang: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • berbingkai: berbingkai, bingkai, membingkai, membingkaikan
 • berbini: berbini, berbinikan, bini, bini-binian, memperbinikan
 • berbintang: berbintang, berbintang-bintang, bintang, bintangan, membintangi, perbintangan, sebintang
 • berbintik: berbintik, berbintik-bintik, bintik
 • berbisa: berbisa, bisa, kebisaan, sebisanya
 • berbisik: berbisik, berbisik-bisik, bisik, bisikan, membisiki, membisikkan, pembisik, pembisikan
 • berbohong: berbohong, bohong, bohong-bohongan, kebohongan, membohong, membohongi, membohongkan, pembohong
 • berbual: berbual, berbual-bual, bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan
 • berbuat: berbuat, buat, buat-buatan, buatan, membuat, membuat-buat, membuatkan, memperbuat, pembuat, pembuatan, perbuatan, teperbuat, terbuat
 • berbucu: berbucu, bucu
 • berbudi: (dengan) - akal, berbudi, budi, memperbudikan, sebudi
 • berbuih: berbuih, buih, membuih, pembuih
 • berbukit: berbukit, berbukit-bukit, bukit, membukit, perbukitan
 • berbukti: berbukti, bukti, membuktikan, pembuktian, terbukti
 • berbulan: berbulan, berbulan-bulan, bulan, bulan-bulanan, bulanan, membulan, membulan-bulani
 • berbulu: berbulu, bulu, membului
 • berbunga: berbunga, berbunga-bunga, bunga, bunga-bungaan, membunga, membunga-bungai, membungai, membungakan, memperbungakan, perbungaan
 • berbunyi: berbunyi, bunyi, bunyi-bunyian, membunyikan, pembunyian, sebunyi
 • berburu: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • berbusa: berbusa, busa, membusa, membusakan, pembusa
 • berbutir: berbutir, berbutir-butir, butir, membutir
 • bercabang: bercabang, bercabang-cabang, cabang, mempercabangkan, mencabang, mencabangkan, pencabangan, percabangan
 • bercacah: bercacah, cacah, cacahan, mencacah, mencacah-cacah, pencacah, pencacahan
 • bercak: bebercak, bercak
 • bercakap: bercakap, bercakap-cakap, cakap, cakapan, kecakapan, mempercakap, mempercakapkan, mencakapi, percakapan
 • bercalar: bercalar, calar, calar-balar, mencalarkan, tercalar
 • bercanggah: bercanggah, canggah
 • bercangkuk: bercangkuk, cangkuk, mencangkuk
 • bercantum: bercantum, cantum, mencantum, mencantumkan, pencantuman, tercantum
 • bercat: bercat, cat, catan, mengecat, pengecatan
 • berceloteh: berceloteh, celoteh
 • bercendawan: bercendawan, cendawan
 • bercengkerama: bercengkerama, cengkerama
 • berceracak: berceracak, ceracak
 • bercerai: bercerai, bercerai-cerai, berceraian, cerai, mencerai, menceraikan, penceraian, perceraian, tercerai
 • berceramah: berceramah, ceramah, menceramahkan, penceramah
 • berceranggah: berceranggah, ceranggah
 • bercerita: bercerita, cerita, ceritaan, menceritai, menceritakan, pencerita, penceritaan
 • bercinta: bercinta, bercinta-cintaan, bercintakan, cinta, kecintaan, mencinta, mencintai, mencintakan, pencinta, percintaan, tercinta
 • bercorak: bercorak, corak, corak-carik
 • bercoreng: bercoreng, bercoreng-coreng, bercoreng-moreng, coreng, coreng-moreng, mencoreng, mencorengkan, tercoreng, tercoreng-moreng
 • bercucuran: bercucuran, cucur, cucuran, mencucuri, mencucurkan
 • bercukur: bercukur, cukur, mencukur, pencukur, pencukuran
 • bercuti: bercuti, cuti
 • berdada: berdada, berdada-dadaan, dada, mendada
 • berdaging: berdaging, daging, daging-dagingan, mendaging, pedaging, pendaging, sedaging, terdaging
 • berdahak: berdahak, dahak, mendahak
 • berdakwah: berdakwah, dakwah, mendakwah, mendakwahi, pendakwah
 • berdalih: berdalih, berdalih-dalih, dalih, mendalih, mendalihkan
 • berdamai: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • berdamping: berdamping, berdampingan, damping, kedampingan, mendampingi, mendampingkan, pendamping, pendampingan
 • berdampingan: berdamping, berdampingan, damping, kedampingan, mendampingi, mendampingkan, pendamping, pendampingan
 • berdandan: berdandan, dandan, dandanan, mendandani
 • berdansa: berdansa, dansa, dansa-dansi, pedansa
 • berdasar: berdasar, berdasarkan, dasar, mendasar, mendasari, mendasarkan
 • berdasarkan: berdasar, berdasarkan, dasar, mendasar, mendasari, mendasarkan
 • berdaulat: berdaulat, daulat, kedaulatan, mendaulat, pendaulat, pendaulatan
 • berdaun: berdaun, daun, daun-daunan, dedaunan, mendaun
 • berdaya: berdaya, daya, memberdayakan, memperdaya, memperdayakan, pemberdayaan, perdayaan, teperdaya
 • berdayung: berdayung, dayung, dayung-mayung, mendayung, mendayungkan, pedayung, pendayung
 • berdebar: berdebar, berdebar-debar, debar, debaran, mendebarkan
 • berdebu: berdebu, debu, mendebu
 • berdebuk: berdebuk, debuk
 • berdebur: berdebur, debur, mendebur
 • berdecit: berdecit, decit, mendecit
 • berdedikasi: berdedikasi, dedikasi
 • berdeklamasi: berdeklamasi, deklamasi, deklamasian, mendeklamasikan, pendeklamasian
 • berdemonstrasi: berdemonstrasi, demonstrasi, mendemonstrasi, mendemonstrasikan
 • berdengking: berdengking, dengking, dengking-mendengking, mendengking, mendengking-dengking
 • berdengkur: berdengkur, dengkur, dengkuran, mendengkur
 • berdengung: berdengung, dengung, dengungan, mendengung, mendengungkan
 • berdengus: berdengus, dengus, dengusan, mendengus, mendengus-dengus
 • berdenting: berdenting, denting, dentingan, mendenting
 • berdentum: berdentum, berdentum-dentum, berdentuman, dentum, dentuman
 • berdenyar: berdenyar, berdenyar-denyar, denyar, denyaran
 • berderam: berderam, berderam-deram, deram, menderam
 • berderet: berderet, deret, deretan, menderetkan
 • berdering: berdering, berdering-dering, dering, mendering
 • berderum: berderum, derum, menderum, menderumkan
 • berdesing: berdesing, berdesing-desing, berdesingan, desing, mendesing
 • berdesir: berdesir, desir, desiran, mendesir
 • berdetik: berdetik, detik, detik-detik, detikan, mendetik
 • berdiam: berdiam, diam, diam-diam, kediaman, kependiaman, mendiami, mendiamkan, pendiam, terdiam
 • berdiang: berdiang, diang, didiang, mendiang, pendiangan
 • berdiet: berdiet, diet, pendiet
 • berdiri: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • berdisiplin: berdisiplin, disiplin, mendisiplinkan
 • berdoa: berdoa, doa, mendoa, mendoakan
 • berdosa: berdosa, dosa, pendosa
 • berduit: berduit, duit, seduit
 • berdukacita: berdukacita, dukacita, mendukacitakan
 • berduri: berduri, berduri-duri, duri, menduri
 • berdusta: berdusta, dusta, mendusta, mendustai, mendustakan, pendusta
 • bereaksi: bereaksi, mereaksi, pereaksi, reaksi
 • beredel: beredel, memberedel
 • beregu: beregu, regu
 • berembun: berembun, embun, embunan, memperembunkan, mengembun, mengembuni, mengembunkan, pengembun, pengembunan
 • berenang: berenang, berenangan, merenangi, merenangkan, perenang, renang
 • berenda: berenda, merenda, merendai, renda
 • berengsek: berengsek, keberengsekan
 • berengsel: berengsel, engsel
 • berengut: berengut, memberengut
 • berentang: berentang, memberentang, memberentangkan
 • beres: beres, keberesan, memberesi, membereskan, pemberesan
 • berevolusi: berevolusi, revolusi
 • berfalsafah: berfalsafah, falsafah
 • berfungsi: berfungsi, fungsi, memfungsikan
 • bergadai: bergadai, gadai, gadaian, menggadai, menggadaikan, pegadai, pegadaian, penggadai, penggadaian, tergadai
 • bergaduh: bergaduh, gaduh, kegaduhan, menggaduh, menggaduhkan, penggaduh, penggaduhan, pergaduhan
 • bergambar: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • berganda: berganda, berganda-ganda, ganda, ganda-berganda, memperganda-gandakan, mempergandakan, mengganda, menggandakan, penggandaan, pergandaan
 • berganding: berganding, bergandingan, ganding, mempergandingkan
 • berganjak: berganjak, ganjak, mengganjak, mengganjakkan, terganjak
 • berganti: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • berganti-ganti: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • bergantung: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • bergantungan: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • bergaul: bergaul, gaul, mempergauli, mempergaulkan, menggaul, menggauli, menggaulkan, pergaulan
 • bergaung: bergaung, gaung, menggaung
 • bergaya: bergaya, bergaya-gaya, gaya, gaya-gayanya, menggaya, menggayakan
 • bergayut: bergayut, bergayutan, gayut, gayutan, menggayuti, menggayutkan, penggayut
 • bergegar: bergegar, gegar, menggegar, menggegarkan, tergegar
 • bergegas: bergegas, bergegas-gegas, gegas, mempergegas, menggegas, menggegaskan, penggegasan, tergegas, tergegas-gegas
 • bergejolak: bergejolak, gejolak, menggejolak
 • bergelar: bergelar, gelar, mempergelarkan, menggelar, menggelari, pegelaran, pergelaran
 • bergelimpangan: bergelimpang, bergelimpangan, gelimpang, tergelimpang
 • bergelombang: bergelombang, gelombang, menggelombang
 • bergelora: bergelora, gelora, menggelora, menggelorakan
 • bergelung: bergelung, gelung, gelungan, menggelung, menggelungkan, tergelung-gelung
 • bergelut: bergelut, gelut, gelutan, menggelut, menggeluti
 • bergema: bergema, gema, menggema, menggemai, menggemakan
 • bergembira: bergembira, gembira, kegembiraan, mempergembirakan, menggembirakan, penggembira
 • bergemuruh: bergemuruh, gemuruh, kegemuruhan, menggemuruh
 • bergenang: bergenang, genang, kegenangan, menggenang, menggenangi, penggenangan, tergenang
 • bergendang: bergendang, gendang, gendang-gendang, gendangan, segendang
 • bergerak: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • bergerigi: bergerigi, gerigi
 • bergerincing: bergerincing, gerincing
 • bergesek: bergesek, gesek, gesekan, mempergesekkan, menggesek, menggesekkan, penggesek, penggesekan, pergesekan
 • bergesel: bergesel, gesel, menggesel
 • bergeser: bergeser, bergeseran, geser, geseran, menggeser, penggeseran, pergeseran
 • bergetah: bergetah, getah, menggetah, penggetahan, pergetahan, tergetah
 • bergetar: bergetar, getar, getaran, menggetar, menggetarkan, penggetar, penggetaran
 • bergigi: bergigi, gigi, pergigian
 • bergolak: bergolak, bergolak-golak, golak, golakan, pergolakan
 • bergolek: bergolek, bergolek-golek, bergolekan, golek, menggolek, menggolekkan, tergolek, tergolek-golek
 • bergores: bergores, bergores-gores, gores, goresan, menggores, menggoreskan, penggores, penggoresan, tergores
 • bergoyang: bergoyang, bergoyang-goyang, goyang, kegoyangan, menggoyang, menggoyang-goyangkan, menggoyangkan, tergoyang
 • berguling: berguling, bergulingan, guling, mengguling, menggulingkan, terguling, terguling-guling
 • bergulingan: berguling, bergulingan, guling, mengguling, menggulingkan, terguling, terguling-guling
 • bergumam: bergumam, gumam, menggumam
 • bergumpal: bergumpal, bergumpal-gumpal, gumpal, gumpalan, menggumpal, penggumpalan
 • berguna: berguna, guna, guna-ganah, guna-guna, kegunaan, mempergunakan, menggunakan, pengguna, penggunaan, seguna
 • bergurau: bergurau, gurau, gurauan, memperguraukan, mengguraukan, pergurauan
 • bergusti: bergusti, gusti
 • berhajat: berhajat, hajat, hajatan, menghajati, menghajatkan
 • berhala: berhala, hala, menghalakan
 • berhamburan: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • berhantu: berhantu, hantu, menghantu, menghantui
 • berharga: berharga, harga, menghargai, menghargakan, penghargaan
 • berhasil: berhasil, hasil, keberhasilan, menghasilkan, pemberhasil, penghasil, penghasilan
 • berhasrat: berhasrat, hasrat, kehasratan, menghasratkan, terhasrat
 • berhemat: berhemat, hemat, kehematan, menghemat, penghematan
 • berhenti: berhenti, henti, hentian, memberhentikan, memperhentikan, menghentikan, pemberhentian, penghenti, penghentian, perhentian, terhenti, terhentikan
 • berhias: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • berhidung: berhidung, hidung, menghidung
 • berhipotesis: berhipotesis, hipotesis, menghipotesiskan
 • berhormat: berhormat, berhormat-hormat, hormat, hormat-menghormati, kehormatan, menghormat, menghormati, penghormat, penghormatan, terhormat
 • berhubungan: berhubung, berhubungan, hubung, hubungan, memperhubungkan, menghubung-hubungkan, menghubungi, menghubungkan, penghubung, penghubungan, perhubungan
 • berhuni: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • beri: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • beribu-ribu: beribu-ribu, menyeribu (hari), ribu, ribuan, seribu
 • berikhtiar: berikhtiar, ikhtiar, mengikhtiarkan
 • berikrar: berikrar, ikrar, mengikrarkan, pengikraran
 • berikut: berikut, ikut, ikut-ikut, ikut-ikutan, ikutan, memperikut, memperikutkan, mengikut, mengikuti, mengikutkan, pengikut, terikut
 • beriman: beriman, berimankan, iman, keimanan, mengimani
 • berimigrasi: berimigrasi, imigrasi, keimigrasian
 • berinda: berinda, seberinda
 • beringas: beringas, keberingasan, pemberingas
 • berintegrasi: berintegrasi, integrasi, mengintegrasikan
 • berinteraksi: berinteraksi, interaksi
 • berirama: berirama, irama, mengiramakan, seirama
 • berisi: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • berita: berberita, berita, memberitakan, pemberita, pemberitaan
 • berjaja: berjaja, jaja, jaja-jajaan, menjaja, menjajakan, penjaja
 • berjajar: berjajar, jajar, jajaran, menjajar, menjajarkan, menyejajarkan, pejajaran, penjajaran, persejajaran, sejajar, terjajar
 • berjalan: berjalan, berjalan-jalan, jalan, jalanan, kesejalanan, menjalani, menjalankan, pejalan, perjalanan, sejalan
 • berjalin: berjalin, berjalin-jalin, berjalinan, jalin, jalin-berjalin, jalin-menjalin, jalinan, menjalin, menjalinkan, penjalinan, terjalin
 • berjamu: berjamu, jamu, jamuan, memperjamu, menjamu, menjamukan, penjamuan, perjamuan
 • berjangkit: berjangkit, berjangkitan, jangkit, jangkitan, jongkat-jangkit, kejangkitan, menjangkit, menjangkitkan, penjangkitan, terjangkiti
 • berjanji: berjanji, janji, menjanjikan, perjanjian
 • berjarak: berjarak, jarak, menjarak, menjaraki, menjarakkan, terjarak
 • berjaya: berjaya, jaya, keberjayaan, kejayaan, menjayakan
 • berjeda: berjeda, jeda
 • berjela: berjela, berjela-jela, jela, terjela
 • berjemur: berjemur, jemur, jemuran, menjemur, penjemuran, terjemur
 • berjenaka: berjenaka, jenaka, kejenakaan
 • berjengket: berjengket, bersejengket, bersijengket, jengket, menjengket
 • berjerawat: berjerawat, jerawat, jerawatan
 • berjimat: berjimat, jimat
 • berjiran: berjiran, jiran
 • berjual: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • berjuang: berjuang, dijuang, juang, juang-juang !!? lenjuang, kejuangan, kepejuangan, memperjuangkan, pejuang, perjuangan
 • berjudi: berjudi, judi, memperjudikan, menjudikan, pejudi, penjudian, perjudian
 • berjujuh: berjujuh, jujuh, menjujuh
 • berjumbai: berjumbai, berjumbai-jumbai, berjumbaian, jumbai, jumbai-jumbai, menjumbai, terjumbai
 • berjuntai: berjuntai, berjuntai-juntai, berjuntaian, juntai, menjuntai, menjuntaikan, penjuntaian, terjuntai
 • berjurai: berjurai, berjurai-jurai, berjuraian, jurai, jurai-jurai, terjurai
 • berkabung: berkabung, kabung, mengabung, mengabung-ngabung, perkabungan
 • berkabut: berkabut, kabut, mengabutkan, pengabut
 • berkaki: berkaki, kaki, mengaki
 • berkala: berkala, berkala-kala, kala
 • berkaliber: berkaliber, kaliber
 • berkanji: berkanji, kanji
 • berkaparan: berkapar, berkaparan, kapar, kaparan, mengaparkan, terkapar
 • berkarat: berkarat, karat, karatan
 • berkas: berkas, berkasan, memberkas, memberkaskan, pemberkas, pemberkasan, terberkas
 • berkat: berkat, keberkatan, memberkati, pemberkatan
 • berkata: berkata, berkata-kata, kata, memperkatakan, mengata, mengata-ngatai, mengatai, mengatakan, perkataan, terkatakan
 • berkawan: berkawan, kawan, kawanan, mengawani, perkawanan
 • berkayuh: berkayuh, kayuh, mengayuh, mengayuhkan, pengayuh, terkayuhkan
 • berkebun: berkebun, kebun, memperkebuni, memperkebunkan, pekebun, perkebunan
 • berkecai: berkecai, berkecai-kecai, kecai, terkecai
 • berkecambah: berkecambah, kecambah, mengecambahkan, pengecambah, perkecambahan
 • berkecamuk: berkecamuk, kecamuk
 • berkecimpung: berkecimpung, kecimpung
 • berkedai: berkedai, kedai, kedaian, memperkedaikan, mengedaikan, pekedai, perkedaian, terkedai
 • berkedut: berkedut, kedut, kedutan, mengedut, mengedutkan
 • berkekalan: berkekalan, kekal, kekekalan, mengekalkan
 • berkeladak: berkeladak, keladak
 • berkelahi: berkelahi, kelahi, memperkelahikan, perkelahian
 • berkelakar: berkelakar, kelakar
 • berkelana: berkelana, kelana, mengelana, pengelana
 • berkeliling: berkeliling, keliling, mengelilingi, mengelilingkan, pengeliling, sekeliling
 • berkelok: berkelok, berkelok-kelok, kelok, mengelok, mengelokkan
 • berkelopak: berkelopak, kelopak, mengelopak, terkelopak
 • berkeluarga: berkeluarga, kekeluargaan, keluarga, perkeluargaan
 • berkemas: berkemas, kemas, kemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, pengemas, pengemasan, perkemasan
 • berkembang: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • berkembar: berkembar, kembar, kembaran, mengembari, mengembarkan
 • berkemudi: berkemudi, kemudi, mengemudikan, pengemudi
 • berkenan: berkenan, kenan, memperkenankan, perkenan, perkenanan
 • berkepak: berkepak, berkepak-kepak, kepak, mengepak, mengepak-ngepak, mengepak-ngepakkan, terkepak, terkepak-kepak
 • berkepung: berkepung, kepung, kepungan, mengepung, pengepung, pengepungan, terkepung
 • berkerak: berkerak, kerak, terkerak
 • berkeras: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • berkeringat: berkeringat, keringat, mengeringatkan
 • berkeriut: berkeriut, berkeriutan, keriut
 • berkerumun: berkerumun, kerumun, kerumunan, mengerumuni, sekerumun
 • berkerut: berkerut, berkerut-kerut, kerut, mengerut, mengerutkan, pengerut, pengerutan, terkerut
 • berkesinambungan: berkesinambungan, bersinambung, kesinambungan, menyinambungkan, sinambung
 • berkesot: berkesot, kesot, mengesot, terkesot-kesot
 • berketak: berketak, berketak-ketak, berketak-ketik, berketuk-ketak, ketak
 • berketuk: berketuk, ketuk, ketukan, mengetuk, pengetuk, terketuk
 • berkhasiat: berkhasiat, khasiat, mengkhasiati
 • berkhidmat: berkhidmat, kekhidmatan, khidmat
 • berkibar: berkibar, berkibar-kibar, berkibaran, kibar, kibaran, mengibar-ngibarkan, mengibarkan, pengibar, pengibaran
 • berkibaran: berkibar, berkibar-kibar, berkibaran, kibar, kibaran, mengibar-ngibarkan, mengibarkan, pengibar, pengibaran
 • berkicau: berkicau, kicau, kicauan
 • berkilat: berkilat, berkilat-kilat, berkilatan, kilat, kilatan, mengilat, mengilat-ngilatkan, mengilatkan, terkilat
 • berkilau: berkilau, berkilau-kilauan, berkilauan, kilau, kilau-mengilau, kilauan, mengilau
 • berkilauan: berkilau, berkilau-kilauan, berkilauan, kilau, kilau-mengilau, kilauan, mengilau
 • berkirim: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • berkisar: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • berkitar: berkitar, kitar, memperkitarkan, mengitar, mengitar-ngitar, mengitari, mengitarkan, pengitaran, sekitar, terkitar-kitar
 • berkobar: berkobar, berkobar-kobar, kobar, kobaran, mengobarkan, pengobaran, terkobar, terkobarkan
 • berkocak: berkocak, berkocak-kocak, kocak, mengocak, mengocakkan, terkocak
 • berkokok: berkokok, kokok
 • berkomplot: berkomplot, komplot, komplotan
 • berkompromi: berkompromi, kompromi
 • berkongsi: berkongsi, kongsi, kongsian, perkongsian
 • berkotek: berkotek, kotek
 • berkuasa: berkuasa, kekuasaan, kuasa, menguasai, menguasakan, penguasa, penguasaan, sekuasa-kuasanya, sekuasanya, terkuasai
 • berkuat: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • berkubah: berkubah, kubah
 • berkubang: berkubang, kubang, kubangan, mengubangkan
 • berkubu: berkubu, kubu, mengubui, perkubuan, terkubu
 • berkuda: berkuda, kuda, kuda-kudaan, memperkuda, memperkuda-kudakan, perkudaan
 • berkuku: berkuku, kuku, sekuku
 • berkulat: berkulat, kulat
 • berkuli: berkuli, kuli, kulian, menguli
 • berkuliah: berkuliah, kuliah, menguliahi
 • berkumpul: berkumpul, kumpul, kumpulan, mengumpulkan, pengumpul, pengumpulan, perkumpulan, terkumpul
 • berkumur: berkumur, berkumur-kumur, kumur
 • berkunjung: berkunjung, berkunjung-kunjungan, kunjung, kunjungan, mengunjungi, pengunjung
 • berkurang: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • berlabuh: berlabuh, labuh, labuhan, melabuh, melabuhkan, pelabuhan
 • berladang: berladang, ladang, memperladang, memperladangi, memperladangkan, peladang, peladangan, perladangan
 • berlaga: belaga, berlaga, laga, melaga, melagakan, memperlagakan, pelaga, perlagaan
 • berlainan: berkelainan, berlain-lainan, berlainan, kelainan, lain, melaini, melainkan, memperlain, memperlainkan, perlainan
 • berlaku: berlaku, keberlakuan, kelakuan, laku, lakuan, melakukan, memberlakukan, memperlakukan, pelaku, pemberlakuan, perlakuan, selaku
 • berlalu: berkelaluan, berlalu, kelaluan, keterlaluan, lalu, laluan, melalui, melalukan, terlalu
 • berlambak: berlambak, berlambak-lambak, lambak, melambak, terlambak
 • berlanjutan: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • berlapuk: berlapuk, berlapuk-lapuk, kelapukan, lapuk, melapuk, pelapukan
 • berlari: berlari, berlari-lari, berlari-larian, berlarian, lari, lari-lari, larian, melarikan, pelari, pelarian, selari, sepelarian
 • berlatih: berlatih, latih, latihan, melatih, pelatih, pelatihan, terlatih
 • berlawan: berlawan, berlawanan, kelawanan, lawan, melawan, melawani, melawankan, memperlawankan, pelawan, perlawanan, terlawan
 • berlawanan: berlawan, berlawanan, kelawanan, lawan, melawan, melawani, melawankan, memperlawankan, pelawan, perlawanan, terlawan
 • berlemak: berlemak, lemak
 • berlepas: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • berlibur: berlibur, libur, liburan, meliburkan
 • berlindung: berlindung, kelindungan, lindung, lindungan, melindungi, melindungkan, memperlindungi, pelindung, pelindungan, perlindungan, terlindung
 • berlonggok: berlonggok, berlonggoklonggok, longgok, longgokan, melonggokkan, terlonggok
 • berlorong: berlorong, lorong, melorongkan
 • berlubang: berlubang, berlubang-lubang, lubang, melubangi, pelubang, pelubangan
 • berludah: berludah, ludah, meludah, meludahi, meludahkan, peludahan
 • berlumpur: berlumpur, lumpur, pelumpuran
 • berlumur: berlumur, berlumuran, lumur, lumuran, melumur, melumuri, melumurkan
 • berlumut: berlumut, berlumutan, lumut
 • berlutut: berlutut, lutut, melutut
 • bermakna: bermakna, makna, memaknakan, membermaknakan
 • bermaksud: bermaksud, dimaksud, dimaksudkan, maksud, termaksud
 • bermalam: bermalam, bermalam-malam, kemalaman, malam, malam-malam, memalami, memalamkan, mempermalamkan, pemalaman, permalaman, semalam, semalam-malaman, semalaman
 • bermanfaat: bermanfaat, kemanfaatan, manfaat, memanfaatkan, pemanfaatan
 • bermastautin: bermastautin, mastautin
 • bermata: bermata, bermatakan, mata, semata, semata-mata, termata-mata
 • bermenung: bermenung, bermenung-menung, kemenungan, memenungkan, menung, pemenung, termenung, termenung-menung
 • bermimpi: bermimpi, memimpikan, mimpi, mimpian, pemimpi, termimpi-mimpi
 • berminat: berminat, meminati, minat, peminat
 • berminyak: berminyak, berminyak-minyak, meminyaki, minyak, perminyakan
 • bermoral: bermoral, moral
 • bermotor: bermotor, memotori, motor
 • bermuka: bermuka, bermuka-muka, bersemuka, di muka, ke muka, mengemuka, mengemukakan, menyemukakan, muka, muka-muka (dengan -), pemuka, pengemukaan, permukaan, semuka, terkemuka
 • bermukah: bermukah, mukah
 • bermuram: bermuram, kemuraman, memuramkan, muram
 • bermusuhan: bermusuh, bermusuhan, memusuhi, musuh, permusuhan
 • bermutu: bermutu, mutu, semutu
 • bernafsu: bernafsu, nafsu
 • bernama: bernama, kenamaan, menamai, menamakan, nama, penamaan, ternama
 • bernanah: bernanah, menanah, nanah
 • bernasib: bernasib, nasib, nasib-nasiban, senasib
 • bernaung: bernaung, menaungi, naung, naungan, penaung, penaungan
 • bernazar: bernazar, menazarkan, nazar
 • berniat: berniat, berniat-niat, meniatkan, niat, terniat
 • bernitrogen: bernitrogen, nitrogen
 • bernyala: bernyala, bernyala-nyala, menyala, menyala-nyala, menyalakan, nyala
 • bernyanyi: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • berok: berok, pemberokan
 • berolahraga: berolahraga, keolahragaan, memberolahragakan, mengolahragakan, olahraga
 • berolak: berolak, mengolak, olak, olakan, perolakan
 • beron: beron, memberon
 • berondong: berondong, berondongan, memberondong, pemberondongan
 • berongsang: berongsang, memberongsang
 • berongsong: berongsong, memberongsong
 • berontak: berontak, memberontak, pemberontak, pemberontakan
 • berosot: berosot, memberosot
 • berpadu: berpadu, berpadu-padu, kepaduan, keterpaduan, memadu, memadukan, memperpadukan, padu, paduan, pemadu, pemaduan, perpaduan, terpadu
 • berpahat: berpahat, memahat, pahat, pahatan, pemahat, pemahatan
 • berpakat: berpakat, memakati, pakat
 • berpalit: berpalit, memalit, palit, terpalit, terpalit-palit
 • berpandangan: berpandang-pandangan, berpandangan, memandang, memandangi, pandang, pandang-memandang, pandangan, pemandang, pemandangan, sepemandangan, terpandang, terpandang-pandang
 • berpangkat: berpangkat, berpangkat-pangkat, kepangkatan, memangkatkan, pangkat, pemangkatan, sepangkat
 • berpapasan: berpapasan, memapas, papas, papasan, pemapasan
 • berparut: berparut, memarut, parut, parutan, pemarut
 • berpaut: berpaut, berpautan (dengan), memaut, memautkan, paut, paut-memaut, pautan, perpautan, terpaut
 • berpaya: berpaya, paya
 • berpelajaran: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • berpeluh: berpeluh, berpeluh-peluh, peluh
 • berpeluk: berpeluk, berpeluk-pelukan, berpelukan, memeluk, memeluki, peluk, pelukan, pemeluk, pemelukan, sepemeluk, sepemelukan, terpeluk
 • berpelukan: berpeluk, berpeluk-pelukan, berpelukan, memeluk, memeluki, peluk, pelukan, pemeluk, pemelukan, sepemeluk, sepemelukan, terpeluk
 • berpendirian: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • berpengaruh: berpengaruh, memengaruhi, pengaruh, terpengaruh
 • berpengetahuan: berpengetahuan, bertahu-tahu, bertahuan, bertahukan, ketahuan, mengetahui, pengetahuan, setahu, tahu, tahu-menahu, tahu-tahu
 • berpenghuni: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • berperangai: berperangai, perangai
 • berperikemanusiaan: berperikemanusiaan, perikemanusiaan
 • berpesan: berpesan, memesan, memesani, memesankan, pemesan, pemesanan, pesan, pesan-pesan, pesanan, sepesan, sipesan
 • berpesta: berpesta, berpesta-pesta, memestakan, pesta
 • berpidato: berpidato, memidatokan, pidato
 • berpijak: berpijak, memijak, memijakkan, pemijak, pemijakan, pijak, pijak-pijak, pijakan, terpijak-pijak
 • berpijar: berpijar, berpijar-pijar, memijar, memijar-mijar, memijarkan, pijar, pijar-pijar
 • berpikir: berpikir, berpikir-pikir, berpikiran, memikir, memikir-mikir, memikir-mikirkan, memikiri, memikirkan, pemikir, pemikiran, pikir, pikiran, sepikiran, terpikir, terpikirkan
 • berpindah: berpindah, berpindah-pindah, kepindahan, memindah, memindahi, memindahkan, pemindahan, perpindahan, pindah, pindahan
 • berpintal: berpintal, berpintal-pintal, memintal, pemintal, pemintalan, pintal, terpintal
 • berpisah: berpisah, berpisah-pisah, memisah, memisah-misahkan, memisahkan, pemisah, pemisahan, perpisahan, pisah, pisahan, terpisah, terpisahkan
 • berpolitik: berpolitik, memolitikkan, memperpolitikkan, pemolitikan, politik
 • berpotensi: berpotensi, potensi
 • berprinsip: berprinsip, prinsip
 • berpuasa: berpuasa, puasa
 • berpusing: berpusing, berpusing-pusing, memusing, memusingkan, pemusing, pemusingan, perpusingan, pusing, pusing-pusing, pusingan, terpusing-pusing
 • berputar: berputar, berputar-putar, memperputarkan, memutar, memutar-mutar, memutarkan, pemutar, pemutaran, perputaran, putar, putar-putar, putaran, seputar, terputar
 • bersalaman: bersalam, bersalam-salaman, bersalaman, menyalam, menyalami, persalaman, salam
 • bersalin: bersalin, bersalin-salin, mempersalin, mempersalini, mempersalinkan, menyalin, menyalini, menyalinkan, penyalin, penyalinan, persalin, persalinan, pesalin, salin, salinan, sesalin
 • bersama: bersama, bersama-sama, bersamaan, kebersamaan, kesamaan, membersamakan, mempersama-samakan, mempersamakan, menyama-nyama, menyama-nyamai, menyamai, menyamakan, penyamaan, persamaan, sama, sama-sama, sesama, tersamai
 • bersandar: bersandar, bersandarkan, menyandar, menyandari, menyandarkan, penyandar, penyandaran, persandaran, pesandaran, sandar, sandar-menyandar, sandaran, tersandar
 • bersarang: bersarang, bersarang-sarang, menyarangkan, sarang
 • bersarung: bersarung, menyarung, menyarungkan, sarung, tersarung
 • bersatu: bersatu, kesatu, kesatuan, mempersatukan, menyatu, menyatukan, pemersatu, pemersatuan, penyatu, penyatuan, persatuan, satu, satu-satu, satu-satunya, satuan
 • bersaudara: bersaudara, mempersaudarakan, persaudaraan, saudara
 • bersedia: bersedia, bersedia-sedia, kesediaan, ketersediaan, mempersediakan, menyediakan, penyedia, penyediaan, persediaan, sedia, sediaan, sedianya, tersedia
 • bersejarah: bersejarah, kesejarahan, menyejarah, menyejarahkan, sejarah
 • bersekolah: bersekolah, menyekolahkan, persekolahan, sekolah, sekolahan
 • bersekongkol: bersekongkol, persekongkolan, sekongkol, sekongkolan
 • berselancar: berselancar, peselancar, selancar
 • berselaput: berselaput, menyelaput, selaput
 • berselera: berselera, selera
 • berselerak: berselerak, selerak
 • berselindung: berselindung, selindung
 • berselirat: berselirat, selirat
 • berselisih: - prayudisi, berselisih, memperselisihkan, menyelisihkan, perselisihan, selisih
 • berseloroh: berseloroh, seloroh
 • berselumu: berselumu, selumu
 • bersemadi: bersemadi, persemadian, semadi
 • bersemarak: bersemarak, kesemarakan, menyemarak, menyemarakkan, semarak
 • bersembahyang: bersembahyang, menyembahyangi, menyembahyangkan, persembahyangan, sembahyang, sembahyangan
 • bersembunyi: bersembunyi, bersembunyi-sembunyi, bersembunyi-sembunyian, menyembunyikan, penyembunyian, persembunyian, sembunyi, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyian, tersembunyi
 • bersenandung: bersenandung, menyenandungkan, senandung, senandungan
 • bersendi: bersendi, bersendi-sendi, bersendikan, mempersendikan, menyendi, menyendi-nyendi, menyendikan, persendian, sendi
 • bersenggat: bersenggat, menyenggat, senggat, senggatan
 • bersenggayut: bersenggayut, bersenggayutan, senggayut
 • bersengketa: bersengketa, mempersengketakan, persengketaan, sengketa
 • bersentuhan: bersentuh, bersentuhan, kesentuhan, menyentuh, menyentuh-nyentuh, menyentuhkan, penyentuh, penyentuhan, persentuhan, sentuh, sentuhan, tersentuh
 • bersepai: bersepai, bersepaian, sepai, tersepai
 • bersepakat: bersepakat, kesepakatan, menyepakati, persepakatan, sepakat
 • bersepatu: bersepatu, menyepatui, persepatuan, sepatu
 • bersepeda: bersepeda, sepeda
 • bersepuh: bersepuh, kesepuhan, menyepuh, penyepuh, penyepuhan, sepuh, sepuhan, sesepuh, tersepuh
 • berserabut: berserabut, serabut
 • berserat: berserat, menyeratkan, serat, terserat
 • bersiang: bersiang, kesiangan, mempersiang, mempersiangi, menyiang, menyiangi, penyiangan, siang, siang-siang
 • bersidang: bersidang, menyidangkan, penyidangan, persidangan, sidang
 • bersifat: bersifat, menyifatkan, penyifatan, sifat, tersifatkan
 • bersih: bersih, kebersihan, membersihkan, pembersih, pembersihan
 • bersikeras: bersikeras, sikeras
 • bersil: bersil, membersil
 • bersilang: bersilang, bersilangan, mempersilangkan, menyilang, menyilangi, menyilangkan, penyilangan, persilangan, silang, silang-menyilang, silangan, tersilang
 • bersimbol: bersimbol, menyimbolkan, simbol
 • bersinar: bersinar, menyinar, menyinari, menyinarkan, penyinaran, sinar, sinar-menyinar, sinar-seminar, sinar-suminar, sinaran
 • bersirip: bersirip, menyirip, sirip
 • bersit: bersit, bersitan, membersit, membersitkan, tebersit
 • bersiut: bersiut, siut
 • bersolek: bersolek, mempersolek, pesolek, solek, solek-menyolek
 • bersorak: bersorak, menyoraki, menyorakkan, penyorak, sorak
 • bersuci: bersuci, kesucian, menyucikan, penyuci, penyucian, persucian, suci
 • bersumpah: bersumpah, bersumpah-sumpahan, mempersumpahkan, menyumpah, menyumpahi, penyumpah, penyumpahan, persumpahan, sumpah
 • bersungut: bersungut, bersungut-sungut, sungut, sungut-sungut
 • bersurai: bersurai, menyurai, surai
 • bersurat: bersurat, menyurat, menyurati, menyuratkan, persuratan, surat, surat-menyurat, suratan, tersurat
 • bersusah payah: bersusah payah, susah payah
 • bersut: bersut, membersut
 • bersyarah: bersyarah, mensyarahkan, pensyarah, syarah, syarahan
 • bersyarat: bersyarat, mensyaratkan, persyaratan, syarat
 • bertabur: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • bertaburan: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • bertafakur: bertafakur, menafakurkan, tafakur, tafakuran
 • bertahan: bertahan, bertahan-tahan, ketahanan, mempertahankan, menahan, menahani, menahankan, penahan, penahanan, pertahanan, tahan, tahanan, tertahan, tertahan-tahan
 • bertakwa: bertakwa, ketakwaan, takwa
 • bertanah: bertanah, mengetanahkan, pertanahan, tanah
 • bertanduk: bertanduk, menanduk, menandukkan, tanduk, tandukan
 • bertangan: bertangan, menangani, penanganan, tangan, tangan-menangan, tangan-tangan, tanganan, tertangani
 • bertanggal: bertanggal, menanggali, menanggalkan, penanggalan, tanggal, tertanggal
 • bertanggam: bertanggam, menanggam, tanggam
 • bertangguh: bertangguh, ketangguhan, mempertangguhkan, menangguhkan, penangguhan, pertangguhan, tangguh, tertangguh, tertangguhkan
 • bertanya: bertanya, bertanya-tanya, mempertanyakan, menanya, menanyai, menanyakan, penanya, penanyaan, pertanyaan, tanya
 • bertapa: bertapa, mempertapakan, pertapa, pertapaan, petapa, tapa, tapa-tapa
 • bertapak: bertapak, bertapakkan, ketapakan, menapak, menapaki, menapakkan, setapak, tapak, tapak-tapak
 • bertaruh: berpenaruhan, berpetaruh, bertaruh, bertaruhan, mempertaruhkan, menaruh, menaruhi, menaruhkan, pertaruhan, petaruh, petaruhan, taruh, taruhan
 • bertarung: bertarung, bertarungan, mempertarungkan, menarung, menarungkan, penarung, pertarungan, tarung, tertarung
 • bertatah: bertatah, bertatahkan, menatah, tatah, tatah-tatah, tatahan
 • bertatahkan: bertatah, bertatahkan, menatah, tatah, tatah-tatah, tatahan
 • bertaut: bertaut, mempertautkan, menautkan, pertautan, taut, tautan
 • bertekad: bertekad, tekad
 • bertekun: bertekun, ketekunan, menekuni, menekunkan, tekun, tertekun
 • bertelanjang: bertelanjang, ketelanjangan, menelanjangi, menelanjangkan, penelanjangan, telanjang
 • bertelur: bertelur, menelur, menelurkan, peneluran, perteluran, petelur, telur
 • bertelut: bertelut, menelut, telut
 • berteman: berteman, menemani, peneman, pertemanan, teman
 • bertembung: bertembung, menembung, pertembungan, tembung
 • bertempel: bertempel, menempel, menempeli, menempelkan, penempel, penempelan, tempel, tempelan
 • bertempur: bertempur, mempertempurkan, menempur, penempur, pertempuran, tempur, tempuran
 • bertemu: bertemu, mempertemukan, menemu, menemui, menemukan, penemu, penemuan, pertemuan, temu, temuan, tertemukan
 • bertenaga: bertenaga, ketenagaan, menenagai, tenaga
 • bertenggek: bertenggek, menenggek, menenggekkan, penenggek, tenggek, tenggekan, tertenggek
 • bertengger: bertengger, tengger, tenggeran
 • bertengkar: bertengkar, bertengkaran, mempertengkarkan, menengkar, menengkari, menengkarkan, penengkar, pertengkaran, tengkar
 • bertentangan: bertentang, bertentangan, mempertentangkan, menentang, menentangi, menentangkan, penentang, penentangan, pertentangan, setentang, tentang, tentangan, tertentang
 • bertepung: bertepung, menepung, tepung
 • berteriak: berteriak, berteriak-teriak, meneriaki, meneriakkan, teriak, teriakan
 • berterus terang: berterus terang, terus terang
 • bertetangga: bertetangga, tetangga
 • bertiang: bertiang, tiang
 • bertikai: bertikai, mempertikaikan, menikai, pertikaian, tikai, tikaian
 • bertindak: bertindak, menindak, menindakkan, penindakan, tindak, tindakan
 • bertingkah: bertingkah, bertingkah-tingkah, meningkah, meningkahi, peningkah, tingkah
 • bertingkat: bertingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkat-ningkat, meningkatkan, peningkatan, setingkat, tingkat, tingkatan
 • bertokoh: bertokoh, ketokohan, menokoh, menokohi, menokohkan, penokoh, penokohan, pertokohan, tokoh
 • bertolak: bertolak, bertolak-tolak, bertolak-tolakan, menolak, menolakkan, penolak, penolakan, tertolak, tolak, tolak-menolak, tolakan
 • bertoleransi: bertoleransi, menoleransi, toleransi
 • bertopeng: bertopeng, mempertopeng, menopengi, topeng
 • bertuah: bertuah, ketuahan, menuahi, menuahkan, tuah
 • bertuhan: bertuhan, bertuhankan, ketuhanan, mempertuhan, mempertuhankan, menuhankan, Tuhan
 • bertukang: bertukang, ketukangan, menukangi, pertukangan, tukang, tukang-menukang
 • bertukar: bertukar, bertukar-tukar, bertukar-tukaran, bertukaran, mempertukarkan, menukar, menukari, menukarkan, penukar, penukaran, pertukaran, tertukar, tukar, tukar-menukar
 • bertulis: bertulis, menulis, menulisi, menuliskan, penulis, penulisan, tertulis, tulis, tulis-menulis, tulisan
 • bertumbukan: bertumbuk, bertumbukan, ketumbukan, menumbuk, menumbukkan, penumbuk, penumbukan, tertumbuk, tumbuk, tumbukan
 • bertumpu: bersetumpu, bertumpu, bertumpukan, menumpu, menumpukan, penumpu, setumpu, tertumpu, tumpu, tumpuan
 • berturap: berturap, menurap, turap
 • bertutur: bertutur, bertutur-tutur, mempertuturkan, menuturkan, penutur, penuturan, pertuturan, petuturan, tertutur, tutur, tuturan
 • beruang: beruang, keuangan, menguangi, menguangkan, penguangan, peruangan, uang, uang-uangan
 • berubah: berubah, berubah-ubah, memperubahkan (dengan), mengubah, mengubahkan, pengubah, pengubahan, perubah, perubahan, peubah, terubah, ubah, ubahan
 • beruban: beruban, menguban, mengubani, uban, ubanan
 • berudu: berudu, udu
 • berukir: berukir, mengukir, mengukiri, mengukirkan, pengukir, pengukiran, terukir, ukir, ukir-mengukir, ukir-ukiran, ukiran
 • berukuran: berukuran, mengukur, pengukur, pengukuran, seukur, ukur, ukuran
 • berulang: berulang, berulang-ulang, mengulang, mengulang-ulang, mengulangi, pengulang, pengulangan, perulangan, seulang, terulang, ulang, ulang-ulang, ulangan
 • berulat: berulat, ulat
 • berumbun: berumbun, terberumbun
 • berumput: berumput, umput
 • berumur: berumur, seumur, umur
 • berunding: berunding, memperundingkan, merunding, merundingkan, perunding, perundingan, runding, rundingan
 • berungut: berungut, berungutan, merungut, merungut-rungut, merungutkan, rungut, rungutan
 • berunsur: berunsur, unsur
 • beruntung: beruntung, beruntung-untung, keberuntungan, keuntungan, menguntungkan, peruntungan, seberuntung-beruntungnya, untung, untung-untung, untung-untungan
 • beruntus: beruntus, beruntusan
 • berupa: berserupa, berupa, berupa-rupa, keserupaan, menyerupa, menyerupai, menyerupakan, merupa, merupai, merupakan, perserupaan, perupa, rupa, rupa-rupa, rupa-rupanya, rupanya, serupa, terupa
 • berurut: berurut, berurut-urutan, berurutan, memperurutkan, mengurut, mengurutkan, pengurutan, urut, urutan
 • berurutan: berurut, berurut-urutan, berurutan, memperurutkan, mengurut, mengurutkan, pengurutan, urut, urutan
 • berus: berus, memberus
 • berusaha: berusaha, kepengusahaan, mengusahakan, pengusaha, pengusahaan, perusahaan, usaha
 • berusia: berusia, usia
 • berwarna: berwarna, berwarna-warna, mewarnai, mewarnakan, pewarna, pewarnaan, sewarna, warna
 • berwasiat: berwasiat, mewasiatkan, wasiat
 • berwibawa: berwibawa, kewibawaan, wibawa
 • berziarah: berziarah, menziarahi, penziarah, penziarahan, peziarah, ziarah
 • berzina: berzina, menzinai, perzinaan, zina
 • besan: berbesan, besan
 • besar hati: besar hati, berbesar hati, kebesar-hatian
 • besar: berbesar-besar, besar, besar-besaran, kebesaran, membesar, membesar-besar, membesar-besarkan, membesarkan, memperbesar, pembesar, pembesaran, terbesar
 • besel: besel, beselan
 • beset: beset, membeset
 • besi: besi, membesi
 • besi tua: besi tua, membesi tua, membesituakan
 • besit: besit, membesit, terbesit
 • beslah: beslah, beslahan, membeslah, pembeslahan
 • bestel: bestel, bestelan, membestel
 • bestral: bestral, pembestralan
 • besut: besut, membesut, membesutkan
 • beta: berbeta, beta
 • betah: betah, membetahkan
 • betas: betas, membetas
 • beternak: beternak, menernakkan, penernak, peternak, peternakan, ternak
 • beti: beti, terbeti
 • betik: betik, betik-betik, terbetik
 • beting: berbeting, beting, membeting, terbeting
 • beton: beton, membeton
 • betot: betot, membetot
 • betul: berbetul, berbetulan, berkebetulan, betul, betul-betul, betulan, kebetulan, membetuli, membetulkan, pembetulan, sebetulnya
 • biadab: biadab, kebiadaban, membiadabi
 • biak: berbiak, biak, biakan, membiak, membiaki, membiakkan, pembiakan
 • biang: biang, biang biut, biang-biang
 • biar: biar, membiarkan, memperbiar
 • bias: bias, membias, membiaskan, pembiasan
 • biasa: biasa, biasanya, kebiasaan, membiasakan, terbiasa
 • biasanya: biasa, biasanya, kebiasaan, membiasakan, terbiasa
 • biau: berbiau, biau
 • biawak: biawak, membiawak
 • biaya: biaya, membiayai, membiayakan, pembiayaan
 • bibit: bibit, membibit, pembibit, pembibitan
 • bicara: berbicara, bicara, membicarakan, pembicara, pembicaraan
 • bicu: bicu, bicu-bicu, membicu
 • bidai: berbidai-bidai, bidai, membidai
 • bidan: berbidan, bidan, kebidanan, membidani
 • bidang: bidang, bidangan, membidangi, membidangkan, pembidang, pembidangan
 • bidas: bidas, bidasan, membidas, pembidas
 • bidasan: bidas, bidasan, membidas, pembidas
 • bidik: bidik, bidikan, membidik, membidikkan, pembidik, pembidikan
 • bidikan: bidik, bidikan, membidik, membidikkan, pembidik, pembidikan
 • biduk: berbiduk, berbiduk-biduk, biduk
 • bijak: bijak, kebijakan
 • bijaksana: bijaksana, kebijaksanaan
 • biji: berbiji, biji, biji-bijian, membiji
 • bikang: bikang, pembikangan
 • bikin: bikin, bikinan, membikin, membikin-bikin, pembikinan, terbikin
 • bikinan: bikin, bikinan, membikin, membikin-bikin, pembikinan, terbikin
 • biku: berbiku-biku, biku
 • bila: bila, bila-bila
 • bilah: bilah, membilah-bilah
 • bilai: bilai, membilai
 • bilang: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • bilangan: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • bilas: berbilas, bilas, membilas, pembilas, pembilasan
 • bilik: berbilik-bilik, bilik
 • bimbang: bimbang, kebimbangan, membimbangkan
 • bimbing: berbimbing, berbimbingan, bimbing, bimbingan, membimbing, pembimbing
 • bimbingan: berbimbing, berbimbingan, bimbing, bimbingan, membimbing, pembimbing
 • bimbit: bimbit, bimbitan, membimbit
 • bina: bina, membina, pembina, pembinaan
 • binar: berbinar-binar, binar
 • binasa: binasa, kebinasaan, membinasakan, pembinasaan
 • binatang: binatang, kebinatangan
 • bincang: berbincang, berbincang-bincang, bincang, membincangkan, perbincangan
 • bindu: bindu, membindu
 • bineka: bineka, kebinekaan
 • bingas: bingas, membingas
 • bingkah: berbingkah-bingkah, bingkah, bingkah-bingkah, bingkahan, membingkah, membingkahi
 • bingkai: berbingkai, bingkai, membingkai, membingkaikan
 • bingkas: bingkas, membingkas
 • bingkis: bingkis, bingkisan, membingkis
 • bingung: bingung, kebingungan, membingungkan
 • bini: berbini, berbinikan, bini, bini-binian, memperbinikan
 • binjat: binjat, membinjat
 • bintang: berbintang, berbintang-bintang, bintang, bintangan, membintangi, perbintangan, sebintang
 • bintik: berbintik, berbintik-bintik, bintik
 • bintil: berbintil-bintil, bintil
 • biola: berbiola, biola
 • bioskop: bioskop, perbioskopan
 • birah: birah, kebirahan
 • biras: berbiras, biras
 • birit: birit, terbirit, terbirit-birit
 • birokrasi: birokrasi, pembirokrasian
 • biru: biru, kebiru-biruan, membiru, membirukan
 • bis: bis, mengebiskan
 • bisa: berbisa, bisa, kebisaan, sebisanya
 • bisik: berbisik, berbisik-bisik, bisik, bisikan, membisiki, membisikkan, pembisik, pembisikan
 • bisikan: berbisik, berbisik-bisik, bisik, bisikan, membisiki, membisikkan, pembisik, pembisikan
 • bising: bising, kebisingan, membisingkan
 • bisnis: berbisnis, bisnis, pebisnis
 • bisu: berbisu, bisu, membisu
 • bisul: berbisul, bisul, membisul
 • biti: biti, biti-biti
 • bius: bius, membius, pembius, pembiusan, terbius
 • blaster: blaster, blasteran, memblaster
 • blirik: berblirik, blirik
 • blokade: blokade, memblokade, pemblokadean
 • blokir: blokir, memblokir
 • bobok: bobok, membobok
 • bobol: bobol, kebobolan, membobol, membobolkan, pembobol, pembobolan
 • bobos: bobos, membobos
 • bobot: berbobot, bobot
 • bobrok: bobrok, kebobrokan
 • bocah: bocah, kebocahan
 • bocor: bocor, bocoran, kebocoran, membocorkan, pembocoran
 • bocoran: bocor, bocoran, kebocoran, membocorkan, pembocoran
 • bodoh: bodoh, kebodohan, membodohkan, memperbodoh, pembodohan
 • bodor: bodor, bodoran, membodor
 • boga: berboga, boga
 • bogem: bogem
 • bohong: berbohong, bohong, bohong-bohongan, kebohongan, membohong, membohongi, membohongkan, pembohong
 • boikot: boikot, memboikot, pemboikot, pemboikotan
 • bokong: bokong, membokong, pembokong, pembokongan
 • bola: bola, membola
 • bolak-balik: berbolak-balik, bolak-balik, membolak-balikkan
 • boleh: boleh, bolehan, kebolehan, membolehkan, memperbolehkan, seboleh-bolehnya
 • boling: boling, peboling
 • bolong: berbolong-bolong, bolong
 • bolos: bolos, membolos
 • bolot: bolot, membolot
 • bom: bom, mengebom, pengebom, pengeboman
 • bombardir: bombardir, membombardir
 • bon: bon, mengebon
 • bonceng: berboncengan, bonceng, boncengan, membonceng, memboncengkan, pembonceng, pemboncengan
 • bondong: berbondong-bondong, bondong
 • bondot: bondot, membondot
 • boneka: boneka, membonekakan, memperboneka, memperbonekakan
 • bongak: bongak, membongak
 • bonggol: bonggol, membonggol, membonggoli
 • bongkah: berbongkah, berbongkah-bongkah, bongkah, membongkahi
 • bongkar: bongkar, bongkar-membongkar, bongkaran, kebongkaran, membongkar, membongkar-bongkar, pembongkaran, terbongkar
 • bongkar-bangkir: bongkar-bangkir, membongkar-bangkir
 • bongmeh: bongmeh, membongmeh
 • bonsai: bonsai, membonsai, membonsaikan, pembonsaian
 • bopong: bopong, membopong
 • bor: bor, mengebor, pengebor, pengeboran
 • bordir: bordir, bordiran, membordir
 • borgol: borgol, memborgol, pemborgolan
 • borok: berborok, borok, borokan, memborok
 • borong: borong, borongan, memborong, memborongkan, pemborong, pemborongan
 • borongan: borong, borongan, memborong, memborongkan, pemborong, pemborongan
 • boros: boros, keborosan, memboroskan, pemboros, pemborosan
 • bosan: bosan, kebosanan, membosankan, pembosan
 • botak: botak, kebotakan, membotak, membotaki
 • botol: botol, pembotolan
 • boya: boya, memboya
 • boyak: boyak, keboyakan
 • boyong: berboyong, boyong, boyongan, memboyong, pemboyongan
 • briket: briket, pembriketan
 • brutal: brutal, kebrutalan
 • buah: bebuahan, berbuah, buah, buah-buahan, membuahi, membuahkan, pembuahan, perbuahan
 • buai: berbuai, berbuai-buai, buai, buaian, membuai, terbuai, terbuai-buai
 • buaian: berbuai, berbuai-buai, buai, buaian, membuai, terbuai, terbuai-buai
 • buak: buak, membuak
 • bual: berbual, berbual-bual, bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan
 • bualan: berbual, berbual-bual, bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan
 • buana: buana, membuana
 • buang: buang, buang-buang air, buangan, membuang, membuang-buang, membuangkan, pembuangan, terbuang, terbuang-buang
 • buangan: buang, buang-buang air, buangan, membuang, membuang-buang, membuangkan, pembuangan, terbuang, terbuang-buang
 • buas: buas, kebuasan, membuas
 • buat: berbuat, buat, buat-buatan, buatan, membuat, membuat-buat, membuatkan, memperbuat, pembuat, pembuatan, perbuatan, teperbuat, terbuat
 • buatan: berbuat, buat, buat-buatan, buatan, membuat, membuat-buat, membuatkan, memperbuat, pembuat, pembuatan, perbuatan, teperbuat, terbuat
 • buaya: buaya, membuaya, membuayai
 • bubar: bubar, membubarkan, pembubaran
 • bubu: bubu, membubu
 • bubuh: bubuh, bubuhan, membubuh, membubuhi, membubuhkan, pembubuhan
 • bubuk: bubuk, bubukan, membubuk, pembubukan
 • bubul: bubul, membubul
 • bubun: bubun, bubun-bubun
 • bubung: bubung, bubungan, membubung, membubungkan, memperbubungkan
 • bubur: bubur, membubur
 • bubus: bubus, membubus
 • bubut: bubut, bubutan, membubut, pembubut
 • bucu: berbucu, bucu
 • budak: berbudak-budak, budak, kebudak-budakan, membudak, membudakkan, memperbudak, pembudakan, perbudakan
 • budaya: berbudaya, budaya, kebudayaan, membudaya, membudayakan, pembudayaan
 • budi daya: budi daya, membudidayakan, pembudidaya, pembudidayaan
 • budi: (dengan) - akal, berbudi, budi, memperbudikan, sebudi
 • budur: budur, terbudur
 • bugar: bugar, kebugaran, membugarkan, pembugaran
 • bugil: berbugil, bugil, membugil
 • buhul: buhul, buhulan, membuhul
 • buih: berbuih, buih, membuih, pembuih
 • bujang: bujang, bujangan, kebujangan, membujang, pembujangan, perbujangan
 • bujangga: bujangga, kebujanggaan
 • bujuk: bujuk, bujukan, membujuk, membujuki, pembujuk, pembujukan
 • bujukan: bujuk, bujukan, membujuk, membujuki, pembujuk, pembujukan
 • bujur: bujur, dibujurkan, membujur, membujurkan, terbujur
 • buk: buk, mengebuk
 • buka: berbuka, buka, keterbukaan, membuka, membukai, membukakan, pembuka, pembukaan, terbuka
 • bukan: berbukan, bukan, bukan-bukan, bukankah, bukantah, membukankan, sebukan
 • bukit: berbukit, berbukit-bukit, bukit, membukit, perbukitan
 • bukti: berbukti, bukti, membuktikan, pembuktian, terbukti
 • buku: berbuku, buku, membuku, membukukan, pembukuan, perbukuan, terbuku
 • bukut: bukut, membukut, pembukut
 • bulak: bulak, bulakan
 • bulan: berbulan, berbulan-bulan, bulan, bulan-bulanan, bulanan, membulan, membulan-bulani
 • bulanan: berbulan, berbulan-bulan, bulan, bulan-bulanan, bulanan, membulan, membulan-bulani
 • bulang: berbulang, bulang, bulang-bulang, membulang, pembulang, terbulang
 • bulat: bulat, bulatan, kebulatan, membulat, membulati, membulatkan, memperbulat, pembulatan
 • buldoser: buldoser, membuldoser, pembuldoseran
 • bulu: berbulu, bulu, membului
 • bulu tangkis: bulu tangkis, pebulu tangkis, perbulutangkisan
 • buluh: berpembuluh, buluh, buluh-buluh, pembuluh
 • buluk: buluk, bulukan
 • bulur: bulur, kebuluran
 • bumbu: berbumbu, bumbu, membumbui
 • bumbun: bumbun, membumbun
 • bumi hangus: bumi hangus, membumihanguskan
 • bumi: bumi, membumi, mengebumikan
 • bumi rata: bumi rata, membumiratakan
 • buncah: buncah, membuncah, membuncahkan
 • buncang: buncang, terbuncang
 • buncit: buncit, buncitan, membuncit, membuncitkan
 • bundak: bundak, membundak
 • bundar: bundar, bundaran, membundar, membundarkan
 • bundel: bundel, bundelan, membundel
 • bunga: berbunga, berbunga-bunga, bunga, bunga-bungaan, membunga, membunga-bungai, membungai, membungakan, memperbungakan, perbungaan
 • bungar: bungar, bungaran
 • bungkal: bungkal, bungkalan
 • bungkam: bungkam, membungkam, pembungkam
 • bungkuk: bungkuk, membungkuk, membungkuk-bungkuk, terbungkuk-bungkuk
 • bungkus: bungkus, membungkus, pembungkus
 • buni: buni, membunikan, terbuni
 • buntang: berbuntang, buntang, membuntang, membuntangkan, terbuntang
 • buntil: buntil, buntilan
 • bunting: bunting, buntingan, kebuntingan, membunting, membuntingi
 • buntu: buntu, kebuntuan, membuntukan
 • buntung: buntung, kebuntungan, membuntungkan
 • buntut: berbuntut, berbuntut-buntut, buntut, membuntut, membuntuti, pembuntut
 • bunuh: berbunuh-bunuhan, bersibunuh, bunuh, bunuh-membunuh, membunuh, pembunuh, pembunuhan
 • bunyi: berbunyi, bunyi, bunyi-bunyian, membunyikan, pembunyian, sebunyi
 • bura: bura, membura, memburakan
 • burai: berburai, burai, memburai, memburaikan, terburai
 • buras: buras, memburas, memburaskan, pemburas
 • burit: burit, buritan, memburit
 • buritan: burit, buritan, memburit
 • buron: buron, buronan
 • buru: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • buruan: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • buruh: buruh, buruhan, memburuh, perburuhan
 • buruk: berburuk, berburuk-buruk, buruk, burukan, keburukan, memburuk, memburuk-burukkan, memburukkan, pemburukan, perburuk
 • burung: burung, burung-burungan
 • busa: berbusa, busa, membusa, membusakan, pembusa
 • busana: berbusana, busana
 • busuk: busuk, kebusukan, membusuk, membusukkan, pembusuk, pembusukan
 • busung: busung, membusung, membusungkan, terbusung
 • busur: busur, busur-busur, dibusur, membusur
 • busut: busut, membusut
 • buta: buta, kebutaan, membuta, membutakan
 • butir: berbutir, berbutir-butir, butir, membutir
 • butuh: butuh, kebutuhan, membutuhi, membutuhkan
 • butul: butul, butulan
 • buyar: buyar, membuyarkan
 • buyur: buyur, membuyur
 • buyut: bebuyutan, buyut, buyutan, kebuyutan
 • cabai: cabai, kecabaian
 • cabang: bercabang, bercabang-cabang, cabang, mempercabangkan, mencabang, mencabangkan, pencabangan, percabangan
 • cabar: cabar, kecabaran, mencabarkan
 • cabau: cabau, mencabau
 • cabik: cabik, cabik-cabik, cabik-mencabik, cabikan, mencabik, mencabik-cabik, mencabik-cabikkan, mencabikkan, pencabikan, tercabik
 • cabir: bercabiran, cabir, cobar-cabir
 • cabuh: cabuh, kecabuhan
 • cabul: bercabul, cabul, kecabulan, mencabul, mencabuli, pencabulan, percabulan
 • cabur: cabur, kecaburan
 • cabut: bercabut, cabut, cabutan, mencabut, mencabuti, mencabutkan, pencabut, pencabutan, tercabut
 • cabutan: bercabut, cabut, cabutan, mencabut, mencabuti, mencabutkan, pencabut, pencabutan, tercabut
 • cacah jiwa: bercacah jiwa, cacah jiwa, mencacah jiwa, pencacah jiwa, pencacahjiwaan
 • cacah: bercacah, cacah, cacahan, mencacah, mencacah-cacah, pencacah, pencacahan
 • cacak: cacak, mencacak, mencacakkan, pencacak, tercacak
 • cacap: cacap, mencacap, mencacapi
 • cacar: bercacar, cacar, mencacar, pencacar, pencacaran
 • cacat: bercacat, cacat, cacatan, kecacatan, mencacat, mencacati, pencacat, pencacatan, tercacat
 • cacau: cacau, mencacau, pencacau
 • caci: bercaci-cacian, caci, cacian, mencaci, pencaci
 • caci maki: caci maki, mencaci maki
 • cacing: cacing, cacingan
 • cadai: cadai, mencadai
 • cadang: bercadang, cadang, cadangan, mencadangkan, pencadang, pencadangan
 • cadar: bercadar, cadar
 • cadik: bercadik, cadik
 • caduk: caduk, mencaduk
 • cadung: bercadung, cadung, mencadung
 • cagak: bercagak, cagak, mencagak, tercagak
 • cagar: cagar, cagaran, mencagarkan, pencagaran
 • cagaran: cagar, cagaran, mencagarkan, pencagaran
 • cagil: cagil, mencagil
 • cagun: cagun, mencagun
 • cagut: cagut, mencagut
 • cahar: cahar, mencahar, pencahar
 • cahari: cahari, pencaharian
 • cahaya: bercahaya, cahaya, mencahayai, mencahayakan, pencahayaan
 • caing: caing, caing-caing, mencaing-caing
 • cair: cair, cairan, cecairan, mencair, mencairkan, pencairan
 • cairan: cair, cairan, cecairan, mencair, mencairkan, pencairan
 • cakah: cakah, mencakah
 • cakak: bercakak, cakak, pecakak
 • cakap: bercakap, bercakap-cakap, cakap, cakapan, kecakapan, mempercakap, mempercakapkan, mencakapi, percakapan
 • cakar: bercakar-cakaran, bersicakar, cakar, cakar-mencakar, mencakar, pencakar
 • cakrawala: bercakrawala, cakrawala
 • cakup: cakup, cakup-mencakup, cakupan, mencakup, mencakup-cakup, mencakupi, pencakup, tercakup
 • cakus: cakus, mencakus
 • calak: calak, calak-calak, mencalak
 • calang: calang, mencalang, pencalang
 • calar: bercalar, calar, calar-balar, mencalarkan, tercalar
 • calit: bercalit, calit, mencalit, mencalitkan
 • calo: calo, percaloan
 • calon: calon, mencalonkan, pencalonan
 • cam: cam, mencamkan
 • camat: camat, kecamatan
 • cambang: bercambang, cambang
 • cambuk: cambuk, mencambuk, mencambuki, pencambukan
 • camil: camil, camilan
 • campak: campak, mencampak, mencampakkan, tercampak
 • campang: campang, mencampang
 • campin: campin, secampin
 • camping: bercamping-camping, campang-camping, camping
 • campung: campung, mencampung, tercampung
 • campur aduk: bercampur aduk, campur aduk, kecampuradukan, mencampuradukkan, pencampuradukan
 • campur baur: bercampur baur, campur baur, mencampurbaurkan, pencampurbauran
 • campur: bercampur, bercampuran, campur, campuran, mencampur, mencampuri, mencampurkan, pencampuran, percampuran, tercampur
 • campuran: bercampur, bercampuran, campur, campuran, mencampur, mencampuri, mencampurkan, pencampuran, percampuran, tercampur
 • camuk: bercamuk, camuk, mencamuk
 • camur: camur, mencamurkan
 • canai: canai, canaian, mencanai, pencanai, pencanaian
 • canak: canak, mencanak
 • canang: canang, mencanangkan, pencanang, pencanangan, tercanang
 • cancang: cancang, mencancang, tercancang
 • cancut: bercancut, cancut, mencancutkan
 • canda: bercanda, canda
 • candi: candi, percandian
 • candra: candra, mencandrakan, pencandraan
 • candu: candu, kecanduan, mencandu, mencandui, mencandukan, pecandu, pencandu, percanduan
 • cangah: cangah, mencangah, tercangah
 • cangak: cangak, mencangak, tercangak-cangak
 • cangam: cangam, mencangam
 • cangap: bercangap, cangap
 • cangar: cangar, mencangar
 • cangcang: cangcang, mencangcang
 • canggah: bercanggah, canggah
 • canggih: canggih, kecanggihan
 • canggung: canggung, kecanggungan, mencanggungkan, tercanggung
 • cangkel: cangkel, mencangkel, mencangkelkan, tercangkel
 • cangking: cangking, cangkingan, mencangking
 • cangklong: cangklong, mencangklong
 • cangkok: cangkok
 • cangkol: cangkol, cangkolan !!? 2cangkul
 • cangkuk: bercangkuk, cangkuk, mencangkuk
 • cangkul: cangkul, cangkulan, mencangkul, mencangkuli
 • cangkum: cangkum, mencangkum
 • cangkung: bercangkung, cangkung, mencangkung
 • cangkup: cangkup, mencangkup
 • canguk: canguk, mencanguk
 • cantas: cantas, kecantasan
 • cantel: cantel, cantelan, mencantelkan
 • canteng: canteng, cantengan
 • cantik: bercantik-cantik, cantik, kecantikan, mempercantik, mencantikkan, pemercantik, tercantik
 • cantol: cantol, cantolan, kecantol, mencantolkan, tercantol
 • cantum: bercantum, cantum, mencantum, mencantumkan, pencantuman, tercantum
 • cap: bercap, cap, mengecap, mengecapkan, pengecapan
 • capai: capai, capaian, kecapaian, mencapai, pencapai, pencapaian, sepencapai, tercapai
 • capak: capak, mempercapak, mencapak, mencapak-capak, tercapak
 • caplok: caplok, mencaplok, pencaplok, pencaplokan, tercaplok
 • cara: cara, secara
 • carah: bercarah, carah, mencarah, mencarahkan
 • carak: carak, mencarak, pencarak
 • caran: bercaran, caran
 • carang: bercarang, carang, mencarang
 • cari: bercari, bercari-cari, bercari-carian, cari, cari-carian, carian, mencari, mencari-cari, mencarikan, pencari, pencarian, tercari
 • carik: bercarik-carik, carik, carikan, mencarik, mencarik-carik, mencarik-carikkan, secarik
 • carikan: bercarik-carik, carik, carikan, mencarik, mencarik-carik, mencarik-carikkan, secarik
 • caring: caring, mencaring
 • carter: carter, carteran, mencarter, pencarter, pencarteran
 • caruk: caruk, mencaruk
 • carut: bercarut, bercarut-carut, carut, carut-marut, mempercaruti, mencarut-carut, pencarut
 • cas: cas, mengecas, mengecaskan
 • cat: bercat, cat, catan, mengecat, pengecatan
 • catat: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • catatan: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • catek: catek, mencatek
 • catu: catu, catuan, mencatu, pencatu, pencatuan
 • catuan: catu, catuan, mencatu, pencatu, pencatuan
 • catuk: catuk, mencatuk, tercatuk
 • catur: bercatur, catur, caturan, pecatur, percaturan
 • catut: bercatut, catut, catutan, mencatut, mencatutkan, pencatut, pencatutan, percatutan
 • cawak: bercawak, cawak
 • cawat: bercawat, cawat, mencawatkan
 • cawi: cawi, cawi-cawi
 • cebak: bercebak, cebak, cebakan, mencebak, pencebak, pencebakan, percebakan
 • cebik: cebik, mencebik, mencebikkan
 • cebil: cebil, mencebil
 • cebir: cebir, mencebir, secebir
 • cebis: cebis, secebis
 • cebok: bercebok, cebok, menceboki
 • cebur: bercebar-cebur, cebar-cebur, cebur, mencebur, menceburkan, tercebur
 • cecah: bercecah, cecah, mencecah, mencecahkan, sececah, tercecah
 • cecak: cecak, mencecak, pencecak
 • cecap: cecap, mencecap
 • cecar: cecar, mencecar
 • cedera: bercedera, cedera, kecederaan, mencedera, mencederai, mencederakan, pencederaan, percederaan, tercedera
 • cedok: cedok, mencedok, pencedok
 • cegah: cegah, mencegah, pencegah, pencegahan, tercegah
 • cegat: cegat, mencegat, pencegatan
 • ceguk: ceguk, cegukan
 • cek: cek, mengecek, pengecek, pengecekan
 • cekah: bercekah, cekah, mencekah
 • cekak: bercekak, cekak, mempercekakkan, mencekak, mencekakkan
 • cekakak: bercekakak cekikik, bercekakakan, cekakak, cekakak cekikik
 • cekal: cekal, cekalan, mencekal, mencekalkan, pencekalan
 • cekam: cekam, cekaman, mencekam, tercekam
 • cekat: cekat, cekatan
 • cekatan: cekat, cekatan, kecekatan
 • cekau: cekau, mencekau
 • cekcok: bercekcok, cekcok, mempercekcokkan, mencekcoki, percekcokan
 • ceker: ceker, menceker
 • cekih: cekih, mencekih, tercekih
 • cekik: bercekik, cekik, cekikan, mempercekikkan, mencekik, pencekik, tercekik
 • cekikik: bercekikikan, cekikik, cekikikan
 • cekit: bercekit, cekit, mencekit
 • cekluk: cekluk, tercekluk
 • cekok: cekok, cekokan, mencekok, mencekoki, mencekokkan
 • ceku: ceku, menceku, mencekukan
 • cekuh: cekuh, mencekuh
 • cekung: cekung, kecekungan
 • cekup: cekup, mencekup
 • cekut: cekut, mencekut
 • cela: bercela, cela, celaan, kecelaan, mencela, pencela, pencelaan, tercela
 • celah: bercelah, celah
 • celak: bercelak, celak, mencelak, mencelaki
 • celaka: celaka, kecelakaan, mencelakai, mencelakakan
 • celampak: celampak, mencelampakkan, tercelampak
 • celana: bercelana, celana
 • celang: celang, mencelang
 • celangak: celangak, mencelangakkan
 • celapak: celapak, mencelapaki, tercelapak
 • celat: celat, mencelat
 • celatuk: bercelatuk, celatuk
 • celeng: celeng, celengan, mencelengi
 • celentang: celentang, tercelentang
 • celep: celep, mencelep
 • celetuk: celetuk, menceletuk
 • celik: celik, mencelikkan
 • celinguk: celingak-celinguk, celinguk, celingukan
 • celis: celis, mencelis
 • celomok: celomok, tercelomok
 • celoteh: berceloteh, celoteh
 • celuk: celuk, menceluk
 • celung: celung, celung-celung, mencelung, mencelungkan
 • celup: celup, mencelup, mencelupkan, pencelup, pencelupan
 • celur: bercelur, celur, celuran, mencelur, penceluran
 • celus: celas-celus, celus, mencelus, tercelus
 • cema: cema, mencema, tercema
 • cemar: bercemar, cemar, cemaran, kecemaran, mencemari, mencemarkan, pencemar, pencemaran, tercemar
 • cemas: bercemas, cemas, cemas-cemas, kecemasan, mencemaskan, pencemas, tercemas
 • cemat: cemat, mencemat
 • cemburu: bercemburu, bercemburuan, cemburu, cemburuan, kecemburuan, mencemburui, mencemburukan
 • cemeeh: cemeeh, mencemeehkan, pencemeeh
 • cemerlang: cemerlang, kecemerlangan, mencemerlangkan
 • cemeti: cemeti, mencemeti
 • cemetuk: bercemetuk, cemetuk
 • cemooh: cemooh, cemoohan, mencemooh, mencemoohkan
 • cempera: bercempera, cempera
 • cemplung: cemplung, mencemplung, mencemplungkan, pencemplungan, tercemplung
 • cempung: cempung, mencempung, mencempungi, mencempungkan
 • cemuk: cemuk, mencemuk
 • cena: cena, kecenaan
 • cencang: bercencang, cencang, cencang latih, cencangan, mencencang
 • cendawan: bercendawan, cendawan
 • cendekia: cendekia, kecendekiaan, mencendekiakan, pencendekiaan
 • cendekiawan: cendekiawan, kecendekiawanan
 • cenderung: berkecenderungan, cenderung, kecenderungan
 • cenduai: bercenduai, cenduai
 • cengam: cengam, mencengam
 • cengang: bercengangan, bersicengang, cengang, mencengangkan, tercengang, tercengang-cengang
 • cengap: cengap, mencengap
 • cengis-cengis: cengis-cengis, mencengis-cengis
 • cengkam: cengkam, cengkaman, mencengkam, mencengkamkan
 • cengkaman: cengkam, cengkaman, mencengkam, mencengkamkan
 • cengkelong: cengkelong, mencengkelong
 • cengkeram: cengkeram, cengkeraman, mencengkeram, mencengkeramkan
 • cengkerama: bercengkerama, cengkerama
 • cengkih: bercengkih, cengkih, percengkihan
 • cengkung: bercengkung, cengkung
 • cengung: cengung, tercengung
 • cengut: cengut, mencengut, tercengut
 • centang: centang, centang-perenang, kecentang-perenangan, mencentang
 • centil: centil, kecentilan
 • centong: centong, mencentong
 • cenung: cenung, tercenung
 • cepak: cepak, mencepak-cepak
 • cepal: cepal, cepalan
 • cepat: bercepat-cepat, berkecepatan, bersecepat, bersicepat, cepat, cepat-cepat, kecepatan, mempercepat, mencepat, mencepatkan, pemercepat, pencepatan, percepatan, secepat, secepatnya
 • ceplos: ceplos, keceplosan, menceploskan
 • cepol: cepol, mencepol
 • cepuk: cepuk, mencepuk, mencepuk-cepuk
 • cerabih: cerabih, mencerabih
 • cerabut: cerabut, tercerabut
 • ceracak: ceracak, berceracak
 • ceracam: ceracam, menceracam
 • ceracau: ceracau, menceracau, penceracau
 • cerah: cerah, kecerahan, mencerahkan, pencerahan
 • cerai: bercerai, bercerai-cerai, berceraian, cerai, mencerai, menceraikan, penceraian, perceraian, tercerai
 • cerai-berai: bercerai-berai, cerai-berai, mencerai-beraikan
 • cerak: bercerak, cerak
 • ceramah: berceramah, ceramah, menceramahkan, penceramah
 • cerancang: bercerancangan, cerancang
 • ceranggah: berceranggah, ceranggah
 • cerap: cerap, cerapan, mencerap, pencerapan, tercerap
 • cerapan: cerap, cerapan, mencerap, pencerapan, tercerap
 • cerat: cerat, ceratan, mencerat
 • ceratai: ceratai, mencerataikan
 • ceratuk: berceratuk, berceratukan, ceratuk, menceratuk
 • cerca: cerca, cercaan, mencerca, mencercai
 • cercaan: cerca, cercaan, mencerca, mencercai
 • cercah: cercah, cercahan, mencercah, secercah
 • cercap: cercap, mencercap
 • cerdas: cerdas, kecerdasan, mencerdaskan, pencerdasan
 • cerdik: cerdik, kecerdikan
 • cerewet: cerewet, kecerewetan, mencereweti
 • cergas: cergas, kecergasan
 • ceria: ceria, keceriaan, menceriakan, penceriaan
 • cericau: bercericau, cericau
 • cerita: bercerita, cerita, ceritaan, menceritai, menceritakan, pencerita, penceritaan
 • cerkau: cerkau, mencerkau
 • cerlang: cerlang, kecerlangan, mencerlang
 • cerling: cerling, mencerling
 • cermat: cermat, kecermatan, mencermati, mencermatkan
 • cermin: becermin, bercermin, cermin, cerminan, mempercermin, mencermini, mencerminkan, tercermin
 • cerminan: becermin, bercermin, cermin, cerminan, mempercermin, mencermini, mencerminkan, tercermin
 • cerna: cerna, mencerna, mencernakan, pencernaan, tecerna
 • ceroboh: ceroboh, kecerobohan, menceroboh, mencerobohi
 • cerocos: cerocos, mencerocos
 • ceroteh: berceroteh, ceroteh
 • cerowok: cerowok, mencerowok
 • cerucup: cerucup, mencerucup
 • ceruh: ceruh, menceruh
 • ceruk: ceruk, ceruk-menceruk, ceruk-meruk, menceruk
 • cerup: cerup, mencerup
 • cerut: cerut, mencerut
 • cetai: bercetai-cetai, cetai, mencetai-cetai
 • cetak: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • cetakan: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • cetar: cetar, cetar-ceter
 • ceteng: ceteng, menceteng
 • ceti: ceti, menceti
 • cetus: cetus, cetusan, mencetus, mencetuskan, pencetus, tercetus
 • cetusan: cetus, cetusan, mencetus, mencetuskan, pencetus, tercetus
 • ciak: ciak, menciak, menciak-ciak
 • ciap: berciap-ciap, ciap, menciap-ciap, seciap
 • ciar: ciar, menciar-ciar
 • cibir: cibir, mencibir, mencibirkan
 • cibit: cibit, mencibit
 • cicik: cicik, mencicik
 • cicil: cicil, cicilan, mencicil, pencicilan
 • cicip: cicip, mencicip, mencicipi
 • cicit: cicit, mencicit
 • ciduk: ciduk, cidukan, menciduk, terciduk
 • cikun: bercikun-cikun, cikun
 • cikut: cikut, cikutan
 • cilap: cilap, tercilap-cilap
 • cilok: cilok, mencilok, pencilok
 • cina: Cina, mencina
 • cincang: cincang, mencincang
 • cingak: cingak, cingak-cinguk
 • cingangah: cingangah, tercingangah
 • cinta: bercinta, bercinta-cintaan, bercintakan, cinta, kecintaan, mencinta, mencintai, mencintakan, pencinta, percintaan, tercinta
 • ciplak: ciplak, menciplak
 • ciprat: ciprat, cipratan, kecipratan, menciprat, terciprat
 • cipta: cipta, ciptaan, mencipta, menciptakan, pencipta, penciptaan, tercipta
 • ciri: berciri, bercirikan, ciri, mencirikan, pencirian
 • cirit: cirit, cirit-birit, mencirit, menciritkan, tercirit
 • cita: bercita-cita, cita, cita-cita, mencita, mencita-citakan
 • cita-cita: bercita-cita, cita, cita-cita, mencita, mencita-citakan
 • citra: citra, citraan, mencitrakan
 • cium: berciuman, cium, ciuman, mencium, mencium-cium, menciumi, menciumkan, pencium, penciuman, tercium
 • ciuman: berciuman, cium, ciuman, mencium, mencium-cium, menciumi, menciumkan, pencium, penciuman, tercium
 • ciut: berciut-ciut, ciut, menciut, menciut-ciut, menciutkan, penciutan
 • coak: coak, mencoaki
 • coang: bercoang, bercoangan, coang, mencoang, mencoang-coang, mencoangkan, tercoang
 • coba: coba, cobaan, mencoba, mencoba-coba, mencobai, mencobakan, pencobaan, percobaan
 • coblos: coblos, mencoblos, pencoblos, pencoblosan
 • cocok: cocok, kecocokan, mencocok, mencocok-cocok, mencocokkan, pencocokan, tercocok
 • cocok tanam: cocok tanam, bercocok tanam
 • cocol: cocol, mencocol, mencocolkan
 • cocor: cocor, mencocor
 • codak: codak, mencodak, mencodakkan
 • cogok: cogok, mencogok, tercogok
 • cokek: cokek, cokekan, mencokek
 • cokelat: cokelat, kecokelat-cokelatan, kecokelatan
 • coket: coket, mencoket
 • cokok: cokok, mencokok
 • cokol: bercokol, cokol, mencokolkan
 • colak: colak, colak caling
 • colek: colek, colekan, mencolek, mencolek-colek, pencolek, pencolekan, secolek
 • coleng: coleng, mencoleng, pencoleng, pencolengan
 • colok: colok, mencolok, mencoloki, tercolok
 • colong: colong, kecolongan, mencolong
 • colot: colot, mencolot
 • comel: comel, comelan, mencomel, mencomeli, pencomel, pencomelan
 • comot: comot, comot-comot, comotan, mencomot
 • compang-camping: bercompang-camping, compang-camping
 • concong: concong, menconcong
 • condong: berkecondongan, condong, condong-mondong, kecondongan, mencondongkan, tercondong
 • conet: conet, menconet
 • congak: congak, congak-cangit, mencongak, mencongakkan
 • congget: congget, tercongget-congget
 • conggok: conggok, menconggokkan, terconggok
 • congkak: congkak, kecongkakan
 • congklang: congklang, mencongklang
 • congkong: congkong, mencongkong
 • congok: congok, mencongok
 • congol: congol, mencongol
 • conteng: berconteng-conteng, conteng, menconteng, menconteng-conteng, mencontengkan, terconteng
 • contoh: contoh, mempercontohkan, mencontoh, mencontohi, mencontohkan, pemercontoh, pemercontohan, percontoh, percontohan
 • copet: copet, kecopetan, mencopet, pencopet, pencopetan
 • copot: copot, mencopot, mencopoti, mencopotkan, pencopotan
 • cor: cor, coran, mengecor, pengecoran
 • corak: bercorak, corak, corak-carik
 • corek: corek, mencorek
 • coreng: bercoreng, bercoreng-coreng, bercoreng-moreng, coreng, coreng-moreng, mencoreng, mencorengkan, tercoreng, tercoreng-moreng
 • coret: coret, coret-coret, coretan, mencoret, mencoreti, mencoretkan, pencoretan
 • coretan: coret, coret-coret, coretan, mencoret, mencoreti, mencoretkan, pencoretan
 • corong: corong, mencorong, mencorongkan
 • corot: corot, mencorotkan
 • cotok: cotok, mencotok
 • cuai: cuai, mencuaikan
 • cuang: bercuang-caing, cuang, cuang-caing
 • cuar: cuar, mencuar, mencuarkan, tercuar
 • cuat: bercuatan, cuat, cuatan, mencuat
 • cubit: cubit, cubitan, mencubit, mencubit-cubit, secubit
 • cubitan: cubit, cubitan, mencubit, mencubit-cubit, secubit
 • cubung: cubung, cubung-cubung
 • cuca: cuca, mencuca
 • cuci: cuci, mencuci, mencucikan, pencuci, pencucian, tercuci
 • cucu: bercucu, cucu
 • cucuh: cucuh, mencucuh, mencucuh-cucuh, mencucuh-cucuhkan
 • cucup: cucup, mencucup
 • cucur: bercucuran, cucur, cucuran, mencucuri, mencucurkan
 • cucuran: bercucuran, cucur, cucuran, mencucuri, mencucurkan
 • cucut: cucut, mencucut
 • cugat: cugat, mencugatkan
 • cuik: cuik, mencuik
 • cuil: cuil, mencuil, secuil
 • cuit: bercuit-cuit, cuit, mencuit
 • cukai: bercukai, cukai, mencukai
 • cuki: bercuki, cuki
 • cukil: cukil, cukilan, mencukil
 • cukong: cukong, mencukongi, percukongan
 • cukup: berkecukupan, cukup, cukupan, kecukupan, mencukupi, mencukupkan, secukup, secukupnya
 • cukur: bercukur, cukur, mencukur, pencukur, pencukuran
 • culak: culak, menculak
 • culas: culas, keculasan
 • culik: culik, culik-culik, menculik, penculik, penculikan
 • cuma: bercuma, cuma, cuma-cuma, mempercumakan, percuma
 • cumbu: bercumbu, bercumbu-cumbu, bercumbu-cumbuan, cumbu, cumbuan, mencumbu, mencumbui, percumbuan
 • cumbuan: bercumbu, bercumbu-cumbu, bercumbu-cumbuan, cumbu, cumbuan, mencumbu, mencumbui, percumbuan
 • cunam: cunam, mencunam
 • cundang: cundang, kecundang, mempecundang, mempecundangi, mencundang, mencundangi, mengecundang, mengecundangi, pecundang, tercundang, terkecundang
 • cunduk: bercunduk, cunduk
 • cungap: cungap, cungap-cangip, mencungap, tercungap, tercungap-cungap
 • cungkil: cungkil, cungkilan, mencungkil, pencungkil
 • cungul: cungul, mencungul
 • cupai: cupai, mencupaikan, tercupai
 • cupak: cupak, mencupak
 • cupang: cupang, mencupang
 • cupar: cupar, mencupar
 • cupet: cupet, kecupetan
 • cuping: bercuping, cuping
 • cuplik: cuplik, cuplikan, mencuplik
 • cupu: cupu, cupu-cupu
 • cura: bercura, bercura-bura, bercura-cura, cura
 • curah: curah, curahan, mencurah, mencurahi, mencurahkan, pencurahan, tercurah
 • curahan: curah, curahan, mencurah, mencurahi, mencurahkan, pencurahan, tercurah
 • curai: curai, curaian, mencuraikan
 • curam: curam, mencuram
 • curang: curang, kecurangan, mencurangi
 • curat: curat, mencurat
 • cureng: cureng, mencureng
 • curi: curi, curian, kecurian, mencuri, mencuri-curi, pencuri, pencurian
 • curiga: bercuriga, curiga, kecurigaan, mencurigai, mencurigakan
 • curu: curu, mencuru
 • cuti: bercuti, cuti
 • dab: dab, mengedab
 • dabak: dabak, mendabak
 • dabih: dabih, mendabih, pendabihan
 • dabik: dabik, mendabik
 • dabung: berdabung, dabung, mendabung
 • dabus: berdabus, dabus
 • dacin: dacin, mendacin
 • dada: berdada, berdada-dadaan, dada, mendada
 • dada ruah: berdada ruah, dada ruah
 • dadah: dadah, pendadah
 • dadak: dadak, dadakan, mendadak, pendadakan
 • dadar: dadar, pendadaran
 • dadek: dadek, terdadek
 • dadu: berdadu, dadu
 • daduh: daduh, mendaduh, mendaduhkan
 • daduk: daduk, mendaduk, pendaduk
 • dadung: berdadung, dadung, mendadung, mendadungkan
 • daerah: daerah, kedaerahan
 • daftar hitam: daftar hitam, mendaftarhitamkan
 • daftar: daftar, mendaftar, mendaftarkan, pendaftar, pendaftaran, terdaftar
 • daga: daga, mendaga, pendaga
 • dagang: berdagang, berdagang (diri), dagang, dagangan, memperdagangkan, mendagang, mendagangkan, pedagang, pendagang, perdagangan
 • dagel: dagel, dagelan, mendagel
 • dagi: dagi, mendagi, pendagi
 • daging: berdaging, daging, daging-dagingan, mendaging, pedaging, pendaging, sedaging, terdaging
 • dahaga: dahaga, mendahaga
 • dahak: berdahak, dahak, mendahak
 • dahan: berdahan, dahan, mendahan
 • dahanam: berdahanam, dahanam
 • dahsyat: dahsyat, kedahsyatan, memperdahsyat, mendahsyat, mendahsyatkan
 • dahulu: berdahulu-dahuluan, bersidahulu, dahulu, dahulu-mendahului, kedahuluan, mendahului, mendahulukan, pendahulu, pendahuluan, terdahulu
 • daif: daif, kedaifan, mendaifkan
 • daki: berdaki, daki, dakian, mendaki, mendakikan, pendaki, pendakian, terdaki
 • dakwa: berdakwa, dakwa, dakwaan, memperdakwakan, mendakwa, mendakwai, mendakwakan, pendakwa, pendakwaan, terdakwa
 • dakwaan: berdakwa, dakwa, dakwaan, memperdakwakan, mendakwa, mendakwai, mendakwakan, pendakwa, pendakwaan, terdakwa
 • dakwah: berdakwah, dakwah, mendakwah, mendakwahi, pendakwah
 • dalam: berdalam-dalam, dalam, dalam-dalam, dalaman, kedalaman, memperdalam, mendalam, mendalami, mendalamkan, pedalaman, pendalaman, sedalam-dalamnya
 • dalang: dalang, mendalang, mendalangi, mendalangkan, pedalang, pedalangan
 • dalih: berdalih, berdalih-dalih, dalih, mendalih, mendalihkan
 • dalil: berdalil, dalil, mendalilkan
 • dam: dam, dam-dam
 • damai: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • damak: damak, mendamak
 • damar: berdamar, damar, mendamar, pedamaran, pendamar
 • damba: damba, dambaan, mendamba, mendambakan, pendamba
 • dambin: berdambin, dambin
 • damik: damik, mendamik
 • dampak: berdampak, dampak, mendampak
 • dampar: dampar, keterdamparan, mendampar, mendamparkan, terdampar
 • dampil: berdampil, dampil, mendampilkan
 • damping: berdamping, berdampingan, damping, kedampingan, mendampingi, mendampingkan, pendamping, pendampingan
 • damprat: damprat, dampratan, mendamprat
 • dampung: berdampung-dampung, dampung
 • dana: dana, mendanai, pendana, pendanaan
 • danau: danau, mendanau
 • dandan: berdandan, dandan, dandanan, mendandani
 • dandanan: berdandan, dandan, dandanan, mendandani
 • dangdut: berdangdut, dangdut, pendangdut
 • dangir: dangir, mendangir
 • dangka: berdangka, dangka, terdangka-dangka
 • dangkal: dangkal, dangkalan, kedangkalan, mendangkalkan, pendangkalan
 • dangkar: dangkar, mendangkar
 • dangkung: berdangkung, dangkung, mendangkung
 • danguk: berdanguk, danguk, mendanguk, terdanguk
 • dansa: berdansa, dansa, dansa-dansi, pedansa
 • dansanak: berdansanak, dansanak
 • dapat: berdapat, dapat, dapatan, kedapatan, memperdapat, mendapat, mendapati, mendapatkan, pendapat, pendapatan, sedapat, sedapat-dapatnya, terdapat
 • dara: dara, perdaraan
 • darab: darab, mendarab
 • darah: berdarah, darah, mendarah, mendarahi, pendarah, pendarahan, perdarahan
 • daras: daras, mendaras, pendarasan
 • darat: darat, daratan, mendarat, mendarati, mendaratkan, pendarat, pendaratan
 • daratan: darat, daratan, mendarat, mendarati, mendaratkan, pendarat, pendaratan
 • dari: dari, sedari
 • darmabakti: darmabakti, mendarmabaktikan
 • darmawisata: berdarmawisata, darmawisata
 • darun: darun, sedarun
 • darurat: darurat, mendaruratkan
 • dasar: berdasar, berdasarkan, dasar, mendasar, mendasari, mendasarkan
 • dasi: berdasi, dasi
 • dasun: dasun, mendasun
 • data: data, mendata, mendatakan, pendataan
 • datang: berdatang, berdatang sembah, berdatangan, datang, datang-datang, datang-mendatangi, kedatangan, mendatang, mendatangi, mendatangkan, pendatang, pendatangan
 • datar: datar, dataran, mendatar, mendatarkan, pendataran, sedatar
 • dataran: datar, dataran, mendatar, mendatarkan, pendataran, sedatar
 • datu: datu, kedatuan
 • datuk: berdatuk, datuk
 • daulat: berdaulat, daulat, kedaulatan, mendaulat, pendaulat, pendaulatan
 • daun: berdaun, daun, daun-daunan, dedaunan, mendaun
 • daur ulang: daur ulang, mendaur ulang, pendaurulangan
 • dawai: berdawai, dawai
 • dawat: berdawat, dawat
 • daya guna: berdaya guna, daya guna, kedayagunaan, mendayagunakan, pendayagunaan
 • daya: berdaya, daya, memberdayakan, memperdaya, memperdayakan, pemberdayaan, perdayaan, teperdaya
 • daya upaya: berdaya upaya, daya upaya, pendayaupayaan
 • dayang: dayang, dayang-dayang, pendayang, pendayangan, perdayangan
 • dayu: dayu, mendayu
 • dayuh: dayuh, terdayuh
 • dayuk: dayuk, terdayuk
 • dayung: berdayung, dayung, dayung-mayung, mendayung, mendayungkan, pedayung, pendayung
 • dayus: dayus, mendayus
 • debah: debah, mendebah
 • debak: debak, debak-debuk
 • debar: berdebar, berdebar-debar, debar, debaran, mendebarkan
 • debaran: berdebar, berdebar-debar, debar, debaran, mendebarkan
 • debat: berdebat, debat, memperdebatkan, mendebat, pendebat, perdebatan
 • debik: debik, mendebik
 • debit: debit, mendebitkan, pendebitan
 • debu: berdebu, debu, mendebu
 • debuk: berdebuk, debuk
 • debum: berdebum, debum
 • debur: berdebur, debur, mendebur
 • debus: berdebus, debus
 • debut: berdebut, debut
 • decak: berdecak-decak, decak
 • decap: berdecap-decap, decap, mendecap-decap
 • decit: berdecit, decit, mendecit
 • decup: berdecup, berdecup-decup, decup
 • decur: decur, mendecur
 • decut: berdecut, berdecut-decut, decut
 • dedah: dedah, keterdedahan, mendedahkan, pendedahan, terdedah
 • dedai: berdedai-dedai, dedai
 • dedak: berdedak, dedak
 • dedas: dedas, mendedas
 • dedau: dedau, mendedau
 • dedel: dedel, mendedel
 • deder: deder, mendeder, mendederkan, pendederan
 • dedes: dedes, mendedes
 • dedikasi: berdedikasi, dedikasi
 • defile: berdefile, defile
 • definisi: definisi, mendefinisikan, pendefinisian
 • deg: deg, deg-degan
 • degam: berdegam, degam, mendegam, mendegam-degam
 • degap: berdegap, berdegap-degap, degap, degap-degap
 • degar: berdegar-degar, degar
 • degil: degil, kedegilan, mendegil
 • deging: berdeging, deging
 • degum: berdegum, degum
 • deham: berdeham, berdeham-deham, deham, mendeham
 • dekah: berdekah-dekah, dekah
 • dekak: berdekak-dekak, dekak
 • dekam: berdekam, dekam, mendekam
 • dekap: berdekap, berdekap-dekapan, dekap, dekapan, memperdekap, mendekap, mendekapkan, sedekapan, sependekap
 • dekar: dekar, mendekar, pendekar
 • dekat: berdekat, berdekat-dekat, berdekatan, dekat, dekat-dekat, kedekatan, memperdekat, memperdekatkan, mendekat, mendekati, mendekatkan, pendekatan, terdekat
 • deklamasi: berdeklamasi, deklamasi, deklamasian, mendeklamasikan, pendeklamasian
 • deklarasi: deklarasi, mendeklarasikan
 • dekolonisasi: dekolonisasi, mendekolonisasi
 • dekorasi: dekorasi, pendekorasian
 • dekret: dekret, mendekretkan
 • deku: berdeku, deku
 • dekus: berdekus, dekus, mendekus
 • dekut: berdekut, dekut, mendekut
 • delan: berdelan, delan
 • delat: berdelat-delat, delat
 • delegasi: delegasi, mendelegasikan, pendelegasian
 • delik: delik, mendelik
 • delong: delong, mendelong
 • demah: demah, mendemah
 • dembai: berdembai-dembai, dembai
 • dembam: berdembam, dembam
 • dembun: berdembun, berdembun-dembun, dembun
 • demik: demik, mendemik
 • demikian: demikian, sedemikian
 • demiliterisasi: demiliterisasi, mendemiliterisasi
 • demo: demo, mendemo, pedemo
 • demobilisasi: demobilisasi, mendemobilisasi
 • demokrasi: demokrasi, mendemokrasikan, pendemokrasian
 • demonstrasi: berdemonstrasi, demonstrasi, mendemonstrasi, mendemonstrasikan
 • dempak: berdempak, dempak
 • dempang: berdempang-dempang, dempang
 • dempet: berdempet, berdempet-dempet, berdempetan, dempet, mendempetkan
 • dempok: berdempok, dempok, terdempok
 • dempul: dempul, dempulan, mendempul
 • dencing: berdencing-dencing, dencing
 • denda: denda, dendaan, mendenda, pendendaan
 • dendam: berdendam, berdendam-dendaman, dendam, kedendaman, mendendam, mendendami, mendendamkan, pendendam
 • dendang: berdendang, dendang, mendendangkan, pendendang
 • dendeng: dendeng, mendendeng
 • dengap: berdengap, dengap
 • dengar: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • dengih: dengih, terdengih-dengih
 • denging: berdenging, denging, mendenging
 • dengkang: berdengkang-dengkang, dengkang
 • dengki: berdengki, dengki, kedengkian, mendengki, pendengki
 • dengkik: dengkik, kedengkik
 • dengking: berdengking, dengking, dengking-mendengking, mendengking, mendengking-dengking
 • dengkul: dengkul, mendengkul
 • dengkung: berdengkung, dengkung, mendengkung
 • dengkur: berdengkur, dengkur, dengkuran, mendengkur
 • dengkus: berdengkus, dengkus, mendengkus
 • dengu: berdengu, dengu, mendengu
 • denguk: denguk, mendenguk, terdenguk
 • dengung: berdengung, dengung, dengungan, mendengung, mendengungkan
 • dengungan: berdengung, dengung, dengungan, mendengung, mendengungkan
 • dengus: berdengus, dengus, dengusan, mendengus, mendengus-dengus
 • dengut: berdengut, berdengut-dengut, dengut, mendengut, mendengut-dengut
 • dentam: berdentam, dentam, dentaman
 • dentang: berdentang, berdentang-dentang, dentang
 • denting: berdenting, denting, dentingan, mendenting
 • dentum: berdentum, berdentum-dentum, berdentuman, dentum, dentuman
 • dentung: berdentung, berdentung-dentung, dentung
 • denyar: berdenyar, berdenyar-denyar, denyar, denyaran
 • denyaran: berdenyar, berdenyar-denyar, denyar, denyaran
 • denyit: berdenyit, denyit, denyitan
 • denyut: berdenyut, berdenyut-denyut, denyut, denyutan, mendenyut
 • dep: dep, mengedep
 • depa: depa, mendepa, mendepakan
 • depak: berdepak-depak, depak, mendepakkan (lidah)
 • depan: berdepan-depan, depan, mengedepankan, pengedepanan, terdepan
 • depang: depang, mendepang, mendepangkan
 • depolitisasi: depolitisasi, mendepolitisasi
 • deponir: deponir, mendeponir
 • deportasi: deportasi, mendeportasi, mendeportasikan
 • deposito: deposito, mendepositokan, pendepositoan
 • deprok: deprok, mendeprok
 • depun: depun, mendepun
 • dera: dera, mendera
 • derai: berderai, berderai-derai, derai, deraian, menderai-deraikan, menderaikan
 • derajat: derajat, menyederajatkan, sederajat
 • derak: berderak, berderak-derak, derak, derakan, menderak-derakkan
 • deram: berderam, berderam-deram, deram, menderam
 • derang: berderang, derang, menderang
 • derap: berderap, derap, menderap, menderapkan, sederap
 • deras: deras, menderas, penderas, penderasan
 • derau: berderau, berderau-derau, derau, menderau, menderau-derau
 • derek: derek, menderek, penderekan
 • deres: deres, menderes, penderes
 • deret: berderet, deret, deretan, menderetkan
 • deretan: berderet, deret, deretan, menderetkan
 • derik: berderik, berderik-derik, derik
 • dering: berdering, berdering-dering, dering, mendering
 • deris: berderis, deris, menderis
 • derit: berderit, derit, menderit
 • derita: derita, deritaan, menderita, penderita, penderitaan, terderita
 • derma: bederma, derma, mendermakan, penderma, pendermaan
 • dermawan: dermawan, kedermawanan
 • deru: deru, menderu, menderu-deru
 • deruk: berderuk, deruk
 • derum: berderum, derum, menderum, menderumkan
 • derung: berderung-derung, derung
 • derus: berderus-derus, derus
 • desa: desa, kedesa-desaan, kedesaan, pedesaan, perdesaan
 • desah: berdesah, desah, mendesah
 • desain: berdesain, desain, mendesain, pendesain
 • desak: berdesak, berdesak-desakan, desak, desakan, mendesak, mendesakkan, pendesakan, terdesak
 • desakan: berdesak, berdesak-desakan, desak, desakan, mendesak, mendesakkan, pendesakan, terdesak
 • desar: berdesar, desar, mendesar
 • desas-desus: desas-desus, mendesas-desuskan
 • desau: berdesau, desau, mendesau
 • desik: berdesik-desik, desik
 • desing: berdesing, berdesing-desing, berdesingan, desing, mendesing
 • desir: berdesir, desir, desiran, mendesir
 • desiran: berdesir, desir, desiran, mendesir
 • desis: desis, mendesis
 • deskripsi: deskripsi, mendeskripsikan
 • destabilisasi: destabilisasi, mendestabilisasi
 • desus: berdesus, berdesus-desus, desus, mendesus-desus, mendesuskan
 • desut: desut, mendesut
 • detail: detail, mendetail
 • detak: berdetak, detak, mendetak
 • detap: detap, mendetap-detap
 • detar: berdetar, detar, mendetar
 • detas: berdetas, detas
 • detasir: detasir, mendetasir
 • deteksi: deteksi, mendeteksi, pendeteksian, terdeteksi
 • detik: berdetik, detik, detik-detik, detikan, mendetik
 • detus: berdetus, detus
 • devaluasi: devaluasi, mendevaluasi, mendevaluasikan, pendevaluasian
 • dewa: dewa, kedewaan, memperdewa, memperdewakan, mendewa-dewakan, mendewakan, pendewaan
 • dewasa: dewasa, kedewasaan, mendewasakan, pendewasaan
 • dewata: dewata, kedewataan, mendewatakan
 • di bawah: bawah, bawahan, di bawah, membawahi, membawahkan, sebawah, sebawahan, terbawah
 • di muka: bermuka, bermuka-muka, bersemuka, di muka, ke muka, mengemuka, mengemukakan, menyemukakan, muka, muka-muka (dengan -), pemuka, pengemukaan, permukaan, semuka, terkemuka
 • dia: dia, mendiakan
 • diagnosis: diagnosis, mendiagnosis
 • dialog: berdialog, dialog
 • diam: berdiam, diam, diam-diam, kediaman, kependiaman, mendiami, mendiamkan, pendiam, terdiam
 • dian: dian, mendiani
 • diang: berdiang, diang, didiang, mendiang, pendiangan
 • diar: diar, memperdiarkan
 • diat: diat, mendiatkan
 • didih: didih, mendidih, mendidihkan
 • didik: didik, didikan, mendidik, pendidik
 • didis: didis, mendidis
 • diet: berdiet, diet, pendiet
 • digdaya: digdaya, kedigdayaan
 • digul: Digul, mendigulkan, pendigulan
 • dijual: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • dikit: berdikit-dikit, dikit, sedikit-dikitnya
 • diksa: berdiksa, diksa
 • diktator: diktator, kediktatoran
 • dikte: dikte, mendikte, mendiktekan
 • dilak: dilak, mendilak
 • dimakan: dimakan, makan, makan-makan, makan-makanan, makanan, memakan, memakani, memakankan, pemakan, sepemakan, termakan
 • dimaksudkan: bermaksud, dimaksud, dimaksudkan, maksud, termaksud
 • dina: dina
 • dinamis: dinamis, kedinamisan, mendinamiskan, pendinamis
 • dinamit: dinamit, mendinamit, pendinamitan
 • dinas: berdinas, dinas, kedinasan, mendinaskan
 • dinding: berdinding, dinding, mendinding, mendindingi, pendinding, pendindingan, terdinding
 • dingin: dingin, kedinginan, mendingin, mendinginkan, pendingin, pendinginan
 • dingkit: berdingkit-dingkit, dingkit
 • dini: dini, sedini-dininya
 • dipanggang: dipanggang, memanggang, panggang, panggangan, pemanggang, pemanggangan
 • diplomasi: berdiplomasi, diplomasi
 • dirgantara: dirgantara, kedirgantaraan
 • diri: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • diris: diris, mendiris, pendiris
 • dirus: dirus, mendirus, mendiruskan, pendirusan
 • disiplin: berdisiplin, disiplin, mendisiplinkan
 • disko: disko, pendisko
 • diskredit: diskredit, mendiskreditkan
 • diskriminasi: diskriminasi, mendiskriminasi
 • diskualifikasi: diskualifikasi, mendiskualifikasikan
 • diskusi: berdiskusi, diskusi, mendiskusikan
 • distribusi: distribusi, mendistribusi, mendistribusikan, pendistribusian, terdistribusi
 • ditanam: bertanam, ditanam, menanam, menanami, menanamkan, penanam, penanaman, pertanaman, tanam, tanam-menanam, tanam-tanaman, tanaman, tertanam
 • diversifikasi: diversifikasi, mendiversifikasi, pendiversifikasian
 • doa: berdoa, doa, mendoa, mendoakan
 • dobrak: dobrak, mendobrak, pendobrak, pendobrakan
 • dodet: dodet, mendodet
 • dodong: dodong, terdodong
 • dodor: dodor, kedodoran
 • dodos: dodos, mendodos
 • dogol: berdogol, dogol, kedogolan
 • dohok: dohok, terdohok
 • dokar: berdokar, dokar
 • dokter: dokter, kedokteran
 • dokumentasi: dokumentasi, mendokumentasikan, pendokumentasian
 • dolan: dolan, dolanan
 • dolar: dolar, mendolarkan, pendolaran
 • dominasi: dominasi, mendominasi
 • domisili: berdomisili, domisili
 • dompak: berdompak, dompak, mendompak
 • domplang: domplang, domplangan
 • dompleng: dompleng, domplengan, mendompleng, pendompleng, pendomplengan
 • dompol: berdompol, dompol, dompolan, sedompol
 • doncang: doncang, mendoncang
 • dondang: dondang, dondangan, mendondangkan
 • donder: donder, mendonder
 • dondon: dondon, mendondon, sedondon
 • dongak: dongak, mendongak, mendongakkan
 • dongeng: dongeng, dongengan, mendongeng, mendongengi, mendongengkan, pendongeng
 • dongengan: dongeng, dongengan, mendongeng, mendongengi, mendongengkan, pendongeng
 • dongkak: dongkak, mendongkak
 • dongkel: dongkel, dongkelan, mendongkel
 • dongkok: dongkok, pendongkok
 • dongkol: dongkol, mendongkol, mendongkolkan, pendongkol
 • dongkrak: dongkrak, mendongkrak, pendongkrak, pendongkrakan, terdongkrak
 • dongsok: dongsok, mendongsok
 • dor: dor, dor-doran, mengedor
 • dorna: dorna, mendornai
 • dorong: dorong, dorongan, mendorong, pendorong, terdorong
 • dorongan: dorong, dorongan, mendorong, pendorong, terdorong
 • dosa: berdosa, dosa, pendosa
 • dosir: dosir, mendosir
 • dosis: berdosis, dosis
 • dot: dot, mengedot
 • doyan: doyan, kedoyanan
 • drama: drama, pendramaan
 • drel: drel, mengedrel, pengedrelan
 • dribel: dribel, mendribel
 • dril: dril, mengedril
 • drop: drop, mengedrop, pengedropan
 • dua: berdua, berdua-dua, berduaan, dua, dua-dua, dua-duaan, dua-duanya, kedua, memperdua, memperduai, memperduakan, mendua, menduai, menduakan, menyedua, menyeduai, menyeduakan, pendua, penduaan, perdua, sedua, seperdua
 • dua-duanya: berdua, berdua-dua, berduaan, dua, dua-dua, dua-duaan, dua-duanya, kedua, memperdua, memperduai, memperduakan, mendua, menduai, menduakan, menyedua, menyeduai, menyeduakan, pendua, penduaan, perdua, sedua, seperdua
 • dub: dub, mengedub, pengeduban
 • dubes: dubes, mendubeskan
 • dubila: dubila, dubilah
 • dublir: dublir, mendublir
 • dudu: dudu, mendudu, mendudu-dudu
 • duduk: berkedudukan, duduk, duduk-duduk, kedudukan, menduduki, mendudukkan, penduduk, pendudukan, sekedudukan, terduduk
 • dudur: dudur, mendudur
 • duel: berduel, duel
 • duet: berduet, duet
 • duga: duga, dugaan, menduga, menduga-duga, penduga, terduga, terduga-duga
 • dugal: dugal, mendugalkan
 • dugang: dugang, mendugang
 • dugas: dugas, mendugas
 • duit: berduit, duit, seduit
 • duka: berduka, duka, kedukaan, mendukai, mendukakan
 • dukacita: berdukacita, dukacita, mendukacitakan
 • dukuh: dukuh, pedukuhan
 • dukun: berdukun, dukun, mendukunkan, pendukunan, perdukunan
 • dukung: berdukung, dukung, dukungan, mendukung, pendukung, pendukungan
 • dulag: dulag, mendulag
 • dulang: dulang, dulang-dulang, mendulang, pendulang, pendulangan
 • duli: berduli, duli
 • dum: dum, mengedumkan
 • dungas: dungas, mendungas
 • dungu: dungu, kedunguan
 • dunia: dunia, keduniaan, mendunia, sedunia
 • duniawi: duniawi, keduniawian
 • dup: dup, mengedup
 • dupa: dupa, mendupai, pedupaan
 • dupak: dupak, mendupak
 • durasi: berdurasi, durasi
 • durhaka: berdurhaka, durhaka, mendurhaka, mendurhakai, pendurhaka, pendurhakaan
 • duri: berduri, berduri-duri, duri, menduri
 • durjana: durjana, kedurjanaan
 • duru: berduru, berduru-duru, duru
 • dusin: dusin, mendusin
 • dusta: berdusta, dusta, mendusta, mendustai, mendustakan, pendusta
 • dusun: dusun, pedusunan
 • duta: duta, kedutaan
 • duyun: berduyun-duyun, duyun
 • dwiarti: dwiarti, kedwiartian
 • dwibahasa: dwibahasa, kedwibahasaan
 • dwifungsi: berdwifungsi, dwifungsi
 • dwiganda: dwiganda, mendwigandakan
 • dwiminggu: dwiminggu, dwimingguan
 • dwimuka: dwimuka, kedwimukaan
 • dwiperan: dwiperan, dwiperanan
 • eban: dieban, eban, mengeban
 • ecek: ecek, ecek-ecek
 • ecer: ecer, eceran, mengecer, mengecerkan, pengecer
 • edan: edan, edan-edanan, keedanan
 • edar: beredar, edar, edaran, memperedarkan, mengedar, mengedari, mengedarkan, pengedar, peredaran
 • edit: edit, mengedit, pengedit, pengeditan
 • efektif: efektif, keefektifan, mengefektifkan
 • efisien: efisien, mengefisienkan
 • egah: egah, mengegah
 • egat: egat, mengegatkan
 • egol: egol, mengegol
 • egos: egos, mengegos, mengegosi, mengegoskan
 • egosentris: egosentris, keegosentrisan
 • eja: eja, ejaan, mengeja, pengejaan
 • ejaan: eja, ejaan, mengeja, pengejaan
 • ejan: ejan, mengejan, mengejan-ejan
 • ejawantah: ejawantah, mengejawantah, mengejawantahkan, pengejawantahan
 • ejek: ejek, ejekan, mengejek
 • ejekan: ejek, ejekan, mengejek
 • ekabahasa: ekabahasa, keekabahasaan
 • ekeh: ekeh, terekeh-ekeh
 • ekonomi: berekonomi, ekonomi, keekonomian, perekonomian
 • ekonomis: ekonomis, keekonomisan
 • ekor: berekor, ekor, mengekor, pengekor
 • eksamen: eksamen, mengeksamen
 • eksentrik: eksentrik, keeksentrikan
 • eksklusif: eksklusif, mengeksklusifkan
 • ekskursi: berekskursi, ekskursi
 • eksotis: eksotis, keeksotisan
 • ekspansi: berekspansi, ekspansi
 • eksploitasi: eksploitasi, mengeksploitasi, pengeksploitasi
 • eksplorasi: eksplorasi, mengeksplorasi
 • ekspor: ekspor, mengekspor, pengekspor, pengeksporan
 • ekspos: ekspos, mengekspos, pengeksposan, terekspos
 • ekspresi: ekspresi, mengekspresikan
 • ekstrak: ekstrak, mengekstrak
 • ekstraksi: ekstraksi, mengekstraksi, pengekstraksi
 • ekstrem: ekstrem, keekstreman
 • elaborasi: elaborasi, mengelaborasi
 • elak: elak, mengelak, mengelakkan, pengelakan, terelakkan
 • elastik: elastik, keelastikan
 • elastis: elastis, keelastisan
 • elegan: elegan, keeleganan
 • elektrifikasi: elektrifikasi, mengelektrifikasi
 • eliminasi: eliminasi, mengeliminasi
 • elite: elite, mengelite
 • elok: elok, keelokan, memperelok, mengelokkan, seelok, seelok-eloknya
 • elon: elon, mengelon, mengeloni
 • elu: elu, mengelu-elukan, mengelukan
 • elus: elus, elusan, mengelus, mengelus-elus
 • emas: beremas, emas, keemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, peremasan
 • emat: emat, mengemat
 • emban: emban, mengemban
 • embar: embar, embaran, mengembarkan
 • embara: embara, mengembara, mengembarai, pengembara, pengembaraan
 • embargo: embargo, mengembargo
 • embat: embat, mengembat, mengembatkan
 • embik: embik, mengembik
 • embol: embol, mengembol
 • embuh: embuh, embuh-embuhan
 • embun: berembun, embun, embunan, memperembunkan, mengembun, mengembuni, mengembunkan, pengembun, pengembunan
 • embus: berembus, embus, embusan, mengembus, mengembuskan, pengembus
 • embut: embut, mengembut, mengembut-embut, terembut-embut
 • emigrasi: beremigrasi, emigrasi
 • emirat: emirat, keemiratan
 • emis: emis, mengemis, pengemis
 • emoh: emoh, mengemohi
 • emol: emol, mengemol
 • emong: emong, mengemong, paemong
 • emosi: emosi, keemosian
 • empang: empang, empangan, mengempang, pengempang, pengempangan, terempang
 • empangan: empang, empangan, mengempang, pengempang, pengempangan, terempang
 • empap: berempap, empap, mengempap, mengempapkan, terempap
 • empar: empar, mengempar
 • empas: empas, empasan, mengempas, mengempas-empaskan, mengempaskan, terempas, terempas-empas
 • empat: berempat, berempat-empat, empat, empat-empat, keempat-empatnya, memperempat, mengempat puluh hari, perempat, perempatan, seperempat
 • empati: berempati, empati
 • empek: empek, empek-empek
 • empenak: empenak, mengempenak
 • emper: emper, emperan
 • empet: empet, empet-empetan
 • empik: empik, mengempik
 • emping: emping, memperemping, mengemping
 • empo: empo, mengempo
 • empoh: empoh, keempohan, mengempoh, mengempohi, pengempohan
 • empok: empok, empok-empok
 • empos: empos, emposan, mengempos
 • empot: empot, empot-empotan
 • empu: empu, mengempu
 • empuk: empuk, mengempukkan
 • empul: empul, mengempul
 • emut: emut, mengemut
 • enak: berenak-enak, enak, enak-enak, keenakan, memperenak, mengenakkan, seenaknya, terenak
 • enam: berenam, enam
 • enap: enap, mengenap, mengenap-enapkan
 • enas: enas, mengenaskan
 • encal: encal, encal-encal
 • encang: encang, mengencang
 • encel: berencel-encel, encel
 • encer: encer, enceran, mengencerkan, pengencer, pengenceran
 • endal: endal, mengendal
 • endap: endap, endap-endap, endapan, mengendap, mengendap-endap, mengendapkan, pengendapan, terendapkan
 • endon: endon, endonan, mengendon
 • endong: endong, mengendong
 • endus: endus, mengendus
 • endut: endut, endut-endut, endut-endutan
 • enes: enes, mengenes, mengeneskan
 • engah: engah, engah-engah, terengah-engah, terperengah
 • enggan: berenggan-enggan, enggan, enggan-enggan, keengganan, mengenggankan
 • engget: engget, mengengget
 • enggil: berenggil, enggil
 • enggok: enggok, enggokan
 • engkah: engkah, engkah-engkah
 • engkang: engkang, mengengkang
 • engkau: berengkau, engkau
 • engsel: berengsel, engsel
 • enjak: enjak, mengenjak, mengenjak-enjak
 • enjal: enjal, mengenjal
 • enjut: enjut, mengenjut
 • enkripsi: enkripsi, mengenkripsi
 • entah: entah, entah-berentah
 • entak: entak, mengentak, mengentak-entak, mengentak-entakkan, pengentak
 • entas: entas, mengentas, mengentaskan, pengentasan, terentas, terentaskan
 • enten: enten, enten-enten, mengenten
 • enteng: enteng, mengentengkan
 • entit: entit, mengentit
 • entot: entot, mengentot
 • enyah: enyah, mengenyahkan
 • enyak: enyak, mengenyak, mengenyakkan, terperenyak
 • epak: epak, mengepak, mengepakkan, pengepak, pengepakan
 • eram: eram, mengeram, mengerami, mengeramkan, pengeram, pengeraman
 • erang: erang, erang-erot, erangan, mengerang
 • erangan: erang, erang-erot, erangan, mengerang
 • erat: erat, erat-erat, mempererat, mengeratkan
 • ereh: ereh, mengereh, pengereh
 • ereksi: berereksi, ereksi
 • ereng: ereng, ereng-ereng, mengereng, terereng
 • eret: eret, eretan, mengeret, pengeret
 • erik: erik, mengerik
 • erong: erong, erong-erong
 • erot: bererot, bererotan, erot, erotan, mengerotkan
 • erti: erti, mengerti, mengertikan, pengertian
 • esa: beresa-esaan, esa, keesaan, mengesakan
 • esak: esak, mengesak, teresak, teresak-esak
 • esok: beresok, esok, keesokan, mengesokkan
 • esot: esot, mengesot, mengesot-esot
 • etsa: etsa, mengetsa, pengetsaan
 • evakuasi: berevakuasi, evakuasi, mengevakuasi
 • evaluasi: evaluasi, mengevaluasi
 • evolusi: berevolusi, evolusi, keevolusian
 • eyel: eyel, mengeyel
 • faal: faal, memfaalkan
 • fadihat: fadihat, memfadihatkan
 • faedah: berfaedah, faedah
 • fakir: fakir, kefakiran
 • falsafah: berfalsafah, falsafah
 • fana: fana, kefanaan, memfanakan
 • fanatik: fanatik, kefanatikan, memfanatiki
 • fantasi: berfantasi, fantasi, memfantasikan
 • farmasi: farmasi, kefarmasian
 • fasakh: fasakh, memfasakh
 • fasih: fasih, kefasihan, memfasihkan, memperfasih
 • fasik: fasik, kefasikan
 • fasilitas: fasilitas, memfasilitasi
 • fatwa: berfatwa, fatwa, memfatwakan
 • feminin: feminin, kefemininan
 • festival: festival, memfestivalkan
 • fiat: fiat, memfiat
 • film: film, memfilmkan, perfilman
 • filter: filter, memfilter
 • firman: berfirman, difirmankan, firman
 • fitnah: fitnah, memfitnah
 • fitrah: berfitrah, fitrah, memfitrahkan
 • fluktuasi: berfluktuasi, fluktuasi
 • fokus: berfokus, fokus, memfokus, memfokuskan, pemfokusan, terfokus
 • formulasi: formulasi, memformulasikan
 • forsir: forsir, memforsir
 • fosil: fosil, memfosil, pemfosilan
 • foto: berfoto, foto
 • fotokopi: fotokopi, memfotokopi
 • foya: berfoya-foya, foya
 • frustrasi: frustrasi, kefrustrasian
 • fungsi: berfungsi, fungsi, memfungsikan
 • fusi: berfusi, fusi, memfusikan
 • gaba-gaba: gaba-gaba, menggaba-gabai
 • gabai: gabai, gabai-gabai, menggabai
 • gabak: gabak, menggabak
 • gabas: gabas, menggabas, tergabas
 • gabruk: gabruk, menggabrukkan
 • gabung: bergabung, gabung, gabungan, ketergabungan, menggabung, menggabungkan, penggabungan, pergabungan, segabung, tergabung
 • gabus: gabus, menggabus, penggabus
 • gaco: gaco, gacoan
 • gacok: gacok, menggacok
 • gada: gada, menggada, penggada
 • gadai: bergadai, gadai, gadaian, menggadai, menggadaikan, pegadai, pegadaian, penggadai, penggadaian, tergadai
 • gadaian: bergadai, gadai, gadaian, menggadai, menggadaikan, pegadai, pegadaian, penggadai, penggadaian, tergadai
 • gadang: bergadang, gadang, menggadang
 • gading: bergading, gading, menggading
 • gadis: gadis, kegadis-gadisan, kegadisan, menggadis
 • gado: gado, menggado
 • gaduh: bergaduh, gaduh, kegaduhan, menggaduh, menggaduhkan, penggaduh, penggaduhan, pergaduhan
 • gaduk: bergaduk, gaduk, menggaduk, menggaduki
 • gaet: gaet, menggaet
 • gagah: bergagah-gagahan, gagah, kegagahan, menggagah, menggagahi, menggagahkan
 • gagai: gagai, menggagai
 • gagal: gagal, kegagalan, menggagalkan, penggagal
 • gagap: bergagap-gagap, gagap, menggagap, tergagap-gagap
 • gagas: gagas, gagasan, menggagas, penggagas
 • gagasan: gagas, gagasan, menggagas, penggagas
 • gagau: bergagau-gagau, gagau, menggagau, tergagau, tergagau-gagau
 • gaguk: gaguk, tergaguk-gaguk
 • gaham: gaham, menggaham
 • gahar: gahar, menggahar
 • gaib: gaib, kegaiban, menggaib
 • gail: gail, gail-gail
 • gairah: bergairah, gairah, kegairahan, menggairahkan
 • gait: gait, gaitan, menggait, penggait
 • gaitan: gait, gaitan, menggait, penggait
 • gajah: gajah, gajah-gajahan, menggajah
 • gaji: gaji, gajian, menggaji, penggajian
 • gajul: bergajul, gajul
 • gala: bergala, gala, gala-gala
 • galah: bergalah, galah, menggalahkan, sepenggalah
 • galak: galak, kegalakan, menggalak, menggalakkan, penggalak, penggalakan
 • galang: bergalang, galang, galangan, menggalang, menggalangi, menggalangkan, penggalang, penggalangan, tergalang
 • galangan: galangan, galangan, galangan
 • galas: galas, menggalas, penggalas, penggalasan
 • galat: bergalat, galat
 • galau: bergalau, galau, kegalauan
 • galeng: galeng, galengan
 • gali: gali, gali-galian, galian, menggali, menggali-gali, penggali, penggalian
 • galian: gali, gali-galian, galian, menggali, menggali-gali, penggali, penggalian
 • galib: galib, kegaliban, menggalibkan
 • galur: bergalur-galur, galur, menggalur-galur, menggalurkan
 • gamak: gamak, gamak-gamak, menggamak-gamak, tergamak
 • gamang: gamang, penggamang, tergamang
 • gamat: bergamat, gamat, menggamat
 • gambar: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • gambaran: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • gamblang: gamblang, kegamblangan
 • gambuh: bergambuh, gambuh
 • gamik: gamik, menggamik
 • gamit: bergamit, bergamitan, gamit, gamit-gamitan, gamitan, menggamit, menggamit-gamitkan
 • gampang: gampang, gampang-gampangan, gampangan, menggampangkan
 • gampar: gampar, menggampar, tergampar
 • ganal: ganal, ganal-ganal
 • ganas: ganas, keganasan, mengganas, pengganas
 • gancar: gancar, gancaran
 • gancu: gancu, menggancu
 • ganda: berganda, berganda-ganda, ganda, ganda-berganda, memperganda-gandakan, mempergandakan, mengganda, menggandakan, penggandaan, pergandaan
 • gandal: gandal, gandalan, penggandal
 • gandar: gandar, gandaran, menggandar, penggandar
 • gandeng: bergandeng, bergandengan, gandeng, gandengan, mempergandengkan, menggandeng, menggandengkan, penggandengan, pergandengan
 • ganding: berganding, bergandingan, ganding, mempergandingkan
 • gandrung: gandrung, kegandrungan, menggandrungi, menggandrungkan
 • ganduh: berganduh, ganduh, memperganduh-ganduhkan, memperganduhkan
 • gandul: gandul, gandulan, menggandul, mengganduli
 • gandung: bergandung, gandung, menggandung
 • ganggang: berganggang, ganggang, mengganggang, mengganggangkan
 • ganggu gugat: ganggu gugat, mengganggu gugat
 • ganggu: ganggu, gangguan, mengganggu, pengganggu, penggangguan, terganggu
 • gangguan: ganggu, gangguan, mengganggu, pengganggu, penggangguan, terganggu
 • ganggut: ganggut, mengganggut
 • gangsa: gangsa, pegangsaan
 • gangsi: gangsi, menggangsi
 • gangsir: gangsir, gangsiran, menggangsir, penggangsir, penggangsiran
 • ganjak: berganjak, ganjak, mengganjak, mengganjakkan, terganjak
 • ganjal: berganjal, ganjal, ganjal-mengganjal, ganjalan, mengganjal, mengganjali, pengganjal, terganjal
 • ganjar: ganjar, ganjaran, mengganjar, mengganjari, mengganjarkan
 • ganjaran: ganjar, ganjaran, mengganjar, mengganjari, mengganjarkan
 • ganjil: ganjil, keganjilan, mengganjil, mengganjilkan
 • ganjur: berganjur, berganjur-ganjur, ganjur, mengganjur, mengganjuri
 • gantang: gantang, menggantang, segantang
 • gantel: gantel, gantelan, menggantelkan
 • ganti: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • gantih: gantih, menggantih
 • gantol: gantol, menggantol
 • gantung: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • ganyah: ganyah, mengganyah
 • ganyang: ganyang, mengganyang
 • gaok: gaok, menggaok
 • gapah: gapah, kegapahan
 • gapai: bergapaian, gapai, menggapai, menggapai-gapai, menggapai-gapaikan, tergapai, tergapai-gapai
 • gapil: gapil, menggapil
 • gapit: gapit, menggapit
 • gaplok: gaplok, gaplokan, menggaplok, menggaploki
 • garah: bergarah, bergarah-garah, garah, garah-garah, mempergarahkan, menggarah
 • garam: bergaram, garam, menggaram, menggarami, menggaramkan, pegaraman, penggaraman
 • garang: garang, garangan, kegarangan, menggarang, menggarangkan, penggarang
 • garansi: bergaransi, garansi
 • garap: garap, garapan, menggarap, penggarap, penggarapan, tergarap
 • garau: bergarau, garau
 • gari: gari, menggari
 • garis bawah: garis bawah, menggarisbawahi
 • garis: bergaris, garis, menggaris, menggarisi, menggariskan, penggaris, penggarisan, segaris
 • garit: garit, garitan, menggarit, menggaritkan
 • garong: garong, menggarong, penggarong, penggarongan
 • garu: garu, menggaru, penggaru, penggaruan
 • garuk: bergaruk-garuk, garuk, garukan, menggaruk, menggaruk-garuk, menggarukkan, penggaruk, tergaruk
 • garung: garung, menggarung
 • garut: garut, menggarut
 • gasab: gasab, menggasab
 • gasak: gasak, gasak-gasakan, gasakan, menggasak, menggasakkan
 • gasing: bergasing, gasing
 • gatal: gatal, kegatalan, menggatalkan
 • gatra: gatra, menggatra
 • gaul: bergaul, gaul, mempergauli, mempergaulkan, menggaul, menggauli, menggaulkan, pergaulan
 • gaun: bergaun, gaun
 • gaung: bergaung, gaung, menggaung
 • gawai: gawai, pegawai
 • gawang: gawang, gawangan
 • gawar: gawar, gawar-gawar
 • gawat: gawat, gawatan, kegawatan, menggawat
 • gaya: bergaya, bergaya-gaya, gaya, gaya-gayanya, menggaya, menggayakan
 • gayuh: bergayuh, gayuh, menggayuh
 • gayuk: gayuk, menggayuk
 • gayun: gayun, menggayun
 • gayung: bergayung, gayung, menggayung
 • gayut: bergayut, bergayutan, gayut, gayutan, menggayuti, menggayutkan, penggayut
 • gebah: gebah, menggebah
 • gebar: gebar, gebaran
 • geblak: geblak, menggeblak
 • geblok: geblok, geblokan, segeblok
 • gebok: gebok, menggebok
 • gebos: gebos, menggebos
 • gebot: gebot, menggebot
 • gebrak: gebrak, gebrakan, menggebrak
 • gebu: gebu, menggebu, menggebu-gebu
 • gebuk: gebuk, gebukan, menggebuk, menggebuki
 • gebyah-uyah: gebyah-uyah, menggebyah-uyah
 • gebyar: gebyar, gebyar-gebyar
 • gebyur: gebyur, gebyuran, menggebyur
 • gecar: gecar, menggecarkan
 • gecek: gecek, menggecek
 • gede: gede, gedean, penggede
 • gedok: gedok, gedokan
 • gedong: gedong, gedongan
 • gedor: gedor, gedoran, menggedor, penggedor, penggedoran, tergedor
 • geduyut: bergeduyut, geduyut
 • gegap: gegap, tergegap-gegap
 • gegar: bergegar, gegar, menggegar, menggegarkan, tergegar
 • gegas: bergegas, bergegas-gegas, gegas, mempergegas, menggegas, menggegaskan, penggegasan, tergegas, tergegas-gegas
 • gegau: gegau, tergegau
 • geger: geger, kegegeran, menggeger, menggegerkan
 • gejala: gejala, menggejala
 • gejolak: bergejolak, gejolak, menggejolak
 • gejos: gejos, menggejos, menggejoskan
 • gejuju: gejuju, menggejuju
 • gelabur: gelabur, menggelabur
 • geladrah: geladrah, menggeladrah
 • gelagap: gelagap, gelagapan
 • gelagar: bergelagar, bergelagaran, gelagar
 • gelak: gelak, menggelakkan, tergelak, tergelak-gelak
 • gelalar: gelalar, menggelalar
 • gelamai: gelamai, menggelamai
 • gelambir: bergelambir, gelambir
 • gelandang: bergelandangan, gelandang, gelandangan, menggelandang
 • gelandangan: bergelandangan, gelandang, gelandangan, menggelandang
 • gelandot: gelandot, menggelandoti
 • gelang: bergelang-gelang, gelang, gelang-gelang, pergelangan, tergelang-gelang
 • gelanggang: bergelanggang, gelanggang, menggelanggang
 • gelangsar: gelangsar, menggelangsar, tergelangsar
 • gelantang: gelantang, menggelantang
 • gelanting: gelanting, menggelanting
 • gelantung: bergelantung, bergelantungan, gelantung, menggelantung
 • gelap: bergelap-gelap, gelap, gelap-gelapan, kegelap-gelapan, kegelapan, menggelap, menggelapkan, penggelapan
 • gelar: bergelar, gelar, mempergelarkan, menggelar, menggelari, pegelaran, pergelaran
 • gelas: bergelas-gelasan, gelas, gelasan, menggelas
 • gelasir: gelasir, menggelasir
 • gelatak: gelatak, menggelatak
 • gelatuk: gelatuk, menggelatuk
 • gelayangan: bergelayangan, gelayangan
 • gelayar: gelayar, gelayaran
 • gelayut: gelayut, bergelayut
 • gelebar: gelebar, tergelebar
 • geleber: bergeleberan, geleber, menggeleber
 • gelecik: gelecik, menggelecik, tergelecik
 • geledah: geledah, menggeledah, menggeledahi, penggeledahan
 • geledang: geledang, menggeledang
 • geledek: geledek, menggeledek
 • geleding: geleding, menggeleding
 • geledur: geledur, menggeledur
 • gelegak: bergelegak, gelegak, menggelegak, menggelegakkan
 • gelegar: bergelegar, gelegar, menggelegar
 • gelek: gelek, menggelek, menggelekkan
 • gelekak: gelekak, menggelekak
 • gelekek: gelekek, menggelekek
 • gelembung: bergelembung, gelembung, gelembung-gelembungan, menggelembung
 • gelembur: gelembur, menggelembur
 • gelemprang: bergelemprang, gelemprang
 • gelenang: gelenang, tergelenang
 • gelendong: gelendong, menggelendong
 • gelendot: bergelendot, bergelendotan, gelendot, menggelendot
 • geleng: bergeleng, bergeleng-geleng, geleng, menggeleng, menggeleng-gelengkan, menggelengkan, tergeleng-geleng
 • gelenting: gelenting, menggelenting
 • gelenyar: gelenyar, menggelenyar
 • gelepai: gelepai, menggelepai
 • gelepar: bergeleparan, gelepar, menggelepar, menggelepar-gelepar, menggelepar-geleparkan
 • gelepek: gelepek, menggelepek
 • gelepur: gelepur, menggelepur
 • geleser: geleser, menggeleser, menggeleserkan
 • gelesot: gelesot, menggelesot
 • geletak: geletak, menggeletak, menggeletakkan, tergeletak
 • geletar: geletar, menggeletar
 • geletik: geletik, menggeletik
 • geletis: geletis, menggeletis
 • geletuk: geletuk, gemeletuk, menggeletuk
 • geli: geli, geli-geli, kegelian, menggeli, menggelikan, penggeli
 • geliang: geliang, geliang-geliut, menggeliang, menggeliang-geliutkan
 • geliat: geliat, geliat-geliut, menggeliat, tergeliat
 • gelibir: gelibir, menggelibir
 • gelicik: gelicik, menggelicikkan, tergelicik
 • geligi: geligi, menggeligi
 • geligis: geligis, menggeligis
 • geligit: geligit, menggeligit
 • gelimang: bergelimang, gelimang, menggelimangi
 • gelimantang: gelimantang, menggelimantang
 • gelimbir: gelimbir, gelimbiran
 • gelimpang: bergelimpang, bergelimpangan, gelimpang, tergelimpang
 • gelimun: bergelimun, gelimun, menggelimuni
 • gelincir: gelincir, menggelincir, menggelincirkan, tergelincir
 • gelincuh: gelincuh, tergelincuh
 • gelinding: bergelindingan, gelinding, gelindingan, menggelinding, menggelinding-gelinding, menggelindingkan
 • gelingsir: bergelingsir, gelingsir, menggelingsir, tergelingsir
 • gelinjang: gelinjang, menggelinjang
 • gelintang: gelintang, tergelintang
 • gelintar: gelintar, menggelintar
 • gelintin: bergelintin, gelintin
 • gelinting: gelinting, menggelinting
 • gelintir: gelintir, gelintiran, segelintir
 • gelisah: gelisah, kegelisahan, menggelisahi, menggelisahkan
 • gelita: gelita, kegelitaan
 • gelitar: gelitar, menggelitar
 • gelitik: gelitik, gelitikan, menggelitik, tergelitik
 • gelobok: gelobok, menggelobok
 • gelodar: gelodar, menggelodar
 • gelogok: gelogok, menggelogok
 • gelohok: gelohok, tergelohok
 • gelombang: bergelombang, gelombang, menggelombang
 • gelompar: gelompar, menggelompar
 • gelondong: gelondong, gelondongan
 • gelonggong: bergelonggong, gelonggong
 • gelongsor: gelongsor, menggelongsor
 • gelontor: gelontor, menggelontor, penggelontoran
 • gelopak: gelopak, menggelopak
 • gelora: bergelora, gelora, menggelora, menggelorakan
 • gelosang: gelosang, menggelosang
 • geloso: geloso, menggeloso
 • gelosok: gelosok, menggelosok
 • gelotak: gelotak, menggelotak
 • gelugut: bergelugut, gelugut, menggelugut
 • gelulur: gelulur, menggelulur
 • geluncur: geluncur, tergeluncur
 • gelundung: bergelundungan, gelundung, menggelundung, menggelundungkan
 • gelung: bergelung, gelung, gelungan, menggelung, menggelungkan, tergelung-gelung
 • gelup: gelup, menggelup
 • gelupur: gelupur, menggelupur
 • gelut: bergelut, gelut, gelutan, menggelut, menggeluti
 • gema: bergema, gema, menggema, menggemai, menggemakan
 • gemak: gemak, menggemak, menggemak-gemak
 • gemal: bergemal-gemal, gemal, menggemal, segemal
 • gemang: gemang, penggemang
 • gemap: gemap, tergemap
 • gemar: bergemar, gemar, kegemaran, menggemari, menggemarkan, penggemar
 • gemas: gemas, kegemasan, menggemaskan
 • gembala: gembala, menggembalakan, penggembala, penggembalaan
 • gembar-gembor: bergembar-gembor, gembar-gembor, menggembar-gemborkan, penggembar-gemboran
 • gembira: bergembira, gembira, kegembiraan, mempergembirakan, menggembirakan, penggembira
 • gembleng: bergembleng, gembleng, penggemblengan, tergembleng
 • gembok: bergembok, gembok, menggembok, penggembok, tergembok
 • gembol: gembol, menggembol
 • gembos: gembos, menggembos, menggembosi, menggemboskan, penggembosan
 • gembung: bergembung, gembung, menggembungkan, penggembungan
 • gembur: gembur, menggemburkan
 • gembus: gembus, gembusan
 • gembut: bergembut-gembut, gembut, menggembut
 • gemeretak: gemeretak, menggemeretakkan
 • gemerlap: gemerlap, gemerlapan
 • gemerlapan: gemerlap, gemerlapan
 • gemik: gemik, menggemik
 • gemilang: gemilang, kegemilangan
 • geming: bergeming, geming, tergeming
 • gempa: bergempa, gempa, menggempakan
 • gempar: gempar, kegemparan, menggemparkan
 • gempita: gempita, menggempita
 • gempur: gempur, gempur-menggempur, menggempur, penggempur, penggempuran
 • gemuk: gemuk, kegemukan, menggemukkan, penggemuk, penggemukan
 • gemulai: gemulai, menggemulai
 • gemuruh: bergemuruh, gemuruh, kegemuruhan, menggemuruh
 • genang: bergenang, genang, kegenangan, menggenang, menggenangi, penggenangan, tergenang
 • genap: genap, kegenapan, menggenapi, menggenapkan, penggenap, segenap
 • gencar: gencar, menggencar, menggencarkan
 • gencat: gencat, gencatan, menggencat
 • gencet: gencet, gencetan, menggencet, tergencet
 • gendak: bergendak, bergendakan, gendak, menggendaki
 • gendala: gendala, menggendalakan
 • gendam: gendam, gendaman
 • gendang: bergendang, gendang, gendang-gendang, gendangan, segendang
 • gendong: gendong, gendongan, menggendong
 • gendut: gendut, kegendutan, menggendut, menggenduti, menggendutkan
 • generalisasi: generalisasi, menggeneralisasi
 • genggam: bergenggam, genggam, genggaman, menggenggam, menggenggamkan, segenggam, tergenggam
 • genggaman: bergenggam, genggam, genggaman, menggenggam, menggenggamkan, segenggam, tergenggam
 • gengsi: bergengsi, gengsi, gengsi-gengsian
 • genial: genial, kegenialan
 • genjot: genjot, genjot-genjotan, genjotan, menggenjot, penggenjot, penggenjotan
 • genjrang: genjrang, genjrang-genjreng
 • genre: bergenre, genre
 • genta: genta, menggenta
 • gentar: bergentar, gentar, kegentaran, menggentar, menggentari, menggentarkan, penggentar, penggentaran
 • gentas: gentas, menggentas
 • gentayang: bergentayangan, gentayang, gentayangan
 • gentayangan: gentayangan, bergentayangan
 • gentel: gentel, menggentel, menggenteli
 • genting: genting, kegentingan, menggenting, menggentingkan, penggentingan
 • gentus: gentus, gentusan
 • gepit: gepit, menggepit
 • gepok: bergepok-gepok, gepok, gepokan, segepok
 • geprak: geprak, menggeprak
 • gera: gera, menggera, penggera
 • gerabak: gerabak, gerabak-gerubuk, menggerabak, menggerabakkan
 • geragai: geragai, menggeragai
 • geragap: geragap, geragapan, menggeragap
 • geragas: geragas, menggeragas
 • geragau: geragau, menggeragau
 • gerah: gerah, kegerahan
 • gerai: gerai, menggerai, menggeraikan, tergerai, tergerai-gerai
 • gerak: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • gerakan: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • geram: geram, geraman, kegeraman, menggeram, menggeramkan
 • geramus: geramus, menggeramus
 • gerang: gerang, menggerang
 • gerantak: gerantak, menggerantak
 • gerantang: gerantang, menggerantang
 • geranyam: geranyam, menggeranyam
 • gerapai: gerapai, menggerapai
 • gerapu: bergerapu, gerapu
 • gerat: gerat, menggerat
 • gerawat: gerawat, menggerawat, menggerawatkan
 • gerayah: gerayah, menggerayah
 • gerayang: bergerayangan, gerayang, gerayangan, menggerayang, menggerayangi, penggerayangan
 • gerbak: gerbak, menggerbak
 • gerbang: gerbang, menggerbang, menggerbangkan, tegerbang-gerbang
 • gerbus: gerbus, menggerbus
 • gerebek: gerebek, menggerebek, penggerebekan
 • gerecak: gerecak, menggerecak-gerecak
 • gerecok: gerecok, menggerecok, menggerecoki
 • gereget: gereget, geregetan
 • gereja: gereja, kegerejaan
 • gerek: bergerek-gerek, gerek, menggerek, menggerekkan, penggerek
 • geremet: geremet, menggeremet
 • gerendel: gerendel, menggerendel
 • gereneng: gereneng, gerenengan
 • gerenik: gerenik, menggerenik
 • gerenyeng: gerenyeng, tergerenyeng-gerenyeng
 • gerenyet: gerenyet, menggerenyet
 • gerepe: gerepe, menggerepe
 • gerepek: gerepek, menggerepek
 • gerepes: bergerepes, gerepes, menggerepes
 • geresek: geresek, menggeresek
 • geret: geret, geretan, menggeret
 • geretak: bergeretak, geretak
 • geretan: geret, geretan, menggeret
 • geretang: geretang, menggeretang
 • gergaji: gergaji, gergajian, menggergaji, penggergaji, penggergajian
 • geriak: geriak, geriak-geriuk, menggeriak
 • geriap: geriap, menggeriap
 • gericau: gericau, menggericau
 • geridip: geridip, menggeridip
 • geridit: geridit
 • gerigi: bergerigi, gerigi
 • gerilya: bergerilya, gerilya
 • gerincing: bergerincing, gerincing
 • gerinda: gerinda, menggerinda
 • gering: gering, penggering
 • geringging: geringging, geringgingan
 • gerinjam: gerinjam, menggerinjam
 • gerinyau: gerinyau, menggerinyau
 • gerisik: gerisik, menggerisik
 • gerit: gerit, gerit-gerit
 • gerlap: gerlap, menggerlap
 • gerlip: gerlip, menggerlip
 • germang: germang, menggermang
 • germut: germut, menggermut, menggermuti
 • gero: gero, menggero
 • gerobok: bergerobok, gerobok, menggerobok
 • gerobyak: gerobyak, gerobyakan
 • gerocok: bergerocok, gerocok
 • gerodak: gerodak, menggerodak
 • gerogot: gerogot, menggerogoti, penggerogotan
 • gerojok: gerojok, menggerojok
 • gerombol: bergerombol, gerombol, gerombolan
 • gerombolan: bergerombol, gerombol, gerombolan
 • gerombong: gerombong, gerombongan
 • gerompok: gerompok, menggerompok
 • geronggang: geronggang, menggeronggang
 • geropyok: geropyok, menggeropyok, penggeropyokan
 • geros: geros, menggeros
 • gerowot: gerowot, menggerowot
 • gerpol: gerpol, menggerpol
 • gersang: gersang, kegersangan
 • gertak: gertak, gertakan, menggertak, menggertakkan, penggertak
 • gertakan: gertak, gertakan, menggertak, menggertakkan, penggertak
 • geru: geru, menggeru
 • gerugut: gerugut, menggerugut
 • geruh: geruh, geruh-gerah, kegeruhan, menggeruh
 • geruit: geruit, menggeruit
 • gerumit: gerumit, menggerumit
 • gerumuk: gerumuk, menggerumuk
 • gerumut: gerumut, menggerumuti
 • gerun: gerun, menggerunkan
 • gerundel: gerundel, menggerundel
 • gerung: gerung, menggerung, tergerung
 • gerunyam: gerunyam, menggerunyam
 • gerupis: gerupis, menggerupis
 • gerupuk: gerupuk, menggerupuk, menggerupukkan
 • gerus: gerus, gerusan, menggerus, tergerus
 • gerutu: gerutu, menggerutu, penggerutu
 • gesa: bergesa-gesa, gesa, ketergesa-gesaan, menggesa, menggesa-gesakan, tergesa-gesa
 • gesek: bergesek, gesek, gesekan, mempergesekkan, menggesek, menggesekkan, penggesek, penggesekan, pergesekan
 • gesekan: bergesek, gesek, gesekan, mempergesekkan, menggesek, menggesekkan, penggesek, penggesekan, pergesekan
 • gesel: bergesel, gesel, menggesel
 • geser: bergeser, bergeseran, geser, geseran, menggeser, penggeseran, pergeseran
 • geseran: bergeser, bergeseran, geser, geseran, menggeser, penggeseran, pergeseran
 • getah: bergetah, getah, menggetah, penggetahan, pergetahan, tergetah
 • getang: getang, menggetang, penggetang
 • getap: getap, getapan, menggetap
 • getar: bergetar, getar, getaran, menggetar, menggetarkan, penggetar, penggetaran
 • getaran: bergetar, getar, getaran, menggetar, menggetarkan, penggetar, penggetaran
 • getik: getik, menggetik
 • getil: getil, menggetil, segetil
 • getir: getir, kegetiran
 • getok: getok, menggetok
 • getol: getol, kegetolan
 • getu: getu, menggetu
 • getuk: getak-getuk, getuk
 • gial: gial, gial-gial, gial-giul, tergial
 • giat: bergiat, berkegiatan, giat, kegiatan, mempergiat, mempergiatkan, menggiatkan, pegiat, penggiat, penggiatan
 • gibang: gibang, menggibang
 • gidik: bergidik, gidik, menggidikkan
 • gigi: bergigi, gigi, pergigian
 • gigih: gigih, kegigihan, menggigih
 • gigil: gigil, menggigil
 • gigis: gigis, menggigis
 • gigit: gigit, gigitan, menggigit, menggigiti, tergigit
 • gila: gila, gila-gila, gila-gilaan, kegila-gilaan, kegilaan, menggila, menggilakan, penggila, tergila-gila
 • gilang: gilang, gilang-gemilang
 • gilap: gilap, gilap-gemilap, menggilapkan, penggilap
 • gilas: gilas, gilasan, menggilas, penggilas, penggilasan, tergilas
 • gili: gili, gilian, menggili, menggili-gili
 • giling: giling, giling-giling, gilingan, menggiling, penggiling, penggilingan, tergiling
 • gilir: bergilir, bergilir-gilir, bergiliran, gilir, gilir-bergilir, giliran, mempergilirkan
 • giliran: bergilir, bergilir-gilir, bergiliran, gilir, gilir-bergilir, giliran, mempergilirkan
 • ginang: ginang, ginang-ginang
 • gincu: bergincu, gincu, menggincu
 • girang: girang, kegirang-girangan, kegirangan, menggirangkan, penggirang
 • girik: girik, girik-girik
 • giring: giring, menggiring
 • gisar: gisar, menggisar
 • gisil: gisil, menggisil
 • gites: gites, menggites
 • gitik: gitik, menggitik
 • giur: giur, menggiurkan, tergiur
 • giwang: bergiwang, giwang
 • gizi: bergizi, gizi
 • glamor: glamor, keglamoran
 • glasir: glasir, mengglasir
 • global: global, mengglobal
 • goak: gegoakan, goak, goak-goak
 • gobek: gobek, menggobek
 • goblok: goblok, kegoblokan
 • gocek: gocek, gocekan, menggocek
 • gocoh: bergocoh, gocoh, menggocoh, pergocohan
 • goda: goda, godaan, menggoda, menggodai, penggoda, penggodaan, tergoda
 • godaan: goda, godaan, menggoda, menggodai, penggoda, penggodaan, tergoda
 • godak: godak, menggodak
 • godam: godam, menggodam, penggodam
 • godok: godok, godokan, menggodok, penggodokan
 • godot: godot, menggodot, menggodot-godot
 • goel: goel, menggoel
 • gogoh: gogoh, menggogoh
 • gogok: gogok, menggogok
 • gojek: gojek, bergojek
 • gojlok: gojlok, gojlokan, menggojlok, menggojloki, penggojlokan
 • gol: gol, mengegolkan
 • golak: bergolak, bergolak-golak, golak, golakan, pergolakan
 • golak-galik: golak-galik, menggolak-galikkan
 • golek: bergolek, bergolek-golek, bergolekan, golek, menggolek, menggolekkan, tergolek, tergolek-golek
 • goleng: goleng, menggoleng
 • goler: bergoler, goler
 • golf: golf, pegolf
 • golok: bergolok, golok, menggolok, tergolok
 • golong: bergolong-golong, golong, golongan, menggolong, menggolongkan, penggolong, penggolongan, tergolong
 • golongan: bergolong-golong, golong, golongan, menggolong, menggolongkan, penggolong, penggolongan, tergolong
 • gombal: gombal, gombalan
 • gombeng: gombeng, menggombeng
 • gondok: gondok, menggondokkan
 • gondol: gondol, menggondol
 • gondrong: gondrong, kegondrongan
 • gonggong: gonggong, gonggongan, menggonggong, menggonggongi
 • gongli: gongli, pergonglian
 • gongseng: gongseng, menggongseng, penggongsengan
 • gonjak: gonjak, menggonjakkan
 • gonjang: gonjang, gonjang-ganjing
 • gonjlang: gonjlang, gonjlang-ganjling
 • gonjok: gonjok, menggonjokkan
 • gonjong: bergonjong, gonjong
 • gontai: bergontai, gontai, mempergontai, menggontai, tergontai-gontai
 • gontok: bergontok, bergontokan, gontok, gontok-gontokan
 • gonyak: gonyak, menggonyakkan
 • gonyeh: gonyeh, menggonyeh
 • gonyel: gonyel, menggonyel
 • gonyoh: gonyoh, menggonyoh
 • gopoh: gopoh, tergopoh
 • gorap: gorap, gorap-gorap
 • gorek: gorek, menggorek-gorek
 • goreng: goreng, gorengan, menggoreng, menggoreng-goreng, penggorengan
 • gores: bergores, bergores-gores, gores, goresan, menggores, menggoreskan, penggores, penggoresan, tergores
 • goresan: bergores, bergores-gores, gores, goresan, menggores, menggoreskan, penggores, penggoresan, tergores
 • goroh: goroh, menggoroh
 • gorok: gorok, menggorok, penggorokan
 • gosip: bergosip, gosip, menggosipkan, penggosip, pergosipan
 • gosok: bergosok, bergosokan, gosok, gosokan, mempergosokkan, menggosok, menggosok-gosok, menggosokkan, penggosok, penggosokan
 • gosong: bergosong, gosong
 • gotes: gotes, menggotes
 • gotong: gotong, menggotong
 • gotong royong: bergotong royong, gotong royong, kegotongroyongan
 • goyah: bergoyah, goyah, kegoyahan, menggoyahkan, tergoyahkan
 • goyak: goyak, menggoyak
 • goyang: bergoyang, bergoyang-goyang, goyang, kegoyangan, menggoyang, menggoyang-goyangkan, menggoyangkan, tergoyang
 • gramatikal: gramatikal, kegramatikalan
 • granat: granat, menggranat, penggranatan
 • granula: bergranula, granula
 • gratak: gratak, menggrataki
 • gratis: gratis, menggratiskan
 • graver: graver, menggraver
 • grempel: grempel, grempelan
 • gual: gual, gual-gail, menggual
 • guam: berguam, guam, peguam, perguaman
 • guar: guar, mengguar
 • gubah: gubah, gubahan, menggubah, penggubah, penggubahan
 • gubal: gubal, menggubal
 • gubel: gubel, menggubel
 • gubernur: gubernur, kegubernuran
 • gubit: gubit, menggubit
 • gubris: gubris, gubrisan, menggubris
 • gudang: gudang, menggudangkan, penggudangan, pergudangan
 • gudik: gudik, tergudik-gudik
 • gugah: gugah, gugahan, menggugah, penggugah, tergugah
 • gugat: gugat, gugatan, menggugat, penggugat, penggugatan, tergugat
 • gugu: gugu, menggugu, tergugu-gugu
 • guguh: guguh, mengguguh
 • guguk: guguk, mengguguk, terguguk
 • gugup: gugup, kegugupan, menggugupkan, penggugup
 • gugur: berguguran, gugur, guguran, keguguran, menggugurkan, pengguguran
 • guguran: berguguran, gugur, guguran, keguguran, menggugurkan, pengguguran
 • gugus: bergugus-gugus, gugus, gugusan
 • gugusan: bergugus-gugus, gugus, gugusan
 • guit: guit, mengguit, mengguit-guit
 • gula: bergula, gula, gula-gula, menggula, menggulai, pergulaan
 • gulai: gulai, menggulai
 • gulana: gulana, kegulanaan
 • gulat: bergulat, gulat, pegulat, pergulatan
 • guling: berguling, bergulingan, guling, mengguling, menggulingkan, terguling, terguling-guling
 • gulir: bergulir, gulir, menggulir, menggulirkan, pengguliran, tergulir
 • gulud: gulud, guludan
 • gulung: bergulung, bergulung-gulung, gulung, gulung-menggulung, gulungan, menggulung, penggulungan, tergulung
 • gulut: bergulut, bergulut-gulut, gulut, menggulut, tergulut, tergulut-gulut
 • gumal: gumal, menggumalkan
 • gumam: bergumam, gumam, menggumam
 • gumbuk: gumbuk, menggumbuk
 • gumpa: gumpa, menggumpal, menggumpalkan, penggumpalan, gumpalan, segumpal
 • gumpal: bergumpal, bergumpal-gumpal, gumpal, gumpalan, menggumpal, penggumpalan
 • gumpalan: bergumpal, bergumpal-gumpal, gumpal, gumpalan, menggumpal, penggumpalan
 • gumul: bergumul, gumul, menggumuli, pergumulan
 • guna: berguna, guna, guna-ganah, guna-guna, kegunaan, mempergunakan, menggunakan, pengguna, penggunaan, seguna
 • guna-guna: berguna, guna, guna-ganah, guna-guna, kegunaan, mempergunakan, menggunakan, pengguna, penggunaan, seguna
 • guncang: berguncang, guncang, guncangan, keguncangan, mengguncangkan, terguncang
 • gundah: gundah, kegundahan, mempergundah, menggundahkan
 • gundal: gundal, gundalan, pergundalan
 • gundala: gundala, gundala-gundala
 • gundik: gundik, mempergundik, mempergundikkan, pergundikan
 • gundu: bergundu, gundu
 • gunduk: bergunduk-gunduk, gunduk, gundukan
 • gundul: bergundul, gundul, menggundul, menggunduli, menggundulkan, penggundulan
 • gung: gung, mengegungkan
 • gunggung: gunggung, menggunggung
 • gunjing: bergunjing, gunjing, gunjingan, mempergunjingkan, menggunjing, menggunjingkan, pergunjingan
 • guntang: guntang, guntang-guntang
 • gunting: gunting, guntingan, menggunting, penggunting, pengguntingan
 • guntung: guntung, mengguntung
 • guntur: guntur, mengguntur, menggunturkan
 • gunung: bergunung-gunung, gunung, gunung-ganang, gunung-gemunung, gunung-gunungan, gunungan, menggunung, pegunungan
 • gunungan: bergunung-gunung, gunung, gunung-ganang, gunung-gemunung, gunung-gunungan, gunungan, menggunung, pegunungan
 • gunyam: gunyam, menggunyam
 • gurah: bergurah, gurah, menggurah
 • guram: guram, keguraman, mengguram
 • gurat: gurat, guratan, menggurat, tergurat
 • gurau: bergurau, gurau, gurauan, memperguraukan, mengguraukan, pergurauan
 • gurdi: gurdi, menggurdi
 • gurik: gurik, menggurik
 • gurindam: bergurindam, gurindam
 • guring: guring
 • gurit: gurit, guritan, menggurit
 • gurita: gurita, menggurita
 • guru: berguru, guru, keguruan, menggurui, perguruan
 • guruh: guruh, mengguruh
 • gusah: gusah, menggusah
 • gusar: gusar, kegusaran, menggusari, menggusarkan
 • gusel: gusel, menggusel
 • gusrek: gusrek, menggusrek
 • gusti: bergusti, gusti
 • gusur: gusur, gusuran, menggusur, penggusuran, pergusuran, tergusur
 • gutik: gutik, menggutik
 • guyon: guyon, guyonan
 • guyub: berguyub, guyub, peguyuban
 • guyur: guyur, mengguyur, mengguyurkan, terguyur
 • habis: berhabis, habis, habis-habis, habis-habisan, kehabisan, menghabisi, menghabiskan, penghabisan, sehabis, sehabis-habisnya, terhabiskan
 • hablur: hablur, menghablur, menghablurkan, penghabluran
 • had: berhad, had, menghadkan, terhad
 • hadap: berhadap-hadapan, berhadapan (dengan), bersehadap, hadap, hadapan, memperhadapkan, menghadap, menghadapi, menghadapkan, penghadapan, terhadap
 • hadapan: berhadap-hadapan, berhadapan (dengan), bersehadap, hadap, hadapan, memperhadapkan, menghadap, menghadapi, menghadapkan, penghadapan, terhadap
 • hadiah: berhadiah, hadiah, menghadiahkan
 • hadir: berhadir, hadir, kehadiran, menghadiri, menghadirkan
 • hafal: hafal, hafalan, menghafal, menghafalkan
 • hajar: hajar, menghajar
 • hajat: berhajat, hajat, hajatan, menghajati, menghajatkan
 • haji: berhaji, haji, kehajian, menghajikan, perhajian
 • hak: berhak, hak, menghaki, menghakkan
 • hakim: berhakim, hakim, kehakiman, menghakimi, penghakiman
 • hal: berhal, hal, terhal
 • hala: berhala, hala, menghalakan
 • halai-balai: halai-balai, menghalai-balaikan
 • halal: halal, kehalalan, menghalalkan, penghalal, penghalalan
 • halalbihalal: berhalalbihalal, halalbihalal
 • halang: berhalangan, halang, halangan, menghalang, menghalang-halangi, menghalangi, penghalang, terhalang
 • halau: halau, menghalau, penghalau, penghalauan
 • haluan: berhaluan, haluan, sehaluan
 • halus: halus, kehalusan, memperhalus, menghalusi, menghaluskan
 • hamba: berhamba, hamba, memperhamba, memperhambakan, menghamba, menghambai, menghambakan, penghambaan, perhambaan
 • hambar: hambar, kehambaran
 • hambat: hambat, hambatan, memperhambat, menghambat, penghambat, penghambatan, terhambat, terhambat-hambat
 • hambatan: hambat, hambatan, memperhambat, menghambat, penghambat, penghambatan, terhambat, terhambat-hambat
 • hambur: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • hamburan: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • hamil: hamil, kehamilan, menghamili, menghamilkan, penghamilan
 • hampa: hampa, kehampaan, menghampakan
 • hampar: hampar, hamparan, menghampar, menghampari, menghamparkan, sehamparan, terhampar
 • hamparan: hampar, hamparan, menghampar, menghampari, menghamparkan, sehamparan, terhampar
 • hampir: berhampiran (dengan), hampir, hampir-hampir, hampirkan, menghampiri, menghampirkan
 • hamun: berhamun-hamun, hamun, menghamuni
 • hancur: hancur, hancur-hancuran, hancur-menghancurkan, kehancuran, menghancurkan, penghancuran
 • hancur lebur: hancur lebur, menghancurleburkan, penghancurleburan
 • hancur luluh: hancur luluh, menghancurluluhkan
 • handai: berhandai-handai, handai
 • hangat: hangat, kehangatan, menghangat, menghangati, menghangatkan, penghangat
 • hangus: hangus, kehangusan, menghangus, menghanguskan
 • hantam: berhantam, hantam, hantaman, menghantam, menghantamkan
 • hantar: berhantar, berhantaran, hantar, hantaran, menghantar, menghantarkan, penghantar, terhantar
 • hantaran: berhantar, berhantaran, hantar, hantaran, menghantar, menghantarkan, penghantar, terhantar
 • hantu: berhantu, hantu, menghantu, menghantui
 • hanyut: berhanyut, berhanyut-hanyut, hanyut, menghanyutkan, penghanyutan, terhanyut
 • hapus: hapus, menghapus, menghapuskan, penghapus, penghapusan, terhapus
 • harak: harak, terharak-harak
 • haram: haram, mengharamkan, pengharaman
 • harap: berharap, berharapan, berharapkan, berpengharapan, harap, harap-harap, harap-harap cemas, harap-harapan, harapan, mengharap, mengharapkan, pengharapan, terharap-harap
 • harapan: berharap, berharapan, berharapkan, berpengharapan, harap, harap-harap, harap-harap cemas, harap-harapan, harapan, mengharap, mengharapkan, pengharapan, terharap-harap
 • hardik: hardik, hardikan, menghardik
 • harga: berharga, harga, menghargai, menghargakan, penghargaan
 • hari: berhari, berhari-hari, hari, harian, keseharian, sehari, sehari-hari, sehari-harian, seharian
 • harimau: harimau, mengharimau
 • harit: harit, pengharit
 • harkat: harkat, pengharkatan
 • harmoni: harmoni, mengharmonikan
 • harmonis: harmonis, keharmonisan, mengharmoniskan, pengharmonisan
 • harta: berharta, harta
 • haru biru: haru biru, mengharu biru, mengharubirukan, terharu biru
 • haru: haru, keharuan, keterharuan, mengharu, mengharukan, pengharu, terharu
 • harum: harum, harum-haruman, keharuman, mengharum, mengharumi, mengharumkan
 • harus: harus, keharusan, mengharuskan, seharusnya
 • hasil: berhasil, hasil, keberhasilan, menghasilkan, pemberhasil, penghasil, penghasilan
 • hasrat: berhasrat, hasrat, kehasratan, menghasratkan, terhasrat
 • hasta: hasta, menghasta, sehasta
 • hasud: hasud, menghasud
 • hasut: hasut, menghasut, penghasut, penghasutan, terhasut
 • hati: berhati, berhati-hati, hati, hati-hati, kehati-hatian, sehati
 • haus: haus, kehausan, menghauskan
 • hawa: berhawa, hawa, menghawa, menghawakan, penghawaan
 • hayat: hayat, menghayati, penghayat, penghayatan
 • heban: heban, mengheban
 • hebat: hebat, hebat-hebatan, kehebatan, memperhebat, menghebat, menghebatkan
 • heboh: heboh, kehebohan, menghebohkan
 • hektare: berhektare-hektare, hektare
 • hela: hela, helaan, menghela, menghelakan, penghela
 • helai: berhelai, helai, sehelai
 • helat: berhelat, helat, menghelat, perhelatan
 • hemat: berhemat, hemat, kehematan, menghemat, penghematan
 • hembalang: berhembalang, hembalang, menghembalang, menghembalangkan, terhembalang
 • hempap: hempap, menghempap, menghempapkan, terhempap
 • hempas: hempas, hempasan, menghempas, menghempaskan, penghempasan, terhempas
 • hendak: berkehendak, hendak, hendaklah, kehendak, menghendaki, sekehendak
 • hengit: hengit, terhengit-hengit
 • hening: hening, keheningan, mengheningkan, pengheningan
 • hentar: hentar, penghentar
 • henti: berhenti, henti, hentian, memberhentikan, memperhentikan, menghentikan, pemberhentian, penghenti, penghentian, perhentian, terhenti, terhentikan
 • heran: heran, keheran-heranan, keheranan, mengherani, mengherankan, terheran-heran
 • heroik: heroik, keheroikan
 • heterogen: heterogen, keheterogenan
 • hewan: hewan, kehewanan
 • hias: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • hiasan: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • hibah: hibah, hibahan, menghibahkan, penghibahan
 • hibuk: hibuk, kehibukan
 • hibur: hibur, hiburan, menghibur, penghibur, penghiburan, terhibur
 • hidang: berhidangan, hidang, hidangan, menghidangkan, penghidangan, sehidangan, terhidang
 • hidangan: berhidangan, hidang, hidangan, menghidangkan, penghidangan, sehidangan, terhidang
 • hidrogenasi: hidrogenasi, menghidrogenasi
 • hidrolisis: hidrolisis, menghidrolisis
 • hidroponik: hidroponik, menghidroponikkan
 • hidu: hidu, menghidu, penghidu, penghiduan
 • hidung: berhidung, hidung, menghidung
 • hidup: hidup, kehidupan, memperhidup, menghidupi, menghidupkan, penghidupan
 • hierarki: hierarki, menghierarkikan
 • hijau daun: berhijau daun, hijau daun
 • hijau: hijau, hijauan, kehijau-hijauan, menghijau, menghijaukan, penghijau, penghijauan
 • hijrah: hijrah, menghijrahkan, penghijrahan
 • hikayat: berhikayat, hikayat, menghikayatkan
 • hikmah: berhikmah, hikmah
 • hilang: hilang, hilang-hilang, kehilangan, menghilang, menghilangkan, penghilangan
 • hilau: berhilau, berhilau-hilau, hilau
 • hilir: berhiliran, hilir, menghilir, menghiliri, menghilirkan, sehilir
 • himpun: berhimpun, himpun, himpunan, menghimpun, menghimpunkan, penghimpunan, perhimpunan, terhimpun
 • hina dina: hina dina, menghinadinakan
 • hina: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • hinaan: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • hinap: hinap, menghinap-hinap
 • hindar: hindar, menghindar, menghindari, menghindarkan, penghindaran, terhindar
 • hindu: berhindu, hindu
 • hingga: berhingga, hingga, memperhinggakan, menghinggakan, perhinggaan, terhingga
 • hinggap: hinggap, menghinggapi
 • hinggut: hinggut, menghinggut, terhinggut-hinggut
 • hipnosis: hipnosis, menghipnosis
 • hiponim: hiponim, kehiponiman
 • hipotesis: berhipotesis, hipotesis, menghipotesiskan
 • hirap: hirap, menghirap
 • hirau: hirau, menghiraukan
 • hiruk: hiruk, menghiruk, menghirukkan, penghiruk
 • hirup: hirup, menghirup, penghirupan
 • hisab: hisab, menghisab, menghisabkan, terhisab
 • hitam: hitam, kehitam-hitaman, kehitaman, menghitam, menghitami, menghitamkan, penghitam, penghitaman
 • hitam putih: hitam putih, menghitam-memutihkan, menghitamputihkan
 • hitung: berhitung, hitung, hitung-hitung, hitung-hitungan, hitungan, memperhitungkan, menghitung, menghitung-hitung, menghitungi, menghitungkan, penghitungan, perhitungan, terhitung
 • hobi: hobi, penghobi
 • hoki: berhoki, hoki
 • homo: homo, menghomoi
 • homofon: homofon, kehomofonan
 • homogen: homogen, kehomogenan
 • homograf: homograf, kehomografan
 • homonim: homonim, kehomoniman
 • honor: honor, menghonori
 • hormat: berhormat, berhormat-hormat, hormat, hormat-menghormati, kehormatan, menghormat, menghormati, penghormat, penghormatan, terhormat
 • hotel: hotel, perhotelan
 • hubung: berhubung, berhubungan, hubung, hubungan, memperhubungkan, menghubung-hubungkan, menghubungi, menghubungkan, penghubung, penghubungan, perhubungan
 • hubungan: berhubung, berhubungan, hubung, hubungan, memperhubungkan, menghubung-hubungkan, menghubungi, menghubungkan, penghubung, penghubungan, perhubungan
 • hujah: berhujah, hujah
 • hujan angin: hujan angin, menghujananginkan
 • hujan: berhujan, berhujan-hujan, hujan, kehujanan, memperhujankan, menghujan, menghujan-hujankan, menghujani, menghujankan
 • hujan panas: hujan panas, menghujanpanaskan
 • hujat: hujat, hujatan, menghujat, penghujat, penghujatan
 • hujung: hujung, kehujungan, penghujung
 • hukum: berhukum, hukum, hukuman, kehukuman, menghukum, menghukumkan, terhukum
 • hukuman: berhukum, hukum, hukuman, kehukuman, menghukum, menghukumkan, terhukum
 • hulu: berhulu, berhulukan, hulu, menghulu, menghulukan, penghuluan
 • huma: berhuma, huma, memperhuma, perhumaan
 • humas: dihumasi, humas, kehumasan, perhumasan
 • huni: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • hunjam: hunjam, menghunjam, menghunjamkan, terhunjam
 • hunus: hunus, menghunus, terhunus
 • hura-hura: berhura-hura, hura-hura
 • huruf: berhuruf, huruf
 • hutan: hutan, kehutanan, menghutan, menghutankan, penghutanan, perhutanan
 • huyung: huyung, terhuyung
 • ia: beria, beria-ia, ia, mengiakan, seia
 • iba: beriba-iba, iba, keibaan, mengibai, mengibakan, pengiba
 • ibadah: beribadah, ibadah, peribadahan
 • ibadat: beribadat, ibadat, peribadatan
 • ibarat: beribarat, ibarat, mengibaratkan, pengibaratan
 • ibing: ibing, mengibing
 • ibrit: ibrit, mengibrit
 • ibu: beribu, ibu, keibuan
 • icip: icip, mengicip
 • idah: idah, mengidah, mengidahkan
 • idam: idam, idam-idam, idaman, mengidam, mengidam-idamkan, mengidamkan
 • idaman: idam, idam-idam, idaman, mengidam, mengidam-idamkan, mengidamkan
 • idap: idap, idapan, mengidap, mengidapkan, pengidap
 • idas: idas, mengidas, seidas
 • ideal: ideal, mengidealkan
 • idealisasi: idealisasi, mengidealisasikan
 • identifikasi: identifikasi, mengidentifikasi
 • identik: identik, mengidentikkan
 • identitas: beridentitas, identitas
 • ideologi: berideologi, ideologi
 • idola: idola, mengidolakan, pengidolaan
 • idu: idu, periduan
 • igal: igal, mengigal
 • igau: igau, igau-igauan, igauan, mengigau, mengigaukan, pengigau, terigau, terigau-igau
 • igauan: igau, igau-igauan, igauan, mengigau, mengigaukan, pengigau, terigau, terigau-igau
 • ihram: berihram, ihram
 • ihtimal: ihtimal, mengihtimalkan
 • ijab: berijab, ijab, mengijabkan
 • ijazah: berijazah, ijazah
 • ijmak: berijmak, ijmak
 • ijmal: ijmal, mengijmalkan
 • ijon: ijon, pengijon
 • ijtihad: berijtihad, ijtihad
 • ijuk: ijuk, mengijuk, terijuk
 • ikal: ikal, ikalan, mengikal
 • ikan: berikan, ikan, ikanan, pengikan, perikanan
 • ikat: berikat, ikat, ikatan, keterikatan, mengikat, mengikatkan, pengikat, perikatan, terikat
 • ikhlas: ikhlas, keikhlasan, mengikhlaskan
 • ikhtiar: berikhtiar, ikhtiar, mengikhtiarkan
 • ikhtisar: ikhtisar, mengikhtisarkan
 • ikhwan: ikhwan, seikhwan
 • iklan: iklan, mengiklankan, pengiklan, pengiklanan, periklanan
 • iklim: beriklim, iklim, keikliman
 • ikrar: berikrar, ikrar, mengikrarkan, pengikraran
 • iktikad: beriktikad, iktikad, mengiktikadkan
 • ikut: berikut, ikut, ikut-ikut, ikut-ikutan, ikutan, memperikut, memperikutkan, mengikut, mengikuti, mengikutkan, pengikut, terikut
 • ikut serta: ikut serta, keikutsertaan, mengikutsertakan, pengikutsertaan
 • ilah: berilah, ilah, keilahan
 • ilahi: Ilahi, keilahian
 • ilai: ilai, mengilai, mengilai-ilai
 • ilar: ilar, mengilar
 • ilas: ilas, mengilas
 • iler: iler, mengiler
 • iles: iles, mengiles
 • ilham: ilham, mengilhami, mengilhamkan, pengilhaman
 • ili: ili, mengili
 • iling: iling, ilingan, mengiling, pengilingan
 • ilmiah: ilmiah, mengilmiahkan
 • ilmu: berilmu, ilmu, keilmuan, mengilmukan
 • ilustrasi: ilustrasi, mengilustrasikan
 • imak: imak, mengimak, mengimak-imak
 • imam: imam, keimaman, mengimami
 • iman: beriman, berimankan, iman, keimanan, mengimani
 • imbak: imbak, mengimbak-imbak
 • imbal: imbal, imbalan, mengimbal, mengimbali, mengimbalkan, pengimbal, pengimbalan
 • imbang: berimbang, imbang, imbang-imbangan, imbangan, keimbangan, keseimbangan, memperimbang, memperseimbangkan, mengimbang, mengimbangi, mengimbangkan, menyeimbangkan, pengimbang, pengimbangan, perimbangan, seimbang
 • imbas: berimbas, imbas, mengimbas, mengimbasi, terimbas
 • imbau: imbau, imbauan, mengimbau, pengimbauan, terimbau
 • imbit: imbit, mengimbit
 • imbuh: imbuh, imbuhan, mengimbuh, mengimbuhi
 • imbuhan: imbuh, imbuhan, mengimbuh, mengimbuhi
 • imigrasi: berimigrasi, imigrasi, keimigrasian
 • iming-iming: iming-iming, mengiming-iming
 • imitasi: imitasi, mengimitasi
 • imkan: imkan, mengimkan
 • imla: imla, mengimlakan
 • impas: impas, mengimpas, mengimpaskan
 • impi: impi, impian, mengimpikan, terimpi-impi
 • impian: impi, impian, mengimpikan, terimpi-impi
 • impit: berimpit, berimpit-impit, berimpitan, impit, impitan, memperimpit, memperimpit-impitkan, mengimpit, mengimpitkan, terimpit
 • implementasi: implementasi, mengimplementasikan
 • implikasi: berimplikasi, implikasi, mengimplikasikan, terimplikasi
 • implisit: implisit, mengimplisitkan
 • impor: impor, mengimpor, pengimpor, pengimporan
 • improvisasi: berimprovisasi, improvisasi, mengimprovisasikan
 • imun: imun, keimunan, pengimunan
 • inai: berinai, inai, menginai
 • inang: inang, inang-inang, menginang
 • inap: inap, menginap, menginapkan, penginapan
 • inca: inca, inca-binca
 • incar: incar, incaran, mengincar
 • incit: incit, mengincitkan, terincit
 • incrit: incrit, mengincrit-incrit
 • incut: incut, terincut-incut
 • indah: indah, keindahan, memperindah, mengindahkan, pengindah, terindah
 • indang: indang, mengindang, terindang
 • indap: berindap-indap, indap
 • indekos: indekos, mengindekoskan
 • indik: indik, mengindik
 • indikasi: berindikasi, indikasi, mengindikasikan
 • inding: inding, menginding
 • indoktrinasi: indoktrinasi, mengindoktrinasi
 • indonesia: Indonesia, keindonesiaan, mengindonesiakan, pengindonesiaan
 • indra: indra, keindraan, mengindra, pengindra, pengindraan
 • indu: indu, perinduan, seperinduan
 • induk: berinduk, induk, keindukan, menginduk, seperinduk
 • induksi: induksi, menginduksi
 • industri: industri, mengindustrikan, perindustrian
 • inefisien: inefisien, inefisiensi
 • infak: infak, menginfakkan
 • infeksi: infeksi, menginfeksi, terinfeksi
 • infiltrasi: berinfiltrasi, infiltrasi, menginfiltrasi, menginfiltrasikan
 • infleksi: berinfleksi, infleksi
 • informasi: informasi, menginformasikan
 • infus: infus, menginfus
 • inga: inga, teringa-inga
 • ingar: ingar, ingar-bingar, ingar-ingar, mengingari, mengingarkan
 • ingat: beringat, beringat-ingat, ingat, ingat-ingat, ingat-ingatan, ingatan, memperingati, memperingatkan, mengingat, mengingati, mengingatkan, peringatan, seingat, teringat, teringat-ingat
 • ingat-ingat: ingat-ingat, mengingat-ingat, mengingat, mengingatkan, ingatan, teringat, beringat, peringatan, memperingati, memperingatkan
 • ingatan: beringat, beringat-ingat, ingat, ingat-ingat, ingat-ingatan, ingatan, memperingati, memperingatkan, mengingat, mengingati, mengingatkan, peringatan, seingat, teringat, teringat-ingat
 • ingau: ingau, ingau-ingauan, mengingau, mengingaukan
 • inggris: Inggris, keinggris-inggrisan, menginggriskan
 • ingin: berkeinginan, ingin, keinginan, memperingin, mengingini, menginginkan
 • ingin tahu: ingin tahu, keingintahuan
 • ingkar: ingkar, keingkaran, mengingkari, pengingkaran
 • ingsar: ingsar, mengingsar
 • ingsut: beringsut, ingsut, ingsutan, mengingsut, mengingsutkan
 • ingus: ingus, ingusan, mengingusi
 • inisial: berinisial, inisial
 • inisiasi: inisiasi, menginisiasikan
 • inisiatif: berinisiatif, inisiatif
 • injak: injak, injak-injak, injak-injak, injakan, menginjak, menginjak-injak, menginjakkan, terinjak, terinjak-injak
 • injap: injap, menginjap
 • injeksi: injeksi, menginjeksi
 • injil: Injil, menginjil, penginjil, penginjilan
 • inkarnasi: berinkarnasi, inkarnasi
 • inkorporasi: inkorporasi, menginkorporasikan
 • inovasi: inovasi, menginovasikan
 • insaf: insaf, keinsafan, menginsafi, menginsafkan
 • insang: berinsang, insang
 • insinuasi: insinuasi, menginsinuasi
 • inspeksi: inspeksi, menginspeksi
 • inspirasi: inspirasi, menginspirasi, menginspirasikan, terinspirasi
 • instruksi: instruksi, menginstruksikan
 • intai: intai, mengintai, mengintaikan, pengintai, pengintaian
 • integrasi: berintegrasi, integrasi, mengintegrasikan
 • intensif: intensif, mengintensifkan, pengintensifan
 • intensifikasi: intensifikasi, pengintensifikasian
 • interaksi: berinteraksi, interaksi
 • interlokal: interlokal, menginterlokal
 • internasional: internasional, menginternasional, menginternasionalkan, penginternasionalan
 • internir: internir, interniran, menginternir
 • interogasi: interogasi, menginterogasi
 • interpretasi: interpretasi, menginterpretasikan, penginterpretasi, penginterpretasian
 • interupsi: interupsi, menginterupsi
 • intervensi: intervensi, mengintervensi, terintervensi
 • interviu: interviu, menginterviu
 • inti: inti, penginti, perintian
 • intim: intim, keintiman, mengintimi
 • intimidasi: intimidasi, mengintimidasi
 • intip: intip, mengintip
 • introduksi: introduksi, mengintroduksi, mengintroduksikan
 • introspeksi: berintrospeksi, introspeksi, mengintrospeksi
 • intrusi: intrusi, terintrusi
 • invasi: berinvasi, invasi, menginvasi
 • inventarisasi: inventarisasi, menginventarisasi, menginventarisasikan
 • investasi: berinvestasi, investasi, menginvestasikan
 • ion: ion, mengionkan, pengionan, terion, terionkan
 • ionisasi: ionisasi, terionisasi
 • ipar: beripar, ipar
 • iprit: iprit, mengiprit
 • ipuh: beripuh, ipuh
 • ipuk: ipuk, ipukan, mengipuk, pengipukan
 • irama: berirama, irama, mengiramakan, seirama
 • iras: iras, iras-iras, irasan, mengiras, mengiras-iras, mengiras-irasi, seiras
 • iri hati: iri hati, keirihatian
 • iri: iri, keirian, mengiri, pengiri
 • irik: irik, mengirik, pengirik
 • iring: beriring, beriring-iring, beriring-iringan, diiringkan, iring, iring-iringan, iringan, mengiring, mengiringi, mengiringkan, pengiring, pengiringan, seiring
 • iris: iris, iris-irisan, irisan, mengiris, mengiris-iris, mengiriskan
 • irit: irit, mengirit, pengiritan
 • isak: isak, terisak-isak
 • isap: isap, isapan, mengisap, mengisapkan, pengisap, pengisapan
 • isbat: isbat, mengisbatkan
 • iseng: iseng, iseng-iseng, mengisengi
 • isi: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • isian: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • islah: islah, mengislahkan
 • islam: Islam, keislaman, mengislamkan, pengislaman
 • isolasi: isolasi, mengisolasi, mengisolasikan, pengisolasi, pengisolasian, terisolasi
 • istiadat: istiadat, mengistiadatkan
 • istibdad: beristibdad, istibdad
 • istigfar: beristigfar, istigfar
 • istikharah: beristikharah, istikharah
 • istikmal: istikmal, mengistikmalkan
 • istilah: istilah, mengistilahkan, pengistilahan, peristilahan
 • istimewa: istimewa, keistimewaan, mengistimewakan, teristimewa
 • istinja: beristinja, istinja
 • istirahat: beristirahat, istirahat, mengistirahatkan, peristirahatan
 • istri: beristri, beristrikan, istri, memperistri, memperistrikan
 • isu: isu, mengisukan
 • isyarat: isyarat, mengisyaratkan
 • itu: itu, itulah
 • iur: beriuran, iur, iuran
 • izin: izin, keizinan, mengizinkan, perizinan, seizin, terizinkan
 • jabal: jabal, menjabal, penjabalan
 • jabar: Jabar, jabaran, menjabarkan, penjabaran, terjabarkan
 • jabat: jabat, jabatan, menjabat, pejabat, penjabat, penjabatan, sejabat
 • jabat tangan: berjabat tangan, jabat tangan
 • jabatan: jabat, jabatan, menjabat, pejabat, penjabat, penjabatan, sejabat
 • jabir: berjabir-jabir, jabir
 • jadi: jadi, jadi-jadian, kejadian, menjadi, menjadi-jadi, menjadi-jadikan, menjadikan, penjadi, penjadian, sejadi-jadinya, terjadi
 • jadwal: jadwal, menjadwalkan, penjadwalan, terjadwal
 • jaga: berjaga, berjaga-jaga, jaga, kejaga-jagaan, menjaga, menjagakan, penjaga, penjagaan, terjaga
 • jagal: berjagal, jagal, jagalan, menjagal, pejagalan, penjagalan
 • jagalan: berjagal, jagal, jagalan, menjagal, pejagalan, penjagalan
 • jagat: jagat, sejagat
 • jago: jago, jagoan, menjagoi, menjagokan
 • jagoan: jago, jagoan, menjagoi, menjagokan
 • jagung: berjagung-jagung, jagung, menjagung
 • jahanam: jahanam, menjahanamkan
 • jahar: jahar, menjahar
 • jahat: berjahat, jahat, kejahatan, menjahati, menjahatkan, penjahat
 • jahil: jahil, kejahilan, menjahili
 • jahit: jahit, jahitan, menjahit, penjahit
 • jail: jail, kejailan, menjaili
 • jaipong: berjaipong, jaipong, jaipongan
 • jaja: berjaja, jaja, jaja-jajaan, menjaja, menjajakan, penjaja
 • jajah: jajah, jajahan, menjajah, menjajahi, penjajah, penjajahan, terjajah
 • jajahan: jajah, jajahan, menjajah, menjajahi, penjajah, penjajahan, terjajah
 • jajak: jajak, menjajaki, penjajakan
 • jajal: jajal, menjajal
 • jajan: berjajan, jajan, jajanan
 • jajar: berjajar, jajar, jajaran, menjajar, menjajarkan, menyejajarkan, pejajaran, penjajaran, persejajaran, sejajar, terjajar
 • jaksa: jaksa, kejaksaan
 • jala: jala, jala-jala, menjala, menjalakan, penjala, terjala
 • jalan: berjalan, berjalan-jalan, jalan, jalanan, kesejalanan, menjalani, menjalankan, pejalan, perjalanan, sejalan
 • jalang: jalang, kejalangan, menjalang
 • jalar: berjalar-jalar, berjalaran, jalar, menjalar, menjalari, menjalarkan, penjalaran
 • jali: jali, terjali
 • jalin: berjalin, berjalin-jalin, berjalinan, jalin, jalin-berjalin, jalin-menjalin, jalinan, menjalin, menjalinkan, penjalinan, terjalin
 • jalinan: berjalin, berjalin-jalin, berjalinan, jalin, jalin-berjalin, jalin-menjalin, jalinan, menjalin, menjalinkan, penjalinan, terjalin
 • jalu: jalu, menjalu
 • jalur: berjalur, berjalur-jalur, jalur
 • jam: berjam-jam, jam
 • jamah: jamah, jamah-jamahan, jamahan, menjamah, penjamah, penjamahan, terjamah
 • jamak: jamak, kejamakan, menjamak, menjamakkan, penjamakan, sejamaknya
 • jambak: jambak, jambak-jambakan, menjambak, penjambak, sejambak
 • jambang: jambang, jambangan
 • jambar: berjambar, jambar, sejambar
 • jambat: jambat, jambatan
 • jambatan: jambat, jambatan
 • jambret: jambret, jambretan, menjambret, penjambret, penjambretan
 • jambu: jambu, jambu-jambu
 • jambul: berjambul, jambul
 • jamin: jamin, jaminan, menjamin, penjamin, penjaminan, terjamin
 • jaminan: jaminan, terjamin, keterjaminan
 • jampi: berjampi, jampi, jampi-jampi, jampian, menjampi, menjampikan
 • jampuk: jampuk, menjampuk
 • jamrah: berjamrah, jamrah
 • jamu: berjamu, jamu, jamuan, memperjamu, menjamu, menjamukan, penjamuan, perjamuan
 • jamuan: berjamu, jamu, jamuan, memperjamu, menjamu, menjamukan, penjamuan, perjamuan
 • jamur: berjamur, jamur, menjamur
 • janda: janda, menjanda
 • jangak: jangak, menjangak, penjangak
 • jangan: jangan, jangan-jangan, jangankan, menjangankan
 • jangat: jangat, menjangat, menjangati, penjangat
 • janggal: janggal, kejanggalan, menjanggalkan
 • jangka: berjangka, jangka, menjangka, menjangkakan
 • jangkah: jangkah, menjangkah
 • jangkang: jangkang, menjangkang, terjangkang
 • jangkar: jangkar, menjangkar
 • jangkau: jangkau, jangkauan, menjangkau, sejangkauan, sepenjangkauan, terjangkau
 • jangki: jangki, menjangki
 • jangkih: jangkih, jangkih mangkih
 • jangkir: jangkir, jongkar-jangkir
 • jangkit: berjangkit, berjangkitan, jangkit, jangkitan, jongkat-jangkit, kejangkitan, menjangkit, menjangkitkan, penjangkitan, terjangkiti
 • jangkitan: berjangkit, berjangkitan, jangkit, jangkitan, jongkat-jangkit, kejangkitan, menjangkit, menjangkitkan, penjangkitan, terjangkiti
 • jangkung: jangkung, jangkungan
 • jangol: jangol, menjangol
 • janguk: janguk, berjanguk
 • janjang: berjanjang, janjang
 • janji: berjanji, janji, menjanjikan, perjanjian
 • jantan: berjantan, jantan, kejantanan, menjantani, pejantan, perjantanan
 • jantang: berjantang, jantang, menjantang, terjantang
 • jantung: berjantung, jantung, jantungan, menjantung
 • jantur: jantur, menjantur, terjantur
 • jara: jara, menjara
 • jarah: jarah, jarahan, menjarah, penjarah, penjarahan
 • jarahan: jarah, jarahan, menjarah, penjarah, penjarahan
 • jarak: berjarak, jarak, menjarak, menjaraki, menjarakkan, terjarak
 • jaram: berjaram, jaram, menjaram, penjaram
 • jarang: jarang, jarang-jarang, memperjarang, menjarang, menjarangkan, penjarangan
 • jaras: jaras, menjaras, sejaras
 • jari: berjari-jari, jari, jari-jari, menjari, penjarian
 • jaring: jaring, jaring-jaring, jaringan, menjaring, menjaringkan, terjaring
 • jaringan: jaring, jaring-jaring, jaringan, menjaring, menjaringkan, terjaring
 • jarum: berjarum, jarum, jarum-jarum, jaruman, menjarum
 • jaruman: berjarum, jarum, jarum-jarum, jaruman, menjarum
 • jasa boga: jasa boga, pejasaboga
 • jasa: berjasa, jasa
 • jasad: berjasad, jasad
 • jasmani: jasmani, kejasmanian
 • jatah: jatah, menjatah, penjatahan
 • jati: jati, kesejatian, sejati
 • jatmika: jatmika, kejatmikaan
 • jatuh: berjatuh, berjatuhan, jatuh, jatuhan, kejatuhan, menjatuhi, menjatuhkan, penjatuhan, terjatuh
 • jauh: berjauh, berjauh-jauhan, berjauhan, jauh, kejauhan, menjauh, menjauhi, menjauhkan, sejauh
 • jawab: berjawab, jawab, jawaban, menjawab
 • jawaban: berjawab, jawab, jawaban, menjawab
 • jawat: berjawat, jawat, jawatan, menjawat, penjawat, sejawat
 • jawatan: berjawat, jawat, jawatan, menjawat, penjawat, sejawat
 • jawi: jawi, jawi-jawi, menjawikan
 • jawil: jawil, menjawil
 • jaya: berjaya, jaya, keberjayaan, kejayaan, menjayakan
 • jebah: berjebah, jebah
 • jebai: berjebai, jebai
 • jebak: jebak, jebakan, menjebak, penjebak, penjebakan, terjebak
 • jebar: jebar, jebar-jebur
 • jebat: jebat, jebat-jebatan
 • jeblok: jeblok, terjeblok
 • jeblos: jeblos, kejeblos, menjebloskan, terjeblos
 • jebluk: jebluk, menjebluk
 • jebol: jebol, jebolan, menjebol, menjebolkan
 • jebrol: jebrol, menjebrolkan
 • jebur: jebur, menjebur, menjeburkan
 • jeda: berjeda, jeda
 • jedot: jedot, menjedot-jedotkan, menjedotkan
 • jegal: jegal, menjegal
 • jegal-jegalan: berjegal-jegalan, jegal-jegalan, penjegalan
 • jegil: jegil, menjegil, terjegil
 • jejak: berjejak, jejak, menjejak, menjejaki, menjejakkan, penjejak
 • jejal: berjejal, berjejal-jejal, jejal, menjejal, menjejali, menjejalkan, penjejalan
 • jejer: jejer, jejeran
 • jela: berjela, berjela-jela, jela, terjela
 • jelabak: jelabak, terjelabak
 • jelaga: berjelaga, jelaga
 • jelajah: jelajah, menjelajah, menjelajahi, menjelajahkan, penjelajah, penjelajahan
 • jelak: jelak, terjelak
 • jelalat: jelalat, jelalatan
 • jelanak: jelanak, menjelanak
 • jelang: jelang, jelang-menjelang, menjelang, menjelangi
 • jelangak: jelangak, menjelangak
 • jelapak: berjelapak, berjelapakan, jelapak, terjelapak
 • jelar: jelar, menjelar
 • jelas: jelas, kejelasan, memperjelas, menjelaskan, penjelas, penjelasan, terjelaskan
 • jelau: jelau, menjelau
 • jelejeh: berjelejehan, jelejeh, menjelejeh
 • jelek: jelek, kejelekan, menjelek-jelekkan, menjelekkan
 • jelempah: jelempah, menjelempah
 • jelengar: jelengar, menjelengar, terjelengar
 • jelepak: jelepak, menjelepak
 • jelepok: jelepok, menjelepok, terjelepok
 • jeli: jeli, kejelian
 • jelih: jelih, menjelihkan
 • jelijih: jelijih, menjelijih
 • jelimet: jelimet, menjelimet
 • jelimpat: jelimpat, menjelimpat
 • jeling: jeling, menjeling
 • jelir: jelir, menjelirkan
 • jelit: jelit, menjelitkan
 • jelma: jelma, menjelma, menjelmakan, penjelmaan, terjelma
 • jeluak: jeluak, menjeluak
 • jelujur: jelujur, jelujuran, menjelujur, menjelujuri
 • jeluk: berjeluk, jeluk
 • jelum: berjelum, jelum, menjelum
 • jelungkap: jelungkap, menjelungkap
 • jelunut: jelunut, menjelunut
 • jelus: jelus, kejelusan, menjeluskan
 • jelut: jelut, menjelut
 • jemaah: berjemaah, jemaah, menjemaahkan
 • jemang: jemang, sejemang
 • jemawa: jemawa, kejemawaan
 • jemba: jemba, jembaan, menjemba
 • jembak: jembak, menjembak, terjembak-jembak
 • jembatan: jembatan, menjembatani, penjembatanan, terjembatani
 • jempalit: berjempalitan, jempalit, jempalitan, menjempalit
 • jempol: jempol, jempolan, kejempolan
 • jemput: berjemput, jemput, jemputan, menjemput, penjemput, penjemputan, sejemput
 • jemu: jemu, jemuan, kejemuan, menjemukan
 • jemur: berjemur, jemur, jemuran, menjemur, penjemuran, terjemur
 • jenak: jenak, menjenaki, sejenak
 • jenaka: berjenaka, jenaka, kejenakaan
 • jenang: jejenang, jenang, jenangan, menjenangi, penjenang, sejenang
 • jendal: jendal, jendal-jendul
 • jendel: jendel, jendelan
 • jendul: berjendul, jendul
 • jeneng: jeneng, menjenengkan
 • jengek: jengek, jengekan, menjengek, menjengek-jengek, menjengeki
 • jenggar: jenggar, jenggar-jenggur
 • jenggot: jenggot, jenggotan
 • jengguk: jengguk, menjengguk
 • jenggut: jenggut, menjenggut
 • jengit: jengit, menjengit, menjengit-jengit
 • jengkal: jengkal, menjengkal, menjengkali
 • jengkang: jengkang, menjengkang, terjengkang
 • jengkek: berjengkek-jengkek, jengkek, penjengkekan
 • jengkel: jengkel, kejengkelan, menjengkeli, menjengkelkan
 • jengkelit: jengkelit, menjengkelit
 • jengkeng: berjengkeng, berjengkengan, jengkeng, menjengkeng
 • jengket: berjengket, bersejengket, bersijengket, jengket, menjengket
 • jengking: jengking, menjengking
 • jengkit: jengkit, menjengkit
 • jengkol: jengkol, kejengkolan
 • jengkolet: jengkolet, jengkoletan, menjengkolet
 • jengkot: berjengkot, jengkot, menjengkot
 • jenguk: jenguk, menjenguk, menjengukkan
 • jengul: jengul, menjengul
 • jenis: berjenis-jenis, jenis, menjenis, penjenisan, sejenis
 • jenjang: berjenjang, berjenjang-jenjang, jenjang
 • jentera: berjentera, jentera
 • jentik: jentik, jentikan, menjentik
 • jentikan: jentik, jentikan, menjentik
 • jenuh: jenuh, kejenuhan, menjenuhkan, penjenuhan
 • jepit: jepit, menjepit, penjepit
 • jeprat: jeprat, menjeprat
 • jepret: jepret, jepretan, menjepret, penjepretan, terjepret
 • jeput: jeput, menjeput, sejeput
 • jera: jera, menjerakan
 • jerabai: berjerabai, jerabai
 • jerah: jerah, jerah-jerih
 • jerahak: jerahak, terjerahak
 • jerahap: jerahap, menjerahap, terjerahap
 • jerait: berjerait, jerait
 • jeramah: berjeramah, jeramah, menjeramah
 • jerambah: jerambah, menjerambah
 • jerambai: berjerambai, jerambai
 • jerang: jerang, menjerang, terjerang
 • jerangkak: jerangkak, menjerangkak
 • jerangkang: berjerangkang, jerangkang, menjerangkang, terjerangkang
 • jerap: jerap, menjerap, penjerapan
 • jerat: jerat, menjerat, sejerat, terjerat
 • jeraus: jeraus, menjerauskan
 • jerawat: berjerawat, jerawat, jerawatan
 • jerba: jerba, menjerba
 • jerbak: jerbak, menjerbak
 • jeremba: jeremba, menjeremba
 • jerembap: jerembap, menjerembapkan, terjerembap
 • jerembat: jerembat, terjerembat
 • jerembun: jerembun, terjerembun
 • jerempak: berjerempak, jerempak, menjerempak, terjerempak
 • jereng: jereng, menjereng
 • jeriau: jeriau, menjeriau
 • jerih: berjerih, jerih, kejerihan, memperjerihkan, menjerihkan
 • jerit: jerit, jeritan, menjerit, menjerit-jerit, terjerit-jerit
 • jeritan: jerit, jeritan, menjerit, menjerit-jerit, terjerit-jerit
 • jerkah: jerkah, menjerkah
 • jermang: berjermang, jermang
 • jernih: jernih, kejernihan, menjernihkan, penjernih, penjernihan
 • jerohok: jerohok, terjerohok
 • jerojol: jerojol, menjerojol, terjerojol
 • jerongkang: jerongkang
 • jerongkok: jerongkok, menjerongkok
 • jerongkong: jerongkong, menjerongkong, terjerongkong
 • jeruk: jeruk, menjeruki
 • jerukun: jerukun, menjerukun
 • jerukup: jerukup, menjerukup
 • jerum: jerum, menjerum
 • jerumat: berjerumat, jerumat, menjerumat, penjerumat
 • jerumus: jerumus, menjerumuskan, terjerumus
 • jerungkau: jerungkau, menjerungkau
 • jerungkis: jerungkis, menjerungkis
 • jerungkung: jerungkung, menjerungkung
 • jerunuk: jerunuk, terjerunuk
 • jetis: jetis, menjetis
 • jewer: jewer, jeweran, menjewer
 • jibaku: berjibaku, jibaku
 • jibun: berjibun, jibun, sejibun
 • jidar: jidar, menjidari
 • jihad: berjihad, jihad
 • jijik: jijik, kejijikan, menjijikkan
 • jijit: jijit, menjijit
 • jila: jila, terjila
 • jilam: jilam, menjilami
 • jilat: jilat, jilatan, menjilat, menjilat-jilat, penjilat, penjilatan
 • jilid: berjilid, berjilid-jilid, jilid, menjilid, penjilid, penjilidan
 • jimak: berjimak, jimak, menjimak
 • jimat: berjimat, jimat
 • jimbit: jimbit, menjimbit
 • jimpit: jimpit, jimpitan, menjimpit, sejimpit
 • jinak: berjinak-jinak, jinak, jinak-jinak, menjinaki, menjinakkan, penjinak, penjinakan
 • jinayah: jinayah, penjinayah
 • jingap: jingap, menjingap
 • jingau: jingau, menjingau
 • jingga: jingga, kejingga-jinggaan
 • jingkat: berjingkat, berjingkat-jingkat, jingkat
 • jingkik: berjingkik, berjingkik-jingkik, jingkik
 • jingkrak: berjingkrak, berjingkrak-jingkrak, jingkrak
 • jingu: jingu, menjingu
 • jinjang: berjinjang, jinjang, jinjangan
 • jinjing: jinjing, jinjingan, menjinjing, menjinjingkan, terjinjing
 • jinjit: berjinjit, jinjit, menjinjit
 • jiplak: dijiplakkan, jiplak, jiplakan, menjiplak, penjiplakan
 • jiplakan: dijiplakkan, jiplak, jiplakan, menjiplak, penjiplakan
 • jiran: berjiran, jiran
 • jirus: jirus, menjirus
 • jitak: jitak, menjitak
 • jitu: jitu, kejituan, menjitukan
 • jiwa: berjiwa, jiwa, kejiwaan, menjiwai
 • jiwit: jiwit, menjiwit
 • jobak: berjobak, jobak
 • jodoh: berjodoh, jodoh, memperjodohkan, menjodohkan, penjodoh, perjodohan, sejodoh
 • jodong: jodong, menjodongkan
 • jogar: berjogar, jogar
 • joget: berjoget, joget, menjoget
 • johan: johan, kejohanan
 • jojol: jojol, menjojol
 • jolak: berjolak, jolak, jolakan, menjolak
 • jolek: jolek, menjolek
 • joli: joli, joli-joli, sejoli
 • jolok: jolok, menjolok, penjolok
 • jolong: jolong, jolong-jolong, menjolong
 • jolor: jolor, menjolor
 • jombang: jombang, kejombangan
 • jompak: berjompak, berjompakan, jompak, menjompak
 • jonget: jonget, menjonget
 • jonggol: jonggol, jonggol karang, jonggolan
 • jongkang: jongkang, jongkang-jangking, menjongkang
 • jongkok: berjongkok, berjongkok-jongkok, jongkok
 • jonjot: jonjot, menjonjot, selonjot
 • joran: berjoran, joran
 • joreng: joreng, menjoreng, sejoreng
 • jorok: jorok, kejorokan, menjorok, menjorokkan, penjorok
 • jotos: berjotos, jotos, jotos-jotosan, jotosan, menjotos, terjotos
 • juak: berjuak, juak, juak-juak, menjuak, menjuakkan, penjuak
 • jual beli: berjual beli, jual beli, memperjualbelikan, menjualbelikan
 • jual: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • jualan: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • juang: berjuang, dijuang, juang, juang-juang !!? lenjuang, kejuangan, kepejuangan, memperjuangkan, pejuang, perjuangan
 • juara: juara, kejuaraan, menjuarai
 • jubel: berjubel, berjubel-jubel, jubel, menjubeli
 • jublek: jublek, menjublek
 • judi: berjudi, judi, memperjudikan, menjudikan, pejudi, penjudian, perjudian
 • judo: judo, pejudo
 • judul: berjudul, judul
 • jujah: jujah, menjujah
 • jujai: berjujai, jujai
 • juju: juju, menjuju
 • jujuh: berjujuh, jujuh, menjujuh
 • jujur: jujur, kejujuran, menjujuri
 • jujut: berjujut-jujutan, jujut, menjujut
 • julai: berjulai, berjulai-julai, julai, menjulai, terjulai
 • julang: julang, menjulang
 • julat: berjulat, julat, menjulat, sepenjulat
 • juling: juling, menjuling
 • julo: julo, julo-julo
 • juluk: juluk, julukan, menjuluk, menjuluki, penjulukan
 • julukan: juluk, julukan, menjuluk, menjuluki, penjulukan
 • julung: julung, julung asar, julung-julung
 • julur: julur, julur-julur, menjulur, menjulurkan, penjuluran, terjulur
 • jumat: berjumat, Jumat, jumatan
 • jumbai: berjumbai, berjumbai-jumbai, berjumbaian, jumbai, jumbai-jumbai, menjumbai, terjumbai
 • jumbuh: jumbuh, kejumbuhan
 • jumbul: berjumbul-jumbul, jumbul
 • jumeneng: jumeneng, jumenengan
 • jumlah: berjumlah, jumlah, menjumlah, menjumlahkan, penjumlahan, sejumlah, terjumlah
 • jumpa: berjumpa, jumpa, menjumpai, perjumpaan, terjumpa
 • jumpalit: berjumpalit, jumpalit, jumpalitan
 • jumput: jumput, jumputan, menjumput, menjumputi, sejumput
 • jumud: jumud, kejumudan
 • junam: junam, menjunam, terjunam
 • jundai: bersijundai, jundai, sijundai
 • jungat: jungat, menjungat
 • jungkal: jungkal, menjungkalkan, terjungkal
 • jungkang: jungkang, jungkang-jungkit
 • jungkar: jungkar, menjungkar
 • jungkat: jungkat, jungkat-jungkit, menjungkat-jungkit, terjungkat
 • jungkir balik: berjungkir balik, jungkir balik, menjungkirbalikkan, penjungkirbalikan
 • jungkir: berjungkir, jungkir, menjungkir, terjungkir
 • jungkit: jungkit, menjungkit, terjungkit
 • jungur: jungur, menjungur
 • junjung: berjunjungan, junjung, junjungan, menjunjung, menjunjungkan
 • junjungan: berjunjungan, junjung, junjungan, menjunjung, menjunjungkan
 • juntai: berjuntai, berjuntai-juntai, berjuntaian, juntai, menjuntai, menjuntaikan, penjuntaian, terjuntai
 • juntrung: juntrung, juntrungan
 • jupang: berjupang, jupang
 • jura: jura, menjura
 • jurai: berjurai, berjurai-jurai, berjuraian, jurai, jurai-jurai, terjurai
 • juri: juri, penjurian
 • juring: juring, juringan
 • juru bicara: juru bicara, menjurubicarai
 • juru: juru, kejuruan, menjuru, penjuru
 • jurus: berjurus-jurus, jurus, jurusan, menjurus, menjuruskan, penjurus, sejurus
 • jurusan: berjurus-jurus, jurus, jurusan, menjurus, menjuruskan, penjurus, sejurus
 • justifikasi: justifikasi, menjustifikasikan
 • juta: berjuta-juta, juta, jutaan, sejuta
 • kabar: berkabar, kabar, mengabari, mengabarkan, pengabar, pengabaran, perkabaran, terkabar
 • kabat: kabat, mengabat
 • kabil: berkabilan, Kabil
 • kabir: kabir, kabir-kabiran, mengabir
 • kabit: kabit, mengabit
 • kabruk: kabruk, kabruk-kabrukan
 • kabu-kabu: berkabu-kabu, kabu-kabu
 • kabul: kabul, mengabulkan, pengabulan, terkabul
 • kabung: berkabung, kabung, mengabung, mengabung-ngabung, perkabungan
 • kabur: kabur, kekabur-kaburan, kekaburan, mengabur, mengaburkan
 • kabut: berkabut, kabut, mengabutkan, pengabut
 • kaca: berkaca, berkaca-kaca, kaca, kekacaan, memperkaca, mengaca
 • kacak: berkacak, kacak, mengacak, pengacak
 • kacamata: berkacamata, kacamata
 • kacang: kacang, kacang-kacangan, kacangan, memperkacang, mengacang
 • kacar: kacar, kacar lakum, mengacar
 • kacau: berkacau, kacau, kacauan, kekacauan, memperkacaukan, mengacau, mengacaukan, pengacau, pengacauan, terkacau
 • kacau-balau: kacau-balau, mengacaubalaukan
 • kacip: kacip, mengacip
 • kacir: kacir, mengacir
 • kada: kada, mengada
 • kadang: dikadang, kadang, kadang-kadang, mengadang, terkadang, terkadang-kadang
 • kadang-kadang: dikadang, kadang, kadang-kadang, mengadang, terkadang, terkadang-kadang
 • kadar: kadar, mengadar, sekadar
 • kadas: kadas, mengadas
 • kader: kader, pengaderan
 • kadim: kadim, mengadimkan, sekadim
 • kadok: kadok, kadok api
 • kafan: berkafan, kafan, mengafani
 • kafir: kafir, kekafiran, mengafirkan
 • kaget: kaget, kekagetan, mengagetkan
 • kagum: kagum, kekaguman, mengagumi, mengagumkan, pengagum, terkagum-kagum
 • kahat: kahat, kekahatan
 • kail: kail, kail-kail, mengail, pengail, terkail
 • kain: berkain, kain
 • kaing: berkaing-kaing, kaing, terkaing-kaing
 • kais: kais, mengais, mengais-ngais, mengaiskan
 • kaisar: kaisar, kekaisaran
 • kait: berkait, berkait-kaitan, berkaitan, kait, kait-kait, kaitan, keterkaitan, mengait, mengaitkan, pengait, sekait, terkait
 • kajang: berkajang, dikajangi, kajang, mengajangi, pekajangan
 • kaji: kaji, kajian, mengaji, mengajikan, mengkaji, pengajian, pengkajian, terkaji
 • kajian: kaji, kajian, mengaji, mengajikan, mengkaji, pengajian, pengkajian, terkaji
 • kakah: kakah, terkakah-kakah
 • kakak: berkakak, berkakakan, kakak, mengakak, terkakak-kakak
 • kakap: kakap, mengakap, pengakap
 • kakas: kakas, mengakas
 • kakek: kakek, kakek-kakek
 • kaki: berkaki, kaki, mengaki
 • kakok: kakok, mengakok
 • kaku: kaku, kekakuan
 • kala: berkala, berkala-kala, kala
 • kalah: kalah, kekalahan, mengalah, mengalahkan, terkalahkan
 • kalai: kalai, mengalai, mengalaikan
 • kalang: berkalang, kalang, kalang kabut, kalangan, mengalang, mengalangkan, terkalang
 • kalangan: berkalang, kalang, kalang kabut, kalangan, mengalang, mengalangkan, terkalang
 • kalap: kalap, kekalapan
 • kaleng: kaleng, kaleng-kalengan, kalengan, mengalengkan, pengalengan
 • kali: berka-li-kali, kali, kali-kalian, memperkalikan, mengalikan, pengali, perkalian, sekali, sekali-kali, sekali-sekali, sekalian, sesekali
 • kaliber: berkaliber, kaliber
 • kalicau: kalicau, mengalicau, mengalicaukan
 • kalih: berkalih, kalih
 • kalimantang: kalimantang, mengalimantang
 • kalkulasi: kalkulasi, mengalkulasi, mengalkulasikan
 • kalung: berkalung, kalung, mengalungkan, sekalung
 • kalut: kalut, kekalutan, mengalutkan
 • kalut-malut: kalut-malut, mengalutmalutkan
 • kamar: berkamar, kamar
 • kamban: kamban, mengamban
 • kambang: kambang, mengambang
 • kambi: berkambi, kambi, mengambi
 • kambing hitam: kambing hitam, mengambinghitamkan
 • kambuh: kambuh, kambuhan
 • kambus: kambus, terkambus
 • kamit: berkamit-kamit, kamit, kamit-kamit, mengamit-ngamitkan, mengamitkan
 • kampai: berkampai, berkampaian, kampai, terkampai
 • kampanye: berkampanye, kampanye, mengampanyekan
 • kampas: kampas, mengampas
 • kampuh: berkampuh, kampuh
 • kampul: kampul, terkampul-kampul
 • kampung: berkampung, kampung, kampungan, mengampung, perkampungan
 • kamu: berkamu, kamu
 • kamuflase: berkamuflase, kamuflase, mengamuflase
 • kamus: kamus, mengamus, mengamuskan, pekamus, pengamusan, perkamusan
 • kanak-kanak: kanak-kanak, kekanak-kanakan
 • kanal: kanal, penganalan
 • kanan: kanan, menganan, menganankan, terkanan
 • kancah: kancah, sekancah, terkancah
 • kanceh: kanceh, terkanceh
 • kancing: kancing, mengancing, mengancingkan, pengancing, terkancing
 • kandang: kandang, mengandangkan, perkandangan, sekandang
 • kandar: kandar, kandaran, mengandar, mengandarkan, pengandar
 • kandas: kandas, mengandaskan, terkandas
 • kandidat: kandidat, mengandidatkan
 • kandul: berkandul, kandul, mengandul
 • kandung: berkandung, berkandungan, dikandung, kandung, kandungan, mengandung, mengandungi, pengandung, terkandung
 • kandut: kandut, kandutan, mengandut
 • kang: berkang, kang
 • kangen: kangen, kangen-kangenan, mengangeni
 • kangkang: kangkang, mengangkang, mengangkangi, mengangkangkan, terkangkang
 • kanibal: kanibal, penganibalan
 • kanjang: berkanjang, kanjang
 • kanjar: berkanjar, berkanjar-kanjar, kanjar, terkanjar-kanjar
 • kanji: berkanji, kanji
 • kansel: kansel, mengansel
 • kanselir: kanselir, kekanseliran
 • kantang: kantang, mengantang
 • kantar: berkantaran, kantar
 • kanti: kanti, penganti
 • kantong: berkantong, kantong, mengantongi, pengantongan
 • kantor: berkantor, kantor, perkantoran
 • kantuk: kantuk, mengantuk, terkantuk, terkantuk-kantuk
 • kanvas: kanvas, menganvaskan
 • kaok: berkaok-kaok, kaok, mengaoki
 • kapa: kapa, kapa-kapa
 • kapah: kapah, terkapah-kapah
 • kapai: kapai, terkapai-kapai
 • kapak: berkapak, kapak
 • kapal: berkapal, kapal, kapalan, mengapalkan, pengapalan, perkapalan
 • kapan: kapan, kapan-kapan
 • kapang: berkapang, kapang, kapangan
 • kapar: berkapar, berkaparan, kapar, kaparan, mengaparkan, terkapar
 • kapas: berkapas, kapas
 • kapasitas: berkapasitas, kapasitas
 • kapit: kapit, pengapit
 • kapitulasi: berkapitulasi, kapitulasi
 • kapok: kapok, mengapokkan
 • kapten: kapten, mengapteni
 • kapu: kapu, kapu-kapu
 • kapung: kapung, terkapung-kapung
 • kapur: kapur, mengapur, pekapuran, pengapuran, perkapuran
 • kapur sirih: kapur sirih, sekapur sirih
 • karakter: karakter, berkarakter
 • karam: karam, mengaram, mengaramkan
 • karang: berkarang, karang, karang-karangan, karang-mengarang, karangan, kepengarangan, mengarang, mengarang-ngarang, pekarangan, pengarang
 • karangan: berkarang, karang, karang-karangan, karang-mengarang, karangan, kepengarangan, mengarang, mengarang-ngarang, pekarangan, pengarang
 • karantina: karantina, mengarantinakan
 • karaoke: berkaraoke, karaoke
 • karas hati: karas hati, berkarat, karatan
 • karat: berkarat, karat, karatan
 • karatan: berkarat, karat, karatan
 • karau: berkarau, karau, mengarau, pengarauan
 • karbida: karbida, karbidan, mengarbida
 • karbol: karbol, mengarbol
 • karena: dikarenakan, karena
 • karet: karet, mengaret, perkaretan
 • karib: berkarib, karib, kekariban, mengarib, mengaribi, mengaribkan, perkariban
 • karier: berkarier, karier
 • karih: karih, mengarih, pengarih
 • karpet: berkarpet, karpet
 • kartu: kartu, mengartukan, pengartuan, perkartuan
 • kartu merah: kartu merah, mengartumerahkan
 • karu: berkaru, karu, mengaru
 • karung: berkarung, berkarung-karung, karung, mengarungi
 • karunia: karunia, mengaruniai, mengaruniakan
 • karut: berkarut, karut, karut-marut, mengarut
 • karya: berkarya, karya, kekaryaan, mengaryakan, pengaryaan
 • kasad: kasad, mengasadkan
 • kasak-kusuk: berkasak-kusuk, kasak-kusuk
 • kasam: kasam, mengasam
 • kasap: kasap, kasap jantan
 • kasar: kasar, kekasaran, memperkasar, mengasari, mengasarkan
 • kaset: kaset, mengasetkan, perkasetan
 • kasidah: berkasidah, kasidah, mengasidahkan
 • kasih: berkasih, berkasih-kasihan, kasih, kekasih, mengasih, mengasihi, pekasih, pengasih, pengasihan
 • kasihan: kasihan, mengasihani
 • kasim: kasim, mengasim
 • kastrasi: kastrasi, mengastrasi
 • kata: berkata, berkata-kata, kata, memperkatakan, mengata, mengata-ngatai, mengatai, mengatakan, perkataan, terkatakan
 • katah: katah, terkatah-katah
 • katak: berkatak-katak, katak
 • katalisasi: katalisasi, mengatalisasi
 • katalisis: katalisis, mengatalisis
 • katalisit: katalisit, mengatalisit
 • katalog: katalog, mengatalogkan, pengatalog, pengatalogan, perkatalogan
 • kategori: berkategori, kategori, mengategorikan, terkategori
 • kati: dikati, kati, katian, mengati, sekati
 • katrol: katrol, mengatrol
 • katung: katung, terkatung-katung
 • katup: katup, memperkatupkan, mengatup, mengatup-ngatupkan, mengatupkan, terkatup
 • kaul: berkaul, kaul, kaulan, mengaulkan
 • kaum: berkaum, kaum, kauman, perkauman
 • kaus: berkaus, kaus, mengausi
 • kaut: kaut, mengaut
 • kaveling: berkaveling, kaveling, mengaveling, pengavelingan
 • kaver: kaver, mengkaver
 • kawak: kawak, kawakan
 • kawal: berkawal, kawal, kawalan, mengawal, mengawali, pengawal, pengawalan
 • kawan: berkawan, kawan, kawanan, mengawani, perkawanan
 • kawang: kawang, mengawang
 • kawat: kawat, mengawatkan
 • kawih: kawih, mengawih
 • kawin: berkawin, kawin, kawin-mawin, mengawin, mengawini, mengawinkan, pengawin, pengawinan, perkawinan
 • kaya: kaya, kekayaan, memperkaya, mengayakan, pengayaan, terkaya
 • kayai: kayai, mengayaikan, terkayai
 • kayau: berkayau, kayau, mengayau, pengayau, pengayauan
 • kayu: berkayu, kayu, kayu-kayu, kayu-kayuan, kekayuan, perkayuan
 • kayuh: berkayuh, kayuh, mengayuh, mengayuhkan, pengayuh, terkayuhkan
 • ke belakang: belakang, belakangan, berbelakang-belakangan, ke belakang, keterbelakangan, membelakang, membelakangi, membelakangkan, memperbelakangkan, mengebelakangkan, pembelakangan, terbelakang, terkebelakang
 • keabadian: abadi, keabadian, mengabadi, mengabadikan, pengabadian
 • keabnormalan: abnormal, keabnormalan
 • keadaan: ada, ada-ada saja, ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya
 • keagamaan: agama, beragama, keagamaan, keberagamaan, mengagamakan
 • keagresifan: agresif, keagresifan
 • keagungan: agung, keagungan, mengagungkan
 • keahlian: ahli, berkeahlian, keahlian, mengahlikan
 • keaiban: aib, keaiban, mengaibkan
 • keajaiban: ajaib, keajaiban, mengajaibkan
 • keakraban: akrab, keakraban, mengakrabi, mengakrabkan
 • keakuran: akur, keakuran, mengakuri, mengakurkan
 • kealkalian: alkali, kealkalian
 • kealpaan: alpa, kealpaan, mengalpakan, teralpa
 • keamanan: aman, keamanan, memperaman, mengamankan, pengaman, pengamanan
 • keampunan: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • keanehan: aneh, aneh-aneh, beraneh-aneh, keanehan, menganehkan
 • keanggotaan: anggota, beranggota, beranggotakan, keanggotaan
 • keanggunan: anggun, keanggunan
 • keangkuhan: angkuh, keangkuhan
 • keanjalan: anjal, keanjalan, menganjal
 • kearifan: arif, kearifan, mengarifi, mengarifkan
 • keaslian: asli, keaslian
 • keazaman: azam, berazam, keazaman, mengazamkan
 • kebahagiaan: bahagia, berbahagia, kebahagiaan, membahagiakan
 • kebaikan: baik, baik-baik, berbaik, berbaik-baikan, berbaikan, kebaikan, membaik, membaiki, membaikkan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan, sebaik, sebaik-baiknya, sebaiknya, terbaik
 • kebajikan: bajik, kebajikan
 • kebakaran: bakar, dibakar, kebakaran, membakar, membakari, membakarkan, pembakar, pembakaran, terbakar
 • kebal: kebal, kekebalan, mengebal, mengebalkan, pengebalan
 • kebalikan: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • kebanggaan: bangga, berbangga, kebanggaan, membangga, membanggakan
 • kebangkitan: bangkit, bangkitan, berbangkit, kebangkitan, membangkit, membangkit-bangkit, membangkitkan, pembangkit, terbangkit
 • kebangsaan: bangsa, berbangsa, kebangsaan, membangsa, membangsakan, sebangsa
 • kebangsawanan: bangsawan, kebangsawanan
 • kebanjiran: banjir, kebanjiran, membanjir, membanjiri
 • kebanyakan: banyak, banyak-banyak, banyakan, berbanyak, berbanyak-banyak, kebanyakan, membanyak, membanyaki, membanyakkan, memperbanyak, memperbanyakkan, perbanyakan, sebanyak, terbanyak
 • kebas: kebas, mengebas, mengebaskan
 • kebat: kebat, kebat-kebit, mengebat, mengebatkan, pengebat, sekebat, terkebat
 • kebatinan: batin, berbatin, kebatinan, membatin, membatinkan
 • kebencian: benci, kebencian, membenci, membencikan, pembenci
 • kebendaan: benda, berbenda, kebendaan, membendakan, pembendaan, perbendaan
 • kebengisan: bengis, kebengisan, membengis, membengisi
 • keberahian: berahi, keberahian, memberahikan
 • keberatan: berat, berberat, berkeberatan, keberatan, memberati, memberatkan, memperberat, pemberat, pemberatan
 • kebersihan: bersih, kebersihan, membersihkan, pembersih, pembersihan
 • keberuntungan: beruntung, beruntung-untung, keberuntungan, keuntungan, menguntungkan, peruntungan, seberuntung-beruntungnya, untung, untung-untung, untung-untungan
 • kebesaran: berbesar-besar, besar, besar-besaran, kebesaran, membesar, membesar-besar, membesar-besarkan, membesarkan, memperbesar, pembesar, pembesaran, terbesar
 • kebetulan: berbetul, berbetulan, berkebetulan, betul, betul-betul, betulan, kebetulan, membetuli, membetulkan, pembetulan, sebetulnya
 • kebiadaban: biadab, kebiadaban, membiadabi
 • kebijakan: bijak, kebijakan
 • kebijaksanaan: bijaksana, kebijaksanaan
 • kebinasaan: binasa, kebinasaan, membinasakan, pembinasaan
 • kebingungan: bingung, kebingungan, membingungkan
 • kebiri: kebiri, mengebiri, pengebirian, terkebiri
 • kebisingan: bising, kebisingan, membisingkan
 • kebocoran: bocor, bocoran, kebocoran, membocorkan, pembocoran
 • kebodohan: bodoh, kebodohan, membodohkan, memperbodoh, pembodohan
 • keborosan: boros, keborosan, memboroskan, pemboros, pemborosan
 • kebudayaan: berbudaya, budaya, kebudayaan, membudaya, membudayakan, pembudayaan
 • kebuluran: bulur, kebuluran
 • kebun: berkebun, kebun, memperkebuni, memperkebunkan, pekebun, perkebunan
 • kebuntingan: bunting, buntingan, kebuntingan, membunting, membuntingi
 • kebuntuan: buntu, kebuntuan, membuntukan
 • kebur: kebur, mengebur
 • kebut: kebut, kebut-kebutan, mengebut, mengebuti, pengebut
 • kebyar: berkebyaran, kebyar
 • kecabulan: bercabul, cabul, kecabulan, mencabul, mencabuli, pencabulan, percabulan
 • kecai: berkecai, berkecai-kecai, kecai, terkecai
 • kecak pinggang: berkecak pinggang, kecak pinggang
 • kecam: kecam, kecaman, mengecam, mengecamkan, pengecam
 • kecaman: kecam, kecaman, mengecam, mengecamkan, pengecam
 • kecambah: berkecambah, kecambah, mengecambahkan, pengecambah, perkecambahan
 • kecamuk: berkecamuk, kecamuk
 • kecandan: berkecandan, kecandan
 • kecanggihan: canggih, kecanggihan
 • kecap: kecap, kecapan, mengecap, pengecap, pengecapan, terkecap-kecap
 • kecederaan: bercedera, cedera, kecederaan, mencedera, mencederai, mencederakan, pencederaan, percederaan, tercedera
 • kecek: berkecek-kecek, dikecek, kecek, mengecek, mengecekkan, pengecek
 • kecekatan: cekat, cekatan, kecekatan
 • kecelakaan: celaka, kecelakaan, mencelakai, mencelakakan
 • kecemburuan: bercemburu, bercemburuan, cemburu, cemburuan, kecemburuan, mencemburui, mencemburukan
 • kecemerlangan: cemerlang, kecemerlangan, mencemerlangkan
 • kecenderungan: berkecenderungan, cenderung, kecenderungan
 • keceng: keceng, mengeceng, mengecengkan, sekeceng
 • kecepatan: bercepat-cepat, berkecepatan, bersecepat, bersicepat, cepat, cepat-cepat, kecepatan, mempercepat, mencepat, mencepatkan, pemercepat, pencepatan, percepatan, secepat, secepatnya
 • kecerdasan: cerdas, kecerdasan, mencerdaskan, pencerdasan
 • kecerdikan: cerdik, kecerdikan
 • kecewa: kecewa, kekecewaan, mengecewakan, terkecewa
 • keciak: berkeciak, keciak
 • kecibak: berkecibakan, kecibak
 • kecil hati: berkecil hati, kecil hati
 • kecil: berkecil-kecil, berkecil-kecilan, kecil, kecil-kecilan, kecil-mengecil, kecilan, kekecilan, memperkecil, mengecil, mengecilkan, pengecilan, sekecil
 • kecimik: kecimik, kecomak-kecimik
 • kecimpung: berkecimpung, kecimpung
 • kecimus: kecimus, mengecimus
 • kecipak: berkecipak, kecipak
 • kecoh: kecoh, mengecoh, mengecohkan, pengecoh, pengecohan, terkecoh
 • kecondongan: berkecondongan, condong, condong-mondong, kecondongan, mencondongkan, tercondong
 • kecu: kecu, mengecu
 • kecuali: berkecuali, kecuali, kekecualian, memperkecualikan, mengecuali, mengecualikan, pengecualian, perkecualian, terkecuali
 • kecumik: berkecumik, kecumik
 • kecup: kecup, kecupan, mengecup
 • kecurangan: curang, kecurangan, mencurangi
 • kecurian: curi, curian, kecurian, mencuri, mencuri-curi, pencuri, pencurian
 • kecut: kecut, kekecutan, kepengecutan, mengecut, mengecutkan, pengecut
 • kedaerahan: daerah, kedaerahan
 • kedahsyatan: dahsyat, kedahsyatan, memperdahsyat, mendahsyat, mendahsyatkan
 • kedai: berkedai, kedai, kedaian, memperkedaikan, mengedaikan, pekedai, perkedaian, terkedai
 • kedaifan: daif, kedaifan, mendaifkan
 • kedal: berkedal, kedal
 • kedamaian: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • kedang: kedang, mengedang, mengedangkan, pengedang
 • kedangkalan: dangkal, dangkalan, kedangkalan, mendangkalkan, pendangkalan
 • kedatangan: berdatang, berdatang sembah, berdatangan, datang, datang-datang, datang-mendatangi, kedatangan, mendatang, mendatangi, mendatangkan, pendatang, pendatangan
 • kedau: kedau, mengedau
 • kedaulatan: berdaulat, daulat, kedaulatan, mendaulat, pendaulat, pendaulatan
 • kedegilan: degil, kedegilan, mendegil
 • kedek: kedek, kedek-kedek, terkedek-kedek
 • kedekik: kedekak-kedekik, kedekik
 • kedengaran: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • kedengkian: berdengki, dengki, kedengkian, mendengki, pendengki
 • kedermawanan: dermawan, kedermawanan
 • kedesaan: desa, kedesa-desaan, kedesaan, pedesaan, perdesaan
 • kedewaan: dewa, kedewaan, memperdewa, memperdewakan, mendewa-dewakan, mendewakan, pendewaan
 • kedewaga: kedewaga, kedewas
 • kediaman: berdiam, diam, diam-diam, kediaman, kependiaman, mendiami, mendiamkan, pendiam, terdiam
 • kedik: kedik, mengedik, mengedikkan, terkedik
 • kedinginan: dingin, kedinginan, mendingin, mendinginkan, pendingin, pendinginan
 • kedip: berkedip, berkedip-kedip, kedip, mengedipkan, terkedip, terkedip-kedip
 • kedogolan: berdogol, dogol, kedogolan
 • kedok: berkedok, kedok, memperkedok
 • kedot: kedot, kekedotan
 • kedua: berdua, berdua-dua, berduaan, dua, dua-dua, dua-duaan, dua-duanya, kedua, memperdua, memperduai, memperduakan, mendua, menduai, menduakan, menyedua, menyeduai, menyeduakan, pendua, penduaan, perdua, sedua, seperdua
 • kedudukan: berkedudukan, duduk, duduk-duduk, kedudukan, menduduki, mendudukkan, penduduk, pendudukan, sekedudukan, terduduk
 • keduk: keduk, mengeduk
 • kedukaan: berduka, duka, kedukaan, mendukai, mendukakan
 • kedunguan: dungu, kedunguan
 • keduniawian: duniawi, keduniawian
 • kedut: berkedut, kedut, kedutan, mengedut, mengedutkan
 • kedutaan: duta, kedutaan
 • kedutan: berkedut, kedut, kedutan, mengedut, mengedutkan
 • keeksentrikan: eksentrik, keeksentrikan
 • keemasan: beremas, emas, keemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, peremasan
 • keenakan: berenak-enak, enak, enak-enak, keenakan, memperenak, mengenakkan, seenaknya, terenak
 • kefasihan: fasih, kefasihan, memfasihkan, memperfasih
 • kegadisan: gadis, kegadis-gadisan, kegadisan, menggadis
 • kegagahan: bergagah-gagahan, gagah, kegagahan, menggagah, menggagahi, menggagahkan
 • kegagalan: gagal, kegagalan, menggagalkan, penggagal
 • keganasan: ganas, keganasan, mengganas, pengganas
 • keganjilan: ganjil, keganjilan, mengganjil, mengganjilkan
 • kegelapan: bergelap-gelap, gelap, gelap-gelapan, kegelap-gelapan, kegelapan, menggelap, menggelapkan, penggelapan
 • kegelian: geli, geli-geli, kegelian, menggeli, menggelikan, penggeli
 • kegelisahan: gelisah, kegelisahan, menggelisahi, menggelisahkan
 • kegembiraan: bergembira, gembira, kegembiraan, mempergembirakan, menggembirakan, penggembira
 • kegemparan: gempar, kegemparan, menggemparkan
 • kegentaran: bergentar, gentar, kegentaran, menggentar, menggentari, menggentarkan, penggentar, penggentaran
 • kegersangan: gersang, kegersangan
 • kegetiran: getir, kegetiran
 • kegiatan: bergiat, berkegiatan, giat, kegiatan, mempergiat, mempergiatkan, menggiatkan, pegiat, penggiat, penggiatan
 • kegigihan: gigih, kegigihan, menggigih
 • kegilaan: gila, gila-gila, gila-gilaan, kegila-gilaan, kegilaan, menggila, menggilakan, penggila, tergila-gila
 • kegirangan: girang, kegirang-girangan, kegirangan, menggirangkan, penggirang
 • keguguran: berguguran, gugur, guguran, keguguran, menggugurkan, pengguguran
 • kegusaran: gusar, kegusaran, menggusari, menggusarkan
 • kehabisan: berhabis, habis, habis-habis, habis-habisan, kehabisan, menghabisi, menghabiskan, penghabisan, sehabis, sehabis-habisnya, terhabiskan
 • kehakiman: berhakim, hakim, kehakiman, menghakimi, penghakiman
 • kehalusan: halus, kehalusan, memperhalus, menghalusi, menghaluskan
 • kehambaran: hambar, kehambaran
 • kehamilan: hamil, kehamilan, menghamili, menghamilkan, penghamilan
 • kehampaan: hampa, kehampaan, menghampakan
 • kehancuran: hancur, hancur-hancuran, hancur-menghancurkan, kehancuran, menghancurkan, penghancuran
 • kehangatan: hangat, kehangatan, menghangat, menghangati, menghangatkan, penghangat
 • keharuman: harum, harum-haruman, keharuman, mengharum, mengharumi, mengharumkan
 • kehausan: haus, kehausan, menghauskan
 • kehebatan: hebat, hebat-hebatan, kehebatan, memperhebat, menghebat, menghebatkan
 • kehebohan: heboh, kehebohan, menghebohkan
 • kehel: kehel, terkehel
 • kehematan: berhemat, hemat, kehematan, menghemat, penghematan
 • kehendak: berkehendak, hendak, hendaklah, kehendak, menghendaki, sekehendak
 • keheningan: hening, keheningan, mengheningkan, pengheningan
 • kehidupan: hidup, kehidupan, memperhidup, menghidupi, menghidupkan, penghidupan
 • kehilangan: hilang, hilang-hilang, kehilangan, menghilang, menghilangkan, penghilangan
 • kehinaan: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • kehomogenan: homogen, kehomogenan
 • kehormatan: berhormat, berhormat-hormat, hormat, hormat-menghormati, kehormatan, menghormat, menghormati, penghormat, penghormatan, terhormat
 • kehujanan: berhujan, berhujan-hujan, hujan, kehujanan, memperhujankan, menghujan, menghujan-hujankan, menghujani, menghujankan
 • keikhlasan: ikhlas, keikhlasan, mengikhlaskan
 • keimunan: imun, keimunan, pengimunan
 • keindahan: indah, keindahan, memperindah, mengindahkan, pengindah, terindah
 • keinginan: berkeinginan, ingin, keinginan, memperingin, mengingini, menginginkan
 • keingkaran: ingkar, keingkaran, mengingkari, pengingkaran
 • keinsafan: insaf, keinsafan, menginsafi, menginsafkan
 • keistimewaan: istimewa, keistimewaan, mengistimewakan, teristimewa
 • keizinan: izin, keizinan, mengizinkan, perizinan, seizin, terizinkan
 • kejadian: jadi, jadi-jadian, kejadian, menjadi, menjadi-jadi, menjadi-jadikan, menjadikan, penjadi, penjadian, sejadi-jadinya, terjadi
 • kejahilan: jahil, kejahilan, menjahili
 • kejai: berkejai, kejai, mengejai
 • kejam: kejam, kekejaman, mengejam, mengejami, mengejamkan, terkejam
 • kejamakan: jamak, kejamakan, menjamak, menjamakkan, penjamakan, sejamaknya
 • kejan: kejan, mengejan
 • kejang: berkejang, berkejang-kejang, kejang, kekejangan, mengejang, mengejangkan
 • kejang-kejang: kejang-kejang, mengejang, berkejang-kejang, kekejangan
 • kejantanan: berjantan, jantan, kejantanan, menjantani, pejantan, perjantanan
 • kejap: berkejap, berkejap-kejap, kejap, kejapan, mengejap, mengejapkan, sekejap
 • kejar: berkejar-kejaran, berkejaran, bersikejar, dikejar, kejar, kejar-mengejar, kejaran, mengejar, mengejar-ngejar, mengejarkan, pengejaran, terkejar, terkejar-kejar
 • kejatuhan: berjatuh, berjatuhan, jatuh, jatuhan, kejatuhan, menjatuhi, menjatuhkan, penjatuhan, terjatuh
 • kejayaan: berjaya, jaya, keberjayaan, kejayaan, menjayakan
 • kejengkelan: jengkel, kejengkelan, menjengkeli, menjengkelkan
 • keji: berkeji, keji, kekejian, mengejikan
 • kejijikan: jijik, kejijikan, menjijikkan
 • kejituan: jitu, kejituan, menjitukan
 • kejohanan: johan, kejohanan
 • kejuaraan: juara, kejuaraan, menjuarai
 • kejuju: kejuju, mengejuju
 • kejujuran: jujur, kejujuran, menjujuri
 • kejut: berkejut, berkejut telinga, berkejutan, kejut, kejut-kejut, kejutan, kekejutan, keterkejutan, mengejut, mengejut-ngejuti, mengejuti, mengejutkan, pengejut, terkejut
 • kekaburan: kabur, kekabur-kaburan, kekaburan, mengabur, mengaburkan
 • kekah: kekah, mengekah
 • kekakuan: kaku, kekakuan
 • kekal: berkekalan, kekal, kekekalan, mengekalkan
 • kekalahan: kalah, kekalahan, mengalah, mengalahkan, terkalahkan
 • kekalutan: kalut, kekalutan, mengalutkan
 • kekang: kekang, kekangan, mengekang, pengekangan, terkekang
 • kekangan: kekang, kekangan, mengekang, pengekangan, terkekang
 • kekar: kekar, mengekar, mengekarkan
 • kekariban: berkarib, karib, kekariban, mengarib, mengaribi, mengaribkan, perkariban
 • kekas: kekas, mengekas
 • kekasih: berkasih, berkasih-kasihan, kasih, kekasih, mengasih, mengasihi, pekasih, pengasih, pengasihan
 • kekau: kekau, terkekau-kekau
 • kekayaan: kaya, kekayaan, memperkaya, mengayakan, pengayaan, terkaya
 • kekebalan: kebal, kekebalan, mengebal, mengebalkan, pengebalan
 • kekecewaan: kecewa, kekecewaan, mengecewakan, terkecewa
 • kekeh: kekeh, terkekeh-kekeh
 • kekejaman: kejam, kekejaman, mengejam, mengejami, mengejamkan, terkejam
 • kekejangan: berkejang, berkejang-kejang, kejang, kekejangan, mengejang, mengejangkan
 • kekek: kekek, mengekek, terkekek-kekek
 • kekekalan: berkekalan, kekal, kekekalan, mengekalkan
 • kekelaman: berkelam, kekelaman, kelam, mengelam, mengelamkan, pengelaman
 • kekeluargaan: berkeluarga, kekeluargaan, keluarga, perkeluargaan
 • kekenyalan: kekenyalan, kenyal, mengenyal
 • kekenyangan: kekenyangan, kenyang, mengenyangkan, sekenyang-kenyangnya, sekenyangnya
 • keker: keker, mengeker
 • kekerasan: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • kekikiran: berkikir, kekikiran, kikir, kikiran, mengikir
 • kekol: kekol, mengekol
 • kekuasaan: berkuasa, kekuasaan, kuasa, menguasai, menguasakan, penguasa, penguasaan, sekuasa-kuasanya, sekuasanya, terkuasai
 • kekuatan: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • kekukuhan: berkukuh, kekukuhan, kukuh, memperkukuh, mengukuhi, mengukuhkan, pengukuhan
 • kekuningan: kekuning-kuningan, kekuningan, kuning, menguning, menguningkan
 • kekunoan: kekunoan, kuno
 • kekurangan: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • kekurusan: kekurusan, kurus, kurusan, mengurus, menguruskan, pengurusan
 • kekusutan: berkusut-kusut, kekusutan, kusut, mengusut, mengusutkan
 • kelabak: kelabak, kelabakan
 • kelabang: berkelabang, kelabang, kelabangan, mengelabang
 • kelabu: kelabu, mengelabui, pengelabuan
 • keladak: berkeladak, keladak
 • keladau: keladau, mengeladau
 • kelah: kelah, mengelah
 • kelahi: berkelahi, kelahi, memperkelahikan, perkelahian
 • kelai: kelai, mengelai, mengelai-ngelai
 • kelakar: berkelakar, kelakar
 • kelakuan: berlaku, keberlakuan, kelakuan, laku, lakuan, melakukan, memberlakukan, memperlakukan, pelaku, pemberlakuan, perlakuan, selaku
 • kelalaian: berlalai-lalai, kelalaian, lalai, melalaikan, memperlalaikan, pelalai, pelalaian, terlalai, terlalaikan
 • kelam: berkelam, kekelaman, kelam, mengelam, mengelamkan, pengelaman
 • kelambu: berkelambu, kelambu
 • kelamin: berkelamin, kelamin, mengelamini, sekelamin
 • kelana: berkelana, kelana, mengelana, pengelana
 • kelancangan: berlancang, kelancangan, lancang, lancang-lancang
 • kelancaran: kelancaran, lancar, lancaran, melancar, melancarkan, memperlancar, pelancar
 • kelanjar: berkelanjaran, kelanjar, mengelanjar
 • kelanjutan: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • kelantang: kelantang, mengelantang
 • kelap: kelap, kelap-kelip, mengelapkan, sekelap
 • kelap-kelip: kelap-kelip, mengelapkan, sekelap (mata), terkelap
 • kelaparan: berlapar, kelaparan, lapar, melaparkan
 • kelar: berkelar, berkelar-kelar, kelar, mengelar
 • kelarai: kelarai, mengelarai
 • kelarutan: berlarut-larut, keberlarut-larutan, kelarutan, larut, larutan, melarut, melarutkan, pelarut, pelarutan, terlarut
 • kelas: berkelas, kelas, mengelas, mengelaskan
 • kelasah: kelasah, kelasah-kelusuh
 • kelat: kelat, pengelat
 • kelautan: kelautan, laut, lautan, melaut, melauti, melautkan, pelaut, pelautan
 • kelayakan: kelayakan, layak, layaknya, melayak, melayakkan, selayaknya, terlayak
 • kelayuan: kelayuan, layu, layu-layuan, melayu, pelayuan
 • kelebat: berkelebat, berkelebatan, kelebat, kelebatan, mengelebatkan, sekelebat, sekelebatan
 • kelebek: kelebek, mengelebekkan
 • kelebu: kelebu, mengelebukan
 • keledar: berkeledar, keledar
 • kelejat: berkelejat, kelejat
 • kelek: kelek, kelek-kelek, kelek-kelekan
 • kelelot: berkelelot, kelelot, mengelelotkan
 • kelembaman: kelembaman, lembam
 • kelemban: berkelemban, kelemban
 • kelembapan: berkelembapan, kelembapan, lembap, melembapkan, pelembap
 • kelembutan: kelembutan, lembut, melembutkan, pelembut, pelembutan, terlembut
 • kelempai: kelempai, terkelempai
 • kelengangan: kelengangan, lengang, melengangkan
 • kelenggara: kelenggara, mengelenggarakan
 • kelenyapan: kelenyapan, lenyap, melenyapkan
 • kelepai: berkelepai, berkelepai-kelepai, kelepai, mengelepai, terkelepai
 • kelepasan: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • kelepat: kelepat, mengelepat
 • kelepek: kelepek, terkelepek
 • kelepet: kelepet, terkelepet
 • kelepik: kelepik, mengelepik-ngelepik
 • kelepur: kelepur, mengelepur
 • kelesot: kelesot, mengelesot
 • kelesuan: kelesuan, lesu
 • keletah: berkeletah, keletah
 • keletihan: berletih, berletih-letih, keletihan, letih, meletihkan
 • kelewahan: kelewahan, lewah, melewah
 • kelewatan: berlewatan, kelewat, kelewatan, lewat, melewati, melewatkan, selewat, terlewat, terlewati
 • keliar: berkeliaran, keliar
 • kelibang: berkelibang, berkelibangan, kelibang
 • kelibat: kelibat, mengelibat
 • kelicikan: kelicikan, licik
 • kelih: kelih, mengelih
 • kelihatan: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • kelihatannya: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • kelijak: berkelijak, kelijak
 • kelik: kelik, mengelik, mengelikkan, terkelik
 • kelikik: kelikik, mengelikik
 • keliling: berkeliling, keliling, mengelilingi, mengelilingkan, pengeliling, sekeliling
 • kelilip: kelilip, kelilipan
 • kelim: berkelim, kelim, mengelim, pengelim
 • kelincahan: kelincahan, lincah, melincah-lincah, terlincah-lincah
 • kelindan: berkelindan, kelindan
 • keling: Keling, mengeling
 • kelinjat: kelinjat, terkelinjat-kelinjat
 • kelintar: berkelintaran, kelintar, kelintaran
 • kelinting: kelinting, kelintingan
 • kelip: berkelip, berkelip-kelip, kelip, kelip-kelip, mengelip-ngelip, terkelip-kelip
 • keliru: kekeliruan, keliru, mengelirukan, pengeliruan
 • kelis: kelis, mengelis
 • kelit: berkelit, berkelit-kelit, kelit, mengelit, mengelitkan
 • kelobaan: kelobaan, loba
 • kelocak: berkelocak, kelocak, mengelocak
 • kelodan: kelodan, mengelodan
 • kelok: berkelok, berkelok-kelok, kelok, mengelok, mengelokkan
 • kelola: kelola, mengelola, pengelola, pengelolaan, terkelola
 • kelolong: kelolong, terkelolong
 • kelompok: berkelompok, berkelompok-kelompok, kelompok, kelompokan, mengelompok, mengelompokkan, pengelompokan
 • kelon: kelon, mengeloni
 • kelonet: kelonet, sekelonet
 • kelong: berkelong, kelong
 • kelonggaran: kelonggaran, longgar, melonggari, melonggarkan, memperlonggar
 • kelopak: berkelopak, kelopak, mengelopak, terkelopak
 • kelosok: kelosok, mengelosok
 • kelotok: kelotok, mengelotok
 • keloyak: berkeloyak, keloyak, terkeloyak
 • keloyor: keloyor, mengeloyor
 • kelu: kelu, terkelu
 • keluan: keluan, mengeluani
 • keluar: keluar, keluaran, mengeluari, mengeluarkan, pengeluaran
 • keluarbiasaan: keluarbiasaan, luar biasa
 • keluarga: berkeluarga, kekeluargaan, keluarga, perkeluargaan
 • keluasan: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • kelubak: kelubak, terkelubak
 • kelucahan: kelucahan, lucah
 • keluh: berkeluh, keluh, keluhan, mengeluh, mengeluhkan, pengeluh, terkeluh
 • keluhan: berkeluh, keluh, keluhan, mengeluh, mengeluhkan, pengeluh, terkeluh
 • keluk: berkeluk, keluk, terkeluk
 • kelukur: berkelukur, berkelukuran, kelukur
 • kelumit: kelumit, sekelumit
 • kelumpuhan: kelumpuhan, lumpuh, melumpuhkan
 • kelumun: berkelumun, kelumun, mengelumuni
 • kelun: berkelun-kelun, kelun
 • kelupas: kelupas, mengelupas, mengelupaskan, terkelupas
 • kelupur: kelupur, mengelupur
 • kelurusan: berselurus, kelurusan, lurus, melurus, meluruskan, selurusan, selurusnya
 • kelut: kelut, kelut-melut
 • keluyur: keluyur, berkeluyuran
 • kemagnetan: kemagnetan, magnet
 • kemah: berkemah, kemah, perkemahan
 • kemahiran: kemahiran, mahir, memahiri, memahirkan, mempermahir
 • kemajuan: kemajuan, maju, memaju, memajukan, pemajuan
 • kemakmuran: kemakmuran, makmur, memakmurkan, persemakmuran
 • kemal: berkemal, kemal
 • kemalasan: bermalas-malas, kemalasan, malas, malas-malasan, memalaskan, pemalas
 • kemam: kemam, mengemam
 • kemangkatan: kemangkatan, mangkat
 • kemanjuran: kemanjuran, manjur
 • kemanusiaan: kemanusiaan, manusia, memanusiakan, pemanusiaan
 • kemari: dikemarikan, kemari
 • kemas: berkemas, kemas, kemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, pengemas, pengemasan, perkemasan
 • kemasan: berkemas, kemas, kemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, pengemas, pengemasan, perkemasan
 • kemasukan: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • kemasyhuran: kemasyhuran, masyhur, memasyhurkan, pemasyhuran, termasyhur
 • kematangan: kematangan, matang, mematangkan, pematangan
 • kembali: kembali, kembalian, mengembalikan, pengembalian
 • kemban: berkemban, kemban
 • kembang biak: berkembang biak, kembang biak, mengembangbiakkan, pengembangbiakan, perkembangbiakan
 • kembang: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • kembar: berkembar, kembar, kembaran, mengembari, mengembarkan
 • kembeng: kembeng, mengembeng
 • kembol: kembol, mengembol
 • kembung: kembung, mengembungkan
 • kembur: berkembur, berkembur-kembur, kembur, mengembur
 • kemegahan: bermegah, bermegah-megah, kemegahan, megah, memegahkan
 • kemeja: berkemeja, kemeja
 • kemelaratan: kemelaratan, melarat
 • kemelesetan: kemelesetan, memeleset, memelesetkan, peleset, pelesetan, pemelesetan, terpeleset
 • kemendang: berkemendang, kemendang, mengemendang
 • kementam: berkementam, kementam
 • kementerian: kementerian, menteri
 • kemerdekaan: kemerdekaan, memerdekakan, merdeka, pemerdeka, semerdeka-merdekanya
 • kemerduan: kemerduan, merdu
 • kemesraan: bermesra-mesraan, bermesraan, kemesraan, memesrakan, mesra, termesra
 • kemih: berkemih, kemih
 • kemik: kemak-kemik, kemik
 • kemiringan: kemiringan, memiringkan, miring
 • kemiripan: bermiripan, kemiripan, mirip
 • kemiskinan: kemiskinan, memiskinkan, miskin, pemiskinan
 • kemontokan: kemontokan, montok
 • kempa: kempa, kempaan, mengempa, pengempaan, terkempa
 • kempang: kempang, kempang-kempis
 • kempis: kempas-kempis, kempis, mengempis, mengempiskan, pengempisan
 • kempit: kempit, mengempit
 • kemplang: kemplang, kemplangan, mengemplang
 • kempul: berkempul-kempul, kempul, terkempul-kempul
 • kemu: berkemu, kemu, mengemu
 • kemudaratan: bermudarat, kemudaratan, mudarat
 • kemudi: berkemudi, kemudi, mengemudikan, pengemudi
 • kemudian: kemudian, mengemudiankan, terkemudian
 • kemujaraban: kemujaraban, mujarab
 • kemul: kemul, mengemuli
 • kemuliaan: kemuliaan, mempermulia, memuliakan, mulia, pemulia, pemuliaan, termulia
 • kemunafikan: kemunafikan, munafik
 • kemungkinan: kemungkinan, memungkinkan, mungkin
 • kemuraman: bermuram, kemuraman, memuramkan, muram
 • kemurkaan: kemurkaan, memurkai, murka
 • kemurnian: kemurnian, memurnikan, murni, pemurnian
 • kemurtadan: kemurtadan, memurtadkan, murtad, pemurtadan
 • kemurungan: kemurungan, murung
 • kemustajaban: kemustajaban, mustajab
 • kemut: kemut, mengemut, terkemut-kemut
 • kena: berkena-kenaan, berkenaan, kena, kena-mengena, mengena, mengenai, mengenakan, pengenaan, perkenaan, terkena
 • kenaifan: kenaifan, naif
 • kenal: berkenal-kenalan, berkenalan, kenal, kenal-mengenal, kenalan, memperkenalkan, mengenal, mengenali, pengenal, pengenalan, perkenalan, terkenal
 • kenalan: berkenal-kenalan, berkenalan, kenal, kenal-mengenal, kenalan, memperkenalkan, mengenal, mengenali, pengenal, pengenalan, perkenalan, terkenal
 • kenamaan: bernama, kenamaan, menamai, menamakan, nama, penamaan, ternama
 • kenan: berkenan, kenan, memperkenankan, perkenan, perkenanan
 • kenang: kenang, kenang-kenangan, kenangan, mengenang, mengenangkan, terkenang
 • kenangan: kenang, kenang-kenangan, kenangan, mengenang, mengenangkan, terkenang
 • kenasionalan: kenasionalan, menasional, menasionalkan, nasional, penasionalan
 • kencan: berkencan, kencan, mengencani
 • kencang: kekencangan, kencang, kencang-kencung, memperkencang, mengencangkan, pengencangan
 • kencar: kencar, terkencar-kencar
 • kencing: kencing, kencing-mengencingi, mengencingi, pengencingan, perkencingan, terkencing, terkencing-kencing
 • kencong: kencong, mengencongkan
 • kencreng: kencreng, mengencreng
 • kendala: kendala, mengendalakan
 • kendali: kendali, kendalian, mengendalikan, pengendali, pengendalian, terkendali
 • kendalian: kendali, kendalian, mengendalikan, pengendali, pengendalian, terkendali
 • kendana: kendana, mengendanai
 • kendang: kendang, kendang-kendang, kendang-kendangan, kendangan, sekendang
 • kendara: berkendara, berkendaraan, kendara, kendaraan, mengendarai, pengendara
 • kendaraan: berkendara, berkendaraan, kendara, kendaraan, mengendarai, pengendara
 • kendati: kendati, kendatipun
 • kendong: kendong, mengendong
 • kendung: kendung, kendungan
 • kendur: berkendur-kendur, kekenduran, kendur, mengendur, mengendurkan, pengenduran
 • kenduri: berkenduri, kenduri, mengendurikan
 • kenekatan: kenekatan, nekat, nekat-nekat, penekat
 • kenes: kekenesan, kenes
 • kengerian: kengerian, mengerikan, ngeri
 • kengkeng: kengkeng, mengengkeng
 • kensel: kensel, mengensel
 • kental: kekentalan, kental, mengental, mengentalkan, pengental, pengentalan
 • kentara: kentara, mengentarakan
 • kentung: kentung, kentung-kentung, kentungan
 • kentut: berkentut, kentut, kentutan, mengentuti, terkentut, terkentut-kentut
 • kenyal: kekenyalan, kenyal, mengenyal
 • kenyam: kenyam, mengenyam
 • kenyang: kekenyangan, kenyang, mengenyangkan, sekenyang-kenyangnya, sekenyangnya
 • kenyaringan: kenyaringan, menyaringkan, nyaring
 • kenyat: kenyat, kenyat-kenyit
 • kenyataan: kenyataan, menyatakan, nyata, pernyataan, ternyata, ternyatakan
 • kenyit: kenyit, kenyitan, mengenyit
 • kenyut: kenyut, kenyutan, mengenyut
 • keok: berkeok-keok, berkeokan, keok
 • kepadatan: kepadatan, memadat, memadati, memadatkan, padat, padatan, pemadat, pemadatan
 • kepah: kepah, mengepah
 • kepahlawanan: kepahlawanan, pahlawan
 • kepak: berkepak, berkepak-kepak, kepak, mengepak, mengepak-ngepak, mengepak-ngepakkan, terkepak, terkepak-kepak
 • kepakaran: kepakaran, pakar
 • kepal: berkepal-kepal, kepal, kepalan, mengepal, mengepal-ngepalkan, mengepalkan, sekepal, terkepal
 • kepala: berkepala, kepala, kepala-kepalaan, mengepalai, mengepalakan
 • kepalan: berkepal-kepal, kepal, kepalan, mengepal, mengepal-ngepalkan, mengepalkan, sekepal, terkepal
 • kepalsuan: kepalsuan, memalsu, memalsukan, palsu, pemalsu, pemalsuan
 • kepanasan: berpanas, berpanas-panas, kepanasan, memanas, memanas-manasi, memanasi, memanaskan, panas, panas-panas, pemanas, pemanasan, terpanasi
 • kepandaian: berpandai-pandai, kepandaian, memandai, memandai-mandai, memandaikan, pandai, sepandai-pandai
 • kepang: berkepang, kepang, kepang-kepot, kepangan, mengepang
 • kepapaan: kepapaan, papa
 • kepayahan: berpayah-payah, kepayahan, memayah-mayahkan (diri), memayahkan, payah
 • kepedaran: kepedaran, pedar
 • kepedasan: kepedasan, memedaskan, pedas
 • kepejalan: kepejalan, memejalkan, pejal
 • kepekaan: kepekaan, memeka, peka
 • kepelikan: kepelikan, pelik, pelikan
 • kepemimpinan: berpimpin, kepemimpinan, memimpin, pemimpin, pimpin, pimpinan, terpimpin
 • kepenatan: berpenat-penat, kepenatan, memenatkan, penat
 • kepentingan: berkepentingan, berpentingan, kepentingan, mementing, mementingkan, penting, terpenting
 • kepercayaan: kepercayaan, memercayai, memercayakan, percaya, tepercaya
 • kepergian: bepergian, kepergian, pergi
 • keperkasaan: keperkasaan, perkasa
 • keperluan: keperluan, memerlukan, perlu, seperlunya
 • keperwiraan: keperwiraan, perwira
 • kepetahan: kepetahan, memetahkan, petah
 • kepil: kepil, mengepil, mengepilkan, terkepil
 • kepiluan: berpilu, kepilu-piluan, kepiluan, memilukan, pilu
 • kepincangan: kepincangan, pemincangan, pincang, sepincang
 • kepindahan: berpindah, berpindah-pindah, kepindahan, memindah, memindahi, memindahkan, pemindahan, perpindahan, pindah, pindahan
 • keping: berkeping-keping, keping, kepingan, mengeping, pengepingan, sekeping
 • kepingan: berkeping-keping, keping, kepingan, mengeping, pengepingan, sekeping
 • kepit: berkepit, kepit, kepitan, mengepit
 • keplak: keplak, mengeplak
 • keplok: keplok, keplokan
 • kepoh: kepoh, mengepohkan, terkepoh
 • kepompong: kepompong, memompong, pompong
 • kepongahan: berpongah-pongah, kepongahan, memongahi, memongahkan, pongah
 • kepot: kepot, mengepot
 • keprek: keprek, mengeprek
 • kepribadian: kepribadian, mempribadikan, pribadi
 • kepris: kepris, mengepris
 • kepruk: kepruk, mengepruk
 • kepucatan: kepucat-pucatan, kepucatan, memucat, pemucatan, pucat
 • kepuh: kepuh, kepuh-kepuh, mengepuh, pengepuh
 • kepujian: kepujian, memuji, memujikan, pemuji, pemujian, puji, puji-pujian, pujian, terpuji
 • kepuk: berkepuk, kepuk, mengepukkan
 • kepul: berkepul, berkepul-kepul, kepul, kepulan, mengepul, mengepulkan, pengepulan
 • kepulan: berkepul, berkepul-kepul, kepul, kepulan, mengepul, mengepulkan, pengepulan
 • kepulangan: berpulang, kepulangan, memulangi, memulangkan, pemulangan, pulang, pulangan, sepulang, terpulang
 • kepulauan: kepulauan, memulaukan, pemulauan, pulau
 • kepung: berkepung, kepung, kepungan, mengepung, pengepung, pengepungan, terkepung
 • kepungan: berkepung, kepung, kepungan, mengepung, pengepung, pengepungan, terkepung
 • keputihan: keputih-putihan, keputihan, memutih, memutihkan, pemutih, pemutihan, putih
 • keputusan: berkeputusan, berputusan, keputusan, memutus, memutuskan, pemutus, pemutusan, putus, putus-putus, putusan, terputus, terputus-putus, terputuskan
 • kerabat: berkerabat, kekerabatan, kerabat
 • kerabik: kerabik, mengerabik, mengerabikkan
 • kerabit: kerabit, mengerabit
 • kerabu: berkerabu, kerabu, mengerabu
 • keraguan: keraguan, meragu, meragukan, ragu, ragu-ragu
 • kerah: berkerah, kerah, kerah-kerahan, kerahan, mengerahkan, pengerah, pengerahan
 • kerahan: berkerah, kerah, kerah-kerahan, kerahan, mengerahkan, pengerah, pengerahan
 • kerai: kerai, mengeraikan
 • kerajaan: beraja, beraja-raja, kerajaan, meraja, merajai, merajakan, raja
 • kerajinan: kerajinan, merajinkan, pengrajin, perajin, rajin
 • kerak: berkerak, kerak, terkerak
 • kerakah: kerakah, mengerakah, mengerakahi
 • kerakal: kerakal, mengerakali
 • kerakusan: kerakusan, rakus
 • keram: keram, keraman, mengeram
 • keramahan: beramah-ramah, beramah-ramahan, keramahan, meramahi, peramah, ramah
 • keramas: berkeramas, keramas, mengeramasi
 • keramat: kekeramatan, keramat, mengeramatkan
 • keramik: keramik, pekeramik
 • kerang: berkerang, kerang, kerang-kerangan, kerang-keruk, kerang-kerung, perkerangan
 • kerangka: berangka, kerangka, merangkakan, rangka
 • keranjat: keranjat, terkeranjat
 • kerap: kekerapan, kerap, kerap-kerap, mengerapkan
 • kerapian: kerapian, merapikan, rapi
 • keras: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • kerat: kerat, keratan, mengerat, pengerat, pengeratan, terkerat
 • keratan: kerat, keratan, mengerat, pengerat, pengeratan, terkerat
 • kerawang: kerawang, kerawangan, mengerawang
 • kerbat: kerbat, mengerbat
 • kerbuk: kerbuk, mengerbuk
 • kercing: kercing, mengercingkan
 • kercit: kercit, mengercitkan
 • kerdil: kekerdilan, kerdil
 • kerdom: bekerdom-kerdom, kerdom, mengerdomkan
 • kerebok: kerebok, mengerebok
 • kereceng: kereceng, mengerecengkan (mata)
 • keredong: berkeredong, keredong
 • kerek: kerek, mengerek, sekerek
 • kereket: berkereket, kereket
 • keremehan: keremehan, meremeh-temehkan, meremehkan, remeh, remeh-cemeh, remeh-temeh, seremeh
 • keremus: keremus, mengeremus
 • kerendahan: kerendahan, merendah, merendahkan, rendah, rendahan
 • kerenggangan: kerenggangan, memperenggang, merenggang, merenggang gawai, merenggangi, merenggangkan, perenggang, perenggangan, renggang, renggangan
 • kerenyot: kerenyot, mengerenyot
 • kerepas: kerepas, mengerepas
 • kerepes: kerepes, mengerepes
 • keresahan: beresah-resah, keresahan, meresah, meresahkan, resah
 • kereseng: kereseng, terkereseng
 • kereta api: berkereta api, kereta api, perkeretaapian
 • kereta: berkereta, kereta
 • keri: keri, mengeri
 • keriangan: keriangan, meriangkan, periang, riang
 • keriap: berkeriapan, keriap, mengeriap
 • keriau: berkeriau, keriau
 • keributan: keributan, meribut, meributkan, ribut
 • kericau: berkericau, berkericauan, kericau, mengericau
 • kerih: kerih, mengerih
 • kerik: kerik, kerik api, kerikan, mengerik
 • kerikil: kerikil, mengerikil, mengerikili, pengerikilan
 • kerikit: kerikit, mengerikiti
 • kering: berkering, berkering-kering, kekeringan, kering, kering-kering air, mengering, mengeringi, mengeringkan, pengering, pengeringan
 • keringanan: keringanan, memperingankan, meringankan, peringanan, ringan
 • keringat: berkeringat, keringat, mengeringatkan
 • kerinjang: kerinjang, mengerinjang
 • kerip: kerip, mengerip
 • keriput: berkeriput, keriput
 • keris: berkeris, keris, mengeris, perkerisan
 • kerisauan: kerisauan, merisau, merisaukan, perisau, risau
 • kerisik: berkerisik, kerisik, kerisikan, mengerisik
 • kerising: kerising, mengerising
 • kerit: kerit, mengerit, mengeritkan
 • keritik: berkeritik-keritik, keritik
 • keriting: keriting, mengeriting, mengeritingi, mengeritingkan, pengeritingan
 • keriuk: berkeriuk, keriuk
 • keriut: berkeriut, berkeriutan, keriut
 • kerja: bekerja, kerja, mempekerjakan, mengerjakan, pekerja, pekerjaan, pengerjaan, sekerja, sepekerjaan, tekerjakan
 • kerjang: kerjang, mengerjang
 • kerjap: kerjap, mengerjap, mengerjap-ngerjap
 • kerkah: dikerkah, kerkah, mengerkah
 • kerkau: kerkau, mengerkau
 • kerlap: bekerlapan, kerlap, mengerlap, tekerlap
 • kerling: kerling, kerlingan, mengerling, mengerling-ngerling
 • kerlip: bekerlip, kerlip, mengerlip, sekerlip
 • kermi: kermi, kermian
 • kernai: kernai, mengernai
 • kernet: kernet, mengerneti
 • kernyih: kernyih, mengernyih
 • kernying: kernying, mengernying
 • kernyit: kernyit, mengernyit, mengernyitkan
 • kernyut: bekernyut, bekernyutan, kernyut, mengernyut
 • kerobak: kerobak, kerobak-kerabit, kerobak-kerobek, kerobak-kerobik
 • kerobat: kerobat, kerobat-kerabit
 • kerobek: kerobek, mengerobek
 • kerok: kerok, kerokan, mengerok
 • kerokot: kerokot, mengerokoti, pengerokotan
 • keroncong: berkeroncongan, keroncong, keroncongan, mengeroncongkan
 • kerong: kerong, kerong-kerong
 • kerongkongan: kerongkongan, rongkong, rongkongan
 • keropeng: keropeng, mengeropeng
 • keropok: keropok, sekeropok
 • kerosi: kerosi, mengerosi
 • kerosong: kerosong, mengerosong
 • kerot: kerang-kerot, kerot
 • kerotak: berkerotak, kerotak
 • keroyok: keroyok, keroyokan, mengeroyok, pengeroyok, pengeroyokan
 • kerpus: kerpus, mengerpus
 • kersik: bekersik, kersik, mengersik, tekersik
 • kertak: bekertak, bekertak-kertak, kertak, kertak-kertuk, mengertak-ngertakkan
 • kertang: kertang, mengertangkan
 • kertap: kertap, kertap-kertap
 • kerubin: kerubin, kerubinan
 • kerubung: berkerubung, kerubung, kerubungan, mengerubungi
 • kerubut: kerubut, mengerubuti
 • kerucut: kerucut, mengerucut
 • kerudung: berkerudung, kerudung, mengerudungi
 • kerugian: berugi, kerugian, merugi, merugikan, rugi
 • keruh: berkeruh, kekeruhan, keruh, mengeruh, mengeruhkan
 • keruit: berkeruit-keruit, keruit
 • keruk: keruk, mengeruk, mengerukkan, pengerukan
 • kerukut: kerukut, mengerukut, mengerukutkan
 • kerul: kerul, mengerul
 • kerumit: kerumit, mengerumit
 • kerumuk: berkerumuk, kerumuk, mengerumukkan
 • kerumun: berkerumun, kerumun, kerumunan, mengerumuni, sekerumun
 • kerumus: kerumus, mengerumus
 • keruncingan: keruncingan, memperuncing, meruncing, meruncingkan, runcing
 • keruntuhan: keruntuhan, meruntuh, meruntuhkan, reruntuhan, runtuh, runtuhan
 • keruntung: keruntung, mengeruntungkan
 • kerunyut: berkerunyut, kerunyut, terkerunyut
 • kerupuk: kerupuk, kerupukan
 • kerut: berkerut, berkerut-kerut, kerut, mengerut, mengerutkan, pengerut, pengerutan, terkerut
 • kerutak: kerutak, mengerutak
 • keruyuk: berkeruyuk, keruyuk
 • kesah: kesah, mengesah
 • kesak: kesak, mengesak, mengesakkan
 • kesakitan: berpenyakitan, bersakit-sakit, kesakitan, mempersakiti, menyakiti, menyakitkan, penyakit, penyakitan, pesakitan, sakit, sakit-sakitan
 • kesaksamaan: kesaksamaan, saksama
 • kesaktian: kesaktian, menyaktikan, sakti
 • kesal: kekesalan, kesal, mengesalkan
 • kesalahan: bersalah, bersalah-salahan, bersalahan, kesalahan, mempersalahkan, menyalah, menyalahi, menyalahkan, salah, salah-salah, tersalah
 • kesam: berkesam, kesam
 • kesamaran: kesamaran, menyamar, menyamarkan, penyamar, penyamaran, samar, samar-samar, samaran
 • kesan: berkesan, kesan, mengesan, mengesankan, terkesan
 • kesang: kesang, mengesang
 • kesangsian: kesangsian, menyangsikan, penyangsi, sangsi
 • kesasar: bersasaran, kesasar, menyasar, menyasarkan, sasar, sasaran, sasarannya, tersasar
 • kesat: kesat, mengesat, pengesat
 • kesatuan: bersatu, kesatu, kesatuan, mempersatukan, menyatu, menyatukan, pemersatu, pemersatuan, penyatu, penyatuan, persatuan, satu, satu-satu, satu-satunya, satuan
 • kesayangan: kesayangan, menyayang, menyayangi, menyayangkan, penyayang, sayang, sayangkan, tersayang (akan)
 • kesedapan: kesedapan, menyedapkan, penyedap, sedap, sedap-sedapan, sedapan
 • kesegaran: kesegaran, mempersegar, menyegarkan, penyegar, penyegaran, segar
 • kesehatan: kesehatan, menyehatkan, penyehat, penyehatan, sehat
 • kesejarahan: bersejarah, kesejarahan, menyejarah, menyejarahkan, sejarah
 • kesejatian: jati, kesejatian, sejati
 • kesek: kesek, mengesek
 • kesel: kesel, mengesel
 • keselamatan: berselamatan, keselamatan, menyelamati, menyelamatkan, penyelamat, penyelamatan, selamat, selamatan
 • kesempatan: berkesempatan, kesempatan, menyempat, menyempati, menyempatkan, sempat, sempat-sempatnya
 • kesempitan: bersempit-sempit, kesempitan, mempersempit, menyempit, menyempitkan, penyempitan, persempitan, sempit, sempitan
 • kesempurnaan: kesempurnaan, menyempurnakan, penyempurnaan, sempurna
 • kesengsaraan: kesengsaraan, menyengsarakan, sengsara
 • kesenyapan: kesenyapan, senyap
 • kesepian: bersepi-sepi, kesepian, menyepi, menyepikan, penyepi, sepi
 • keseragaman: berseragam, keseragaman, menyeragamkan, penyeragaman, seragam
 • keserakahan: keserakahan, serakah
 • keserasian: keserasian, menyerasikan, penyerasian, serasi
 • keseriusan: keseriusan, menyeriusi, serius
 • keserongan: keserongan, menyerong, menyerongkan, serong, serong-menyerong
 • keset: berkeset, keset, mengeset
 • kesiap: kesiap, terkesiap
 • kesik: kesik, kesik-kesik
 • kesima: kesima, terkesima
 • kesimpulan: berkesimpulan, kesimpulan, menyimpul, menyimpulkan, simpul, simpulan, tersimpul
 • kesinisan: kesinisan, sinis
 • kesip: kesip, mengesip
 • kesiur: berkesiur, kesiur
 • kesombongan: bersombong, kesombongan, menyombong, menyombongi, menyombongkan, penyombong, sombong
 • kesopanan: bersopan-sopan, kesopanan, menyopani, menyopankan, sopan
 • kesot: berkesot, kesot, mengesot, terkesot-kesot
 • kesuburan: kesuburan, menyuburkan, penyubur, penyuburan, subur
 • kesucian: bersuci, kesucian, menyucikan, penyuci, penyucian, persucian, suci
 • kesukaan: bersuka-suka, bersuka-sukaan, kesukaan, menyukai, menyukakan, sesuka, sesuka-suka, sesuka-sukanya, sesukanya, suka, suka-suka, sukaan
 • kesukaran: kesukaran, mempersukar, menyukarkan, sukar
 • kesukuan: bersuku, bersuku-suku, kesukuan, persukuan, pesukuan, sepersukuan, sesuku, suku
 • kesulitan: kesulitan, mempersulit, menyulitkan, penyulit, sulit
 • kesumba: kesumba, mengesumba
 • kesunyian: bersunyi, bersunyi-sunyi, kesunyian, menyunyi, sunyi
 • kesup: kesup, mengesup
 • kesuraman: kesuraman, menyuram, menyuramkan, suram, suram-suram
 • kesusilaan: bersusila, kesusilaan, susila
 • kesut: kesut, terkesut-kesut
 • ketabahan: ketabahan, menabahkan, tabah
 • ketagihan: ketagihan, menagih, penagih, penagihan, tagih, tagihan, tertagih
 • ketahuan: berpengetahuan, bertahu-tahu, bertahuan, bertahukan, ketahuan, mengetahui, pengetahuan, setahu, tahu, tahu-menahu, tahu-tahu
 • ketai: berketai-ketai, ketai
 • ketak: berketak, berketak-ketak, berketak-ketik, berketuk-ketak, ketak
 • ketakutan: berketakutan, ketakutan, mempertakut, menakut, menakut-nakuti, menakuti, menakutkan, penakut, takut, takut-takut, takut-takutan
 • ketam: berketam, ketam, mengetam, mengetamkan, pengetam, pengetaman
 • ketamakan: ketamakan, tamak
 • ketangkasan: ketangkasan, menangkaskan, tangkas
 • ketap: ketap, mengetap
 • ketap-ketap: berketap-ketap, ketap-ketap
 • ketar: berketar-ketar, ketar
 • ketat: ketat, memperketat, mengetatkan, pengetatan
 • ketawa: ketawa, menertawai, menertawakan, penertawaan, tawa, tertawa, tertawaan
 • ketebalan: ketebalan, mempertebal, menebal, menebalkan, setebal, tebal, tebal bibir
 • ketegangan: bersitegang, ketegangan, menegang, menegangi, menegangkan, penegang, penegangan, tegang, tegangan
 • ketegaran: ketegaran, menegarkan, tegar
 • keteguhan: bersiteguh, berteguh, berteguh-teguh, berteguh-teguhan, keteguhan, memperteguh, memperteguhkan, meneguhkan, peneguhan, teguh
 • ketek: ketek, mengeteki, seketek
 • ketekunan: bertekun, ketekunan, menekuni, menekunkan, tekun, tertekun
 • ketemu: ketemu, mengetemui, mengetemukan
 • ketenangan: bertenang-tenang, ketenangan, menenang, menenangkan, penenang, penenangan, tenang
 • keteng: keteng, ketengan, mengeteng, mengetengi, mengetengkan, seketeng
 • keter: keter
 • keterbalikan: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • keterlanjuran: keterlanjuran, lanjur, melanjurkan, terlanjur
 • ketertiban: bertertib, ketertiban, menertibkan, penertiban, tertib
 • ketes: ketes, mengetesi
 • keteter: keteter, keteteran
 • keti: berketi-keti, keti, keti-keti, mengeti
 • ketiga: bertiga, ketiga, ketiga-tiganya, ketiganya, mempertiga, meniga, pertiga, pertigaan, sepertiga, tiga, tiga-tiganya
 • ketika: ketika, seketika
 • ketil: berketil-ketil, ketil, mengetil, seketil
 • keting: keting, mengeting
 • ketinggian: ketinggian, mempertinggi, meninggi, meninggikan, peninggian, petinggi, tertinggi, tinggi
 • ketip: berketap-ketip, ketap-ketip, ketip, mengetip, pengetip, seketip
 • ketis: ketis, mengetis
 • ketitir: ketitir, ketitiran
 • ketok: ketok, ketokan, mengetok, pengetok
 • ketololan: ketololan, tolol
 • ketrek: ketrek, mengetrek
 • ketua: berketua, ketua, mengetuai
 • ketuhanan: bertuhan, bertuhankan, ketuhanan, mempertuhan, mempertuhankan, menuhankan, Tuhan
 • ketuk: berketuk, ketuk, ketukan, mengetuk, pengetuk, terketuk
 • ketukan: berketuk, ketuk, ketukan, mengetuk, pengetuk, terketuk
 • ketul: berketul-ketul, ketul, mengetulkan, pengetul
 • ketulenan: ketulenan, tulen
 • ketulian: ketulian, menulikan, tuli, tuli-tuli
 • ketumbuhan: bertumbuh, bertumbuhan, ketumbuhan, mempertumbuhkan, menumbuh, menumbuhi, menumbuhkan, penumbuh, penumbuhan, pertumbuhan, tetumbuhan, tumbuh, tumbuh-tumbuhan, tumbuhan
 • ketur: berketur, ketur
 • keturunan: berturun, keturunan, memperturunkan, menurun, menuruni, menurunkan, penurun, penurunan, turun, turun-temurun, turunan
 • keunggulan: keunggulan, mengungguli, unggul, unggul-mengungguli, unggulan
 • keunikan: keunikan, unik
 • keusahawanan: keusahawanan, usahawan
 • keusangan: keusangan, mengusang, usang
 • keuskupan: keuskupan, uskup
 • keutuhan: keseutuhan, keutuhan, mengutuhkan, pengutuhan, seutuh, seutuhnya, utuh
 • kewajaran: kewajaran, sewajar, sewajarnya, wajar
 • kewajiban: berkewajiban, berwajib, kewajiban, mewajibkan, sewajibnya, wajib
 • kewalahan: kewalahan, walah
 • kewangian: kewangi-wangian, kewangian, mewangi, mewangikan, pewangi, wangi, wangi-wangian, wewangian
 • kewanitaan: kewanitaan, wanita
 • kewarasan: kewarasan, waras
 • kewartawanan: kewartawanan, wartawan
 • kewibawaan: berwibawa, kewibawaan, wibawa
 • kewuh: kewuh, mengewuhkan
 • kezaliman: kezaliman, menzalimi, menzalimkan, zalim
 • khalayak: khalayak, mengkhalayak
 • khalwat: berkhalwat, khalwat
 • khamir: berkhamir, khamir
 • khas: kekhasan, khas, mengkhaskan
 • khasiat: berkhasiat, khasiat, mengkhasiati
 • khatam: khatam, khataman, mengkhatamkan
 • khawatir: kekhawatiran, khawatir, mengkhawatirkan
 • khayal: berkhayal, khayal, khayalan, mengkhayal, mengkhayalkan, pengkhayal, pengkhayalan
 • khianat: berkhianat, khianat, mengkhianat, mengkhianati, pengkhianat, pengkhianatan
 • khidmat: berkhidmat, kekhidmatan, khidmat
 • khilaf: kekhilafan, khilaf
 • khitan: berkhitan, khitan, khitanan, mengkhitan, mengkhitankan
 • khotbah: berkhotbah, khotbah, mengkhotbahkan, pengkhotbah, pengkhotbahan
 • khusus: kekhususan, khusus, mengkhusus, mengkhususkan, pengkhususan, terkhusus
 • kia: kia, kia bunga sambu, kia-kia
 • kiah: kiah, mengiah, mengiahkan, pengiah, pengiah sepatu
 • kiak: kiak, kiak-kiak
 • kial: berkial, berkial-kial, kial, kial-kial, kialan, mengialkan, pengial, perkialan, terkial-kial
 • kian: berkian-kian, kian, sekian
 • kias: berkias, berkias-kias, berkias-kiasan, kias, kiasan, mengias, mengiasi, mengiaskan, pengias, pengiasan
 • kiasan: berkias, berkias-kias, berkias-kiasan, kias, kiasan, mengias, mengiasi, mengiaskan, pengias, pengiasan
 • kiat: berkiat, kiat, mengiat
 • kibar: berkibar, berkibar-kibar, berkibaran, kibar, kibaran, mengibar-ngibarkan, mengibarkan, pengibar, pengibaran
 • kibas: kibas, kibasan, mengibas, mengibas-ngibas, mengibas-ngibaskan, mengibaskan
 • kibasan: kibas, kibasan, mengibas, mengibas-ngibas, mengibas-ngibaskan, mengibaskan
 • kiblat: berkiblat, kiblat, mengiblatkan
 • kibul: kibul, mengibuli, pengibul, pengibulan, terkibuli
 • kicau: berkicau, kicau, kicauan
 • kicauan: berkicau, kicau, kicauan
 • kicu: kicu, mengicu, pengicu, pengicuan, terkicu
 • kicuh: berkicuh, kicuh
 • kicut: berkicut, kicut
 • kidung: kidung, kidungan, mengidung, mengidungkan
 • kijai: kijai, terkijai-kijai
 • kijing: kijing, mengijing
 • kikih: kikih, terkikih-kikih
 • kikik: berkikikan, kikik, mengikik, terkikik-kikik
 • kikir: berkikir, kekikiran, kikir, kikiran, mengikir
 • kikis: kikis, kikisan, mengikis, pengikis, pengikisan, terkikis
 • kikuk: kekikukan, kikuk
 • kilah: berkilah, berkilah-kilah, kilah, mengilah, mengilah-ngilahkan
 • kilan: kilan, mengilan, terkilan
 • kilang: kilang, kilangan, mengilang, pengilang, pengilangan, perkilangan
 • kilap: berkilap, berkilap-kilap, kilap, mengilap, mengilapkan, pengilapan, sekilap
 • kilas: kilas, mengilas, sekilas, terkilas
 • kilat: berkilat, berkilat-kilat, berkilatan, kilat, kilatan, mengilat, mengilat-ngilatkan, mengilatkan, terkilat
 • kilatan: berkilat, berkilat-kilat, berkilatan, kilat, kilatan, mengilat, mengilat-ngilatkan, mengilatkan, terkilat
 • kilau: berkilau, berkilau-kilauan, berkilauan, kilau, kilau-mengilau, kilauan, mengilau
 • kilauan: berkilau, berkilau-kilauan, berkilauan, kilau, kilau-mengilau, kilauan, mengilau
 • kili: kili, kili-kili, mengili
 • kilik-kilik: kilik-kilik, kilikan, mengilik-ngilik
 • kilir: kilir, kiliran, mengilir, terkilir
 • kilo: berkilo-kilo, kilo, kiloan, mengilo, mengilokan
 • kimah: kimah, terkimah
 • kimbah: kimbah, mengimbah
 • kimbang: berkimbang-kimbang, kimbang
 • kimpal: kimpal, mengimpal
 • kimpus: kimpus, terkimpus
 • kinang: kinang, kinangan, menginang, penginangan
 • kincah: kincah, mengincah
 • kincak: kincak, terkincak-kincak
 • kincau: kincau, mengincau
 • kincir: berkincir, kincir, kinciran
 • kincup: kincup, mengincup
 • kindap: kindap, terkindap-kindap
 • kinerja: berkinerja, kinerja
 • kini: kekinian, kini
 • kinja: berkinja-kinja, kinja, terkinja-kinja
 • kinjat: kinjat, terkinjat
 • kintaka: kintaka, perkintakaan
 • kinte: berkinte, kinte
 • kintil: kintil, mengintil
 • kipai: kipai, mengipaikan
 • kipas: berkipas, berkipas-kipas, kipas, kipasan, mengipas, mengipas-ngipas, mengipasi, mengipaskan, pengipas, pengipasan
 • kiprah: berkiprah, kiprah
 • kiprat: kiprat, mengipratkan
 • kir: kir, mengekir, mengekirkan
 • kira: berkira-kira, kira, kira-kira, kira-kiraan, kiraan, kiranya, memperkirakan, mengira, mengira-ngira, mengira-ngirakan, pengiraan, perkiraan, sekira-kira, sekiranya, terkira, terkirakan
 • kirab: kirab, mengirabkan
 • kirai: berkirai, kirai, mengirai, mengiraikan, terkirai-kirai
 • kiranya: berkira-kira, kira, kira-kira, kira-kiraan, kiraan, kiranya, memperkirakan, mengira, mengira-ngira, mengira-ngirakan, pengiraan, perkiraan, sekira-kira, sekiranya, terkira, terkirakan
 • kirap: kirap, memperkirapkan, mengirap, mengirapkan
 • kiri: kiri, mengiri, mengirikan
 • kirik: kirik, mengirik
 • kirim: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • kiriman: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • kirung: berkirung, kirung
 • kisa: kisa, mengisa
 • kisah: berkisah, kisah, kisahan, mengisahkan, pengisahan, terkisah
 • kisai: kisai, kisaian, mengisai
 • kisar: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • kisaran: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • kisas: kisas, mengisas
 • kisat: kisat, mengisatkan, pengisat, pengisatan
 • kisi: berkisi, kisi, kisi-kisi
 • kisik: kisik, kisikan, mengisik
 • kisruh: kekisruhan, kisruh, mengisruhkan
 • kisut: kisut, mengisut, mengisutkan, pengisut
 • kita: kekitaan, kita
 • kitab: berkitab, kitab, pengitaban
 • kitang: kitang, kitang-kitang
 • kitar: berkitar, kitar, memperkitarkan, mengitar, mengitar-ngitar, mengitari, mengitarkan, pengitaran, sekitar, terkitar-kitar
 • kitik: kitik, mengitik, mengitik-ngitik
 • kitir: kitir, kitiran
 • kiuk: kiuk, terkiuk
 • klaim: klaim, mengklaim, pengklaim, pengklaiman
 • klakson: klakson, mengklakson
 • klarifikasi: klarifikasi, mengklarifikasi
 • klasifikasi: klasifikasi, mengklasifikasi, mengklasifikasikan, pengklasifikasi, pengklasifikasian
 • klik: klik, klik-klikan
 • klir: klir, mengeklirkan
 • kliring: kliring, mengkliring
 • klise: keklisean, klise, mengklise
 • klona: klona, mengklonakan, pengklonaan
 • klorin: keklorinan, klorin, pengklorinan
 • koak: berkoak-koak, koak, koak-koak
 • koalisi: berkoalisi, koalisi
 • koar: berkoar, berkoar-koar, koar
 • kobak: kobak, kobakan
 • kobar: berkobar, berkobar-kobar, kobar, kobaran, mengobarkan, pengobaran, terkobar, terkobarkan
 • koboi: kekoboi-koboian, koboi, koboi-koboian
 • kobok: berkobok, berkobok-kobok, kobok, kobokan, mengobok
 • kocak: berkocak, berkocak-kocak, kocak, mengocak, mengocakkan, terkocak
 • kocoh: kocoh, terkocoh-kocoh
 • kocok: kocok, mengocok, pengocok
 • kocong: kocong, mengocong, mengocongkan
 • kocor: kocor, kocoran, mengocor
 • kode: kode, mengodekan
 • kodi: berkodi-kodi, kodi, kodian, sekodi
 • kodifikasi: kodifikasi, mengodifikasikan, pengodifikasian
 • kodok: kodok, mengodok
 • kohesif: kekohesifan, kohesif
 • kojol: kojol, terkojol-kojol
 • kokang: kokang, mengokang
 • kokok: berkokok, kokok
 • kokol: kokol, mengokol, terkokol, terkokol-kokol
 • kokot: kokot, mengokot, terkokot
 • kol: kol, mengekol
 • kolaborasi: berkolaborasi, kolaborasi
 • kolak: kolak, mengolak
 • kolek: berkolek-kolek, kolek
 • koleksi: koleksi, mengoleksi
 • kolektif: kekolektifan, kolektif
 • kolok: kolok, kolokan
 • kolokasi: berkolokasi, kolokasi
 • kolong: kolong, kolong-kolong, kolongan
 • kolot: kekolotan, kolot
 • kolusi: berkolusi, kolusi
 • koma: koma, koma-koma
 • komando: komando, mengomando, mengomandokan, pengomandoan
 • komat-kamit: berkomat-kamit, komat-kamit
 • kombinasi: berkombinasi, kombinasi, mengombinasikan
 • komeng: komeng, sekomeng
 • komentar: berkomentar, komentar, mengomentari
 • komersial: komersial, mengomersialkan
 • komidi: komidi, mengomidikan
 • komisi: komisi, mengomisi
 • komit: komit, mengomit
 • kompanyon: berkompanyon, kompanyon
 • kompas: kompas, mengompas
 • kompeni: kompeni, kompenian
 • kompes: kompes, mengompes
 • komplot: berkomplot, komplot, komplotan
 • komplotan: berkomplot, komplot, komplotan
 • kompor: kompor, mengompori, pengomporan
 • kompos: kompos, mengompos
 • kompres: kompres, mengompres
 • kompromi: berkompromi, kompromi
 • komputer: komputer, mengomputerkan
 • komunikasi: berkomunikasi, komunikasi, mengomunikasikan
 • komunis: komunis, mengomuniskan
 • konan: konan, mengonan
 • konco: konco, perkoncoan
 • konde: konde, mengonde
 • kondensasi: kondensasi, mengondensasikan
 • kondisi: kondisi, mengondisikan
 • konferensi: konferensi, mengonferensikan
 • konfirmasi: konfirmasi, mengonfirmasikan
 • kongkalikong: berkongkalikong, kongkalikong
 • kongko: kongko, kongko-kongko
 • kongkong: kongkong, kongkongan, mengongkong, terkongkong
 • kongsi: berkongsi, kongsi, kongsian, perkongsian
 • konon: konon, memperkonon, mengononkan
 • konsentrasi: konsentrasi, mengonsentrasikan
 • konsep: konsep, mengonsep, pengonsep, pengonsepan
 • konsolidasi: konsolidasi, mengonsolidasikan
 • konstatir: konstatir, mengonstatir
 • konsultasi: berkonsultasi, konsultasi
 • konsumsi: konsumsi, mengonsumsi, pengonsumsian
 • kontak: berkontak, kontak, mengontak
 • kontaminasi: kontaminasi, mengontaminasi, terkontaminasi
 • kontan: kontan, mengontan
 • kontemplasi: berkontemplasi, kontemplasi
 • konter: konter, mengonter
 • kontrak: kontrak, kontrakan, mengontrak, mengontrakkan, pengontrak
 • kontraksi: berkontraksi, kontraksi
 • kontras: kekontrasan, kontras, mengontraskan, pengontrasan
 • kontrol: kontrol, mengontrol, pengontrol, pengontrolan, terkontrol
 • konvergensi: konvergensi, mengonvergensikan
 • konversi: konversi, mengonversikan
 • konyol: kekonyolan, konyol
 • kooperasi: berkooperasi, kooperasi
 • kooptasi: kooptasi, mengooptasi, pengooptasian, terkooptasi
 • koordinasi: berkoordinasi, koordinasi, mengoordinasi, mengoordinasikan, pengoordinasian, terkoordinasi
 • kop: berkop, kop, mengekop
 • kopah: berkopah-kopah, kopah
 • kopak: kopak, mengopak
 • kopek: kopek, mengopek
 • koper: berkoper-koper, koper
 • koperasi: berkoperasi, koperasi, perkoperasian
 • kopi: kopi, mengopi, pengopi, perkopian
 • kopok: kopok, kopokan
 • kopra: kopra, perkopraan
 • koprak: koprak, koprakan
 • kopyok: kopyok, mengopyok
 • koran: berkoran, koran, mengorankan
 • korban: berkorban, korban, mengorbankan, pengorbanan
 • kored: kored, mengored
 • korek: korek, korekan, mengorek, mengorek-ngorek, pengorek, pengorekan
 • koreksi: koreksi, koreksian, mengoreksi, pengoreksi, pengoreksian
 • korelasi: berkorelasi, korelasi, mengorelasikan
 • koreng: berkoreng, koreng, koreng-koreng, korengan
 • korespondensi: berkorespondensi, korespondensi
 • koret: koret, koretan
 • korok: korok, mengorok
 • korong: berkorong, korong
 • korting: korting, mengorting
 • korup: korup, mengorup
 • korupsi: korupsi, mengorupsi
 • kosek: kosek, mengosek
 • kosel: kosel, terkosel-kosel
 • kosen: kekosenan, kosen
 • kosong: kekosongan, kosong, mengosongkan, pengosongan, sekosong-kosongnya
 • kostum: berkostum, kostum
 • kota: berkota, kekota-kotaan, kekotaan, kota, mengota, mengotai, mengotakan, pengotaan, perkotaan
 • kotah: kotah, sekotah
 • kotak katik: kotak katik, mengotak-ngatikkan
 • kotak: berkotak-kotak, kotak, mengotak, mengotak-ngotakkan, pengotak-ngotakan, pengotakan, terkotak, terkotak-kotak
 • kotek: berkotek, kotek
 • koteng: koteng, terkoteng-koteng
 • kotes: kotes, mengotes, sekotes
 • kotor: kekotoran, kotor, kotoran, mengotori, mengotorkan, pengotor, pengotoran
 • kover: kover, mengover
 • kowek: kowek, kowekan
 • koyak: koyak, koyak-koyak, mengoyak, mengoyak-ngoyak, mengoyak-ngoyakkan
 • kreasi: berkreasi, kreasi
 • kreatif: kekreatifan, kreatif
 • kredit: kredit, kreditan, mengkredit, mengkreditkan, pengkredit, pengkreditan, perkreditan
 • krisis: krisis, mengkrisis
 • kristal: kristal, mengkristal, pengkristalan
 • kristen: kekristenan, Kristen, mengkristenkan
 • kritik: kritik, mengkritik, pengkritik
 • kritis: kekritisan, kritis, mengkritis
 • kuah: berkuah, kuah, menguahi, menguahkan
 • kuai: kuai, terkuai-kuai
 • kuak: kuak, menguak, menguakkan, terkuak
 • kuala: berkuala, kuala
 • kualifikasi: berkualifikasi, kualifikasi, mengualifikasikan
 • kualitas: berkualitas, kualitas
 • kuap: kuap, menguap
 • kuar: kuar, kuaran, menguar-nguarkan, menguarkan
 • kuas: kuas, kuas-kuas
 • kuasa: berkuasa, kekuasaan, kuasa, menguasai, menguasakan, penguasa, penguasaan, sekuasa-kuasanya, sekuasanya, terkuasai
 • kuat: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • kubah: berkubah, kubah
 • kubak: berkubak, kubak, mengubak, terkubak
 • kubang: berkubang, kubang, kubangan, mengubangkan
 • kubik: kubik, mengubik
 • kubit: kubit, mengubit, sekubit
 • kubra: kubra, mengubrakan
 • kubu: berkubu, kubu, mengubui, perkubuan, terkubu
 • kubur: berkubur, kubur, kuburan, mengubur, menguburkan, pekuburan, penguburan, terkubur
 • kucai: kucai, mengucai, terkucai
 • kucak: berkucak, kucak, mengucak, terkucak
 • kucar-kacir: kucar-kacir, mengucar-ngacirkan
 • kucek: kucek, mengucek-ngucek
 • kucil: kucil, mengucil, mengucilkan, terkucil
 • kucing: kucing, kucing-kucing, kucing-kucingan
 • kucup: kucup, mengucup
 • kucur: berkucur, kucur, kucuran, mengucur, mengucuri, mengucurkan
 • kuda: berkuda, kuda, kuda-kudaan, memperkuda, memperkuda-kudakan, perkudaan
 • kudang: kudang, kudangan
 • kudap: kudap, kudap-kudap, kudapan, mengudap, pengudap
 • kudapan: kudap, kudap-kudap, kudapan, mengudap, pengudap
 • kudeta: kudeta, mengudeta
 • kudian: kudian, mengudian, mengudiankan, terkudian
 • kudis: berkudis, kudis, kudisan
 • kudung: berkudung, kudung, mengudung, mengudungkan, pengudung, pengudungan, sekudung
 • kudus: kekudusan, kudus, menguduskan, pengudusan
 • kue: kue, kue-kue
 • kufu: kufu, sekufu
 • kufur: kekufuran, kufur, mengufurkan
 • kuis: kuis, menguis
 • kuit: kuit, menguit
 • kujur: kujur, sekujur
 • kujut: berkujut, kujut, mengujut, pengujut, terkujut
 • kuku: berkuku, kuku, sekuku
 • kukuh: berkukuh, kekukuhan, kukuh, memperkukuh, mengukuhi, mengukuhkan, pengukuhan
 • kukur: kukur, kukuran, mengukur
 • kukus: berkukus, kukus, kukusan, mengukus
 • kulah: kulah, kulah-kulah
 • kulai: berkulai, berkulaian, kulai, terkulai
 • kulak: kulak, kulak-kulak tangan, perkulakan
 • kulat: berkulat, kulat
 • kuli: berkuli, kuli, kulian, menguli
 • kuliah: berkuliah, kuliah, menguliahi
 • kulimat: berkulimat, kulimat
 • kulit: berkulit, kulit, mengulit, menguliti, pengulit, pengulitan, perkulitan
 • kultus: kultus, mengultuskan, pengultusan
 • kulub: kulub, mengulub
 • kulum: kulum, kulum-kulum, mengulum, mengulum-ngulum
 • kulup: berkulup, kulup
 • kumai: berkumai, kumai, kumaian, mengumai, mengumaikan
 • kumaian: berkumai, kumai, kumaian, mengumai, mengumaikan
 • kumal: kumal, mengumalkan
 • kumandang: berkumandang, kumandang, mengumandang, mengumandangkan
 • kumat: kumat, kumat-kamit
 • kumbah: kumbah, mengumbah
 • kumbang: kumbang, mengumbang
 • kumis: berkumis, kumis
 • kumpai: berkumpai, kumpai
 • kumpal: kumpal, terkumpal-kumpal
 • kumpar: kumpar, kumparan, mengumpar
 • kumparan: kumpar, kumparan, mengumpar
 • kumpul: berkumpul, kumpul, kumpulan, mengumpulkan, pengumpul, pengumpulan, perkumpulan, terkumpul
 • kumuh: kekumuhan, kumuh, mengumuhkan
 • kumur: berkumur, berkumur-kumur, kumur
 • kumut: berkumut, kumut
 • kunang-kunang: berkunang-kunang, kunang-kunang
 • kunar-kunar: berkunar-kunar, kunar-kunar
 • kunci: kunci, mengunci, menguncikan, pengunci, terkunci
 • kuncup: kuncup, menguncup, menguncupkan, penguncupan
 • kundai: kundai, mengundai
 • kundang: berkundang, kundang, kundangan, mengundang
 • kungkang: kungkang, mengungkang
 • kungkung: kungkung, kungkungan, mengungkung, terkungkung
 • kuning: kekuning-kuningan, kekuningan, kuning, menguning, menguningkan
 • kunjung: berkunjung, berkunjung-kunjungan, kunjung, kunjungan, mengunjungi, pengunjung
 • kunjungan: berkunjung, berkunjung-kunjungan, kunjung, kunjungan, mengunjungi, pengunjung
 • kuno: kekunoan, kuno
 • kuntit: kuntit, menguntit, menguntiti
 • kuntum: kuntum, menguntum, terkuntum
 • kunyah: kunyah, kunyahan, mengunyah, mengunyahkan, terkunyah
 • kupak: berkupak, kupak, kupakan, mengupak
 • kupas: kupas, kupasan, mengupas, mengupaskan, pengupas, pengupasan, terkupas
 • kupasan: kupas, kupasan, mengupas, mengupaskan, pengupas, pengupasan, terkupas
 • kupil: kupil, mengupil
 • kuping: berkuping, kuping, menguping, mengupingi
 • kurai: berkurai, kurai
 • kurang: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • kurap: berkurap, kurap
 • kuras: kuras, menguras, pengurasan, terkuras
 • kurator: kekuratoran, kurator
 • kurban: berkurban, kurban, mengurbankan
 • kuret: kuret, menguret, penguretan
 • kuricak: kuricak, kuricakan
 • kurik: berkurik-kurik, kurik
 • kursus: kursus, mengursus, mengursuskan
 • kurun: berkurun-kurun, kurun
 • kurung: berkurung, kurung, kurungan, mengurung, pengurungan, terkurung
 • kurus: kekurusan, kurus, kurusan, mengurus, menguruskan, pengurusan
 • kusa: kusa, mengusa
 • kusal: kusal, mengusal
 • kusau: berkusau-kusau, kusau
 • kusik: berkusik, kusik
 • kusruk: kusruk, mengusruk, mengusrukkan
 • kusu: berkusu-kusu, kusu
 • kusuk: berkusuk, kusuk, mengusuk
 • kusut: berkusut-kusut, kekusutan, kusut, mengusut, mengusutkan
 • kuta: berkuta, kuta
 • kutak: kutak, mengutak-ngatikkan
 • kutat: berkutat, kutat
 • kuteks: berkuteks, kuteks
 • kuti: kuti, kuti-kuti, menguti
 • kutik: berkutik, kutik, kutikan, mengutik, mengutik-ngutik
 • kutil: kutil, mengutil, pengutil, sekutil
 • kuting: berkuting-kuting, kuting
 • kutip: kutip, kutipan, mengutip, pengutip, pengutipan
 • kutipan: kutip, kutipan, mengutip, pengutip, pengutipan
 • kutu: berkutu, berkutu-kutuan, kutu, mengutui
 • kutub: berkutub, kutub
 • kutuk: keterkutukan, kutuk, kutukan, mengutuk, mengutuki, sekutuk, sekutuk tipe unggul, terkutuk
 • kutukan: keterkutukan, kutuk, kutukan, mengutuk, mengutuki, sekutuk, sekutuk tipe unggul, terkutuk
 • kuyup: kuyup, menguyup, menguyupkan
 • laba: berlaba, laba, melabai, melabakan
 • labang: labang, melabang
 • label: berlabel, label, melabelkan, pelabelan
 • labi-labi: labi-labi, labilitas
 • labil: kelabilan, labil
 • labrak: labrak, melabrak
 • labu: labu, labu-labu, melabu
 • labuh: berlabuh, labuh, labuhan, melabuh, melabuhkan, pelabuhan
 • labun: berlabun-labun, labun
 • labur: kelaburan, labur, melabur, pelabur
 • lacak: belacak, lacak, melacak, pelacak, pelacakan, terlacak
 • lacur: lacur, melacur, melacurkan, pelacur, pelacuran
 • lacut: lacut, melacut
 • lada: lada, meladai
 • ladang: berladang, ladang, memperladang, memperladangi, memperladangkan, peladang, peladangan, perladangan
 • laden: laden, ladenan, meladeni, peladen, peladenan
 • ladenan: laden, ladenan, meladeni, peladen, peladenan
 • ladung: berladung, ladung, meladungkan
 • lafal: lafal, melafalkan
 • laga: belaga, berlaga, laga, melaga, melagakan, memperlagakan, pelaga, perlagaan
 • lagak: berlagak, lagak, melagak, melagakkan, pelagak
 • lagang: lagang, melagang, melagangkan
 • lagi: lagi, lagi-lagi, lagian, selagi
 • lagu: belagu, berlagu, lagu, laguan, melagu, melagui, melagukan, pelagu
 • lahap: lahap, melahap, pelahap
 • lahar: berlahar, lahar
 • lahir: kelahiran, lahir, melahirkan, terlahir
 • laik: kelaikan, laik
 • lain: berkelainan, berlain-lainan, berlainan, kelainan, lain, melaini, melainkan, memperlain, memperlainkan, perlainan
 • lais: lais, melais
 • lajang: lajang, melajang
 • laju: berlaju-laju, bersilaju, kelajuan, laju, melaju, melajukan, perlajuan
 • lajur: berlajur, lajur
 • lak: lak, mengelak
 • lakab: lakab, melakabkan
 • lakak: lakak, melakak
 • laki: berlaki, kelaki-lakian, laki, laki-laki, memperlaki, memperlakikan
 • laki-laki: berlaki, kelaki-lakian, laki, laki-laki, memperlaki, memperlakikan
 • laknat: laknat, melaknat, melaknati, melaknatkan
 • lakon: berlakon, lakon, lelakon, melakoni, melakonkan, pelakon
 • laksana: laksana, melaksanakan, pelaksana, pelaksanaan, terlaksana
 • laku: berlaku, keberlakuan, kelakuan, laku, lakuan, melakukan, memberlakukan, memperlakukan, pelaku, pemberlakuan, perlakuan, selaku
 • laku lajak: berlaku lajak, laku lajak
 • lakur: lakur, melakurkan
 • lala: lala, melala
 • lalah: lalah, melalah, pelalah, terlalah
 • lalai: berlalai-lalai, kelalaian, lalai, melalaikan, memperlalaikan, pelalai, pelalaian, terlalai, terlalaikan
 • lalak: lalak, melalak
 • lalap: lalap, melalap
 • lalau: lalau, melalau, pelalau, pelalauan
 • lali: lali, melali
 • lalu: berkelaluan, berlalu, kelaluan, keterlaluan, lalu, laluan, melalui, melalukan, terlalu
 • lalu lintas: berlalu lintas, lalu lintas, perlalulintasan
 • lama: berlama-lama, kelamaan, lama, lama-kelamaan, lama-lama, memperlama, memperlamakan, selama, selama-lamanya, selamanya
 • lamar: lamar, lamaran, melamar, melamarkan, pelamar
 • lamaran: lamar, lamaran, melamar, melamarkan, pelamar
 • lambai: berlambai-lambai, lambai, lambaian, melambai, melambai-lambai, melambai-lambaikan, melambaikan
 • lambak: berlambak, berlambak-lambak, lambak, melambak, terlambak
 • lamban: kelambanan, lamban, melambankan
 • lambang: berlambang, berlambangkan, lambang, melambangkan, pelambangan
 • lambar: lambar, melambari
 • lambat: berlambat, kelambatan, keterlambatan, lambat, lambat-lambat, melambat-lambatkan, melambatkan, memperlambat, terlambat
 • lambuk: lambuk, melambuk, pelambuk
 • lambung: lambung, melambung, melambungi, melambungkan
 • lamin: lamin, melamin, pelamin, pelaminan
 • lampai: lampai, melampai, terlampai
 • lampam: lampam, melampam
 • lampan: lampan, melampan
 • lampang: berlampang, berlampang-lampang, lampang, melampang
 • lampar: berlampar, berlamparan, lampar
 • lampas: lampas, melampas
 • lampau: kelampauan, lampau, melampau, melampaui, terlampau, terlampaui
 • lampias: lampias, melampiaskan, pelampiasan
 • lampin: lampin, melampini
 • lampir: lampir, lampiran, melampiri, melampirkan, terlampir
 • lampu: berlampu, lampu, perlampuan
 • lampung: lampung, melampung, pelampung
 • lamun: dilamun, lamun, lamunan, melamun
 • lamunan: dilamun, lamun, lamunan, melamun
 • lanang: lanang, melanang
 • lancang: berlancang, kelancangan, lancang, lancang-lancang
 • lancap: lancap, terlancap
 • lancar: kelancaran, lancar, lancaran, melancar, melancarkan, memperlancar, pelancar
 • lancing: berlancing, lancing, lancingan
 • lancip: lancip, melancip, melancipkan
 • lancong: lancong, melancong, pelancong, pelancongan, perpelancongan
 • lancung: kelancungan, lancung, lancungan, melancung, melancungkan
 • lancur: lancur, melancur
 • lancut: lancut, melancut
 • landa: landa, melanda, melandakan, pelanda, terlanda
 • landai: landai, landaian, melandai
 • landaian: landai, landaian, melandai
 • landas: berlandasan, berlandaskan, landas, landasan, melandas, melandasi, melandaskan
 • landasan: berlandasan, berlandaskan, landas, landasan, melandas, melandasi, melandaskan
 • landau: landau, melandau
 • landung: landung, melandung
 • langah: langah, melangah, melangahkan, terbelangah, terlangah
 • langau: berlangau, langau
 • langgan: berlanggan, berlangganan, langgan, langganan, melanggani, pelanggan
 • langganan: berlanggan, berlangganan, langgan, langganan, melanggani, pelanggan
 • langgar: berlanggar-langgar, berlanggaran, langgar, langgar-melanggar, melanggar, melanggarkan, pelanggar, pelanggaran, perlanggaran, terlanggar
 • langgeng: kelanggengan, langgeng
 • langgung: langgung, melanggungkan
 • langir: berlangir, langir, melangir
 • langit: langit, melangit, selangit
 • langka: kelangkaan, langka
 • langkah: berlangkah, kelangkahan, langkah, melangkah, melangkahi, melangkahkan, pelangkah, pelangkahan, perlangkahan, selangkah, terlangkahkan
 • langkang: langkang, memperlangkangkan
 • langkap: langkap, melangkapkan
 • langkas: langkas, selangkas
 • langkau: langkau, melangkaui, terlangkaui
 • langkup: langkup, langkupan, terlangkup
 • langlang: berlanglang, langlang, melanglang
 • langsam: langsam, melangsamkan
 • langsar: langsar, melangsar
 • langsi: berlangsi, langsi, melangsi
 • langsing: kelangsingan, langsing, melangsingkan, pelangsing
 • langsir: langsir, melangsir
 • langsung: berlangsung, keberlangsungan, kelangsungan, langsung, melangsungkan, perlangsungan, terlangsung
 • langut: langut, melangut
 • lanja: lanja, lanja-lanjaan, melanja
 • lanjai: lanjai, melanjai
 • lanjar: lanjar, lanjaran, melanjar
 • lanjau: lanjau, terlanjau
 • lanjuk: lanjuk, telanjuk
 • lanjur: keterlanjuran, lanjur, melanjurkan, terlanjur
 • lanjut: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • lanjutan: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • lansir: lansir, melansir
 • lantah: lantah, melantah
 • lantai: berlantai, lantai, melantai, melantaikan
 • lantak: lantak, lantakan, melantak, melantakkan, pelantak
 • lantam: kelantaman, lantam, melantamkan
 • lantan: lantan, melantan, terlantan
 • lantang: kelantangan, lantang, melantang, melantangkan
 • lantar: lantar, lantaran, melantarkan, pelantar, pelantaran
 • lantas: berlantas, berlantasan, lantas, melantas, melantaskan, terlantas
 • lantik: lantik, melantik, pelantik, pelantikan
 • lanting: berlanting, lanting, melanting, melantingkan, terlanting
 • lantun: lantun, lantunan, melantun, melantunkan
 • lantung: lantung, luntang, meluntang, peluntang
 • lantur: lantur, lanturan, melantur, melanturkan, pelanturan
 • lanus: lanus, melanus
 • lanyah: lanyah, melanyah
 • lanyak: lanyak, melanyak
 • lanyau: lanyau, melanyau
 • lap: lap, mengelap
 • lapah: dilapah, lapah, melapah
 • lapak: 2 lapak, berlapak, lapak
 • lapang: berlapang-lapang, lapang, lapangan, melapangi, melapangkan, memperlapang, memperlapangkan
 • lapangan: berlapang-lapang, lapang, lapangan, melapangi, melapangkan, memperlapang, memperlapangkan
 • lapar: berlapar, kelaparan, lapar, melaparkan
 • lapih: berlapih, dilapih, lapih, melapih
 • lapik: berlapik, lapik, melapik, melapiki, melapikkan, selapik
 • lapis: berlapis, berlapis-lapis, lapis, lapisan, melapis, melapisi, melapiskan, pelapis
 • lapor: lapor, laporan, melapor, melaporkan, pelapor, pelaporan
 • laporan: lapor, laporan, melapor, melaporkan, pelapor, pelaporan
 • lapuk: berlapuk, berlapuk-lapuk, kelapukan, lapuk, melapuk, pelapukan
 • lapun: lapun, melapun
 • lapur: berlapur, lapur, melapur
 • lara: lara, terlara-lara
 • larah: berlarah-larah, larah, melarah
 • larai: larai, melarai, melaraikan, pelarai
 • laram: laram, melaram
 • larang: larang, larangan, melarang, melarangkan, pelarangan, terlarang
 • larangan: larang, larangan, melarang, melarangkan, pelarangan, terlarang
 • larap: larap, melarapkan, selarap
 • laras: berlarasan, kelarasan, keselarasan, laras, melarasi, melaraskan, menyelaraskan, pelarasan, penyelarasan, selaras, selarasan
 • larat: berlarat-larat, kemelaratan, larat, melarat, memperlarat
 • larau: larau, melarau
 • lari: berlari, berlari-lari, berlari-larian, berlarian, lari, lari-lari, larian, melarikan, pelari, pelarian, selari, sepelarian
 • larih: berlarih-larih, larih, melarih, melarihi
 • larik: berlarik, berlarik-larik, larik, larikan, melarik, melarikkan, pelarik, pelarikan, selarik
 • laris: laris, melariskan, pelaris, terlaris
 • laru: laru, melaru
 • larung: larung, melarungkan
 • larut: berlarut-larut, keberlarut-larutan, kelarutan, larut, larutan, melarut, melarutkan, pelarut, pelarutan, terlarut
 • las: las, mengelas, pengelasan
 • lasah: lasah, melasah, melasahkan, memperlasah, pelasah
 • lasak: lasak, pelasak
 • lasi: lasi, lasian, melasikan, pelasi
 • laskar: kelaskaran, laskar
 • lat: lat, selat-latnya
 • lata: lata, melata
 • latah: kelatahan, latah, melatahkan, pelatah
 • latam: latam, melatam, melatamkan
 • latar belakang: latar belakang, melatarbelakangi
 • latar: latar, melatari, pelataran
 • latas: latas, melatas
 • latih: berlatih, latih, latihan, melatih, pelatih, pelatihan, terlatih
 • latihan: berlatih, latih, latihan, melatih, pelatih, pelatihan, terlatih
 • lating: lating, melating
 • latis: latis, latisan, melatis
 • latur: latur, melatur
 • lauk: berlauk, lauk, lauk-pauk
 • lauk-pauk: berlauk, lauk, lauk-pauk
 • laun: laun, laun-laun, melaun-laun
 • laung: laung, melaung, melaungkan, pelaung, sepelaung
 • laur: laur, melaur, selaur
 • laut: kelautan, laut, lautan, melaut, melauti, melautkan, pelaut, pelautan
 • lautan: kelautan, laut, lautan, melaut, melauti, melautkan, pelaut, pelautan
 • lawa: lawa, melawa, pelawa
 • lawah: lawah, lawah-lawah, lawai
 • lawak: berlawak-lawak, lawak, lawak-lawak, lawakan, melawak, melawak-lawak, pelawak
 • lawalata: berlawalata, Lawalata
 • lawan: berlawan, berlawanan, kelawanan, lawan, melawan, melawani, melawankan, memperlawankan, pelawan, perlawanan, terlawan
 • lawang: lawang, pelawang, pelawangan
 • lawar: lawar, melawar
 • lawas: lawas, melawas
 • lawat: lawat, lawatan, melawat, pelawat, perlawatan
 • lawe: lawe, penglawe, selawe
 • lawi: lawi, lawi-lawi
 • layah: layah, melayah, melayahkan, terlayah
 • layak: kelayakan, layak, layaknya, melayak, melayakkan, selayaknya, terlayak
 • layam: layam, melayam
 • layan: layan, layanan, melayani, melayankan, pelayan, pelayanan
 • layang: dilayang, dilayangkan, layang, layang-layang, layangan, melayang, melayang-layang, melayangkan, pelayangan, selayang, terlayang, terlayang-layang
 • layap: berlayap-layapan, berlayapan, kelayapan, layap, melayap, melayap-layap, melayap-layapkan, melayapi, melayapkan, terlayap
 • layar: berlayar, berpelayaran, layar, melayari, melayarkan, pelayar, pelayaran
 • layas: layas, melayas, melayaskan
 • layat: layat, melayat, pelayat
 • layu: kelayuan, layu, layu-layuan, melayu, pelayuan
 • layuk: layuk, melayuk
 • layur: layur, melayur
 • layut: layut, melayut
 • lazim: kelaziman, lazim, melazimkan
 • lebar: lebar, melebar, melebarkan, memperlebar, pelebaran, selebar
 • lebaran: berlebaran, Lebaran
 • lebas: lebas, melebas
 • lebat: lebat, melebat
 • lebih: berkelebihan, berlebih, berlebih-lebih, berlebih-lebihan, berlebihan, kelebihan, lebih, lebih-lebih, melebih, melebih-lebihi, melebih-lebihkan, melebihi, melebihkan, selebihnya, terlebih, terlebih-lebih
 • lebuh: lebuh, melebuhkan
 • lebuk: lebuk, melebuk
 • lebun: lebun, melebun
 • lebur: keleburan, lebur, leburan, melebur, meleburkan, peleburan, terlebur
 • lecah: berlecah, lecah, terlecah
 • leceh: leceh, meleceh, melecehkan, peleceh, pelecehan
 • lecek: lecek, melecek
 • lecit: lecit, melecit
 • lecun: lecun, melecun
 • lecur: lecur, melecur, melecurkan
 • lecut: lecut, melecut, melecutkan, pelecut
 • ledak: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • ledakan: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • ledang: ledang, meledang
 • ledek: ledek, meledek, meledeki
 • leding: leding, meleding
 • ledos: ledos, meledos
 • leduk: leduk, meleduk
 • ledung: ledung, meledung, meledungkan
 • lega: kelegaan, lega, melegakan
 • legal: legal, melegalkan
 • legalisasi: legalisasi, melegalisasi, melegalisasikan
 • legenda: legenda, melegenda
 • legendaris: legendaris, melegendaris
 • legitimasi: legitimasi, melegitimasikan
 • lego: lego, melego
 • legu: legu, melegu
 • legum: legum, legum-legum
 • legung: berlegung, legung
 • leha-leha: berleha-leha, leha-leha
 • leja: leja, meleja
 • lejang: lejang, melejang, melejang-lejangkan, melejangkan, pelejang, selejang
 • lejit: lejit, melejit, melejitkan
 • leka: leka, terleka
 • lekam: lekam, melekam
 • lekang: lekang, melekang
 • lekap: lekap, melekap, melekapkan
 • lekar: lekar, melekari
 • lekas: berlekas-lekas, berlekas-lekasan, lekas, lekas-lekas, melekaskan, memperlekas, selekas-lekasnya, selekasnya
 • lekat: berlekat, berlekat-lekat, berlekatan, lekat, lekat-lekat, lekatan, melekat, melekati, melekatkan, pelekatan, terlekat
 • lekok: lekok, melekokkan
 • leku: leku, meleku
 • lekuk: berlekuk, berlekuk-lekuk, lekuk, melekuk, melekukkan
 • lela: berlela, lela, melela, melelakan
 • lelah: kelelahan, lelah, melelah, melelahkan, memperlelah
 • lelai: lelai, melelai, melelaikan
 • lelang: lelang, melelang, melelangkan, memperlelangkan, pelelangan, perlelangan
 • lelap: lelap, melelapkan, terlelap
 • lelar: diperlelarkan, lelar, memperlelar, memperlelarkan
 • lelas: lelas, melelas
 • leleh: berlelehan, leleh, meleleh, meleleh-leleh, melelehkan
 • lelep: lelep, melelepkan
 • leler: berleleran, keleleran, leler, meleler
 • lelewa: berlelewa, lelewa
 • leluasa: berleluasa, keleluasaan, leluasa, meleluasakan
 • lelucon: berlelucon, lelucon
 • lem: lem, mengelem
 • lemah: kelemahan, lemah, melemahkan, memperlemahkan
 • lemak: berlemak, lemak
 • lemang: lemang, melemang
 • lemas: lemas, melemaskan
 • lembaga: berlembaga, kelembagaan, lembaga, melembaga, melembagakan, pelembagaan, perlembagaan
 • lembai: lembai, melembai
 • lembak: lembak, melembak
 • lembam: kelembaman, lembam
 • lembang: lembang, melembang
 • lembap: berkelembapan, kelembapan, lembap, melembapkan, pelembap
 • lembar: lembar, lembaran, melembarkan
 • lembaran: lembar, lembaran, melembarkan
 • lembek: kelembekan, lembek, melembek, melembekkan
 • lembing: lembing, melembing
 • lembung: lembung, melembung, melembungkan, pelembungan
 • lembur: lembur, melembur
 • lembut: kelembutan, lembut, melembutkan, pelembut, pelembutan, terlembut
 • lempai: berlempaian, lempai, melempai, terlempai
 • lempang: lempang, melempang
 • lempap: lempap, melempap
 • lempar: berlempar-lemparan, lempar, lempar-lemparan, lemparan, melempar, melemparkan, pelempar, sepelempar
 • lempem: lempem, melempem
 • lempeng: lempeng, melempengkan
 • lemping: lemping, lempit, melemping, melempit
 • lempuh: lempuh, melempuh
 • lempuk: berlempuk, lempuk
 • lena: berlena, berlena-lena, kelenaan, lena, terlena
 • lencang: lencang, melencangkan
 • lencit: lencit, melencit
 • lenda: lenda, melenda
 • lendeh: lendeh, melendeh
 • lendot: lendot, lendotan, melendot, melendoti
 • lendung: lendung, lendungan, melendung
 • lendut: lendut, lendutan, melendut
 • lengah: berlengah-lengah, kelengahan, lengah, melengah, melengah-lengah, melengahkan, memperlengah, memperlengah-lengah, memperlengah-lengahkan, pelengah, terlengah
 • lengak: lengak, melengak
 • lengang: kelengangan, lengang, melengangkan
 • lengar: lengar, terlengar
 • lengas: lengas, melengas, melengaskan
 • lengat: lengat, melengat
 • lenge: lenge, melenge
 • lenggak: lenggak, melenggak, melenggakkan
 • lenggek: berlenggek, berlenggek-lenggek, lenggek, memperlenggekkan
 • lenggok: berlenggak-lenggok, berlenggok-lenggok, lenggak-lenggok, lenggok, lenggok-lenggok
 • lenggong: lenggong, melenggong
 • lenggor: lenggor, melenggor
 • lenggut: lenggut, lenggut-lenggut, melenggut
 • lengkap: berlengkap, berlengkapan, kelengkapan, lengkap, melengkapi, melengkapkan, memperlengkapi, pelengkap, pelengkapan, perlengkapan, selengkap
 • lengkesa: berlengkesa, lengkesa
 • lengket: berlengket, lengket, lengket-lengket, melengket, melengketkan, terlengket
 • lengking: lengking, melengking
 • lengkok: belengkok, belengkokan, berlengkok, berlengkokan, lengkok
 • lengkung: kelengkungan, lengkung, lengkungan, melengkung, melengkungi, melengkungkan, pelengkung, terlengkung
 • lengkur: lengkur, melengkur
 • lengos: lengos, melengos
 • lengser: lengser, melengser
 • lengset: belengset, lengset
 • lenguh: lenguh, melenguh
 • lengung: lengung, melengung
 • lenja: lenja, melenja
 • lenjan: lenjan, melenjan
 • lenso: berlenso, lenso
 • lentang: lentang, lentang-lentung, melentang, terlentang
 • lentik: lentik, melentik, melentikkan
 • lenting: berlenting, kelentingan, lenting, melenting, melentingkan
 • lentok: lentang-lentok, lentok
 • lentuk: lentuk, melentuk, melentukkan, terlentuk
 • lentung: lentung, melentung, telentung
 • lentur: kelenturan, lentur, melentur, melenturkan, pelenturan
 • lenyap: kelenyapan, lenyap, melenyapkan
 • lenyeh: lenyeh, melenyeh
 • lenyut: lenyut, melenyut
 • leot: leot, meleot
 • lepa: lepa, lepa-lepa, melepa, terlepa
 • lepak: lepak, melepak
 • lepap: lepap, terlepap
 • lepas: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • lepasan: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • lepek: lepek, melepek
 • lepes: lepes, melepes
 • lepih: lepih, melepih
 • lepit: lepit, melepit
 • lepoh: lepoh, melepoh, terlepoh
 • lepot: berlepotan, lepot, melepoti
 • lepuh: lepuh, melepuh, melepuhkan, pelepuhan
 • lepur: lepur, melepur
 • lerai: lerai, leraian, meleraikan, pelerai, peleraian, terleraikan
 • lerak: lerak, melerak, melerakkan
 • lerang: lerang, lerang-lerang
 • lereng: berlereng, lereng, lereng-lereng, lerengan, melereng
 • leret: berleret, berleret-leret, leret, leretan, leri, meleret, meleretkan, seleret
 • lerok: lerok, melerok
 • lerot: berlerot, lerot
 • lesak: lesak, melesak
 • lesang: lesang, melesang
 • lesap: lesap, melesapkan, pelesapan
 • leseh: berlesehan, leseh, lesehan
 • lesing: lesing, melesing
 • lesir: belesir, berlesir, lesir
 • lesit: lesit, melesit, pelesit
 • lesot: lesot, melesot
 • lestari: kelestarian, lestari, melestarikan, pelestari, pelestarian
 • lesu: kelesuan, lesu
 • leta: leta, meletakan
 • letai: letah-letai, letai
 • letak: letak, meletak, meletakkan, peletakan, terletak
 • leter: beleter, leter, meleter, meleterkan, peleter
 • letih: berletih, berletih-letih, keletihan, letih, meletihkan
 • letik: letik, meletik
 • leting: berleting, leting, meleting
 • letis: letis, meletis
 • letos: letos, meletos
 • letuk: letuk, letuk-letuk
 • letum: letum, letum-letum
 • letup: letup, letup-letup, letupan, meletup, meletupkan, peletup, peletupan
 • letus: letus, letusan, meletus, peletusan
 • letusan: letus, letusan, meletus, peletusan
 • lever: lever, melever
 • lewa: lewa, melewa
 • lewah: kelewahan, lewah, melewah
 • lewar: lewar, melewar, melewarkan
 • lewat: berlewatan, kelewat, kelewatan, lewat, melewati, melewatkan, selewat, terlewat, terlewati
 • lewat waktu: lewat waktu, melewati, melewatkan, terlewat, terlewati, kelewatan
 • leyeh: leyeh, leyeh-leyeh
 • leyot: leyot, meleyot
 • lezat: berlezat, kelezatan, lezat, melezatkan
 • liang: berliang-liuk, liang, liang-liuk, liang-liut
 • liar: liar, liaran
 • liat: liat, meliat
 • liau: liau, meliau
 • libas: libas, melibas, pelibasan
 • libat: berlibat, berlibat-libat, keterlibatan, libat, melibat, melibatkan, pelibatan, terlibat
 • liberal: liberal, peliberalan
 • liberalisasi: liberalisasi, meliberalisasi, meliberalisasikan
 • libur: berlibur, libur, liburan, meliburkan
 • liburan: berlibur, libur, liburan, meliburkan
 • licik: kelicikan, licik
 • licin: kelicinan, licin, melicinkan, pelicin
 • lidah: berlidah, lidah, melidahkan
 • ligar: berligar-ligar, ligar
 • ligas: ligas, meligas
 • ligat: ligat, meligat
 • ligih: ligih, meligih
 • lihai: kelihaian, lihai
 • lihat: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • lik: berlik, lik, mengelikkan
 • likas: likas, melikas
 • liku: berliku-liku, liku
 • likuidasi: likuidasi, melikuidasi, melikuidasikan
 • likur: berlikur-likur, likur, likuran
 • likut: berlikut, likut, melikut
 • lilah: lilah, melilah
 • lilau: lilau, melilau
 • lilin: lilin, melilin
 • lilit: berlilit, lilit, lilitan, melilit, meliliti, melilitkan, selilit
 • lima: berlima, lima, seperlima
 • limas: limas, limasan
 • limau: berlimau, limau, melimaui, pelimau
 • limbah: limbah, pelimbahan
 • limbai: limbai, melimbai, melimbaikan
 • limbak: berlimbak-limbak, limbak
 • limbang: limbang, melimbang, pelimbang
 • limbuk: limbuk, limbukan
 • limbung: limbung, limbungan
 • limbungan: limbung, limbungan
 • limbur: dilimbur, limbur, melimbur
 • limpa: berlimpa, limpa
 • limpah: berlimpah-limpah, kelimpahan, limpah, limpahan, melimpah, melimpah-limpah, melimpahi, melimpahkan, pelimpahan
 • limpap: berlimpap, berlimpap-limpap, limpap
 • limpas: limpas, terlimpas
 • limpau: limpau, melimpaui
 • limpit: berlimpit-limpit, limpit, memperlimpitkan
 • limun: limun, limunan
 • limunan: limun, limunan
 • limut: limut, melimut
 • linang: berlinang, berlinang-linang, linang
 • lincah: kelincahan, lincah, melincah-lincah, terlincah-lincah
 • lincam: lincam, melincam, selincam
 • lincir: lincir, melincirkan, terlincir
 • lindak: berlindak-lindak, lindak
 • lindang: lindang, melindang, melindangkan
 • lindap: lindap, melindap
 • lindas: lindas, lindi, melindas, pelindas
 • lindik: lindik, melindik
 • lindis: lindis, melindis, pelindis
 • lindung: berlindung, kelindungan, lindung, lindungan, melindungi, melindungkan, memperlindungi, pelindung, pelindungan, perlindungan, terlindung
 • lindungan: berlindung, kelindungan, lindung, lindungan, melindungi, melindungkan, memperlindungi, pelindung, pelindungan, perlindungan, terlindung
 • lindur: lindur, melindur
 • lingar: lingar, melingar
 • linggis: linggis, linggisan, melinggis
 • lingkar: berlingkar, lingkar, lingkaran, melingkar, melingkari, melingkarkan, terlingkar
 • lingkaran: berlingkar, lingkar, lingkaran, melingkar, melingkari, melingkarkan, terlingkar
 • lingkis: lingkis, melingkis
 • lingkung: lingkung, lingkungan, melingkung, melingkungi, selingkung, terlingkung
 • lingkungan: lingkung, lingkungan, melingkung, melingkungi, selingkung, terlingkung
 • lingkup: lingkup, melingkup, melingkupi, terlingkup
 • linglung: kelinglungan, linglung, melinglungkan
 • lingsir: lingsir, melingsirkan
 • linier: kelinieran, linier
 • linjak: linjak, melinjak
 • lintah: lintah, melintah
 • lintang: lintang, lintangan, melintang, melintangi, melintangkan, terlintang
 • lintang pukang: lintang pukang, melintang, melintangi, melintangkan, lintangan
 • lintas: kelintasan, lintas, lintasan, melintas, melintasi, pelintas, pelintasan, perlintasan, selintas, terlintas
 • lintasan: kelintasan, lintas, lintasan, melintas, melintasi, pelintas, pelintasan, perlintasan, selintas, terlintas
 • linting: linting, lintingan, melinting, pelintingan
 • lintir: lintir, melintir
 • lintuh: lintuh, pelintuh
 • lintup: lintup, melintup
 • linyak: berlinyak, linyak, melinyak
 • linyar: linyar, melinyar
 • lipat ganda: berlipat ganda, lipat ganda, melipatgandakan
 • lipat: berlipat, berlipat-lipat, kelipatan, lipat, lipat-melipat, lipatan, melipat, melipatkan, pelipat, peliputan, perlipatan
 • lipatan: berlipat, berlipat-lipat, kelipatan, lipat, lipat-melipat, lipatan, melipat, melipatkan, pelipat, peliputan, perlipatan
 • lipit: lipit, melipit, pelipit
 • lipur: lipur, melipur, melipurkan, pelipur
 • liput: liput, liputan, meliput, meliputi, peliputan, terliput
 • liputan: liput, liputan, meliput, meliputi, peliputan, terliput
 • lirik: lirik, lirikan, melirik, selirik
 • lisan: lisan, melisankan
 • listrik: berlistrik, kelistrikan, listrik, perlistrikan
 • lisut: lisut, melisutkan
 • liter: liter, literan
 • litsus: litsus, melitsus
 • liuk: liuk, meliuk, meliuk-liuk, meliuki, meliukkan, sepeliuk, terliuk, terliuk-liuk
 • liur: berliur, liur, meliuri
 • liut: liat-liut, liut
 • loak: loak, loakan, meloak, meloakkan
 • loba: kelobaan, loba
 • lobi: lobi, melobi, pelobi, pelobian
 • locok: locok, melocok, pelocok
 • locot: locot, melocot
 • loh: loh, loh jinawi
 • loka: loka, meloka
 • lokakarya: berlokakarya, lokakarya
 • lokal: lokal, melokalkan
 • lokalisasi: lokalisasi, melokalisasi, terlokalisasi
 • lokap: lokap, melokap
 • lokasi: berlokasi, lokasi
 • loloh: loloh, meloloh
 • lolong: lolong, melolong, melolong-lolong, terlolong, terlolong-lolong
 • lolos: lolos, meloloskan
 • lomba: berlomba, berlomba-lomba, lomba, memperlombakan, perlombaan
 • lombar: lombar, melombar
 • lombong: lombong, melombong, pelombongan
 • lomot: lomot, melomot
 • lompat: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • lompatan: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • lompok: berlompok-lompok, lompok
 • lompong: lompong, melompong
 • loncat: berloncat-loncatan, berloncatan, loncat, loncatan, meloncat, meloncat-loncat, meloncati, meloncatkan
 • loncatan: berloncat-loncatan, berloncatan, loncat, loncatan, meloncat, meloncat-loncat, meloncati, meloncatkan
 • lonceng: lonceng, melonceng
 • loncer: loncer, meloncer
 • lonco: lonco, melonco-lonco
 • londong: londong, melondong, melondongkan
 • loneng: loneng, meloneng
 • longak-longok: longak-longok, melongak-longok
 • longgar: kelonggaran, longgar, melonggari, melonggarkan, memperlonggar
 • longgok: berlonggok, berlonggoklonggok, longgok, longgokan, melonggokkan, terlonggok
 • longgokan: berlonggok, berlonggoklonggok, longgok, longgokan, melonggokkan, terlonggok
 • longitudinal: longitudinal, longmars
 • longo: longo, melongo
 • longok: longok, melongok
 • longong: longong, terlongong-longong
 • lonjak: lonjak, melonjak, melonjak-lonjak, pelonjakan, terlonjak
 • lonjor: lonjor, lonjoran
 • lonsong: lonsong, terlonsong
 • lontai: lontai, melontai
 • lontar: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • lontaran: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • lopak: berlopak, berlopak-lopak, lopak, lopak-lapik, lopak-lopak
 • lorong: berlorong, lorong, melorongkan
 • lorot: lorot, melorot, melorotkan
 • los: los, mengeloskan
 • loso: loso, meloso
 • lotre: lotre, melotrekan
 • lowong: lowong, lowongan, melowongkan
 • loya: loya, meloya
 • loyo: keloyoan, loyo
 • loyong: loyong, meloyong
 • luah: luah, meluah, meluahkan
 • luak: luak, meluaki
 • luang: keluangan, luang, meluang, meluangkan, peluang, terluang
 • luap: luap, luapan, meluap, meluapkan
 • luar biasa: keluarbiasaan, luar biasa
 • luar: luar, luaran, meluar, meluarkan
 • luas: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • luasan: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • luat: luat, meluat
 • lubang: berlubang, berlubang-lubang, lubang, melubangi, pelubang, pelubangan
 • luber: luber, meluber
 • lucah: kelucahan, lucah
 • lucu: berlucu, kelucuan, lucu, melucu
 • lucup: lucup, melucup
 • lucut: lucut, lucutan, melucut, melucuti, melucutkan, perlucutan, terlucut
 • ludah: berludah, ludah, meludah, meludahi, meludahkan, peludahan
 • lugas: kelugasan, lugas
 • lugu: keluguan, lugu
 • luhur: keluhuran, luhur, meluhurkan
 • luik: luik, meluik
 • luk: berluk, luk
 • luka: luka, melukai, pelukaan, perlukaan, terluka
 • lukah: lukah, melukah
 • lukat: lukat, melukat
 • lukis: lukis, lukisan, melukis, melukiskan, pelukis, pelukisan, terlukis, terlukiskan
 • luku: luku, meluku
 • luli: luli, meluli
 • luluh: luluh, luluhan, meluluhkan
 • luluh lantak: luluh lantak, meluluhlantakkan
 • luluk: berluluk, luluk, meluluk, peluluk, terluluk
 • lulum: lulum, melulum
 • lulur: lulur, melulur
 • lulus: kelulusan, lulus, lulusan, melulusi, meluluskan, selulus, selulusan
 • lulut: berlulut, lulut, melulut, pelulut
 • lumang: berlumang, lumang, melumangkan
 • lumar: berlumar, lumar, melumari
 • lumas: lumas, melumas, pelumas
 • lumat: lumat, lumatan, melumatkan, pelumat
 • lumayan: lumayan, lumbago
 • lumer: lumer, melumer, melumerkan, pelumer, pelumeran
 • lumpuh: kelumpuhan, lumpuh, melumpuhkan
 • lumpuk: lumpuk, melumpukkan
 • lumpur: berlumpur, lumpur, pelumpuran
 • lumrah: kelumrahan, lumrah
 • lumur: berlumur, berlumuran, lumur, lumuran, melumur, melumuri, melumurkan
 • lumuran: berlumur, berlumuran, lumur, lumuran, melumur, melumuri, melumurkan
 • lumus: berlumus, lumus
 • lumut: berlumut, berlumutan, lumut
 • lunak: kelunakan, lunak, melunak, melunaki, melunakkan, memperlunak, pelunak, pelunakan
 • lunas: lunas, lunasan, melunasi, melunaskan
 • lunau: lunau, pelunauan
 • luncung: luncung, meluncungkan
 • luncur: berseluncur, luncur, meluncur, meluncuri, meluncurkan, peluncur, peluncuran, terluncur
 • lungguh: lungguh, melungguh, pelungguh
 • lungsar: lungsar, terlungsar
 • lungsung: lungsung, lungsungan, melungsung
 • lungsur: lungsur, lungsuran, melungsur
 • lunjur: berlunjur, lunjur, melunjurkan, terlunjur
 • lunta: lunta, terlunta, terlunta-lunta
 • luntang: lantung, luntang, meluntang, peluntang
 • luntur: kelunturan, luntur, meluntur, melunturi, melunturkan, peluntur
 • lunyah: lunyah, melunyah
 • lupa: kelupaan, lupa, lupa-lupa ingat, lupa-lupaan, melupai, melupakan, pelupa, terlupa
 • lupuh: lupuh, melupuh, pelupuh
 • luput: luput, meluputkan, terluput
 • lurah: berlurah, kelurahan, lurah
 • luru: luru, meluru
 • lurub: lurub, luruban, melurubi
 • luruh: luruh, meluruh, meluruhkan, peluruh, peluruhan
 • lurus: berselurus, kelurusan, lurus, melurus, meluruskan, selurusan, selurusnya
 • lurut: lurut, melurut
 • lusin: berlusin, berlusin-lusin, lusin
 • lusuh: kelusuhan, lusuh, melusuh, melusuhkan
 • luti: luti, meluti
 • lutu: berlutu, bersilutu, lutu, melutu
 • lutut: berlutut, lutut, melutut
 • luweng: luweng, meluwengkan
 • luwes: keluwesan, luwes, meluweskan
 • luyut: berluyutan, luyut, meluyut
 • maaf: bermaaf-maafan, maaf, maaf-memaafkan, memaafi, memaafkan, pemaaf, pemaafan, permaafan
 • mabuk: bermabuk-mabukan, dimabuk, mabuk, mabuk-mabukan, memabukkan, pemabuk
 • mabul: mabul, mabul-mabul
 • macam: bermacam, bermacam-macam, macam, macam-macam, mempermacam-macamkan, semacam
 • macan: macan, macan-macanan, memacani
 • macet: kemacetan, macet, memacetkan, pemacet
 • madah: bermadah, madah, memadahkan, pemadah
 • madat: bermadat, madat, pemadat, pemadatan
 • madu: bermadu, madu, memadui, mempermadukan, pemaduan, permaduan
 • mafhum: mafhum, memafhumi
 • mafia: mafia, pemafiaan
 • magang: bermagang, magang
 • magnet: kemagnetan, magnet
 • mahaduta: mahaduta, permahadutaan
 • mahal: kemahalan, mahal, memahalkan
 • maharaja: kemaharajaan, maharaja
 • maharajalela: bersimaharajalela, maharajalela
 • mahasiswa: kemahasiswaan, mahasiswa
 • mahfuz: mahfuz, memahfuzkan
 • mahir: kemahiran, mahir, memahiri, memahirkan, mempermahir
 • mahkota: bermahkota, mahkota, memahkotai, pemahkotaan
 • main: bermain, bermain-main, main, main-main, main-mainan, mainan, memainkan, mempermainkan, pemain, permainan, sepermainan
 • mainan: bermain, bermain-main, main, main-main, main-mainan, mainan, memainkan, mempermainkan, pemain, permainan, sepermainan
 • majal: majal, memajalkan
 • majemuk: kemajemukan, majemuk
 • majir: kemajiran, majir
 • maju: kemajuan, maju, memaju, memajukan, pemajuan
 • majuh: majuh, memajuh
 • makalah: makalah, pemakalah
 • makam: bermakam, makam, memakamkan, pemakaman, permakaman
 • makan: dimakan, makan, makan-makan, makan-makanan, makanan, memakan, memakani, memakankan, pemakan, sepemakan, termakan
 • makanan: dimakan, makan, makan-makan, makan-makanan, makanan, memakan, memakani, memakankan, pemakan, sepemakan, termakan
 • makbul: makbul, memakbulkan
 • maki: maki, maki-makian, makian, memaki, memaki-maki
 • makian: maki, maki-makian, makian, memaki, memaki-maki
 • makin: makin, semakin
 • maklum: maklum, memaklumi, memaklumkan, mempermaklumkan, pemakluman
 • maklumat: maklumat, memaklumatkan
 • makmum: bermakmum, makmum, memakmumi
 • makmur: kemakmuran, makmur, memakmurkan, persemakmuran
 • makna: bermakna, makna, memaknakan, membermaknakan
 • makrifat: bermakrifat, makrifat
 • maksiat: kemaksiatan, maksiat
 • maksimal: kemaksimalan, maksimal, memaksimalkan, semaksimal mungkin, semaksimal-maksimalnya, semaksimalnya
 • maksud: bermaksud, dimaksud, dimaksudkan, maksud, termaksud
 • maktub: maktub, termaktub
 • makzul: makzul, memakzulkan, pemakzulan
 • mala: mala, termala
 • malah: malah, malahan
 • malahan: malah, malahan
 • malai: bermalaikan, malai, malai-malai, memalai
 • malam: bermalam, bermalam-malam, kemalaman, malam, malam-malam, memalami, memalamkan, mempermalamkan, pemalaman, permalaman, semalam, semalam-malaman, semalaman
 • malang: kemalangan, malang, memalangi
 • malar: malar, malar-malar, malaran
 • malas: bermalas-malas, kemalasan, malas, malas-malasan, memalaskan, pemalas
 • maling: kemalingan, maling, memaling, pemaling
 • malu: bermalu, kemalu-maluan, kemaluan, malu, malu-malu, memalui, memalukan, mempermalukan, pemalu
 • mamah: mamah, mamahan, memamah, memamahkan, pemamah
 • mamai: bermamai, mamai
 • mampu: berkemampuan, kemampuan, mampu, semampu
 • mana: mana, mana-mana
 • manah: bermanah, manah
 • manajemen: manajemen, memanajemeni
 • manau: manau, memanau
 • mandam: mandam, termandam
 • mandek: kemandekan, mandek, memandekkan
 • mandi: bermandi, bermandikan, mandi, memandikan, mempermandikan, pemandian, permandian
 • mandiri: kemandirian, mandiri
 • mandor: mandor, memandori
 • mandul: kemandulan, mandul, memandulkan, pemandulan
 • manfaat: bermanfaat, kemanfaatan, manfaat, memanfaatkan, pemanfaatan
 • mangau: mangau, termangau
 • mangkat: kemangkatan, mangkat
 • mangkir: mangkir, pemangkir
 • mangkuk: mangkuk, semangkuk
 • mangsa: mangsa, memangsa, pemangsa
 • mangu: mangu, termangu, termangu-mangu
 • manifestasi: manifestasi, memanifestasikan, termanifestasi
 • manik: bermanik-manik, manik, manik-manik
 • manipulasi: manipulasi, memanipulasi, memanipulasikan, pemanipulasian
 • manis: bermanis, bermanis-manis, kemanisan, manis, manis-manisan, manisan, memanis, memanis-manis, memanisi, memaniskan, mempermanis, pemanis, semanis, semanis-manisnya
 • manisan: bermanis, bermanis-manis, kemanisan, manis, manis-manisan, manisan, memanis, memanis-manis, memanisi, memaniskan, mempermanis, pemanis, semanis, semanis-manisnya
 • manja: bermanja-manja, kemanja-manjaan, kemanjaan, manja, memanjakan, mempermanjakan, termanja-manja
 • manjau: bermanjau, manjau
 • manjung: manjung, manjungan, permanjungan
 • manjur: kemanjuran, manjur
 • mansukh: mansukh, memansukhkan
 • mantap: kemantapan, mantap, memantapkan, pemantapan
 • mantel: bermantel, mantel
 • mantra: mantra, memantrai, memantrakan
 • manunggal: kemanunggalan, manunggal
 • manusia: kemanusiaan, manusia, memanusiakan, pemanusiaan
 • manusiawi: manusiawi, memanusiawikan
 • manut: manut, manutan
 • manuver: bermanuver, manuver
 • mapan: kemapanan, mapan
 • mara: bermara, kemaraan, mara, memarakan
 • marah: kemarah-marahan, kemarahan, marah, marah-marah, marahan, memarahi, memarahkan, pemarah
 • marak: bersemarak, marak, memarak, memarakkan, semarak
 • marginal: marginal, memarginalkan
 • marinade: marinade, memarinade
 • maritim: kemaritiman, maritim
 • markah: markah, memarkahi, pemarkah, pemarkahan
 • markas: bermarkas, markas
 • martabat: bermartabat, martabat
 • masa bodoh: kemasabodohan, masa bodoh, memasabodohkan
 • masa: masa, semasa, semasa-masa, termasa
 • masak: bermasak-masak, kemasakan, masak, masak-masak, masakan, memasak, memasak-masak, memasakkan, pemasak, pemasakan
 • masakan: bermasak-masak, kemasakan, masak, masak-masak, masakan, memasak, memasak-masak, memasakkan, pemasak, pemasakan
 • masalah: masalah, memasalahkan, mempermasalahkan, permasalahan
 • masam: kemasam-masaman, masam, memasam
 • masam muka: masam muka, bermasam muka
 • masap: masap, memasap
 • maserasi: maserasi, memaserasi
 • masih: masih, semasih
 • masin: kemasinan, masin
 • masjid: masjid, permasjidan
 • maskot: maskot, memaskotkan
 • maslahat: kemaslahatan, maslahat
 • mastautin: bermastautin, mastautin
 • masuk: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • masukan: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • masyarakat: bermasyarakat, kemasyarakatan, masyarakat, memasyarakat, memasyarakatkan, pemasyarakatan, permasyarakatan
 • masygul: kemasygulan, masygul, memasygulkan
 • masyhur: kemasyhuran, masyhur, memasyhurkan, pemasyhuran, termasyhur
 • mat: mat, mat-matan
 • mata: bermata, bermatakan, mata, semata, semata-mata, termata-mata
 • mata-mata: mata-mata, memata-matai, pemata-mataan
 • matang: kematangan, matang, mematangkan, pematangan
 • materi: materi, termateri
 • mati: bermati-mati, bermatian, bermatikan, kemati-matian, kematian, mati, mati-mati, mati-matian, mematikan, semati
 • matra: kematraan, matra
 • matu: matu, mematukan
 • mau: kemauan, mau, mau(pun) mau(pun), maupun, memau-mau, memaui, memaukan, semau, semau-maunya
 • maulid: bermaulid, maulid
 • maulidurasul: bermaulidurasul, maulidurasul
 • maulud: maulud, mauludan
 • maut: maut, permautan
 • maya: kemayaan, maya, maya-maya
 • mayang: bermayang, mayang, pemayang, semayang
 • mazhab: bermazhab, mazhab
 • mazkur: mazkur, termazkur
 • mazmur: bermazmur, mazmur
 • meditasi: bermeditasi, meditasi
 • megah: bermegah, bermegah-megah, kemegahan, megah, memegahkan
 • meger: meger, meger-meger
 • meja hijau: dimejahijaukan, meja hijau
 • mekar: bermekaran, mekar, memekarkan, pemekaran
 • melabuhkan: berlabuh, labuh, labuhan, melabuh, melabuhkan, pelabuhan
 • melacur: lacur, melacur, melacurkan, pelacur, pelacuran
 • melacurkan: lacur, melacur, melacurkan, pelacur, pelacuran
 • melahap: lahap, melahap, pelahap
 • melajukan: berlaju-laju, bersilaju, kelajuan, laju, melaju, melajukan, perlajuan
 • melaknat: laknat, melaknat, melaknati, melaknatkan
 • melaksanakan: laksana, melaksanakan, pelaksana, pelaksanaan, terlaksana
 • melakukan: berlaku, keberlakuan, kelakuan, laku, lakuan, melakukan, memberlakukan, memperlakukan, pelaku, pemberlakuan, perlakuan, selaku
 • melakurkan: lakur, melakurkan
 • melalui: berkelaluan, berlalu, kelaluan, keterlaluan, lalu, laluan, melalui, melalukan, terlalu
 • melamar: lamar, lamaran, melamar, melamarkan, pelamar
 • melambangkan: berlambang, berlambangkan, lambang, melambangkan, pelambangan
 • melambung: lambung, melambung, melambungi, melambungkan
 • melampau: kelampauan, lampau, melampau, melampaui, terlampau, terlampaui
 • melampaui: kelampauan, lampau, melampau, melampaui, terlampau, terlampaui
 • melamun: dilamun, lamun, lamunan, melamun
 • melancarkan: kelancaran, lancar, lancaran, melancar, melancarkan, memperlancar, pelancar
 • melancungkan: kelancungan, lancung, lancungan, melancung, melancungkan
 • melanda: landa, melanda, melandakan, pelanda, terlanda
 • melandai: landai, landaian, melandai
 • melanggar: berlanggar-langgar, berlanggaran, langgar, langgar-melanggar, melanggar, melanggarkan, pelanggar, pelanggaran, perlanggaran, terlanggar
 • melangkaui: langkau, melangkaui, terlangkaui
 • melanjutkan: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • melantai: berlantai, lantai, melantai, melantaikan
 • melantur: lantur, lanturan, melantur, melanturkan, pelanturan
 • melapah: dilapah, lapah, melapah
 • melaparkan: berlapar, kelaparan, lapar, melaparkan
 • melaram: laram, melaram
 • melarang: larang, larangan, melarang, melarangkan, pelarangan, terlarang
 • melarat: kemelaratan, melarat
 • melarut: berlarut-larut, keberlarut-larutan, kelarutan, larut, larutan, melarut, melarutkan, pelarut, pelarutan, terlarut
 • melarutkan: berlarut-larut, keberlarut-larutan, kelarutan, larut, larutan, melarut, melarutkan, pelarut, pelarutan, terlarut
 • melas: melas, memelas
 • melatih: berlatih, latih, latihan, melatih, pelatih, pelatihan, terlatih
 • melaung: laung, melaung, melaungkan, pelaung, sepelaung
 • melaungkan: laung, melaung, melaungkan, pelaung, sepelaung
 • melawa: lawa, melawa, pelawa
 • melawak: berlawak-lawak, lawak, lawak-lawak, lawakan, melawak, melawak-lawak, pelawak
 • melawan: berlawan, berlawanan, kelawanan, lawan, melawan, melawani, melawankan, memperlawankan, pelawan, perlawanan, terlawan
 • melawat: lawat, lawatan, melawat, pelawat, perlawatan
 • melayah: layah, melayah, melayahkan, terlayah
 • melayang: dilayang, dilayangkan, layang, layang-layang, layangan, melayang, melayang-layang, melayangkan, pelayangan, selayang, terlayang, terlayang-layang
 • melayangkan: dilayang, dilayangkan, layang, layang-layang, layangan, melayang, melayang-layang, melayangkan, pelayangan, selayang, terlayang, terlayang-layang
 • melayap: berlayap-layapan, berlayapan, kelayapan, layap, melayap, melayap-layap, melayap-layapkan, melayapi, melayapkan, terlayap
 • melayari: berlayar, berpelayaran, layar, melayari, melayarkan, pelayar, pelayaran
 • melecek: lecek, melecek
 • meledak: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • meledakkan: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • melegakan: kelegaan, lega, melegakan
 • melek: melek, melek-melekan
 • melekat: berlekat, berlekat-lekat, berlekatan, lekat, lekat-lekat, lekatan, melekat, melekati, melekatkan, pelekatan, terlekat
 • melekukkan: berlekuk, berlekuk-lekuk, lekuk, melekuk, melekukkan
 • melelahkan: kelelahan, lelah, melelah, melelahkan, memperlelah
 • melelapkan: lelap, melelapkan, terlelap
 • melelas: lelas, melelas
 • meleleh: berlelehan, leleh, meleleh, meleleh-leleh, melelehkan
 • melelehkan: berlelehan, leleh, meleleh, meleleh-leleh, melelehkan
 • melemaskan: lemas, melemaskan
 • melembapkan: berkelembapan, kelembapan, lembap, melembapkan, pelembap
 • melembungkan: lembung, melembung, melembungkan, pelembungan
 • melembutkan: kelembutan, lembut, melembutkan, pelembut, pelembutan, terlembut
 • melendeh: lendeh, melendeh
 • melendut: lendut, lendutan, melendut
 • melenguh: lenguh, melenguh
 • melengung: lengung, melengung
 • melentingkan: berlenting, kelentingan, lenting, melenting, melentingkan
 • melenyapkan: kelenyapan, lenyap, melenyapkan
 • melepa: lepa, lepa-lepa, melepa, terlepa
 • melepas: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • melepasi: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • melepaskan: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • meleraikan: lerai, leraian, meleraikan, pelerai, peleraian, terleraikan
 • meleret: berleret, berleret-leret, leret, leretan, leri, meleret, meleretkan, seleret
 • melesapkan: lesap, melesapkan, pelesapan
 • meletakkan: letak, meletak, meletakkan, peletakan, terletak
 • meletihkan: berletih, berletih-letih, keletihan, letih, meletihkan
 • meletus: letus, letusan, meletus, peletusan
 • melewati: berlewatan, kelewat, kelewatan, lewat, melewati, melewatkan, selewat, terlewat, terlewati
 • melewatkan: berlewatan, kelewat, kelewatan, lewat, melewati, melewatkan, selewat, terlewat, terlewati
 • melibas: libas, melibas, pelibasan
 • meligas: ligas, meligas
 • melihat: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • melihat-lihat: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • melik: kemelikan, melik
 • melimpah: berlimpah-limpah, kelimpahan, limpah, limpahan, melimpah, melimpah-limpah, melimpahi, melimpahkan, pelimpahan
 • melindungi: berlindung, kelindungan, lindung, lindungan, melindungi, melindungkan, memperlindungi, pelindung, pelindungan, perlindungan, terlindung
 • melingkari: berlingkar, lingkar, lingkaran, melingkar, melingkari, melingkarkan, terlingkar
 • melingkungi: lingkung, lingkungan, melingkung, melingkungi, selingkung, terlingkung
 • melintang: lintang, lintangan, melintang, melintangi, melintangkan, terlintang
 • melintangi: lintang, lintangan, melintang, melintangi, melintangkan, terlintang
 • melipat: berlipat, berlipat-lipat, kelipatan, lipat, lipat-melipat, lipatan, melipat, melipatkan, pelipat, peliputan, perlipatan
 • meliputi: liput, liputan, meliput, meliputi, peliputan, terliput
 • melolong: lolong, melolong, melolong-lolong, terlolong, terlolong-lolong
 • melombong: lombong, melombong, pelombongan
 • melompat: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • melompati: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • melompatkan: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • meloncat: berloncat-loncatan, berloncatan, loncat, loncatan, meloncat, meloncat-loncat, meloncati, meloncatkan
 • meloncati: berloncat-loncatan, berloncatan, loncat, loncatan, meloncat, meloncat-loncat, meloncati, meloncatkan
 • meloncatkan: berloncat-loncatan, berloncatan, loncat, loncatan, meloncat, meloncat-loncat, meloncati, meloncatkan
 • melonggarkan: kelonggaran, longgar, melonggari, melonggarkan, memperlonggar
 • melonggokkan: berlonggok, berlonggoklonggok, longgok, longgokan, melonggokkan, terlonggok
 • melongo: longo, melongo
 • melonjak: lonjak, melonjak, melonjak-lonjak, pelonjakan, terlonjak
 • melontar: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • melontari: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • melontarkan: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • meluahkan: luah, meluah, meluahkan
 • meluangkan: keluangan, luang, meluang, meluangkan, peluang, terluang
 • meluas: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • meluaskan: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • meluat: luat, meluat
 • melubangi: berlubang, berlubang-lubang, lubang, melubangi, pelubang, pelubangan
 • melucutkan: lucut, lucutan, melucut, melucuti, melucutkan, perlucutan, terlucut
 • meludah: berludah, ludah, meludah, meludahi, meludahkan, peludahan
 • melukai: luka, melukai, pelukaan, perlukaan, terluka
 • meluku: luku, meluku
 • meluluhkan: luluh, luluhan, meluluhkan
 • melumas: lumas, melumas, pelumas
 • melumpuhkan: kelumpuhan, lumpuh, melumpuhkan
 • melumurkan: berlumur, berlumuran, lumur, lumuran, melumur, melumuri, melumurkan
 • melunak: kelunakan, lunak, melunak, melunaki, melunakkan, memperlunak, pelunak, pelunakan
 • melunakkan: kelunakan, lunak, melunak, melunaki, melunakkan, memperlunak, pelunak, pelunakan
 • melunaskan: lunas, lunasan, melunasi, melunaskan
 • meluncur: berseluncur, luncur, meluncur, meluncuri, meluncurkan, peluncur, peluncuran, terluncur
 • meluncurkan: berseluncur, luncur, meluncur, meluncuri, meluncurkan, peluncur, peluncuran, terluncur
 • melunjurkan: berlunjur, lunjur, melunjurkan, terlunjur
 • melupakan: kelupaan, lupa, lupa-lupa ingat, lupa-lupaan, melupai, melupakan, pelupa, terlupa
 • meluputkan: luput, meluputkan, terluput
 • meluru: luru, meluru
 • melutut: berlutut, lutut, melutut
 • meluyut: berluyutan, luyut, meluyut
 • memaafkan: bermaaf-maafan, maaf, maaf-memaafkan, memaafi, memaafkan, pemaaf, pemaafan, permaafan
 • memabukkan: bermabuk-mabukan, dimabuk, mabuk, mabuk-mabukan, memabukkan, pemabuk
 • memacak: memacak, memacak-macak, memacakkan, pacak, terpacak
 • memacakkan: memacak, memacak-macak, memacakkan, pacak, terpacak
 • memadukan: berpadu, berpadu-padu, kepaduan, keterpaduan, memadu, memadukan, memperpadukan, padu, paduan, pemadu, pemaduan, perpaduan, terpadu
 • memagari: berpagar, memagar, memagari, memagarkan, pagar
 • memagut: berpagut, berpagutan, memagut, pagut, pagutan, sepemagutan
 • memahat: berpahat, memahat, pahat, pahatan, pemahat, pemahatan
 • memakai: berpakaian, memakai, memakaikan, pakai, pakaian, pemakai, pemakaian, sepemakai, terpakai
 • memakal: memakal, pakal, pemakal
 • memakan: dimakan, makan, makan-makan, makan-makanan, makanan, memakan, memakani, memakankan, pemakan, sepemakan, termakan
 • memakbulkan: makbul, memakbulkan
 • memakukan: berpaku, keterpakuan, memaku, memakukan, paku, terpaku
 • memakzulkan: makzul, memakzulkan, pemakzulan
 • memalang: memalang, memalangi
 • memalsukan: kepalsuan, memalsu, memalsukan, palsu, pemalsu, pemalsuan
 • memamah: mamah, mamahan, memamah, memamahkan, pemamah
 • memampangkan: memampang, memampangkan, pampang, terpampang
 • memanah: memanah, memanahi, memanahkan, panah, panahan, pemanah, pemanahan, sepemanah
 • memanaskan: berpanas, berpanas-panas, kepanasan, memanas, memanas-manasi, memanasi, memanaskan, panas, panas-panas, pemanas, pemanasan, terpanasi
 • memancang: memancang, memancangkan, pancang, pancangan, terpancang
 • memancangkan: memancang, memancangkan, pancang, pancangan, terpancang
 • memancar: berpancaran, memancar, memancarkan, pancar, pancaran, pemancar, sepancar, terpancar
 • memancarkan: berpancaran, memancar, memancarkan, pancar, pancaran, pemancar, sepancar, terpancar
 • memancing: kepancingan, memancing, pancing, pancingan, pemancing, pemancingan, terpancing
 • memancung: memancung, pancung, pemancung
 • memancur: berpancuran, memancur, pancur, pancuran
 • memancut: memancut, pancut
 • memandang: berpandang-pandangan, berpandangan, memandang, memandangi, pandang, pandang-memandang, pandangan, pemandang, pemandangan, sepemandangan, terpandang, terpandang-pandang
 • memanfaatkan: bermanfaat, kemanfaatan, manfaat, memanfaatkan, pemanfaatan
 • memang: memang, sememangnya
 • memanggang: dipanggang, memanggang, panggang, panggangan, pemanggang, pemanggangan
 • memanggil: memanggil, memanggil-manggil, memanggilkan, panggil, panggilan, pemanggil, pemanggilan, sepemanggil, terpanggil
 • memangkas: berpangkas, memangkas, pangkas, pangkasan, pemangkas, pemangkasan
 • memanipulasi: manipulasi, memanipulasi, memanipulasikan, pemanipulasian
 • memanjakan: bermanja-manja, kemanja-manjaan, kemanjaan, manja, memanjakan, mempermanjakan, termanja-manja
 • memantakkan: memantak, memantakkan, pantak
 • memantang: berpantang, memantang, memantangkan, pantang, pantangan
 • memantapkan: kemantapan, mantap, memantapkan, pemantapan
 • memantul: memantul, memantulkan, pantul, pantulan, pemantulan
 • memaparkan: memapar, memaparkan, papar, paparan, pemaparan
 • memarahi: kemarah-marahan, kemarahan, marah, marah-marah, marahan, memarahi, memarahkan, pemarah
 • memarak: bersemarak, marak, memarak, memarakkan, semarak
 • memarakkan: berparak, memarakkan, parak
 • memarut: berparut, memarut, parut, parutan, pemarut
 • memasak: memasak, memasakkan, pasak, terpasak
 • memasang: berpasang, berpasang-pasang, berpasang-pasangan, memasang, memasangkan, pasang, pasang-memasang, pasangan, pemasang, pemasangan, sepasang, terpasang
 • memasarkan: memasarkan, pasar, pasaran, pemasar, pemasaran
 • memasuki: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • memasukkan: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • mematahkan: mematah-matah, mematahkan, patah, patahan, pematah, pematahan
 • mematangkan: kematangan, matang, mematangkan, pematangan
 • mematuk: mematuk, mematuk-matuk, patuk
 • membabat: babat, membabat, membabati, membabatkan, pembabat, pembabatan, sebabat
 • membabitkan: babit, membabitkan, terbabit
 • membaca: baca, bacaan, keterbacaan, membaca, membaca-baca, membacai, membacakan, pembaca, pembacaan, terbaca
 • membadai: badai, berbadai, membadai, terbadai
 • membaham: baham, membaham
 • membahas: bahas, bahasan, berbahas-bahasan, berbahasan, membahas, pembahas, pembahasan, perbahasan
 • membahayakan: bahaya, berbahaya, membahayakan
 • membaja: baja, berbaja, membaja, membajai
 • membajai: baja, berbaja, membaja, membajai
 • membajak: bajak, bajakan, membajak, pembajak, pembajakan
 • membaktikan: bakti, berbakti, kebaktian, membaktikan, pembaktian
 • membakukan: baku, kebakuan, membakukan, pembakuan
 • membalas: balas, balas-berbalas, balas-membalas, balasan, berbalas, berbalas-balasan, membalas, pembalas, pembalasan
 • membalik: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • membalikkan: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • membalun: balun, berbalun-balun, membalun
 • membancuh: bancuh, bancuhan, membancuh, membancuhkan
 • membandingkan: banding, bandingan, berbanding, membanding, membandingi, membandingkan, memperbandingkan, pembanding, pembandingan, perbandingan, sebanding (dengan)
 • membanggakan: bangga, berbangga, kebanggaan, membangga, membanggakan
 • membangkang: bangkang, membangkang, pembangkang, pembangkangan, terbangkang
 • membangkitkan: bangkit, bangkitan, berbangkit, kebangkitan, membangkit, membangkit-bangkit, membangkitkan, pembangkit, terbangkit
 • membangun: bangun, bangun-bangun, bangunan, kebangunan, membangun, membanguni, membangunkan, pembangun, pembangunan
 • membangunkan: bangun, bangun-bangun, bangunan, kebangunan, membangun, membanguni, membangunkan, pembangun, pembangunan
 • membanjiri: banjir, kebanjiran, membanjir, membanjiri
 • membantah: bantah, bantah-bantah, bantahan, berbantah, berbantah-bantah, membantah, membantahi, membantahkan, memperbantahkan, pembantah, pembantahan, perbantahan, terbantahkan
 • membantai: bantai, bantaian, membantai, pembantai, pembantaian
 • membanting: banting, bantingan, membanting, membantingkan, pembantingan
 • membantingkan: banting, bantingan, membanting, membantingkan, pembantingan
 • membantu: bantu, bantuan, membantu, membantukan, memperbantukan, pembantu, pembantuan
 • membantun: bantun, membantun, membantuni, sebantun, terbantun
 • membaptis: baptis, membaptis, membaptiskan, pembaptis, pembaptisan
 • membaptiskan: baptis, membaptis, membaptiskan, pembaptis, pembaptisan
 • membara: bara, membara, perbaraan
 • membarah: barah, membarah
 • membaringkan: baring, berbaring, membaringkan, pembaringan, terbaring
 • membasahi: basah, basahan, berbasah-basah, kebasah-basahan, membasahi, membasahkan, pembasahan
 • membasahkan: basah, basahan, berbasah-basah, kebasah-basahan, membasahi, membasahkan, pembasahan
 • membasmi: basmi, membasmi, pembasmi, pembasmian, terbasmi
 • membasuh: basuh, basuhan, membasuh, pembasuh, pembasuhan
 • membatasi: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • membatik: batik, batikan, membatik, pembatik, pembatikan
 • membatinkan: batin, berbatin, kebatinan, membatin, membatinkan
 • membatu: batu, batuan, berbatu, berbatu-batu, berbatuan, membatu, membatui, pembatuan
 • membaurkan: baur, bauran, berbaur, membaur, membaurkan, memperbaurkan, pembauran, perbauran, terbaur
 • membebani: beban, membebani, membebankan, pembebanan
 • membebankan: beban, membebani, membebankan, pembebanan
 • membebat: bebat, membebat, pembebat, pembebatan
 • membedah: bedah, membedah, pembedah, pembedahan
 • membedakan: beda, berbeda, berbeda-beda, berbedaan, membeda-bedakan, membedakan, memperbedakan, pembeda, pembedaan, perbedaan, terbeda-bedakan
 • membedaki: bedak, berbedak, membedaki, membedakkan
 • membedal: bedal, membedal
 • membedil: bedil, bedil-bedal, bedil-bedilan, berbedil, berbedil-bedilan, membedil, membedili, sepembedil
 • membekali: bekal, bekal-bekalan, berbekal, membekali, membekalkan, pembekal, pembekalan, perbekalan
 • membekalkan: bekal, bekal-bekalan, berbekal, membekali, membekalkan, pembekal, pembekalan, perbekalan
 • membekam: bekam, membekam, pembekam
 • membeku: beku, bekuan, kebekuan, membeku, membekukan, pembeku, pembekuan
 • membela: bela, membela, pembela, pembelaan
 • membelai: belai, belaian, membelai, membelai-belai
 • membelanjakan: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • membelasah: belasah, membelasah
 • membelau: belau, berbelau-belauan, kebelauan, membelau
 • membelek: belek, membelek
 • membelenggu: belenggu, membelenggu, terbelenggu
 • membeliak: beliak, membeliak, membeliakkan, terbeliak
 • membeliakkan: beliak, membeliak, membeliakkan, terbeliak
 • membelok: belok, belokan, berbelok, berbelok-belok, membelok, membelokkan, pembelokan
 • membelot: belot, membelot, pembelot, pembelotan
 • membenarkan: benar, benar-benar, benaran, berbenar, berbenar-benar, kebenaran, membenar, membenar-benar, membenar-benari, membenari, membenarkan, memperbenar, pembenaran, sebenarnya, terbenar
 • membencanakan: bencana, membencanai, membencanakan
 • membenci: benci, kebencian, membenci, membencikan, pembenci
 • membendung: bendung, bendungan, membendung, pembendung, pembendungan, terbendung
 • membengang: bengang, membengang, terbengang
 • membengkak: bengkak, membengkak, pembengkakan
 • membentak: bentak, bentakan, membentak
 • membentang: bentang, bentangan, membentang, membentangi, membentangkan, terbentang
 • membentangkan: bentang, bentangan, membentang, membentangi, membentangkan, terbentang
 • membentengi: benteng, berbenteng, membentengi
 • membentuk: bentuk, bentukan, berbentuk, membentuk, pembentuk, pembentukan, terbentuk
 • membeo: beo, membeo, pembeo
 • memberahikan: berahi, keberahian, memberahikan
 • memberangsangkan: berangsang, berangsangan, memberangsang, memberangsangkan, pemberangsang
 • memberangus: berangus, memberangus, pemberangus, pemberangusan
 • memberatkan: berat, berberat, berkeberatan, keberatan, memberati, memberatkan, memperberat, pemberat, pemberatan
 • membereskan: beres, keberesan, memberesi, membereskan, pemberesan
 • memberi: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • memberikan: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • memberitahukan: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • memberkas: berkas, berkasan, memberkas, memberkaskan, pemberkas, pemberkasan, terberkas
 • memberkaskan: berkas, berkasan, memberkas, memberkaskan, pemberkas, pemberkasan, terberkas
 • memberontak: berontak, memberontak, pemberontak, pemberontakan
 • membersihkan: bersih, kebersihan, membersihkan, pembersih, pembersihan
 • membersut: bersut, membersut
 • membesarkan: berbesar-besar, besar, besar-besaran, kebesaran, membesar, membesar-besar, membesar-besarkan, membesarkan, memperbesar, pembesar, pembesaran, terbesar
 • membesut: besut, membesut, membesutkan
 • membetulkan: berbetul, berbetulan, berkebetulan, betul, betul-betul, betulan, kebetulan, membetuli, membetulkan, pembetulan, sebetulnya
 • membiarkan: biar, membiarkan, memperbiar
 • membiaskan: bias, membias, membiaskan, pembiasan
 • membiayai: biaya, membiayai, membiayakan, pembiayaan
 • membicarakan: berbicara, bicara, membicarakan, pembicara, pembicaraan
 • membicu: bicu, bicu-bicu, membicu
 • membidas: bidas, bidasan, membidas, pembidas
 • membidik: bidik, bidikan, membidik, membidikkan, pembidik, pembidikan
 • membidikkan: bidik, bidikan, membidik, membidikkan, pembidik, pembidikan
 • membikin: bikin, bikinan, membikin, membikin-bikin, pembikinan, terbikin
 • membilang: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • membimbing: berbimbing, berbimbingan, bimbing, bimbingan, membimbing, pembimbing
 • membimbit: bimbit, bimbitan, membimbit
 • membinasakan: binasa, kebinasaan, membinasakan, pembinasaan
 • membingkaikan: berbingkai, bingkai, membingkai, membingkaikan
 • membingkas: bingkas, membingkas
 • membingungkan: bingung, kebingungan, membingungkan
 • membisikkan: berbisik, berbisik-bisik, bisik, bisikan, membisiki, membisikkan, pembisik, pembisikan
 • membisu: berbisu, bisu, membisu
 • membius: bius, membius, pembius, pembiusan, terbius
 • membobok: bobok, membobok
 • membocorkan: bocor, bocoran, kebocoran, membocorkan, pembocoran
 • membohongi: berbohong, bohong, bohong-bohongan, kebohongan, membohong, membohongi, membohongkan, pembohong
 • membohongkan: berbohong, bohong, bohong-bohongan, kebohongan, membohong, membohongi, membohongkan, pembohong
 • membolehkan: boleh, bolehan, kebolehan, membolehkan, memperbolehkan, seboleh-bolehnya
 • membolos: bolos, membolos
 • membolot: bolot, membolot
 • membongkar: bongkar, bongkar-membongkar, bongkaran, kebongkaran, membongkar, membongkar-bongkar, pembongkaran, terbongkar
 • memboroskan: boros, keborosan, memboroskan, pemboros, pemborosan
 • membosankan: bosan, kebosanan, membosankan, pembosan
 • membuak: buak, membuak
 • membual: berbual, berbual-bual, bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan
 • membuang: buang, buang-buang air, buangan, membuang, membuang-buang, membuangkan, pembuangan, terbuang, terbuang-buang
 • membuangkan: buang, buang-buang air, buangan, membuang, membuang-buang, membuangkan, pembuangan, terbuang, terbuang-buang
 • membuat: berbuat, buat, buat-buatan, buatan, membuat, membuat-buat, membuatkan, memperbuat, pembuat, pembuatan, perbuatan, teperbuat, terbuat
 • membubarkan: bubar, membubarkan, pembubaran
 • membubuh: bubuh, bubuhan, membubuh, membubuhi, membubuhkan, pembubuhan
 • membubuhi: bubuh, bubuhan, membubuh, membubuhi, membubuhkan, pembubuhan
 • membubuhkan: bubuh, bubuhan, membubuh, membubuhi, membubuhkan, pembubuhan
 • membuih: berbuih, buih, membuih, pembuih
 • membujang: bujang, bujangan, kebujangan, membujang, pembujangan, perbujangan
 • membujuk: bujuk, bujukan, membujuk, membujuki, pembujuk, pembujukan
 • membuka: berbuka, buka, keterbukaan, membuka, membukai, membukakan, pembuka, pembukaan, terbuka
 • membukit: berbukit, berbukit-bukit, bukit, membukit, perbukitan
 • membuktikan: berbukti, bukti, membuktikan, pembuktian, terbukti
 • membumbui: berbumbu, bumbu, membumbui
 • membuncitkan: buncit, buncitan, membuncit, membuncitkan
 • membundarkan: bundar, bundaran, membundar, membundarkan
 • membungai: berbunga, berbunga-bunga, bunga, bunga-bungaan, membunga, membunga-bungai, membungai, membungakan, memperbungakan, perbungaan
 • membungkam: bungkam, membungkam, pembungkam
 • membungkus: bungkus, membungkus, pembungkus
 • membuntingi: bunting, buntingan, kebuntingan, membunting, membuntingi
 • membuntuti: berbuntut, berbuntut-buntut, buntut, membuntut, membuntuti, pembuntut
 • membunuh: berbunuh-bunuhan, bersibunuh, bunuh, bunuh-membunuh, membunuh, pembunuh, pembunuhan
 • membunyikan: berbunyi, bunyi, bunyi-bunyian, membunyikan, pembunyian, sebunyi
 • memburu: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • membusa: berbusa, busa, membusa, membusakan, pembusa
 • memecahbelahkan: berpecah belah, memecah belah, memecahbelahkan, pecah belah, pemecah belah
 • memecahkan: berpecah, berpecahan, kepecahan, memecah, memecahkan, pecah, pecahan, pemecah, pemecahan, perpecahan, terpecah, terpecah-pecah
 • memecat: memecat, memecatkan, pecat, pemecatan
 • memecut: memecut, pecut
 • memegang: berpegang (pada), berpegangan, memegang, pegang, pegangan, pemegang, pemegangan, perpegangan
 • memejalkan: kepejalan, memejalkan, pejal
 • memek: bermemek-memek, memek
 • memekakkan: memekakkan, pekak, pekak-pekak, terpekak
 • memekik: memekik, memekikkan, pekik, pekik-pekuk, pekikan, terpekik, terpekik-pekik
 • memeluk: berpeluk, berpeluk-pelukan, berpelukan, memeluk, memeluki, peluk, pelukan, pemeluk, pemelukan, sepemeluk, sepemelukan, terpeluk
 • memenatkan: berpenat-penat, kepenatan, memenatkan, penat
 • memencar: berpencar, berpencar-pencar, berpencaran, memencar, memencar-mencar, memencarkan, pemencaran, pencar, terpencar, terpencar-pencar
 • memencarkan: berpencar, berpencar-pencar, berpencaran, memencar, memencar-mencar, memencarkan, pemencaran, pencar, terpencar, terpencar-pencar
 • memencilkan: keterpencilan, memencil, memencilkan, pemencilan, pencil, terpencil
 • memendam: memendam, memendamkan, pendam, terpendam
 • memenggal: berpenggal-penggal, berpenggalan, memenggal, pemenggal, pemenggalan, penggal, penggalan, sepenggal, terpenggal
 • memeningkan: kepeningan, memeningkan, pening
 • memenjarakan: kepenjaraan, memenjara, memenjarakan, penjara, terpenjara
 • memenuhi: memenuhi, pemenuhan, penuh, sepenuh, terpenuhi
 • memerah: memerah, pemerah, pemerahan, perah, perahan
 • memerahkan: kemerah-merahan, kemerahan, memerah, memerahi, memerahkan, merah, pemerah
 • memeram: berperam, memeram, pemeram, peram, peraman
 • memerangkap: memerangkap, perangkap, terperangkap
 • memeranjatkan: memeranjatkan, peranjat, terperanjat
 • memeras: memeras, pemeras, pemerasan, peras, perasan
 • memercikkan: bepercikan, memercik, memercik-mercik, memerciki, memercikkan, percik, percikan, tepercik
 • memerdekakan: kemerdekaan, memerdekakan, merdeka, pemerdeka, semerdeka-merdekanya
 • memerhatikan: berperhatian, memerhatikan, pemerhati, perhati, perhatian
 • memerihkan: keperihan, memerihkan, perih
 • memeriksa: memeriksa, memeriksai, memeriksakan, pemeriksa, pemeriksaan, periksa, periksaan, terperiksa
 • memerlukan: keperluan, memerlukan, perlu, seperlunya
 • memesan: berpesan, memesan, memesani, memesankan, pemesan, pemesanan, pesan, pesan-pesan, pesanan, sepesan, sipesan
 • memesatkan: kepesatan, memesat, memesatkan, pesat
 • memesong: memesong, memesongkan, pemesong, pesong, terpesong
 • memesongkan: memesong, memesongkan, pemesong, pesong, terpesong
 • memesrakan: bermesra-mesraan, bermesraan, kemesraan, memesrakan, mesra, termesra
 • memesukkan: berpesuk-pesuk, memesukkan, pesuk
 • memetik: memetik, memetiki, memetikkan, pemetik, pemetikan, petik, petikan, terpetik
 • memfitnah: fitnah, memfitnah
 • memfokus: berfokus, fokus, memfokus, memfokuskan, pemfokusan, terfokus
 • memfokuskan: berfokus, fokus, memfokus, memfokuskan, pemfokusan, terfokus
 • memfotokopi: fotokopi, memfotokopi
 • memicit: memicit, picit, picitan, terpicit
 • memihak: berpihak, berpihak-pihak, keberpihakan, memihak, memihaki, memihakkan, pemihakan, pihak, sepihak
 • memijar: berpijar, berpijar-pijar, memijar, memijar-mijar, memijarkan, pijar, pijar-pijar
 • memikat: keterpikatan, memikat, pemikat, pikat, pikatan, terpikat
 • memilih: berpilih-pilih, memilih, memilih-milih, memilihkan, pemilih, pemilihan, pilih, pilih-pilih, pilihan, terpilih
 • memiliki: kemilikan, kepemilikan, memiliki, milik, pemilik, pemilikan, termilik
 • memilin: berpilin, berpilin-pilin, memilin, memilin-milin, pemilinan, pilin, pilin-memilin, pilinan
 • memilukan: berpilu, kepilu-piluan, kepiluan, memilukan, pilu
 • memimpikan: bermimpi, memimpikan, mimpi, mimpian, pemimpi, termimpi-mimpi
 • meminang: meminang, meminang-minang, peminang, peminangan, pinang, pinangan
 • memindahkan: berpindah, berpindah-pindah, kepindahan, memindah, memindahi, memindahkan, pemindahan, perpindahan, pindah, pindahan
 • meminjam: meminjam, meminjami, meminjamkan, peminjam, peminjaman, pinjam, pinjam-meminjam, pinjaman
 • memintal: berpintal, berpintal-pintal, memintal, pemintal, pemintalan, pintal, terpintal
 • memintas: kepintasan, memintas, memintasi, memintaskan, pemintasan, pintas, pintasan, sepintas
 • memintasi: kepintasan, memintas, memintasi, memintaskan, pemintasan, pintas, pintasan, sepintas
 • meminum: meminum, meminumi, meminumkan, minum, minuman, peminum, terminum
 • memiringkan: kemiringan, memiringkan, miring
 • memisah: berpisah, berpisah-pisah, memisah, memisah-misahkan, memisahkan, pemisah, pemisahan, perpisahan, pisah, pisahan, terpisah, terpisahkan
 • memisahkan: berpisah, berpisah-pisah, memisah, memisah-misahkan, memisahkan, pemisah, pemisahan, perpisahan, pisah, pisahan, terpisah, terpisahkan
 • memisit: memisit, pisit
 • memiskinkan: kemiskinan, memiskinkan, miskin, pemiskinan
 • memohon: memohon, memohonkan, pepohonan, pohon, pohon-pohonan
 • memonopoli: memonopoli, monopoli
 • memotivasi: memotivasi, motivasi, termotivasi
 • memotong: berpotong, berpotong-potong, berpotong-potongan, berpotongan, memotong, memotong-motong, memotongkan, memperpotongkan, pemotong, pemotongan, perpotongan, potong, potong-memotong, potongan, terpotong
 • memotret: berpotret, memotret, pemotret, pemotretan, potret
 • memparafrasakan: memparafrasakan, parafrasa
 • mempelajari: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • memperbagus: bagus, bagusan, kebagusan, membaguskan, memperbagus, terbagus
 • memperbaiki: baik, baik-baik, berbaik, berbaik-baikan, berbaikan, kebaikan, membaik, membaiki, membaikkan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan, sebaik, sebaik-baiknya, sebaiknya, terbaik
 • memperbarui: baru, baru-baru ini, kebaruan, membaru, membarui, membarukan, memperbarui, pembaru, pembaruan, terbaru
 • memperberat: berat, berberat, berkeberatan, keberatan, memberati, memberatkan, memperberat, pemberat, pemberatan
 • memperbesar: berbesar-besar, besar, besar-besaran, kebesaran, membesar, membesar-besar, membesar-besarkan, membesarkan, memperbesar, pembesar, pembesaran, terbesar
 • memperdalam: berdalam-dalam, dalam, dalam-dalam, dalaman, kedalaman, memperdalam, mendalam, mendalami, mendalamkan, pedalaman, pendalaman, sedalam-dalamnya
 • memperdaya: berdaya, daya, memberdayakan, memperdaya, memperdayakan, pemberdayaan, perdayaan, teperdaya
 • memperdayakan: berdaya, daya, memberdayakan, memperdaya, memperdayakan, pemberdayaan, perdayaan, teperdaya
 • memperdengarkan: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • mempererat: erat, erat-erat, mempererat, mengeratkan
 • memperhalus: halus, kehalusan, memperhalus, menghalusi, menghaluskan
 • memperhamba: berhamba, hamba, memperhamba, memperhambakan, menghamba, menghambai, menghambakan, penghambaan, perhambaan
 • memperhebat: hebat, hebat-hebatan, kehebatan, memperhebat, menghebat, menghebatkan
 • memperingati: beringat, beringat-ingat, ingat, ingat-ingat, ingat-ingatan, ingatan, memperingati, memperingatkan, mengingat, mengingati, mengingatkan, peringatan, seingat, teringat, teringat-ingat
 • memperingatkan: beringat, beringat-ingat, ingat, ingat-ingat, ingat-ingatan, ingatan, memperingati, memperingatkan, mengingat, mengingati, mengingatkan, peringatan, seingat, teringat, teringat-ingat
 • memperjuangkan: berjuang, dijuang, juang, juang-juang !!? lenjuang, kejuangan, kepejuangan, memperjuangkan, pejuang, perjuangan
 • memperjudikan: berjudi, judi, memperjudikan, menjudikan, pejudi, penjudian, perjudian
 • memperkecil: berkecil-kecil, berkecil-kecilan, kecil, kecil-kecilan, kecil-mengecil, kecilan, kekecilan, memperkecil, mengecil, mengecilkan, pengecilan, sekecil
 • memperkembangkan: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • memperkenalkan: berkenal-kenalan, berkenalan, kenal, kenal-mengenal, kenalan, memperkenalkan, mengenal, mengenali, pengenal, pengenalan, perkenalan, terkenal
 • memperkenankan: berkenan, kenan, memperkenankan, perkenan, perkenanan
 • memperkuat: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • memperkuda: berkuda, kuda, kuda-kudaan, memperkuda, memperkuda-kudakan, perkudaan
 • memperkukuh: berkukuh, kekukuhan, kukuh, memperkukuh, mengukuhi, mengukuhkan, pengukuhan
 • memperlihatkan: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • memperluas: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • memperoleh: beroleh, memperoleh, oleh, pemerolehan, perolehan
 • mempersembahkan: bersembah, mempersembahkan, menyembah, menyembahkan, penyembah, penyembahan, persembahan, sembah, sembahan
 • mempersendakan: bersenda gurau, bersenda-senda, mempersendakan, senda, senda gurau
 • mempersilakan: bersila, mempersilakan, menyilakan, sila, silakan, silakanlah, silalah, tersila
 • mempertaruhkan: berpenaruhan, berpetaruh, bertaruh, bertaruhan, mempertaruhkan, menaruh, menaruhi, menaruhkan, pertaruhan, petaruh, petaruhan, taruh, taruhan
 • mempertengkarkan: bertengkar, bertengkaran, mempertengkarkan, menengkar, menengkari, menengkarkan, penengkar, pertengkaran, tengkar
 • mempertikaikan: bertikai, mempertikaikan, menikai, pertikaian, tikai, tikaian
 • mempertunangkan: bertunangan, mempertunangkan, menunangi, menunangkan, pertunangan, petunang, tunang, tunangan
 • mempertunjukkan: bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk, tunjuk-menunjuk
 • memproklamasikan: memproklamasikan, proklamasi
 • mempromosikan: mempromosikan, promosi
 • mempropagandakan: berpropaganda, mempropagandakan, pemropaganda, propaganda
 • memproses: berproses, memproses, pemroses, pemrosesan, proses
 • mempunyai: berpunya, kepunyaan, mempunyai, mempunyakan, punya
 • memuakkan: memuakkan, muak
 • memualkan: memualkan, mual
 • memuaskan: berpuas diri, kepuasan, memuaskan, pemuasan, puas, sepuas-puasnya
 • memuat: bermuatan, memuat, memuati, memuatkan, muat, muatan, pemuat, pemuatan, termuat
 • memuatkan: bermuatan, memuat, memuati, memuatkan, muat, muatan, pemuat, pemuatan, termuat
 • memudarkan: memudar, memudarkan, pemudaran, pudar
 • memuja: memuja, memuja-muja, pemuja, pemujaan, puja, pujaan
 • memuji: kepujian, memuji, memujikan, pemuji, pemujian, puji, puji-pujian, pujian, terpuji
 • memujikan: kepujian, memuji, memujikan, pemuji, pemujian, puji, puji-pujian, pujian, terpuji
 • memukat: memukat, pemukat, pukat
 • memukau: memukau, pukau, pukauan, terpukau
 • memukul: memperpukuli, memperpukulkan, memukul, memukuli, memukulkan, pemukul, pemukulan, pukul, pukul-memukul, pukulan, terpukul
 • memukulratakan: memukulratakan, pemukulrataan, pukul rata
 • memulangkan: berpulang, kepulangan, memulangi, memulangkan, pemulangan, pulang, pulangan, sepulang, terpulang
 • memulas: berpulasan, kepulasan, memulas, pulas, pulasan
 • memuliakan: kemuliaan, mempermulia, memuliakan, mulia, pemulia, pemuliaan, termulia
 • memulihkan: memulihkan, pemulihan, pulih
 • memunahkan: memunahkan, pemunahan, punah
 • memuncak: memuncak, pemuncak, puncak
 • memunggah: memunggah, pemunggahan, punggah, punggahan
 • memuntahkan: dimuntahkan, memuntahi, memuntahkan, muntah, muntahan
 • memupuk: dipupuk, memupuk, pemupuk, pemupukan, pupuk, terpupuk
 • memupuskan: memupus, memupuskan, pupus, terpupus
 • memusingkan: berpusing, berpusing-pusing, memusing, memusingkan, pemusing, pemusingan, perpusingan, pusing, pusing-pusing, pusingan, terpusing-pusing
 • memusuhi: bermusuh, bermusuhan, memusuhi, musuh, permusuhan
 • memutar: berputar, berputar-putar, memperputarkan, memutar, memutar-mutar, memutarkan, pemutar, pemutaran, perputaran, putar, putar-putar, putaran, seputar, terputar
 • memutarbalikkan: memutar balik, memutarbalikkan, pemutarbalikan, putar balik, terputarbalikkan
 • memutarkan: berputar, berputar-putar, memperputarkan, memutar, memutar-mutar, memutarkan, pemutar, pemutaran, perputaran, putar, putar-putar, putaran, seputar, terputar
 • memutuskan: berkeputusan, berputusan, keputusan, memutus, memutuskan, pemutus, pemutusan, putus, putus-putus, putusan, terputus, terputus-putus, terputuskan
 • menabahkan: ketabahan, menabahkan, tabah
 • menabung: menabung, menabungkan, penabung, penabungan, tabung, tabungan
 • menabur: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • menaburi: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • menaburkan: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • menadah: bertadah, menadah, menadahkan, penadah, tadah, tadahan
 • menadahkan: bertadah, menadah, menadahkan, penadah, tadah, tadahan
 • menafikan: menafikan, nafi
 • menahun: bertahun, bertahun-tahun, bertahunan, menahun, pertahunan, setahun, tahun, tahunan
 • menajak: menajak, penajakan, tajak
 • menajamkan: mempertajam, menajamkan, penajaman, tajam
 • menakdirkan: bertakdir, menakdirkan, takdir
 • menakik: bertakik, bertakik-takik, menakik, penakik, takik, takikan
 • menaksir: menaksir, menaksirkan, penaksiran, taksir, taksiran
 • menakuk: bertakuk, menakuk, takuk
 • menakung: bertakung, menakung, takung, tertakung
 • menalakan: bertala-tala, menala, menalakan, penala, penalaan, setala, tala
 • menamai: bernama, kenamaan, menamai, menamakan, nama, penamaan, ternama
 • menamakan: bernama, kenamaan, menamai, menamakan, nama, penamaan, ternama
 • menambah: bertambah, bertambah-tambah, menambah, menambahi, menambahkan, penambah, penambahan, pertambahan, tambah, tambahan
 • menambak: bertambak, menambak, penambak, penambakan, petambak, tambak
 • menambat: bertambat, bertambatkan, menambat, pertambatan, tambat, tambatan, tertambat
 • menampal: menampal, menampali, menampalkan, tampal, tampalan
 • menampalkan: menampal, menampali, menampalkan, tampal, tampalan
 • menampung: bertampung, menampung, menampungkan, penampung, penampungan, tampung
 • menanah: bernanah, menanah, nanah
 • menanam: bertanam, ditanam, menanam, menanami, menanamkan, penanam, penanaman, pertanaman, tanam, tanam-menanam, tanam-tanaman, tanaman, tertanam
 • menanami: bertanam, ditanam, menanam, menanami, menanamkan, penanam, penanaman, pertanaman, tanam, tanam-menanam, tanam-tanaman, tanaman, tertanam
 • menandaskan: menandaskan, penandasan, tandas
 • menandatangani: bertanda tangan, menandatangani, penanda tangan, penandatanganan, tanda tangan, tertandatangani
 • menandu: bertandu, menandu, penandu, tandu
 • menanduk: bertanduk, menanduk, menandukkan, tanduk, tandukan
 • menang: kemenangan, memenangi, memenangkan, mempermenangkan, menang, pemenang, pemenangan
 • menangani: bertangan, menangani, penanganan, tangan, tangan-menangan, tangan-tangan, tanganan, tertangani
 • menangap: menangap, tangap
 • menanggalkan: bertanggal, menanggali, menanggalkan, penanggalan, tanggal, tertanggal
 • menanggam: bertanggam, menanggam, tanggam
 • menanggap: menanggap, menanggapi, menanggapkan, tanggap, tanggapan
 • menanggapi: menanggap, menanggapi, menanggapkan, tanggap, tanggapan
 • menangguhkan: bertangguh, ketangguhan, mempertangguhkan, menangguhkan, penangguhan, pertangguhan, tangguh, tertangguh, tertangguhkan
 • menangguk: menangguk, penangguk, tangguk, tertangguk
 • menangis: bertangis-tangisan, bertangisan, mempertangis, menangis, menangisi, menangiskan, penangis, tangis, tangisan
 • menangkis: menangkis, penangkis, penangkisan, tangkis, tangkisan, tertangkis
 • menanjak: bertanjak, ditanjakkan, menanjak, menanjakkan, tanjak, tanjakan
 • menanti: bernanti-nanti, bernantian, menanti, menanti-nanti, menantikan, nanti, nanti-nantian, nantinya, penanti, penantian, ternanti-nanti
 • menantu: bermenantu, bermenantukan, menantu
 • menanyai: bertanya, bertanya-tanya, mempertanyakan, menanya, menanyai, menanyakan, penanya, penanyaan, pertanyaan, tanya
 • menanyakan: bertanya, bertanya-tanya, mempertanyakan, menanya, menanyai, menanyakan, penanya, penanyaan, pertanyaan, tanya
 • menapai: menapai, penapai, penapaian, tapai, tapaian
 • menapis: menapis, penapis, tapis, tapisan
 • menarah: bertarah, menarah, penarah, penarahan, tarah, tarahan
 • menari: bertari, menari, menarikan, penari, tari, tari-menari, tari-tarian, tarian
 • menarik: bertarik-tarikan, ketertarikan, menarik, penarik, penarikan, tarik, tarik-menarik, tarikan, tertarik
 • menarikan: bertari, menari, menarikan, penari, tari, tari-menari, tari-tarian, tarian
 • menaruh: berpenaruhan, berpetaruh, bertaruh, bertaruhan, mempertaruhkan, menaruh, menaruhi, menaruhkan, pertaruhan, petaruh, petaruhan, taruh, taruhan
 • menatah: bertatah, bertatahkan, menatah, tatah, tatah-tatah, tatahan
 • menatang: menatang, tatang
 • menatap: bertatap-tatapan, bertatapan, menatap, menatapi, penatapan, tatap, tatapan
 • menaturalisasi: menaturalisasi, naturalisasi
 • menaungi: menaungi, taung
 • menautkan: bertaut, mempertautkan, menautkan, pertautan, taut, tautan
 • menawar: bertawar-tawaran, bertawaran, ketawaran, menawar, menawari, menawarkan, penawar, penawaran, tawar, tawar jambi, tawar-menawar, tawaran
 • menawari: bertawar-tawaran, bertawaran, ketawaran, menawar, menawari, menawarkan, penawar, penawaran, tawar, tawar jambi, tawar-menawar, tawaran
 • menayangkan: menayang, menayangkan, penayangan, tayang, tayangan, tertayang
 • menazarkan: bernazar, menazarkan, nazar
 • mencabul: bercabul, cabul, kecabulan, mencabul, mencabuli, pencabulan, percabulan
 • mencabuli: bercabul, cabul, kecabulan, mencabul, mencabuli, pencabulan, percabulan
 • mencabut: bercabut, cabut, cabutan, mencabut, mencabuti, mencabutkan, pencabut, pencabutan, tercabut
 • mencacah: bercacah, cacah, cacahan, mencacah, mencacah-cacah, pencacah, pencacahan
 • mencaci: bercaci-cacian, caci, cacian, mencaci, pencaci
 • mencaduk: caduk, mencaduk
 • mencagarkan: cagar, cagaran, mencagarkan, pencagaran
 • mencair: cair, cairan, cecairan, mencair, mencairkan, pencairan
 • mencairkan: cair, cairan, cecairan, mencair, mencairkan, pencairan
 • mencak: mencak, mencak-mencak
 • mencakar: bercakar-cakaran, bersicakar, cakar, cakar-mencakar, mencakar, pencakar
 • mencakup: cakup, cakup-mencakup, cakupan, mencakup, mencakup-cakup, mencakupi, pencakup, tercakup
 • mencalarkan: bercalar, calar, calar-balar, mencalarkan, tercalar
 • mencalitkan: bercalit, calit, mencalit, mencalitkan
 • mencambuk: cambuk, mencambuk, mencambuki, pencambukan
 • mencampak: campak, mencampak, mencampakkan, tercampak
 • mencampakkan: campak, mencampak, mencampakkan, tercampak
 • mencampuradukkan: bercampur aduk, campur aduk, kecampuradukan, mencampuradukkan, pencampuradukan
 • mencampurbaurkan: bercampur baur, campur baur, mencampurbaurkan, pencampurbauran
 • mencanai: canai, canaian, mencanai, pencanai, pencanaian
 • mencanangkan: canang, mencanangkan, pencanang, pencanangan, tercanang
 • mencangak: cangak, mencangak, tercangak-cangak
 • mencangkuk: bercangkuk, cangkuk, mencangkuk
 • mencangkul: cangkul, cangkulan, mencangkul, mencangkuli
 • mencangkung: bercangkung, cangkung, mencangkung
 • mencantum: bercantum, cantum, mencantum, mencantumkan, pencantuman, tercantum
 • mencantumkan: bercantum, cantum, mencantum, mencantumkan, pencantuman, tercantum
 • mencapai: capai, capaian, kecapaian, mencapai, pencapai, pencapaian, sepencapai, tercapai
 • mencari: bercari, bercari-cari, bercari-carian, cari, cari-carian, carian, mencari, mencari-cari, mencarikan, pencari, pencarian, tercari
 • mencarikan: bercari, bercari-cari, bercari-carian, cari, cari-carian, carian, mencari, mencari-cari, mencarikan, pencari, pencarian, tercari
 • mencarter: carter, carteran, mencarter, pencarter, pencarteran
 • mencaruk: caruk, mencaruk
 • mencatat: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • mencatatkan: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • mencatuk: catuk, mencatuk, tercatuk
 • mencatut: bercatut, catut, catutan, mencatut, mencatutkan, pencatut, pencatutan, percatutan
 • mencebik: cebik, mencebik, mencebikkan
 • mencebikkan: cebik, mencebik, mencebikkan
 • menceburkan: bercebar-cebur, cebar-cebur, cebur, mencebur, menceburkan, tercebur
 • mencecah: bercecah, cecah, mencecah, mencecahkan, sececah, tercecah
 • mencederakan: bercedera, cedera, kecederaan, mencedera, mencederai, mencederakan, pencederaan, percederaan, tercedera
 • mencedok: cedok, mencedok, pencedok
 • mencegah: cegah, mencegah, pencegah, pencegahan, tercegah
 • mencekalkan: cekal, cekalan, mencekal, mencekalkan, pencekalan
 • mencekau: cekau, mencekau
 • mencekik: bercekik, cekik, cekikan, mempercekikkan, mencekik, pencekik, tercekik
 • mencekup: cekup, mencekup
 • mencelakakan: celaka, kecelakaan, mencelakai, mencelakakan
 • mencelup: celup, mencelup, mencelupkan, pencelup, pencelupan
 • mencelupkan: celup, mencelup, mencelupkan, pencelup, pencelupan
 • mencelur: bercelur, celur, celuran, mencelur, penceluran
 • mencelus: celas-celus, celus, mencelus, tercelus
 • mencemat: cemat, mencemat
 • mencemeti: cemeti, mencemeti
 • mencempung: cempung, mencempung, mencempungi, mencempungkan
 • mencencang: bercencang, cencang, cencang latih, cencangan, mencencang
 • mencengangkan: bercengangan, bersicengang, cengang, mencengangkan, tercengang, tercengang-cengang
 • mencengkam: cengkam, cengkaman, mencengkam, mencengkamkan
 • menceraikan: bercerai, bercerai-cerai, berceraian, cerai, mencerai, menceraikan, penceraian, perceraian, tercerai
 • mencerap: cerap, cerapan, mencerap, pencerapan, tercerap
 • mencerca: cerca, cercaan, mencerca, mencercai
 • menceritakan: bercerita, cerita, ceritaan, menceritai, menceritakan, pencerita, penceritaan
 • mencerminkan: becermin, bercermin, cermin, cerminan, mempercermin, mencermini, mencerminkan, tercermin
 • mencernakan: cerna, mencerna, mencernakan, pencernaan, tecerna
 • menceroboh: ceroboh, kecerobohan, menceroboh, mencerobohi
 • mencerobohi: ceroboh, kecerobohan, menceroboh, mencerobohi
 • menceruh: ceruh, menceruh
 • mencerut: cerut, mencerut
 • mencetak: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • mencetuskan: cetus, cetusan, mencetus, mencetuskan, pencetus, tercetus
 • mencicip: cicip, mencicip, mencicipi
 • mencicit: cicit, mencicit
 • mencintai: bercinta, bercinta-cintaan, bercintakan, cinta, kecintaan, mencinta, mencintai, mencintakan, pencinta, percintaan, tercinta
 • menciplak: ciplak, menciplak
 • mencipta: cipta, ciptaan, mencipta, menciptakan, pencipta, penciptaan, tercipta
 • menciptakan: cipta, ciptaan, mencipta, menciptakan, pencipta, penciptaan, tercipta
 • mencium: berciuman, cium, ciuman, mencium, mencium-cium, menciumi, menciumkan, pencium, penciuman, tercium
 • mencocol: cocol, mencocol, mencocolkan
 • mencolek: colek, colekan, mencolek, mencolek-colek, pencolek, pencolekan, secolek
 • mencondongkan: berkecondongan, condong, condong-mondong, kecondongan, mencondongkan, tercondong
 • mencongklang: congklang, mencongklang
 • menconteng: berconteng-conteng, conteng, menconteng, menconteng-conteng, mencontengkan, terconteng
 • mencontengkan: berconteng-conteng, conteng, menconteng, menconteng-conteng, mencontengkan, terconteng
 • mencopet: copet, kecopetan, mencopet, pencopet, pencopetan
 • mencoret: coret, coret-coret, coretan, mencoret, mencoreti, mencoretkan, pencoretan
 • mencubit: cubit, cubitan, mencubit, mencubit-cubit, secubit
 • mencuci: cuci, mencuci, mencucikan, pencuci, pencucian, tercuci
 • mencucuh: cucuh, mencucuh, mencucuh-cucuh, mencucuh-cucuhkan
 • mencucuri: bercucuran, cucur, cucuran, mencucuri, mencucurkan
 • mencucurkan: bercucuran, cucur, cucuran, mencucuri, mencucurkan
 • mencuit: bercuit-cuit, cuit, mencuit
 • mencukai: bercukai, cukai, mencukai
 • mencukupi: berkecukupan, cukup, cukupan, kecukupan, mencukupi, mencukupkan, secukup, secukupnya
 • mencukur: bercukur, cukur, mencukur, pencukur, pencukuran
 • menculik: culik, culik-culik, menculik, penculik, penculikan
 • mencungkil: cungkil, cungkilan, mencungkil, pencungkil
 • mencurah: curah, curahan, mencurah, mencurahi, mencurahkan, pencurahan, tercurah
 • mencurahi: curah, curahan, mencurah, mencurahi, mencurahkan, pencurahan, tercurah
 • mencurahkan: curah, curahan, mencurah, mencurahi, mencurahkan, pencurahan, tercurah
 • mencuram: curam, mencuram
 • mencurangi: curang, kecurangan, mencurangi
 • mencuri: curi, curian, kecurian, mencuri, mencuri-curi, pencuri, pencurian
 • mencurigai: bercuriga, curiga, kecurigaan, mencurigai, mencurigakan
 • mendada: berdada, berdada-dadaan, dada, mendada
 • mendadak: dadak, dadakan, mendadak, pendadakan
 • mendaftarkan: daftar, mendaftar, mendaftarkan, pendaftar, pendaftaran, terdaftar
 • mendahulukan: berdahulu-dahuluan, bersidahulu, dahulu, dahulu-mendahului, kedahuluan, mendahului, mendahulukan, pendahulu, pendahuluan, terdahulu
 • mendalangi: dalang, mendalang, mendalangi, mendalangkan, pedalang, pedalangan
 • mendalihkan: berdalih, berdalih-dalih, dalih, mendalih, mendalihkan
 • mendamaikan: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • mendampingi: berdamping, berdampingan, damping, kedampingan, mendampingi, mendampingkan, pendamping, pendampingan
 • mendapat: berdapat, dapat, dapatan, kedapatan, memperdapat, mendapat, mendapati, mendapatkan, pendapat, pendapatan, sedapat, sedapat-dapatnya, terdapat
 • mendarat: darat, daratan, mendarat, mendarati, mendaratkan, pendarat, pendaratan
 • mendaratkan: darat, daratan, mendarat, mendarati, mendaratkan, pendarat, pendaratan
 • mendatang: berdatang, berdatang sembah, berdatangan, datang, datang-datang, datang-mendatangi, kedatangan, mendatang, mendatangi, mendatangkan, pendatang, pendatangan
 • mendatangi: berdatang, berdatang sembah, berdatangan, datang, datang-datang, datang-mendatangi, kedatangan, mendatang, mendatangi, mendatangkan, pendatang, pendatangan
 • mendatangkan: berdatang, berdatang sembah, berdatangan, datang, datang-datang, datang-mendatangi, kedatangan, mendatang, mendatangi, mendatangkan, pendatang, pendatangan
 • mendatar: datar, dataran, mendatar, mendatarkan, pendataran, sedatar
 • mendayu: dayu, mendayu
 • mendayung: berdayung, dayung, dayung-mayung, mendayung, mendayungkan, pedayung, pendayung
 • mendebarkan: berdebar, berdebar-debar, debar, debaran, mendebarkan
 • mendebitkan: debit, mendebitkan, pendebitan
 • mendecit: berdecit, decit, mendecit
 • mendefinisikan: definisi, mendefinisikan, pendefinisian
 • mendeklamasikan: berdeklamasi, deklamasi, deklamasian, mendeklamasikan, pendeklamasian
 • mendemokrasikan: demokrasi, mendemokrasikan, pendemokrasian
 • mendemonstrasikan: berdemonstrasi, demonstrasi, mendemonstrasi, mendemonstrasikan
 • mendenda: denda, dendaan, mendenda, pendendaan
 • mendendami: berdendam, berdendam-dendaman, dendam, kedendaman, mendendam, mendendami, mendendamkan, pendendam
 • mendendangkan: berdendang, dendang, mendendangkan, pendendang
 • mendengar: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • mendengarkan: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • mendengki: berdengki, dengki, kedengkian, mendengki, pendengki
 • mendengking: berdengking, dengking, dengking-mendengking, mendengking, mendengking-dengking
 • mendengkur: berdengkur, dengkur, dengkuran, mendengkur
 • mendengung: berdengung, dengung, dengungan, mendengung, mendengungkan
 • mendengus: berdengus, dengus, dengusan, mendengus, mendengus-dengus
 • mendepangkan: depang, mendepang, mendepangkan
 • mendeportasi: deportasi, mendeportasi, mendeportasikan
 • menderam: berderam, berderam-deram, deram, menderam
 • menderap: berderap, derap, menderap, menderapkan, sederap
 • menderapkan: berderap, derap, menderap, menderapkan, sederap
 • menderita: derita, deritaan, menderita, penderita, penderitaan, terderita
 • mendermakan: bederma, derma, mendermakan, penderma, pendermaan
 • menderu: deru, menderu, menderu-deru
 • mendesak: berdesak, berdesak-desakan, desak, desakan, mendesak, mendesakkan, pendesakan, terdesak
 • mendesir: berdesir, desir, desiran, mendesir
 • mendesis: desis, mendesis
 • mendewakan: dewa, kedewaan, memperdewa, memperdewakan, mendewa-dewakan, mendewakan, pendewaan
 • mendiagnosis: diagnosis, mendiagnosis
 • mendidik: didik, didikan, mendidik, pendidik
 • mending: mending, mendingan
 • mendirikan: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • mendisiplinkan: berdisiplin, disiplin, mendisiplinkan
 • mendiskriminasi: diskriminasi, mendiskriminasi
 • mendoa: berdoa, doa, mendoa, mendoakan
 • mendoakan: berdoa, doa, mendoa, mendoakan
 • mendominasi: dominasi, mendominasi
 • mendongkrak: dongkrak, mendongkrak, pendongkrak, pendongkrakan, terdongkrak
 • mendorong: dorong, dorongan, mendorong, pendorong, terdorong
 • menduduki: berkedudukan, duduk, duduk-duduk, kedudukan, menduduki, mendudukkan, penduduk, pendudukan, sekedudukan, terduduk
 • mendukacitakan: berdukacita, dukacita, mendukacitakan
 • mendukung: berdukung, dukung, dukungan, mendukung, pendukung, pendukungan
 • mendustai: berdusta, dusta, mendusta, mendustai, mendustakan, pendusta
 • menebah: menebah, menebahkan, tebah
 • menebang: menebang, menebangi, penebang, penebangan, tebang, tebangan
 • menebarkan: bertebaran, mempertebarkan, menebar, menebari, menebarkan, penebar, penebaran, tebar, tebaran, tertebar
 • menebas: menebas, menebasi, menebaskan, penebas, penebasan, tebas, tebasan
 • menebat: menebat, penebatan, tebat
 • menebuk: ditebuk, menebuk, penebuk, penebukan, tebuk, tebukan
 • menebus: menebus, penebus, penebusan, tebus, tebusan
 • menegah: bertegah, menegah, menegahkan, tegah, tegahan
 • menegakkan: bertegak, ketegakan, menegak, menegakkan, penegak, penegakan, sepertegak, setegak, tegak, tegak-tegak, tegakan, tertegak
 • menegang: bersitegang, ketegangan, menegang, menegangi, menegangkan, penegang, penegangan, tegang, tegangan
 • menegangkan: bersitegang, ketegangan, menegang, menegangi, menegangkan, penegang, penegangan, tegang, tegangan
 • meneguhkan: bersiteguh, berteguh, berteguh-teguh, berteguh-teguhan, keteguhan, memperteguh, memperteguhkan, meneguhkan, peneguhan, teguh
 • meneguk: ketegukan, meneguk, seteguk, teguk, terteguk
 • menegur: berteguran, keteguran, menegur, menegur-neguri, meneguri, tegur, teguran
 • menekan: bersetekan, bertekan, menekan, menekankan, penekan, penekanan, tekan, tekanan, tertekan, tertekan-tekan
 • menekankan: bersetekan, bertekan, menekan, menekankan, penekan, penekanan, tekan, tekanan, tertekan, tertekan-tekan
 • menekap: bertekap, menekap, menekapi, menekapkan, tekap, tekapan
 • menelan: menelan, penelanan, telan, tertelan
 • menelangkupkan: bertelangkup, menelangkupkan, telangkup
 • menelengkan: bunga teleng, menelengkan, teleng, terteleng, terteleng-teleng
 • menelungkupkan: bertelengkup, menelungkup, menelungkupkan, telungkup, tertelungkup
 • menemani: berteman, menemani, peneman, pertemanan, teman
 • menembak: bertembakan, menembak, menembaki, menembakkan, penembak, penembakan, petembak, tembak, tembak-menembak, tembakan, tertembak
 • menembakkan: bertembakan, menembak, menembaki, menembakkan, penembak, penembakan, petembak, tembak, tembak-menembak, tembakan, tertembak
 • menemberang: menemberang, temberang
 • menembuk: bertembuk-tembuk, menembuk, tembuk
 • menembusi: menembusi, penembusan, tembus, tembusan, tertembus
 • menempa: menempa, penempa, penempaan, tempa, tempa-menempa, tempaan
 • menempelkan: bertempel, menempel, menempeli, menempelkan, penempel, penempelan, tempel, tempelan
 • menemui: bertemu, mempertemukan, menemu, menemui, menemukan, penemu, penemuan, pertemuan, temu, temuan, tertemukan
 • menemukan: bertemu, mempertemukan, menemu, menemui, menemukan, penemu, penemuan, pertemuan, temu, temuan, tertemukan
 • menenang: bertenang-tenang, ketenangan, menenang, menenangkan, penenang, penenangan, tenang
 • menenangkan: bertenang-tenang, ketenangan, menenang, menenangkan, penenang, penenangan, tenang
 • menendang: menendang, tendang, tendangan, tertendang, tertendang-tendang
 • menenggala: menenggala, tenggala
 • menenggekkan: bertenggek, menenggek, menenggekkan, penenggek, tenggek, tenggekan, tertenggek
 • menenggelamkan: menenggelamkan, penenggelaman, tenggelam
 • menentang: bertentang, bertentangan, mempertentangkan, menentang, menentangi, menentangkan, penentang, penentangan, pertentangan, setentang, tentang, tentangan, tertentang
 • menenteramkan: ketenteraman, menenteramkan, penenteraman, tenteram
 • menentukan: berketentuan, bertentu, bertentu-tentu, ketentuan, menentu, menentui, menentukan, penentu, penentuan, tentu, tertentu
 • menepak: menepak, menepak-nepak, menepak-nepakkan, menepakkan, tepak
 • menepatkan: berketepatan, bertepatan, ketepatan, menepat, menepati, menepatkan, pertepatan, tepat, tepatan
 • menepek: bertepek-tepek, menepek, tepek
 • menepis: menepis, tepis
 • menera: bertera, menera, menerakan, peneraan, perteraan, tera, teraan, tertera
 • menerakan: bertera, menera, menerakan, peneraan, perteraan, tera, teraan, tertera
 • menerangkan: berpenerangan, berterang-terang, berterang-terangan, keterangan, menerang, menerangi, menerangkan, penerang, penerangan, terang, terang-terang, terang-terang laras, terang-terangan
 • menerima: berterima, keberterimaan, menerima, menerimakan, penerima, penerimaan, terima
 • menerkam: menerkam, penerkam, terkam, terkaman
 • menerobos: menerobos, penerobosan, terobos, terobosan
 • meneroka: meneroka, peneroka, teroka
 • menerpa: menerpa, terpa, terpaan
 • meneruskan: keterusan, menerus, meneruskan, penerus, penerusan, seterusnya, terus, terus-menerus, terus-terusan, terusan
 • menetak: bertetakan, menetak, menetakkan, tetak
 • menetas: menetas, menetaskan, penetas, penetasan, tetas
 • menetaskan: menetas, menetaskan, penetas, penetasan, tetas
 • menetek: menetek, meneteki, menetekkan, tetek
 • mengabadikan: abadi, keabadian, mengabadi, mengabadikan, pengabadian
 • mengabaikan: abai, abaian, mengabaikan, pengabai, pengabaian, terabai, terabaikan
 • mengabar: abar, abar-abar, abaran, berabarkan, mengabar, terabar
 • mengabulkan: kabul, mengabulkan, pengabulan, terkabul
 • mengaburkan: kabur, kekabur-kaburan, kekaburan, mengabur, mengaburkan
 • mengacah: acah, beracah-acah, mengacah, pengacah
 • mengacau: berkacau, kacau, kacauan, kekacauan, memperkacaukan, mengacau, mengacaukan, pengacau, pengacauan, terkacau
 • mengacuhkan: acuh, acuhan, mengacuhkan
 • mengacum: acum, acuman, mengacum, pengacum
 • mengadakan: ada, ada-ada saja, ada-adanya, ada-adanyakah, adanya, berada, berada-ada, keadaan, keberadaan, mengada-ada, mengadakan, pengada, pengadaan, seadanya
 • mengadaptasikan: adaptasi, beradaptasi, mengadaptasikan, pengadaptasian
 • mengaduh: aduh, mengaduh, teraduh
 • mengagah: agah, beragah, beragah-agah, mengagah
 • mengagetkan: kaget, kekagetan, mengagetkan
 • mengagihkan: agih, beragih, mengagih, mengagihkan, pengagihan, peragih
 • mengagumi: kagum, kekaguman, mengagumi, mengagumkan, pengagum, terkagum-kagum
 • mengagumkan: kagum, kekaguman, mengagumi, mengagumkan, pengagum, terkagum-kagum
 • mengagungkan: agung, keagungan, mengagungkan
 • mengah: mengah, termengah-mengah
 • mengaibkan: aib, keaiban, mengaibkan
 • mengail: kail, kail-kail, mengail, pengail, terkail
 • mengajaibkan: ajaib, keajaiban, mengajaibkan
 • mengajak: ajak, ajakan, mengajak, mengajakkan
 • mengajar: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • mengajuk: ajuk, diajuk, keajukan, mengajuk
 • mengajukan: aju, ajuan, mengajukan, pengajuan
 • mengakali: akal, akal-akal, berakal, mengakali, mengakalkan, seakal budi, seakal-akal
 • mengaku: aku, akuan, beraku, beraku-akuan, keakuan, mengaku, mengakui, mengakukan, pengaku, pengakuan
 • mengakui: aku, akuan, beraku, beraku-akuan, keakuan, mengaku, mengakui, mengakukan, pengaku, pengakuan
 • mengakuri: akur, keakuran, mengakuri, mengakurkan
 • mengalah: kalah, kekalahan, mengalah, mengalahkan, terkalahkan
 • mengalahkan: kalah, kekalahan, mengalah, mengalahkan, terkalahkan
 • mengalami: alam, beralam, berpengalaman, kealaman, mengalami, pengalaman
 • mengalangi: alang, alang-alangan, alangan, beralang, beralangan, mengalang, mengalang-alangi, mengalangi, mengalangkan, pengalang, teralang, teralang-alang
 • mengalaskan: alas, alasan, beralas, beralasan, beralaskan, dialas, mengalas, mengalasi, mengalaskan, pengalasan
 • mengalih: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • mengalihkan: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • mengalikan: berka-li-kali, kali, kali-kalian, memperkalikan, mengalikan, pengali, perkalian, sekali, sekali-kali, sekali-sekali, sekalian, sesekali
 • mengalir: alir, aliran, mengalir, mengaliri, mengalirkan, pengaliran
 • mengalpakan: alpa, kealpaan, mengalpakan, teralpa
 • mengalun: alun, alunan, beralun, beralun-alun, mengalun, mengalunkan, teralun
 • mengalungkan: berkalung, kalung, mengalungkan, sekalung
 • mengalunkan: alun, alunan, beralun, beralun-alun, mengalun, mengalunkan, teralun
 • mengalutkan: kalut, kekalutan, mengalutkan
 • mengamalkan: amal, amalan, beramal, mengamalkan, pengamal, pengamalan
 • mengamanahkan: amanah, mengamanahkan, pengamanah
 • mengamankan: aman, keamanan, memperaman, mengamankan, pengaman, pengamanan
 • mengamarkan: amar, amaran, mengamarkan
 • mengambung: ambung, mengambung, mengambung-ambung, mengambung-ambungkan, terambung-ambung
 • mengampaikan: ampai, ampaian, berampai, mengampai, mengampaikan, terampai
 • mengampu: ampu, mengampu, mengampukan, pengampu
 • mengampuni: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • mengampunkan: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • mengamput: amput, amputan, mengamput
 • mengamputasi: amputasi, mengamputasi, pengamputasian, teramputasi
 • mengancam: ancam, ancaman, mengancam, mengancamkan, pengancam, pengancaman, terancam
 • mengandar: kandar, kandaran, mengandar, mengandarkan, pengandar
 • mengandaskan: kandas, mengandaskan, terkandas
 • menganggap: anggap, anggapan, beranggap-anggapan, beranggapan, menganggap, menganggapkan
 • mengangguk: angguk, anggukan, berangguk, berangguk-angguk, mengangguk, mengangguk-angguk, menganggukkan, pengangguk, terangguk-angguk
 • menganggukkan: angguk, anggukan, berangguk, berangguk-angguk, mengangguk, mengangguk-angguk, menganggukkan, pengangguk, terangguk-angguk
 • menganggur: anggur, angguran, menganggur, penganggur, pengangguran
 • mengangin: angin, angin-angin, angin-anginan, berangin, berangin-angin, keanginan, memperanginkan, mengangin, mengangin-anginkan, mengangini, menganginkan, peranginan, seangin, terangin, terangin-angin
 • menganginkan: angin, angin-angin, angin-anginan, berangin, berangin-angin, keanginan, memperanginkan, mengangin, mengangin-anginkan, mengangini, menganginkan, peranginan, seangin, terangin, terangin-angin
 • mengangkang: kangkang, mengangkang, mengangkangi, mengangkangkan, terkangkang
 • mengangkat: angkat, angkatan, mengangkat, mengangkat-angkat, mengangkati, mengangkatkan, pengangkat, pengangkatan, perangkat, perangkatan, seangkatan, seperangkat, seperangkatan, terangkat
 • mengangkut: angkut, angkutan, mengangkut, mengangkuti, pengangkut, pengangkutan
 • menganiaya: aniaya, menganiaya, menganiayai, penganiaya, penganiayaan, teraniaya
 • menganiayai: aniaya, menganiaya, menganiayai, penganiaya, penganiayaan, teraniaya
 • menganjak: anjak, beranjak, dianjak, keberanjakan, menganjak
 • menganjur: anjur, anjuran, beranjur, menganjur, menganjuri, menganjurkan, penganjur, teranjur
 • menganjurkan: anjur, anjuran, beranjur, menganjur, menganjuri, menganjurkan, penganjur, teranjur
 • mengantar: antar, antar-mengantar, antaran, berantar, mengantar, mengantari, mengantarkan, pengantar, pengantaran, terantar
 • mengantikkan: antik, keantikan, mengantikkan
 • mengantuk: kantuk, mengantuk, terkantuk, terkantuk-kantuk
 • menganyam: anyam, anyam-menganyam, anyaman, menganyam
 • mengap: mengap, mengap-mengap
 • mengarah: arah, arah-arah, arahan, berarah, keterarahan, mengarah, mengarah-arahi, mengarahkan, menyearahkan, pengarah, pengarahan, penyearah, searah, terarah
 • mengarak: arak, arak-arakan, arakan, berarak, berarak-arakan, berarakan, mengarak, pengarak, pengarakan, perarakan
 • mengarang: berkarang, karang, karang-karangan, karang-mengarang, karangan, kepengarangan, mengarang, mengarang-ngarang, pekarangan, pengarang
 • mengartikelkan: artikel, mengartikelkan
 • mengarut: berkarut, karut, karut-marut, mengarut
 • mengasah: asah, asahan, berasah, mengasah, pengasah, pengasahan
 • mengasak: asak, berasak, berasak-asak, berasak-asakan, diasak, mengasak, mengasakkan, terasak
 • mengasap: asap, berasap, berasap-asap, mengasap, mengasapi, pengasapan, perasapan
 • mengasapi: asap, berasap, berasap-asap, mengasap, mengasapi, pengasapan, perasapan
 • mengasi: asi, asian, mengasi
 • mengasihani: kasihan, mengasihani
 • mengasihi: berkasih, berkasih-kasihan, kasih, kekasih, mengasih, mengasihi, pekasih, pengasih, pengasihan
 • mengasingkan: asing, berasing, berasing-asingan, keasingan, mengasing, mengasingkan, pengasingan, perasingan, terasing
 • mengaso: aso, mengaso, pengasoan
 • mengasuh: asuh, asuhan, mengasuh, pengasuh, pengasuhan
 • mengatakan: berkata, berkata-kata, kata, memperkatakan, mengata, mengata-ngatai, mengatai, mengatakan, perkataan, terkatakan
 • mengatapi: atap, beratap, beratapkan, mengatap, mengatapi, pengatapan
 • mengatur: atur, aturan, beratur, beraturan, keteraturan, mengatur, mengaturkan, pengatur, pengaturan, peraturan, teratur
 • mengaum: aum, mengaum, mengaum-aum, mengaum-aumkan
 • mengawatkan: kawat, mengawatkan
 • mengawetkan: awet, keawetan, mengawetkan, pengawet, pengawetan
 • mengayak: ayak, ayakan, mengayak, pengayak, pengayakan
 • mengayuh: berkayuh, kayuh, mengayuh, mengayuhkan, pengayuh, terkayuhkan
 • mengayunkan: ayun, ayun-temayun, ayunan, berayun, berayun-ayun, mengayun, mengayunkan
 • mengazab: azab, mengazab, mengazabkan
 • mengazabkan: azab, mengazab, mengazabkan
 • mengebumikan: bumi, membumi, mengebumikan
 • mengecam: kecam, kecaman, mengecam, mengecamkan, pengecam
 • mengecamkan: kecam, kecaman, mengecam, mengecamkan, pengecam
 • mengecap: kecap, kecapan, mengecap, pengecap, pengecapan, terkecap-kecap
 • mengecas: cas, mengecas, mengecaskan
 • mengecat: bercat, cat, catan, mengecat, pengecatan
 • mengecewakan: kecewa, kekecewaan, mengecewakan, terkecewa
 • mengecil: berkecil-kecil, berkecil-kecilan, kecil, kecil-kecilan, kecil-mengecil, kecilan, kekecilan, memperkecil, mengecil, mengecilkan, pengecilan, sekecil
 • mengecilkan: berkecil-kecil, berkecil-kecilan, kecil, kecil-kecilan, kecil-mengecil, kecilan, kekecilan, memperkecil, mengecil, mengecilkan, pengecilan, sekecil
 • mengecutkan: kecut, kekecutan, kepengecutan, mengecut, mengecutkan, pengecut
 • mengedit: edit, mengedit, pengedit, pengeditan
 • mengedutkan: berkedut, kedut, kedutan, mengedut, mengedutkan
 • mengeja: eja, ejaan, mengeja, pengejaan
 • mengejan: kejan, mengejan
 • mengejar: berkejar-kejaran, berkejaran, bersikejar, dikejar, kejar, kejar-mengejar, kejaran, mengejar, mengejar-ngejar, mengejarkan, pengejaran, terkejar, terkejar-kejar
 • mengejarkan: berkejar-kejaran, berkejaran, bersikejar, dikejar, kejar, kejar-mengejar, kejaran, mengejar, mengejar-ngejar, mengejarkan, pengejaran, terkejar, terkejar-kejar
 • mengejek: ejek, ejekan, mengejek
 • mengekalkan: berkekalan, kekal, kekekalan, mengekalkan
 • mengekang: kekang, kekangan, mengekang, pengekangan, terkekang
 • mengekek: kekek, mengekek, terkekek-kekek
 • mengeksploitasi: eksploitasi, mengeksploitasi, pengeksploitasi
 • mengekspor: ekspor, mengekspor, pengekspor, pengeksporan
 • mengekstrak: ekstrak, mengekstrak
 • mengelabui: kelabu, mengelabui, pengelabuan
 • mengelamkan: berkelam, kekelaman, kelam, mengelam, mengelamkan, pengelaman
 • mengelap: lap, mengelap
 • mengelektrifikasi: elektrifikasi, mengelektrifikasi
 • mengelepur: kelepur, mengelepur
 • mengelilingi: berkeliling, keliling, mengelilingi, mengelilingkan, pengeliling, sekeliling
 • mengelokkan: berkelok, berkelok-kelok, kelok, mengelok, mengelokkan
 • mengelola: kelola, mengelola, pengelola, pengelolaan, terkelola
 • mengeluarkan: keluar, keluaran, mengeluari, mengeluarkan, pengeluaran
 • mengeluh: berkeluh, keluh, keluhan, mengeluh, mengeluhkan, pengeluh, terkeluh
 • mengelupas: kelupas, mengelupas, mengelupaskan, terkelupas
 • mengemas: berkemas, kemas, kemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, pengemas, pengemasan, perkemasan
 • mengemaskan: berkemas, kemas, kemasan, mengemas, mengemasi, mengemaskan, pengemas, pengemasan, perkemasan
 • mengemat: emat, mengemat
 • mengembalikan: kembali, kembalian, mengembalikan, pengembalian
 • mengembang: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • mengembangkan: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • mengembarkan: berkembar, kembar, kembaran, mengembari, mengembarkan
 • mengembungkan: kembung, mengembungkan
 • mengemis: emis, mengemis, pengemis
 • mengempang: empang, empangan, mengempang, pengempang, pengempangan, terempang
 • mengempis: kempas-kempis, kempis, mengempis, mengempiskan, pengempisan
 • mengempiskan: kempas-kempis, kempis, mengempis, mengempiskan, pengempisan
 • mengemudikan: berkemudi, kemudi, mengemudikan, pengemudi
 • mengenai: berkena-kenaan, berkenaan, kena, kena-mengena, mengena, mengenai, mengenakan, pengenaan, perkenaan, terkena
 • mengenakan: berkena-kenaan, berkenaan, kena, kena-mengena, mengena, mengenai, mengenakan, pengenaan, perkenaan, terkena
 • mengenang: kenang, kenang-kenangan, kenangan, mengenang, mengenangkan, terkenang
 • mengenangkan: kenang, kenang-kenangan, kenangan, mengenang, mengenangkan, terkenang
 • mengencingi: kencing, kencing-mengencingi, mengencingi, pengencingan, perkencingan, terkencing, terkencing-kencing
 • mengendalikan: kendali, kendalian, mengendalikan, pengendali, pengendalian, terkendali
 • mengendapkan: endap, endap-endap, endapan, mengendap, mengendap-endap, mengendapkan, pengendapan, terendapkan
 • mengendong: kendong, mengendong
 • mengendur: berkendur-kendur, kekenduran, kendur, mengendur, mengendurkan, pengenduran
 • mengendurkan: berkendur-kendur, kekenduran, kendur, mengendur, mengendurkan, pengenduran
 • mengenyangkan: kekenyangan, kenyang, mengenyangkan, sekenyang-kenyangnya, sekenyangnya
 • mengenyit: kenyit, kenyitan, mengenyit
 • mengeong: mengeong, ngeong
 • mengepak: mengepak, mengepakkan, pak, pengepak, pengepakan
 • mengepilkan: kepil, mengepil, mengepilkan, terkepil
 • mengepit: berkepit, kepit, kepitan, mengepit
 • mengepos: mengepos, mengeposkan, pengeposan, pos
 • mengeposkan: mengepos, mengeposkan, pengeposan, pos
 • mengepung: berkepung, kepung, kepungan, mengepung, pengepung, pengepungan, terkepung
 • mengerahkan: berkerah, kerah, kerah-kerahan, kerahan, mengerahkan, pengerah, pengerahan
 • mengeram: keram, keraman, mengeram
 • mengeramkan: eram, mengeram, mengerami, mengeramkan, pengeram, pengeraman
 • mengerang: erang, erang-erot, erangan, mengerang
 • mengeras: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • mengeraskan: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • mengerat: kerat, keratan, mengerat, pengerat, pengeratan, terkerat
 • mengeratkan: erat, erat-erat, mempererat, mengeratkan
 • mengerih: kerih, mengerih
 • mengerikan: kengerian, mengerikan, ngeri
 • mengerip: kerip, mengerip
 • mengerit: kerit, mengerit, mengeritkan
 • mengeritingkan: keriting, mengeriting, mengeritingi, mengeritingkan, pengeritingan
 • mengeritkan: kerit, mengerit, mengeritkan
 • mengerjakan: bekerja, kerja, mempekerjakan, mengerjakan, pekerja, pekerjaan, pengerjaan, sekerja, sepekerjaan, tekerjakan
 • mengerling: kerling, kerlingan, mengerling, mengerling-ngerling
 • mengeroyok: keroyok, keroyokan, mengeroyok, pengeroyok, pengeroyokan
 • mengerumuni: berkerumun, kerumun, kerumunan, mengerumuni, sekerumun
 • mengerutkan: berkerut, berkerut-kerut, kerut, mengerut, mengerutkan, pengerut, pengerutan, terkerut
 • mengesan: berkesan, kesan, mengesan, mengesankan, terkesan
 • mengesankan: berkesan, kesan, mengesan, mengesankan, terkesan
 • mengesat: kesat, mengesat, pengesat
 • mengesot: berkesot, kesot, mengesot, terkesot-kesot
 • mengetahui: berpengetahuan, bertahu-tahu, bertahuan, bertahukan, ketahuan, mengetahui, pengetahuan, setahu, tahu, tahu-menahu, tahu-tahu
 • mengetam: berketam, ketam, mengetam, mengetamkan, pengetam, pengetaman
 • mengetatkan: ketat, memperketat, mengetatkan, pengetatan
 • mengetuk: berketuk, ketuk, ketukan, mengetuk, pengetuk, terketuk
 • mengga: mengga, semengga, semengga-mengga
 • menggadaikan: bergadai, gadai, gadaian, menggadai, menggadaikan, pegadai, pegadaian, penggadai, penggadaian, tergadai
 • menggagahi: bergagah-gagahan, gagah, kegagahan, menggagah, menggagahi, menggagahkan
 • menggagalkan: gagal, kegagalan, menggagalkan, penggagal
 • menggagau: bergagau-gagau, gagau, menggagau, tergagau, tergagau-gagau
 • menggaji: gaji, gajian, menggaji, penggajian
 • menggalakkan: galak, kegalakan, menggalak, menggalakkan, penggalak, penggalakan
 • menggalas: galas, menggalas, penggalas, penggalasan
 • menggali: gali, gali-galian, galian, menggali, menggali-gali, penggali, penggalian
 • menggambar: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • menggambarkan: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • menggamit: bergamit, bergamitan, gamit, gamit-gamitan, gamitan, menggamit, menggamit-gamitkan
 • mengganas: ganas, keganasan, mengganas, pengganas
 • menggandakan: berganda, berganda-ganda, ganda, ganda-berganda, memperganda-gandakan, mempergandakan, mengganda, menggandakan, penggandaan, pergandaan
 • menggandar: gandar, gandaran, menggandar, penggandar
 • mengganjarkan: ganjar, ganjaran, mengganjar, mengganjari, mengganjarkan
 • mengganti: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • menggantikan: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • menggantung: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • menggantungkan: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • mengganyang: ganyang, mengganyang
 • menggapai: bergapaian, gapai, menggapai, menggapai-gapai, menggapai-gapaikan, tergapai, tergapai-gapai
 • menggarah: bergarah, bergarah-garah, garah, garah-garah, mempergarahkan, menggarah
 • menggari: gari, menggari
 • menggariskan: bergaris, garis, menggaris, menggarisi, menggariskan, penggaris, penggarisan, segaris
 • menggarit: garit, garitan, menggarit, menggaritkan
 • menggaru: garu, menggaru, penggaru, penggaruan
 • menggasak: gasak, gasak-gasakan, gasakan, menggasak, menggasakkan
 • menggayakan: bergaya, bergaya-gaya, gaya, gaya-gayanya, menggaya, menggayakan
 • menggayutkan: bergayut, bergayutan, gayut, gayutan, menggayuti, menggayutkan, penggayut
 • menggegarkan: bergegar, gegar, menggegar, menggegarkan, tergegar
 • menggelapkan: bergelap-gelap, gelap, gelap-gelapan, kegelap-gelapan, kegelapan, menggelap, menggelapkan, penggelapan
 • menggelar: bergelar, gelar, mempergelarkan, menggelar, menggelari, pegelaran, pergelaran
 • menggeleber: bergeleberan, geleber, menggeleber
 • menggeledah: geledah, menggeledah, menggeledahi, penggeledahan
 • menggelek: gelek, menggelek, menggelekkan
 • menggeleng: bergeleng, bergeleng-geleng, geleng, menggeleng, menggeleng-gelengkan, menggelengkan, tergeleng-geleng
 • menggelengkan: bergeleng, bergeleng-geleng, geleng, menggeleng, menggeleng-gelengkan, menggelengkan, tergeleng-geleng
 • menggelepai: gelepai, menggelepai
 • menggelepar: bergeleparan, gelepar, menggelepar, menggelepar-gelepar, menggelepar-geleparkan
 • menggeletar: geletar, menggeletar
 • menggeliat: geliat, geliat-geliut, menggeliat, tergeliat
 • menggelikan: geli, geli-geli, kegelian, menggeli, menggelikan, penggeli
 • menggelincir: gelincir, menggelincir, menggelincirkan, tergelincir
 • menggelinjang: gelinjang, menggelinjang
 • menggelisahkan: gelisah, kegelisahan, menggelisahi, menggelisahkan
 • menggelobok: gelobok, menggelobok
 • menggelogok: gelogok, menggelogok
 • menggelongsor: gelongsor, menggelongsor
 • menggelorakan: bergelora, gelora, menggelora, menggelorakan
 • menggelosok: gelosok, menggelosok
 • menggelungkan: bergelung, gelung, gelungan, menggelung, menggelungkan, tergelung-gelung
 • menggelupur: gelupur, menggelupur
 • menggema: bergema, gema, menggema, menggemai, menggemakan
 • menggemakan: bergema, gema, menggema, menggemai, menggemakan
 • menggemari: bergemar, gemar, kegemaran, menggemari, menggemarkan, penggemar
 • menggemaskan: gemas, kegemasan, menggemaskan
 • menggembirakan: bergembira, gembira, kegembiraan, mempergembirakan, menggembirakan, penggembira
 • menggembungkan: bergembung, gembung, menggembungkan, penggembungan
 • menggemburkan: gembur, menggemburkan
 • menggemparkan: gempar, kegemparan, menggemparkan
 • menggempur: gempur, gempur-menggempur, menggempur, penggempur, penggempuran
 • menggemukkan: gemuk, kegemukan, menggemukkan, penggemuk, penggemukan
 • menggenapkan: genap, kegenapan, menggenapi, menggenapkan, penggenap, segenap
 • menggendalakan: gendala, menggendalakan
 • menggendong: gendong, gendongan, menggendong
 • menggenggam: bergenggam, genggam, genggaman, menggenggam, menggenggamkan, segenggam, tergenggam
 • menggentar: bergentar, gentar, kegentaran, menggentar, menggentari, menggentarkan, penggentar, penggentaran
 • menggentarkan: bergentar, gentar, kegentaran, menggentar, menggentari, menggentarkan, penggentar, penggentaran
 • menggera: gera, menggera, penggera
 • menggeragas: geragas, menggeragas
 • menggerakkan: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • menggeram: geram, geraman, kegeraman, menggeram, menggeramkan
 • menggerek: bergerek-gerek, gerek, menggerek, menggerekkan, penggerek
 • menggergaji: gergaji, gergajian, menggergaji, penggergaji, penggergajian
 • menggericau: gericau, menggericau
 • menggerlap: gerlap, menggerlap
 • menggerlip: gerlip, menggerlip
 • menggerogoti: gerogot, menggerogoti, penggerogotan
 • menggertak: gertak, gertakan, menggertak, menggertakkan, penggertak
 • menggertakkan: gertak, gertakan, menggertak, menggertakkan, penggertak
 • menggerunkan: gerun, menggerunkan
 • menggerutu: gerutu, menggerutu, penggerutu
 • menggesa: bergesa-gesa, gesa, ketergesa-gesaan, menggesa, menggesa-gesakan, tergesa-gesa
 • menggesel: bergesel, gesel, menggesel
 • menggeser: bergeser, bergeseran, geser, geseran, menggeser, penggeseran, pergeseran
 • menggetap: getap, getapan, menggetap
 • menggetarkan: bergetar, getar, getaran, menggetar, menggetarkan, penggetar, penggetaran
 • menggetil: getil, menggetil, segetil
 • menggigil: gigil, menggigil
 • menggila: gila, gila-gila, gila-gilaan, kegila-gilaan, kegilaan, menggila, menggilakan, penggila, tergila-gila
 • menggiling: giling, giling-giling, gilingan, menggiling, penggiling, penggilingan, tergiling
 • menggirangkan: girang, kegirang-girangan, kegirangan, menggirangkan, penggirang
 • menggiring: giring, menggiring
 • menggiurkan: giur, menggiurkan, tergiur
 • menggoda: goda, godaan, menggoda, menggodai, penggoda, penggodaan, tergoda
 • menggodak: godak, menggodak
 • menggogok: gogok, menggogok
 • menggolongkan: bergolong-golong, golong, golongan, menggolong, menggolongkan, penggolong, penggolongan, tergolong
 • menggondol: gondol, menggondol
 • menggonggong: gonggong, gonggongan, menggonggong, menggonggongi
 • menggontai: bergontai, gontai, mempergontai, menggontai, tergontai-gontai
 • menggonyoh: gonyoh, menggonyoh
 • menggoreng: goreng, gorengan, menggoreng, menggoreng-goreng, penggorengan
 • menggores: bergores, bergores-gores, gores, goresan, menggores, menggoreskan, penggores, penggoresan, tergores
 • menggoreskan: bergores, bergores-gores, gores, goresan, menggores, menggoreskan, penggores, penggoresan, tergores
 • menggosok: bergosok, bergosokan, gosok, gosokan, mempergosokkan, menggosok, menggosok-gosok, menggosokkan, penggosok, penggosokan
 • menggosokkan: bergosok, bergosokan, gosok, gosokan, mempergosokkan, menggosok, menggosok-gosok, menggosokkan, penggosok, penggosokan
 • menggoyangkan: bergoyang, bergoyang-goyang, goyang, kegoyangan, menggoyang, menggoyang-goyangkan, menggoyangkan, tergoyang
 • menggubal: gubal, menggubal
 • menggugah: gugah, gugahan, menggugah, penggugah, tergugah
 • menggugat: gugat, gugatan, menggugat, penggugat, penggugatan, tergugat
 • menggugurkan: berguguran, gugur, guguran, keguguran, menggugurkan, pengguguran
 • menggulingkan: berguling, bergulingan, guling, mengguling, menggulingkan, terguling, terguling-guling
 • menggulut: bergulut, bergulut-gulut, gulut, menggulut, tergulut, tergulut-gulut
 • menggumam: bergumam, gumam, menggumam
 • menggunakan: berguna, guna, guna-ganah, guna-guna, kegunaan, mempergunakan, menggunakan, pengguna, penggunaan, seguna
 • menggusarkan: gusar, kegusaran, menggusari, menggusarkan
 • menghablur: hablur, menghablur, menghablurkan, penghabluran
 • menghadap: berhadap-hadapan, berhadapan (dengan), bersehadap, hadap, hadapan, memperhadapkan, menghadap, menghadapi, menghadapkan, penghadapan, terhadap
 • menghadapi: berhadap-hadapan, berhadapan (dengan), bersehadap, hadap, hadapan, memperhadapkan, menghadap, menghadapi, menghadapkan, penghadapan, terhadap
 • menghadapkan: berhadap-hadapan, berhadapan (dengan), bersehadap, hadap, hadapan, memperhadapkan, menghadap, menghadapi, menghadapkan, penghadapan, terhadap
 • menghadiri: berhadir, hadir, kehadiran, menghadiri, menghadirkan
 • menghafal: hafal, hafalan, menghafal, menghafalkan
 • menghafalkan: hafal, hafalan, menghafal, menghafalkan
 • menghajati: berhajat, hajat, hajatan, menghajati, menghajatkan
 • menghakimi: berhakim, hakim, kehakiman, menghakimi, penghakiman
 • menghalakan: berhala, hala, menghalakan
 • menghalalkan: halal, kehalalan, menghalalkan, penghalal, penghalalan
 • menghalau: halau, menghalau, penghalau, penghalauan
 • menghaluskan: halus, kehalusan, memperhalus, menghalusi, menghaluskan
 • menghambakan: berhamba, hamba, memperhamba, memperhambakan, menghamba, menghambai, menghambakan, penghambaan, perhambaan
 • menghambat: hambat, hambatan, memperhambat, menghambat, penghambat, penghambatan, terhambat, terhambat-hambat
 • menghamburi: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • menghamburkan: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • menghamilkan: hamil, kehamilan, menghamili, menghamilkan, penghamilan
 • menghampakan: hampa, kehampaan, menghampakan
 • menghampar: hampar, hamparan, menghampar, menghampari, menghamparkan, sehamparan, terhampar
 • menghampari: hampar, hamparan, menghampar, menghampari, menghamparkan, sehamparan, terhampar
 • menghamparkan: hampar, hamparan, menghampar, menghampari, menghamparkan, sehamparan, terhampar
 • menghancurkan: hancur, hancur-hancuran, hancur-menghancurkan, kehancuran, menghancurkan, penghancuran
 • menghantar: berhantar, berhantaran, hantar, hantaran, menghantar, menghantarkan, penghantar, terhantar
 • menghantarkan: berhantar, berhantaran, hantar, hantaran, menghantar, menghantarkan, penghantar, terhantar
 • menghantui: berhantu, hantu, menghantu, menghantui
 • menghanyutkan: berhanyut, berhanyut-hanyut, hanyut, menghanyutkan, penghanyutan, terhanyut
 • mengharamkan: haram, mengharamkan, pengharaman
 • mengharap: berharap, berharapan, berharapkan, berpengharapan, harap, harap-harap, harap-harap cemas, harap-harapan, harapan, mengharap, mengharapkan, pengharapan, terharap-harap
 • mengharapkan: berharap, berharapan, berharapkan, berpengharapan, harap, harap-harap, harap-harap cemas, harap-harapan, harapan, mengharap, mengharapkan, pengharapan, terharap-harap
 • menghargai: berharga, harga, menghargai, menghargakan, penghargaan
 • menghargakan: berharga, harga, menghargai, menghargakan, penghargaan
 • mengharmonikan: harmoni, mengharmonikan
 • mengharukan: haru, keharuan, keterharuan, mengharu, mengharukan, pengharu, terharu
 • mengharum: harum, harum-haruman, keharuman, mengharum, mengharumi, mengharumkan
 • mengharumkan: harum, harum-haruman, keharuman, mengharum, mengharumi, mengharumkan
 • menghasratkan: berhasrat, hasrat, kehasratan, menghasratkan, terhasrat
 • menghasut: hasut, menghasut, penghasut, penghasutan, terhasut
 • menghauskan: haus, kehausan, menghauskan
 • menghayati: hayat, menghayati, penghayat, penghayatan
 • menghebohkan: heboh, kehebohan, menghebohkan
 • menghemat: berhemat, hemat, kehematan, menghemat, penghematan
 • mengherankan: heran, keheran-heranan, keheranan, mengherani, mengherankan, terheran-heran
 • menghias: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • menghiasi: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • menghidangkan: berhidangan, hidang, hidangan, menghidangkan, penghidangan, sehidangan, terhidang
 • menghidu: hidu, menghidu, penghidu, penghiduan
 • menghilang: hilang, hilang-hilang, kehilangan, menghilang, menghilangkan, penghilangan
 • menghilangkan: hilang, hilang-hilang, kehilangan, menghilang, menghilangkan, penghilangan
 • menghilir: berhiliran, hilir, menghilir, menghiliri, menghilirkan, sehilir
 • menghina: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • menghinakan: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • menghindar: hindar, menghindar, menghindari, menghindarkan, penghindaran, terhindar
 • menghindarkan: hindar, menghindar, menghindari, menghindarkan, penghindaran, terhindar
 • menghinggapi: hinggap, menghinggapi
 • menghipnosis: hipnosis, menghipnosis
 • menghiraukan: hirau, menghiraukan
 • menghirup: hirup, menghirup, penghirupan
 • menghormati: berhormat, berhormat-hormat, hormat, hormat-menghormati, kehormatan, menghormat, menghormati, penghormat, penghormatan, terhormat
 • menghukum: berhukum, hukum, hukuman, kehukuman, menghukum, menghukumkan, terhukum
 • menghuni: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • menghunjam: hunjam, menghunjam, menghunjamkan, terhunjam
 • menghunus: hunus, menghunus, terhunus
 • mengias: berkias, berkias-kias, berkias-kiasan, kias, kiasan, mengias, mengiasi, mengiaskan, pengias, pengiasan
 • mengibaratkan: beribarat, ibarat, mengibaratkan, pengibaratan
 • mengibarkan: berkibar, berkibar-kibar, berkibaran, kibar, kibaran, mengibar-ngibarkan, mengibarkan, pengibar, pengibaran
 • mengibas: kibas, kibasan, mengibas, mengibas-ngibas, mengibas-ngibaskan, mengibaskan
 • mengibaskan: kibas, kibasan, mengibas, mengibas-ngibas, mengibas-ngibaskan, mengibaskan
 • mengidam: idam, idam-idam, idaman, mengidam, mengidam-idamkan, mengidamkan
 • mengidamkan: idam, idam-idam, idaman, mengidam, mengidam-idamkan, mengidamkan
 • mengigau: igau, igau-igauan, igauan, mengigau, mengigaukan, pengigau, terigau, terigau-igau
 • mengikhtiarkan: berikhtiar, ikhtiar, mengikhtiarkan
 • mengikhtisarkan: ikhtisar, mengikhtisarkan
 • mengikir: berkikir, kekikiran, kikir, kikiran, mengikir
 • mengikis: kikis, kikisan, mengikis, pengikis, pengikisan, terkikis
 • mengikrarkan: berikrar, ikrar, mengikrarkan, pengikraran
 • mengilai: ilai, mengilai, mengilai-ilai
 • mengilap: berkilap, berkilap-kilap, kilap, mengilap, mengilapkan, pengilapan, sekilap
 • mengilat: berkilat, berkilat-kilat, berkilatan, kilat, kilatan, mengilat, mengilat-ngilatkan, mengilatkan, terkilat
 • mengilatkan: berkilat, berkilat-kilat, berkilatan, kilat, kilatan, mengilat, mengilat-ngilatkan, mengilatkan, terkilat
 • mengilhami: ilham, mengilhami, mengilhamkan, pengilhaman
 • mengilhamkan: ilham, mengilhami, mengilhamkan, pengilhaman
 • mengilir: kilir, kiliran, mengilir, terkilir
 • mengimbas: berimbas, imbas, mengimbas, mengimbasi, terimbas
 • mengimpor: impor, mengimpor, pengimpor, pengimporan
 • menginap: inap, menginap, menginapkan, penginapan
 • mengindahkan: indah, keindahan, memperindah, mengindahkan, pengindah, terindah
 • mengindustrikan: industri, mengindustrikan, perindustrian
 • menginginkan: berkeinginan, ingin, keinginan, memperingin, mengingini, menginginkan
 • mengingkari: ingkar, keingkaran, mengingkari, pengingkaran
 • menginjak: injak, injak-injak, injak-injak, injakan, menginjak, menginjak-injak, menginjakkan, terinjak, terinjak-injak
 • menginsafi: insaf, keinsafan, menginsafi, menginsafkan
 • menginsafkan: insaf, keinsafan, menginsafi, menginsafkan
 • mengintai: intai, mengintai, mengintaikan, pengintai, pengintaian
 • mengintegrasikan: berintegrasi, integrasi, mengintegrasikan
 • mengintip: intip, mengintip
 • mengionkan: ion, mengionkan, pengionan, terion, terionkan
 • mengipas: berkipas, berkipas-kipas, kipas, kipasan, mengipas, mengipas-ngipas, mengipasi, mengipaskan, pengipas, pengipasan
 • mengira: berkira-kira, kira, kira-kira, kira-kiraan, kiraan, kiranya, memperkirakan, mengira, mengira-ngira, mengira-ngirakan, pengiraan, perkiraan, sekira-kira, sekiranya, terkira, terkirakan
 • mengirim: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • mengirimi: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • mengirimkan: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • mengisahkan: berkisah, kisah, kisahan, mengisahkan, pengisahan, terkisah
 • mengisap: isap, isapan, mengisap, mengisapkan, pengisap, pengisapan
 • mengisar: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • mengisarkan: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • mengisi: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • mengisikan: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • mengislamkan: Islam, keislaman, mengislamkan, pengislaman
 • mengisyaratkan: isyarat, mengisyaratkan
 • mengizinkan: izin, keizinan, mengizinkan, perizinan, seizin, terizinkan
 • mengkaji: kaji, kajian, mengaji, mengajikan, mengkaji, pengajian, pengkajian, terkaji
 • mengkal: bermengkal, memengkalkan, mengkal
 • mengkelan: kemengkelan, mengkelan, termengkelan
 • mengkhianat: berkhianat, khianat, mengkhianat, mengkhianati, pengkhianat, pengkhianatan
 • mengkhianati: berkhianat, khianat, mengkhianat, mengkhianati, pengkhianat, pengkhianatan
 • mengkhusus: kekhususan, khusus, mengkhusus, mengkhususkan, pengkhususan, terkhusus
 • mengking: cengking-mengking, mengking
 • mengkis: memengkis, mengkis
 • mengoceh: mengoceh, oceh, ocehan
 • mengomel: mengomel, mengomeli, omel, omelan, pengomel
 • mengomeli: mengomel, mengomeli, omel, omelan, pengomel
 • mengongkong: kongkong, kongkongan, mengongkong, terkongkong
 • mengongkosi: mengongkosi, ongkos, perongkosan
 • mengontrol: kontrol, mengontrol, pengontrol, pengontrolan, terkontrol
 • mengopak: mengopak, opak
 • mengopek: kopek, mengopek
 • mengorek: korek, korekan, mengorek, mengorek-ngorek, pengorek, pengorekan
 • mengosongkan: kekosongan, kosong, mengosongkan, pengosongan, sekosong-kosongnya
 • menguak: menguak, uak
 • menguakkan: kuak, menguak, menguakkan, terkuak
 • menguap: menguap, menguapi, menguapkan, penguap, penguapan, teruapkan, uap, uapan
 • menguatkan: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • mengubah: berubah, berubah-ubah, memperubahkan (dengan), mengubah, mengubahkan, pengubah, pengubahan, perubah, perubahan, peubah, terubah, ubah, ubahan
 • mengubahsuaikan: mengubahsuaikan, pengubahsuaian, ubah suai, ubah suaian
 • mengubui: berkubu, kubu, mengubui, perkubuan, terkubu
 • menguburkan: berkubur, kubur, kuburan, mengubur, menguburkan, pekuburan, penguburan, terkubur
 • mengucapkan: berucap, mengucap, mengucapi, mengucapkan, pengucap, pengucapan, terucapkan, ucap, ucapan
 • mengucilkan: kucil, mengucil, mengucilkan, terkucil
 • mengucup: kucup, mengucup
 • mengugut: mengugut, ugut, ugutan
 • menguji: beruji, diuji, keterujian, keujian, menguji, penguji, pengujian, teruji, uji, ujian
 • mengujut: berkujut, kujut, mengujut, pengujut, terkujut
 • mengukir: berukir, mengukir, mengukiri, mengukirkan, pengukir, pengukiran, terukir, ukir, ukir-mengukir, ukir-ukiran, ukiran
 • mengukirkan: berukir, mengukir, mengukiri, mengukirkan, pengukir, pengukiran, terukir, ukir, ukir-mengukir, ukir-ukiran, ukiran
 • mengukuhkan: berkukuh, kekukuhan, kukuh, memperkukuh, mengukuhi, mengukuhkan, pengukuhan
 • mengukur: berukuran, mengukur, pengukur, pengukuran, seukur, ukur, ukuran
 • mengukus: berkukus, kukus, kukusan, mengukus
 • mengulang: berulang, berulang-ulang, mengulang, mengulang-ulang, mengulangi, pengulang, pengulangan, perulangan, seulang, terulang, ulang, ulang-ulang, ulangan
 • mengulangi: berulang, berulang-ulang, mengulang, mengulang-ulang, mengulangi, pengulang, pengulangan, perulangan, seulang, terulang, ulang, ulang-ulang, ulangan
 • menguli: menguli, uli
 • menguliti: berkulit, kulit, mengulit, menguliti, pengulit, pengulitan, perkulitan
 • mengulum: kulum, kulum-kulum, mengulum, mengulum-ngulum
 • mengumbah: kumbah, mengumbah
 • mengumbuk: mengumbuk, pengumbuk, umbuk
 • mengumpamakan: berumpama, mengumpamai, mengumpamakan, perumpamaan, seumpama, umpama
 • mengumpan: mengumpan, mengumpani, mengumpankan, umpan
 • mengumpil: mengumpil, pengumpil, pengumpilan, umpil
 • mengumpulkan: berkumpul, kumpul, kumpulan, mengumpulkan, pengumpul, pengumpulan, perkumpulan, terkumpul
 • mengumuhkan: kekumuhan, kumuh, mengumuhkan
 • mengumumkan: memperumum, mengumumkan, pengumuman, seumumnya, umum
 • mengunci: kunci, mengunci, menguncikan, pengunci, terkunci
 • menguncup: kuncup, menguncup, menguncupkan, penguncupan
 • menguncupkan: kuncup, menguncup, menguncupkan, penguncupan
 • mengundang: berundang, mengundang, mengundangkan, pengundang, pengundang-undang, perundang-undangan, undang, undang-undang, undangan
 • mengundi: berundi, memperundikan, mengundi, pengundi, pengundian, undi, undian
 • mengundur: mengundur, mengundurkan, pengunduran, undur
 • mengundurkan: mengundur, mengundurkan, pengunduran, undur
 • mengung: mengung, termengung
 • mengunggis: mengunggis, pengunggis, unggis
 • mengunggunkan: berunggun, berunggun-unggun, mengunggun, mengunggunkan, unggun, unggunan
 • mengungkai: mengungkai, ungkai, ungkaian
 • mengungkapkan: mengungkap, mengungkapi, mengungkapkan, pengungkapan, terungkap, terungkap-ungkap, ungkap, ungkapan
 • mengungkit: mengungkit, mengungkit-ungkit, pengungkit, ungkit, ungkit-ungkit
 • menguning: kekuning-kuningan, kekuningan, kuning, menguning, menguningkan
 • menguningkan: kekuning-kuningan, kekuningan, kuning, menguning, menguningkan
 • mengunjuk: mengunjuk, mengunjukkan, pengunjukan, sepengunjuk, unjuk
 • mengunjukkan: mengunjuk, mengunjukkan, pengunjukan, sepengunjuk, unjuk
 • mengunjungi: berkunjung, berkunjung-kunjungan, kunjung, kunjungan, mengunjungi, pengunjung
 • mengunting: mengunting, unting, unting-unting
 • mengunyah: kunyah, kunyahan, mengunyah, mengunyahkan, terkunyah
 • mengupah: berupah, mengupah, mengupahi, mengupahkan, pengupahan, upah, upah-mengupah, upahan
 • mengupas: kupas, kupasan, mengupas, mengupaskan, pengupas, pengupasan, terkupas
 • mengurai: berurai, mengurai, menguraikan, penguraian, peruraian, terurai, urai, uraian
 • menguraikan: berurai, mengurai, menguraikan, penguraian, peruraian, terurai, urai, uraian
 • mengurangi: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • mengurangkan: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • mengurup: mengurup, urup, urup-urup, urup-urupan
 • mengurus: berurusan, kepengurusan, keurus, keurusan, mengurus, mengurusi, menguruskan, pengurus, pengurusan, terurus, urus, urus-urus, urusan
 • mengurut: berurut, berurut-urutan, berurutan, memperurutkan, mengurut, mengurutkan, pengurutan, urut, urutan
 • mengusahakan: berusaha, kepengusahaan, mengusahakan, pengusaha, pengusahaan, perusahaan, usaha
 • mengusai: mengusai, mengusaikan, usai
 • mengusaikan: mengusai, mengusaikan, usai
 • mengusap: mengusap, usap
 • mengusik: mengusik, pengusik, terusik, usik, usikan
 • mengusir: mengusir, pengusir, pengusiran, terusir, usir, usiran
 • mengusulkan: mengusul, mengusuli, mengusulkan, pengusul, pengusulan, pengusuli, usul, usulan
 • mengusung: berusung, mengusung, pengusung, pengusungan, usung, usungan
 • mengusutkan: berkusut-kusut, kekusutan, kusut, mengusut, mengusutkan
 • mengutarakan: mengutara, mengutarakan, pengutaraan, utara
 • mengutil: kutil, mengutil, pengutil, sekutil
 • mengutip: kutip, kutipan, mengutip, pengutip, pengutipan
 • mengutui: berkutu, berkutu-kutuan, kutu, mengutui
 • mengutuk: keterkutukan, kutuk, kutukan, mengutuk, mengutuki, sekutuk, sekutuk tipe unggul, terkutuk
 • mengutus: mengutus, pengutusan, perutusan, utus, utusan
 • meniarap: bertiarap, meniarap, meniarapkan, tertiarap, tiarap
 • meniarapkan: bertiarap, meniarap, meniarapkan, tertiarap, tiarap
 • menikahi: menikah, menikahi, menikahkan, nikah, pernikahan
 • menikahkan: menikah, menikahi, menikahkan, nikah, pernikahan
 • menikam: bertikam-tikaman, menikam, menikamkan, penikam, penikaman, pertikaman, tertikam, tikam, tikam-menikam, tikaman
 • menikmati: kenikmatan, menikmati, nikmat, penikmat, penikmatan
 • menilik: menilik, penilik, penilikan, tilik, tilik-menilik, tilikan
 • menimang: ditimang, menimang, menimang-nimang, menimangkan, timang, timang-timangan
 • menimbang: bertimbang, bertimbangan, kesetimbangan, ketimbang, mempertimbangkan, menimbang, menimbang-nimbang, menimbangi, menimbangkan, menyetimbangkan, penimbang, penimbangan, pertimbangan, setimbang, setimbangan, timbang, timbang-menimbang, timbangan
 • menimbus: menimbus, menimbusi, tertimbus, timbus
 • menimpa: bertimpa-timpa, ditimpa, menimpa, menimpakan, tertimpa, timpa, timpa-menimpa, timpaan
 • menindik: bertindik, menindik, tindik
 • meninggal: bertinggal, ketertinggalan, ketinggalan, meninggal, meninggali, meninggalkan, peninggal, peninggalan, pertinggal, sepeninggal, tertinggal, tinggal, tinggalan
 • meninggalkan: bertinggal, ketertinggalan, ketinggalan, meninggal, meninggali, meninggalkan, peninggal, peninggalan, pertinggal, sepeninggal, tertinggal, tinggal, tinggalan
 • meningkat: bertingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkat-ningkat, meningkatkan, peningkatan, setingkat, tingkat, tingkatan
 • meninjau: bertinjau-tinjauan, meninjau, peninjau, peninjauan, tinjau, tinjau-meninjau, tinjauan
 • menipu: bertipuan, menipu, penipu, penipuan, tipu, tipuan
 • meniru: meniru, meniru-niru, menirukan, peniru, tiru, tiru-tiruan, tiruan
 • menisik: menisik, menisiki, tisik, tisikan
 • menitik: bertitik, bertitik-titik, menitik, menitiki, menitikkan, titik
 • menitikberatkan: menitikberatkan, penitikberatan, titik berat
 • menitikkan: bertitik, bertitik-titik, menitik, menitiki, menitikkan, titik
 • menitis: ketitisan, menitis, menitiskan, penitisan, titis, titisan
 • menitiskan: ketitisan, menitis, menitiskan, penitisan, titis, titisan
 • menjadi: jadi, jadi-jadian, kejadian, menjadi, menjadi-jadi, menjadi-jadikan, menjadikan, penjadi, penjadian, sejadi-jadinya, terjadi
 • menjaga: berjaga, berjaga-jaga, jaga, kejaga-jagaan, menjaga, menjagakan, penjaga, penjagaan, terjaga
 • menjahanamkan: jahanam, menjahanamkan
 • menjahit: jahit, jahitan, menjahit, penjahit
 • menjaja: berjaja, jaja, jaja-jajaan, menjaja, menjajakan, penjaja
 • menjajah: jajah, jajahan, menjajah, menjajahi, penjajah, penjajahan, terjajah
 • menjajakan: berjaja, jaja, jaja-jajaan, menjaja, menjajakan, penjaja
 • menjajarkan: berjajar, jajar, jajaran, menjajar, menjajarkan, menyejajarkan, pejajaran, penjajaran, persejajaran, sejajar, terjajar
 • menjala: jala, jala-jala, menjala, menjalakan, penjala, terjala
 • menjalankan: berjalan, berjalan-jalan, jalan, jalanan, kesejalanan, menjalani, menjalankan, pejalan, perjalanan, sejalan
 • menjalar: berjalar-jalar, berjalaran, jalar, menjalar, menjalari, menjalarkan, penjalaran
 • menjalin: berjalin, berjalin-jalin, berjalinan, jalin, jalin-berjalin, jalin-menjalin, jalinan, menjalin, menjalinkan, penjalinan, terjalin
 • menjalinkan: berjalin, berjalin-jalin, berjalinan, jalin, jalin-berjalin, jalin-menjalin, jalinan, menjalin, menjalinkan, penjalinan, terjalin
 • menjamah: jamah, jamah-jamahan, jamahan, menjamah, penjamah, penjamahan, terjamah
 • menjamin: jamin, jaminan, menjamin, penjamin, penjaminan, terjamin
 • menjampi: berjampi, jampi, jampi-jampi, jampian, menjampi, menjampikan
 • menjamu: berjamu, jamu, jamuan, memperjamu, menjamu, menjamukan, penjamuan, perjamuan
 • menjanda: janda, menjanda
 • menjangkau: jangkau, jangkauan, menjangkau, sejangkauan, sepenjangkauan, terjangkau
 • menjangkitkan: berjangkit, berjangkitan, jangkit, jangkitan, jongkat-jangkit, kejangkitan, menjangkit, menjangkitkan, penjangkitan, terjangkiti
 • menjanjikan: berjanji, janji, menjanjikan, perjanjian
 • menjarah: jarah, jarahan, menjarah, penjarah, penjarahan
 • menjarakkan: berjarak, jarak, menjarak, menjaraki, menjarakkan, terjarak
 • menjaring: jaring, jaring-jaring, jaringan, menjaring, menjaringkan, terjaring
 • menjaringkan: jaring, jaring-jaring, jaringan, menjaring, menjaringkan, terjaring
 • menjarum: menjarum
 • menjatuhkan: berjatuh, berjatuhan, jatuh, jatuhan, kejatuhan, menjatuhi, menjatuhkan, penjatuhan, terjatuh
 • menjawab: berjawab, jawab, jawaban, menjawab
 • menjawat: berjawat, jawat, jawatan, menjawat, penjawat, sejawat
 • menjayakan: berjaya, jaya, keberjayaan, kejayaan, menjayakan
 • menjebak: jebak, jebakan, menjebak, penjebak, penjebakan, terjebak
 • menjegil: jegil, menjegil, terjegil
 • menjejak: berjejak, jejak, menjejak, menjejaki, menjejakkan, penjejak
 • menjejaki: berjejak, jejak, menjejak, menjejaki, menjejakkan, penjejak
 • menjelajah: jelajah, menjelajah, menjelajahi, menjelajahkan, penjelajah, penjelajahan
 • menjelajahi: jelajah, menjelajah, menjelajahi, menjelajahkan, penjelajah, penjelajahan
 • menjelang: jelang, jelang-menjelang, menjelang, menjelangi
 • menjelaskan: jelas, kejelasan, memperjelas, menjelaskan, penjelas, penjelasan, terjelaskan
 • menjelekkan: jelek, kejelekan, menjelek-jelekkan, menjelekkan
 • menjelirkan: jelir, menjelirkan
 • menjelma: jelma, menjelma, menjelmakan, penjelmaan, terjelma
 • menjelmakan: jelma, menjelma, menjelmakan, penjelmaan, terjelma
 • menjeluak: jeluak, menjeluak
 • menjemukan: jemu, jemuan, kejemuan, menjemukan
 • menjengkelkan: jengkel, kejengkelan, menjengkeli, menjengkelkan
 • menjengket: berjengket, bersejengket, bersijengket, jengket, menjengket
 • menjentik: jentik, jentikan, menjentik
 • menjepit: jepit, menjepit, penjepit
 • menjerakan: jera, menjerakan
 • menjerap: jerap, menjerap, penjerapan
 • menjerat: jerat, menjerat, sejerat, terjerat
 • menjerihkan: berjerih, jerih, kejerihan, memperjerihkan, menjerihkan
 • menjerit: jerit, jeritan, menjerit, menjerit-jerit, terjerit-jerit
 • menjerkah: jerkah, menjerkah
 • menjerumat: berjerumat, jerumat, menjerumat, penjerumat
 • menjijikkan: jijik, kejijikan, menjijikkan
 • menjilat: jilat, jilatan, menjilat, menjilat-jilat, penjilat, penjilatan
 • menjinakkan: berjinak-jinak, jinak, jinak-jinak, menjinaki, menjinakkan, penjinak, penjinakan
 • menjinjing: jinjing, jinjingan, menjinjing, menjinjingkan, terjinjing
 • menjinjit: berjinjit, jinjit, menjinjit
 • menjiplak: dijiplakkan, jiplak, jiplakan, menjiplak, penjiplakan
 • menjirus: jirus, menjirus
 • menjitukan: jitu, kejituan, menjitukan
 • menjodohkan: berjodoh, jodoh, memperjodohkan, menjodohkan, penjodoh, perjodohan, sejodoh
 • menjolok: jolok, menjolok, penjolok
 • menjual: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • menjulang: julang, menjulang
 • menjulur: julur, julur-julur, menjulur, menjulurkan, penjuluran, terjulur
 • menjulurkan: julur, julur-julur, menjulur, menjulurkan, penjuluran, terjulur
 • menjumpai: berjumpa, jumpa, menjumpai, perjumpaan, terjumpa
 • menjunam: junam, menjunam, terjunam
 • menjunjung: berjunjungan, junjung, junjungan, menjunjung, menjunjungkan
 • menjuntai: berjuntai, berjuntai-juntai, berjuntaian, juntai, menjuntai, menjuntaikan, penjuntaian, terjuntai
 • menjuntaikan: berjuntai, berjuntai-juntai, berjuntaian, juntai, menjuntai, menjuntaikan, penjuntaian, terjuntai
 • menjurus: berjurus-jurus, jurus, jurusan, menjurus, menjuruskan, penjurus, sejurus
 • menodai: bernoda, menodai, noda, ternoda
 • menokok: bertokok, menokok, penokok, tokok, tokok-menokok
 • menolak: bertolak, bertolak-tolak, bertolak-tolakan, menolak, menolakkan, penolak, penolakan, tertolak, tolak, tolak-menolak, tolakan
 • menolong: bertolong-tolongan, ketolongan, menolong, penolong, pertolongan, tertolong, tolong, tolong-menolong
 • menonjol: bertonjol, bertonjol-tonjol, menonjol, menonjol-nonjolkan, menonjolkan, penonjolan, tertonjol, tonjol, tonjolan
 • menonjolkan: bertonjol, bertonjol-tonjol, menonjol, menonjol-nonjolkan, menonjolkan, penonjolan, tertonjol, tonjol, tonjolan
 • menonton: kepenontonan, mempertontonkan, menonton, menontonkan, penonton, tonton, tontonan
 • menopang: bertopang, bertopangkan, menopang, penopang, topang, topangan
 • menopengi: bertopeng, mempertopeng, menopengi, topeng
 • menoreh: menoreh, penoreh, toreh, torehan
 • menstensil: menstensil, stensil, stensilan
 • menswastakan: menswastakan, penswastaan, swasta
 • mentah: kementahan, mementahkan, mentah, mentah-mentah
 • mentak: kementakan, mentak
 • mentang: mentang, mentang-mentang, sementang, sementang-mentang, sementangkan
 • mentega: mementegai, mentega
 • mentereng: kementerengan, mentereng
 • menteri: kementerian, menteri
 • menuam: bertuam, menuam, menuami, tuam
 • menuang: bertuang, dituang, ketuangan, menuang, menuangi, menuangkan, penuangan, tuang, tuangan
 • menubikan: bertubi-tubi, mempertubi-tubi, mempertubi-tubikan, mempertubikan, menubikan, tubi, tubian
 • menugal: menugal, menugalkan, tugal, tugalan
 • menugalkan: menugal, menugalkan, tugal, tugalan
 • menujah: menujah, menujahkan, tujah
 • menuju: bersetuju, bersetujuan, bertujuan, kesetujuan, mempersetujukan, menuju, menujui, menujukan, menyetujui, menyetujukan, penuju, persetujuan, setuju, setujuan, tertuju, tuju, tujuan
 • menukar: bertukar, bertukar-tukar, bertukar-tukaran, bertukaran, mempertukarkan, menukar, menukari, menukarkan, penukar, penukaran, pertukaran, tertukar, tukar, tukar-menukar
 • menukul: menukul, penukul, tukul
 • menular: ketularan, menular, menulari, menularkan, penularan, tertulari, tular
 • menulis: bertulis, menulis, menulisi, menuliskan, penulis, penulisan, tertulis, tulis, tulis-menulis, tulisan
 • menumbangkan: menumbang, menumbangkan, tumbang
 • menumbuk: bertumbuk, bertumbukan, ketumbukan, menumbuk, menumbukkan, penumbuk, penumbukan, tertumbuk, tumbuk, tumbukan
 • menumpaskan: menumpas, menumpaskan, penumpas, penumpasan, tumpas, tumpasan
 • menumpukan: bersetumpu, bertumpu, bertumpukan, menumpu, menumpukan, penumpu, setumpu, tertumpu, tumpu, tumpuan
 • menunaikan: menunaikan, penunaian, pertunaian, tunai
 • menunangkan: bertunangan, mempertunangkan, menunangi, menunangkan, pertunangan, petunang, tunang, tunangan
 • menunda: bertunda, bertunda-tunda, menunda, menunda-nunda, menundakan, penunda, penundaan, tertunda, tunda
 • menundukkan: ketertundukan, ketundukan, menunduk, menunduk-nunduk, menundukkan, penundukan, petunduk, tunduk
 • menung: bermenung, bermenung-menung, kemenungan, memenungkan, menung, pemenung, termenung, termenung-menung
 • menunggang: bersetunggang, bertunggang, mempertunggangkan, menunggang, menunggangi, menunggangkan, penunggang, tertunggang, tunggang, tunggang-tunggik, tunggang-tungging, tunggang-tunggit, tunggangan
 • menunggu: bertunggu, menunggu, menunggui, menunggukan, penunggu, tunggu
 • menunjuk: bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk, tunjuk-menunjuk
 • menunjuki: bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk, tunjuk-menunjuk
 • menunjukkan: bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk, tunjuk-menunjuk
 • menuntun: bertuntun, menuntun, penuntun, tuntun, tuntunan
 • menurap: berturap, menurap, turap
 • menuris: menuris, turis
 • menurun: berturun, keturunan, memperturunkan, menurun, menuruni, menurunkan, penurun, penurunan, turun, turun-temurun, turunan
 • menuruni: berturun, keturunan, memperturunkan, menurun, menuruni, menurunkan, penurun, penurunan, turun, turun-temurun, turunan
 • menurunkan: berturun, keturunan, memperturunkan, menurun, menuruni, menurunkan, penurun, penurunan, turun, turun-temurun, turunan
 • menurut: berturut-turut, berturuti, memperturut-turutkan, memperturutkan, menurut, menuruti, menurutkan, penurut, perturutan, seturut, turut, turut-menurut, turut-turutan, turutan
 • menusuk: menusuk, menusuk-nusuk, menusukkan, tertusuk, tusuk
 • menutup: bertutup, ketertutupan, menutup, menutupi, menutupkan, penutup, penutupan, tertutup, tutup, tutupan
 • menyadari: kesadaran, menyadar, menyadari, menyadarkan, penyadaran, sadar, tersadar
 • menyahut: bersahut, bersahut-sahutan, bersahutan, menyahut, menyahuti, penyahut, penyahutan, sahut, sahut-menyahut, sahutan
 • menyaingi: bersaing, bersaingan, mempersaingkan, menyaingi, penyaing, persaingan, pesaing, saing, saing-menyaing, saingan, sesaing, tersaingi
 • menyakiti: berpenyakitan, bersakit-sakit, kesakitan, mempersakiti, menyakiti, menyakitkan, penyakit, penyakitan, pesakitan, sakit, sakit-sakitan
 • menyala: bernyala, bernyala-nyala, menyala, menyala-nyala, menyalakan, nyala
 • menyalahgunakan: menyalahgunakan, penyalahgunaan, salah guna
 • menyalahkan: bersalah, bersalah-salahan, bersalahan, kesalahan, mempersalahkan, menyalah, menyalahi, menyalahkan, salah, salah-salah, tersalah
 • menyalai: bersalai, menyalai, salai, salaian, tersalai
 • menyalin: bersalin, bersalin-salin, mempersalin, mempersalini, mempersalinkan, menyalin, menyalini, menyalinkan, penyalin, penyalinan, persalin, persalinan, pesalin, salin, salinan, sesalin
 • menyalurkan: menyalurkan, penyalur, penyaluran, salur, saluran, tersalur, tersalurkan
 • menyamak: menyamak, menyamakkan, penyamak, penyamakan, samak
 • menyamakan: bersama, bersama-sama, bersamaan, kebersamaan, kesamaan, membersamakan, mempersama-samakan, mempersamakan, menyama-nyama, menyama-nyamai, menyamai, menyamakan, penyamaan, persamaan, sama, sama-sama, sesama, tersamai
 • menyamankan: kenyamanan, menyamankan, nyaman
 • menyamar: kesamaran, menyamar, menyamarkan, penyamar, penyamaran, samar, samar-samar, samaran
 • menyamarkan: kesamaran, menyamar, menyamarkan, penyamar, penyamaran, samar, samar-samar, samaran
 • menyambar: bersambar-sambaran, bersambaran, menyambar, menyambar-nyambar, penyambar, sambar, sambar-menyambar, sambaran, tersambar
 • menyambut: bersambut, bersambut-sambutan, bersambutan, menyambut, penyambut, penyambutan, sambut, sambut-menyambut, sambutan
 • menyampah: mempersampahkan, menyampah, penyampah, penyampahan, persampahan, sampah
 • menyampang: menyampang, sampang, tersampang
 • menyampu: menyampu, sampu
 • menyampuk: bersampuk, kesampukan, menyampuk, menyampukkan, sampuk, tersampuk
 • menyamun: kesamunan, menyamun, menyamuni, penyamun, penyamunan, samun, samunan
 • menyandarkan: bersandar, bersandarkan, menyandar, menyandari, menyandarkan, penyandar, penyandaran, persandaran, pesandaran, sandar, sandar-menyandar, sandaran, tersandar
 • menyandiwarakan: bersandiwara, menyandiwarakan, penyandiwaraan, sandiwara
 • menyangga: bersangga, bersanggakan, menyangga, penyangga, sangga
 • menyangka: bersangka, menyangka, menyangkakan, sangka, sangkaan, tersangka
 • menyangkal: bersangkal, menyangkal, penyangkal, penyangkalan, sangkal, sangkalan
 • menyangkut: bersangkut, bersangkutan, mempersangkutkan, menyangkut, menyangkut-nyangkutkan, menyangkutkan, penyangkut, persangkutan, sangkut, sangkut-menyangkut, sangkutan, tersangkut
 • menyangsikan: kesangsian, menyangsikan, penyangsi, sangsi
 • menyanjung: menyanjung, menyanjung-nyanjung, menyanjung-nyanjungkan, penyanjung, penyanjungan, sanjung, sanjungan, tersanjung
 • menyanyi: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • menyanyikan: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • menyapa: bersapa, bersapa-sapaan, bersapaan, disapa, menyapa, sapa, sapa-menyapa, sapaan, tersapa
 • menyara: bersara, menyara, menyarai, sara, tersara bara
 • menyarankan: menyarani, menyarankan, saran, saranan
 • menyarikan: menyarikan, sari, sari-sari
 • menyatakan: kenyataan, menyatakan, nyata, pernyataan, ternyata, ternyatakan
 • menyatukan: bersatu, kesatu, kesatuan, mempersatukan, menyatu, menyatukan, pemersatu, pemersatuan, penyatu, penyatuan, persatuan, satu, satu-satu, satu-satunya, satuan
 • menyayangi: kesayangan, menyayang, menyayangi, menyayangkan, penyayang, sayang, sayangkan, tersayang (akan)
 • menyayat: menyayat, menyayat-nyayat, menyayati, sayat, sayatan, sesayat, tersayat
 • menyayukan: kesayuan, menyayukan, sayu
 • menyebarkan: bersebar, bersebaran, menyebar, menyebarkan, penyebar, penyebaran, persebaran, sebar, sebaran, tersebar
 • menyebarluaskan: menyebarluaskan, penyebarluasan, sebar luas, tersebar luas
 • menyebat: kesebatan, menyebat, penyebatan, sebat
 • menyebut: menyebut, menyebutkan, penyebut, penyebutan, sebut, sebutan, tersebut
 • menyebutkan: menyebut, menyebutkan, penyebut, penyebutan, sebut, sebutan, tersebut
 • menyediakan: bersedia, bersedia-sedia, kesediaan, ketersediaan, mempersediakan, menyediakan, penyedia, penyediaan, persediaan, sedia, sediaan, sedianya, tersedia
 • menyedihkan: bersedih, kesedihan, menyedihkan, penyedih, sedih, tersedih-sedih
 • menyeduh: menyeduh, penyeduh, seduh, terseduh-seduh
 • menyegani: keseganan, menyegani, penyegan, segan, segan-menyegan, segan-menyegani, segan-segan
 • menyegarkan: kesegaran, mempersegar, menyegarkan, penyegar, penyegaran, segar
 • menyeimbangkan: berimbang, imbang, imbang-imbangan, imbangan, keimbangan, keseimbangan, memperimbang, memperseimbangkan, mengimbang, mengimbangi, mengimbangkan, menyeimbangkan, pengimbang, pengimbangan, perimbangan, seimbang
 • menyejatkan: menyejatkan, sejat
 • menyeka: berseka, menyeka, menyekai, menyekakan, seka, sekaan
 • menyelam: berselam, menyelam, menyelami, menyelamkan, penyelam, penyelaman, peselam, selam, terselam, terselami
 • menyelamatkan: berselamatan, keselamatan, menyelamati, menyelamatkan, penyelamat, penyelamatan, selamat, selamatan
 • menyelami: berselam, menyelam, menyelami, menyelamkan, penyelam, penyelaman, peselam, selam, terselam, terselami
 • menyelar: menyelar, menyelarkan, selar
 • menyelenggara: menyelenggara, menyelenggarakan, penyelenggara, penyelenggaraan, selenggara, selenggaraan, terselenggara
 • menyelenggarakan: menyelenggara, menyelenggarakan, penyelenggara, penyelenggaraan, selenggara, selenggaraan, terselenggara
 • menyelesaikan: keselesaian, menyelesaikan, penyelesaian, selesai, selesaian, terselesaikan
 • menyeleweng: menyeleweng, menyelewengkan, penyeleweng, penyelewengan, seleweng
 • menyelidik: menyelidik, menyelidiki, penyelidik, penyelidikan, selidik
 • menyelidiki: menyelidik, menyelidiki, penyelidik, penyelidikan, selidik
 • menyelimuti: berselimut, berselimutkan, menyelimuti, menyelimutkan, selimut
 • menyelinap: menyelinap, menyelinapkan, penyelinap, penyelinapan, selinap
 • menyelipkan: menyelip, menyelipi, menyelipkan, selip, selipan, terselip, terselip (ke luar)
 • menyelisik: menyelisik, penyelisikan, selisik
 • menyelitkan: berselit sepit, berselit-selit, menyelitkan, selit, terselit
 • menyelubungi: berselubung, menyelubung, menyelubungi, menyelubungkan, penyelubung, penyelubungan, selubung, terselubung
 • menyeludup: menyeludup, menyeludupkan, penyeludup, penyeludupan, seludup, seludupan
 • menyeluk: berseluk, memperselukkan, menyeluk, seluk, seluk-semeluk
 • menyemah: menyemah, menyemahkan, penyemah, semah, semah-semah, semahan
 • menyemai: mempersemaikan, menyemai, menyemaikan, penyemaian, persemaian, pesemaian, semai, semaian, tersemai
 • menyemarakkan: bersemarak, kesemarakan, menyemarak, menyemarakkan, semarak
 • menyematkan: menyemat, menyematkan, penyemat, penyematan, semat, sematan, tersemat
 • menyembah: bersembah, mempersembahkan, menyembah, menyembahkan, penyembah, penyembahan, persembahan, sembah, sembahan
 • menyembelih: menyembelih, penyembelih, penyembelihan, sembelih, sembelihan
 • menyembuhkan: kesembuhan, menyembuhkan, penyembuh, penyembuhan, sembuh
 • menyembunyikan: bersembunyi, bersembunyi-sembunyi, bersembunyi-sembunyian, menyembunyikan, penyembunyian, persembunyian, sembunyi, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyian, tersembunyi
 • menyempitkan: bersempit-sempit, kesempitan, mempersempit, menyempit, menyempitkan, penyempitan, persempitan, sempit, sempitan
 • menyenandungkan: bersenandung, menyenandungkan, senandung, senandungan
 • menyenangkan: bersenang, bersenang-senang, bersenang-senangkan, kesenangan, mempersenang, mempersenangkan, menyenangi, menyenangkan, senang
 • menyenaraikan: menyenaraikan, senarai
 • menyendal: kesendalan, menyendal, menyendalkan, sendal, sendalan, tersendal
 • menyendeng: bersendeng, bersendengan, menyendeng, menyendengkan, sendeng, tersendeng-sendeng
 • menyendengkan: bersendeng, bersendengan, menyendeng, menyendengkan, sendeng, tersendeng-sendeng
 • menyengaukan: menyengau, menyengaukan, penyengauan, sengau, sengau-sengauan, sengauan
 • menyenget: menyenget, menyengetkan, senget, tersenget
 • menyengetkan: menyenget, menyengetkan, senget, tersenget
 • menyengsarakan: kesengsaraan, menyengsarakan, sengsara
 • menyentak: menyentak, menyentak-nyentak, menyentakkan, sentak, sentakan, tersentak
 • menyentakkan: menyentak, menyentak-nyentak, menyentakkan, sentak, sentakan, tersentak
 • menyentuh: bersentuh, bersentuhan, kesentuhan, menyentuh, menyentuh-nyentuh, menyentuhkan, penyentuh, penyentuhan, persentuhan, sentuh, sentuhan, tersentuh
 • menyepak: bersepak-sepakan, menyepak, menyepak-nyepakkan, menyepakkan, penyepak, penyepakan, sepak, sepakan
 • menyepuh: bersepuh, kesepuhan, menyepuh, penyepuh, penyepuhan, sepuh, sepuhan, sesepuh, tersepuh
 • menyeramkan: keseraman, menyeramkan, seram
 • menyeranah: menyeranah, seranah
 • menyerang: berserang, menyerang, penyerang, penyerangan, serang, serang-menyerang, serang-serangan, serangan, terserang
 • menyerbu: menyerbu, menyerbukan, penyerbuan, serbu, serbuan, teserbu
 • menyeret: menyeret, menyeret-nyeret, penyeret, penyeretan, seret, terseret
 • menyerkap: menyerkap, menyerkapi, penyerkapan, serkap
 • menyerlah: menyerlah, serlah, teserlah
 • menyerongkan: keserongan, menyerong, menyerongkan, serong, serong-menyerong
 • menyesah: bersesah, menyesah, penyesah, sesah
 • menyesali: - hati, bersesal, bersesalan, menyesal, menyesali, menyesalkan, penyesalan, sesal, sesal-menyesali, sesalan
 • menyetir: menyetir, penyetir, setir
 • menyetujui: bersetuju, bersetujuan, bertujuan, kesetujuan, mempersetujukan, menuju, menujui, menujukan, menyetujui, menyetujukan, penuju, persetujuan, setuju, setujuan, tertuju, tuju, tujuan
 • menyewa: mempersewakan, menyewa, menyewakan, penyewa, penyewaan, sewa, sewaan
 • menyewakan: mempersewakan, menyewa, menyewakan, penyewa, penyewaan, sewa, sewaan
 • menyiang: bersiang, kesiangan, mempersiang, mempersiangi, menyiang, menyiangi, penyiangan, siang, siang-siang
 • menyiapkan: bersiap, bersiap-siap, mempersiapkan, menyiapkan, penyiapan, persiapan, siap
 • menyiarkan: bersiar, bersiar-siar, menyiar, menyiarkan, penyiar, penyiaran, persiaran, pesiar, siar, siaran, tersiar
 • menyiasat: bersiasat, menyiasat, menyiasati, menyiasatkan, siasat
 • menyidai: menyidai, menyidaikan, sidai
 • menyigung: menyigung, sigung
 • menyihir: menyihir, menyihiri, menyihirkan, sihir, tersihir
 • menyiksa: ketersiksaan, menyiksa, menyiksai, penyiksa, penyiksaan, siksa, siksaan, tersiksa
 • menyiku: bersiku, menyiku, menyikukan, siku, siku-siku
 • menyilangi: bersilang, bersilangan, mempersilangkan, menyilang, menyilangi, menyilangkan, penyilangan, persilangan, silang, silang-menyilang, silangan, tersilang
 • menyilau: kesilauan, menyilau, menyilaukan, silau, tersilau
 • menyilaukan: kesilauan, menyilau, menyilaukan, silau, tersilau
 • menyimbah: bersimbah, menyimbah, menyimbahkan, simbah, tersimbah
 • menyimbahkan: bersimbah, menyimbah, menyimbahkan, simbah, tersimbah
 • menyimpan: bersimpan, menyimpan, menyimpani, menyimpankan, penyimpan, penyimpanan, simpan, simpanan, tersimpan
 • menyinari: bersinar, menyinar, menyinari, menyinarkan, penyinaran, sinar, sinar-menyinar, sinar-seminar, sinar-suminar, sinaran
 • menyinarkan: bersinar, menyinar, menyinari, menyinarkan, penyinaran, sinar, sinar-menyinar, sinar-seminar, sinar-suminar, sinaran
 • menyindir: menyindir, menyindirkan, penyindir, sindir, sindir-menyindir, sindiran, tersindir
 • menyinggung: bersinggungan, menyinggung, persinggungan, singgung, tersinggung
 • menyingkiri: menyingkir, menyingkiri, menyingkirkan, penyingkir, penyingkiran, singkir, tersingkir
 • menyingkirkan: menyingkir, menyingkiri, menyingkirkan, penyingkir, penyingkiran, singkir, tersingkir
 • menyingsing: menyingsing, menyingsingkan, singsing, tersingsing
 • menyisih: disisih, ketersisihan, menyisih, menyisihkan, penyisihan, sisih, tersisih, tersisihkan
 • menyisihkan: disisih, ketersisihan, menyisih, menyisihkan, penyisihan, sisih, tersisih, tersisihkan
 • menyisipkan: kesisipan, mempersisipkan, menyisip, menyisipkan, penyisip, penyisipan, sisip, sisipan, tersisip
 • menyogok: menyogok, penyogok, penyogokan, sogok, sogokan
 • menyokong: menyokong, menyokongkan, penyokong, sokong, sokongan
 • menyombong: bersombong, kesombongan, menyombong, menyombongi, menyombongkan, penyombong, sombong
 • menyompoh: menyompoh, sompoh
 • menyorot: menyorot, menyoroti, penyorot, penyorotan, sorot, sorotan
 • menyuap: bersuap, bersuap-suapan, menyuap, menyuapi, menyuapkan, penyuap, penyuapan, sesuap, suap, suapan
 • menyuapkan: bersuap, bersuap-suapan, menyuap, menyuapi, menyuapkan, penyuap, penyuapan, sesuap, suap, suapan
 • menyuburkan: kesuburan, menyuburkan, penyubur, penyuburan, subur
 • menyukai: bersuka-suka, bersuka-sukaan, kesukaan, menyukai, menyukakan, sesuka, sesuka-suka, sesuka-sukanya, sesukanya, suka, suka-suka, sukaan
 • menyukakan: bersuka-suka, bersuka-sukaan, kesukaan, menyukai, menyukakan, sesuka, sesuka-suka, sesuka-sukanya, sesukanya, suka, suka-suka, sukaan
 • menyukat: bersukat, menyukat, penyukat, penyukatan, sesukat, sukat, sukatan
 • menyula: menyula, menyulakan, penyula, penyulaan, sula, sulaan
 • menyulam: bersulam, menyulam, penyulaman, sulam, sulaman
 • menyulap: bersulap, menyulap, penyulap, penyulapan, pesulap, sulap, sulapan
 • menyuling: menyuling, menyulingkan, penyulingan, suling, sulingan, tersuling
 • menyulitkan: kesulitan, mempersulit, menyulitkan, penyulit, sulit
 • menyumpah: bersumpah, bersumpah-sumpahan, mempersumpahkan, menyumpah, menyumpahi, penyumpah, penyumpahan, persumpahan, sumpah
 • menyumpahi: bersumpah, bersumpah-sumpahan, mempersumpahkan, menyumpah, menyumpahi, penyumpah, penyumpahan, persumpahan, sumpah
 • menyunatkan: bersunat, menyunat, menyunati, menyunatkan, penyunatan, sunat, sunatan
 • menyunatrasulkan: menyunatrasulkan, sunat rasul
 • menyundal: bersundal, menyundal, persundalan, sundal
 • menyungkup: bersungkup, menyungkup, menyungkupi, menyungkupkan, penyungkup, sungkup, sungkupan, tersungkup
 • menyungkur: menyungkur, sungkur, tersungkur
 • menyuntik: menyuntik, menyuntikkan, penyuntikan, suntik, suntikan
 • menyuntikkan: menyuntik, menyuntikkan, penyuntikan, suntik, suntikan
 • menyunting: bersunting, bersuntingkan, mempersunting, menyunting, menyuntingkan, penyunting, penyuntingan, sunting, sunting-menyunting, suntingan, tersunting
 • menyuramkan: kesuraman, menyuram, menyuramkan, suram, suram-suram
 • menyuruh: menyuruh, menyuruhkan, penyuruh, pesuruh, suruh, suruh-suruhan, suruhan
 • menyusuk: bersusuk, bersusuk-susuk, bersusuk-susukan, menyusuk, susuk, susukan
 • menyusul: menyusul, menyusuli, menyusulkan, penyusul, penyusulan, susul, susul-menyusul, susulan, tersusul
 • menyusuli: menyusul, menyusuli, menyusulkan, penyusul, penyusulan, susul, susul-menyusul, susulan, tersusul
 • menyusun: bersusun, menyusun, menyusunkan, penyusun, penyusunan, susun, susunan, tersusun
 • menyusup: kesusupan, menyusup, menyusupkan, penyusup, penyusupan, susup, susupan
 • menyusupkan: kesusupan, menyusup, menyusupkan, penyusup, penyusupan, susup, susupan
 • menyusur: menyusur, menyusuri, penyusur, penyusur bayar, susur, susuran
 • menyusut: menyusut, menyusuti, menyusutkan, penyusutan, susut
 • menyusutkan: menyusut, menyusuti, menyusutkan, penyusutan, susut
 • menzalimi: kezaliman, menzalimi, menzalimkan, zalim
 • menziarahi: berziarah, menziarahi, penziarah, penziarahan, peziarah, ziarah
 • meraban: meraban, raban
 • meracau: meracau, racau
 • meracuni: beracun, keracunan, meracun, meracuni, peracun, peracunan, racun
 • meradang: meradang, meradangkan, peradang, peradangan, radang
 • meragam: beragam, beragam-ragam, keragaman, keseragaman, menyeragamkan, meragam, meragamkan, penyeragaman, ragam, seragam, seragam sebahu
 • meragukan: keraguan, meragu, meragukan, ragu, ragu-ragu
 • meragut: meragut, ragut
 • merah: kemerah-merahan, kemerahan, memerah, memerahi, memerahkan, merah, pemerah
 • merajut: merajut, perajut, perajutan, rajut, rajutan, terajut
 • merak: merak, merak hati, merak simpin
 • meramal: meramal, meramalkan, ramal, ramalan
 • meramalkan: meramal, meramalkan, ramal, ramalan
 • merambah: merambah, merambahi, perambah, perambahan, rambah, rambahan, terambah
 • merambatkan: merambat, merambatkan, perambat, perambatan, rambat, rambatan
 • merampas: merampas, merampasi, perampas, perampasan, rampas, rampasan
 • merancap: merancap, rancap
 • meranduk: meranduk, randuk
 • meranggas: meranggas, ranggas
 • merangkak: merangkak, merangkak-rangkak, merangkaki, merangkakkan, perangkakan, rangkak, rangkakan
 • merangkul: berangkulan, merangkul, rangkul, rangkul-merangkul, rangkulan
 • merangkum: merangkum, merangkumkan, rangkum, rangkuman
 • merangkup: merangkup, rangkup, terangkup
 • merangsang: berangsang, merangsang, merangsangkan, perangsang, perangsangan, rangsang, rangsangan, terangsang
 • merangsangkan: berangsang, merangsang, merangsangkan, perangsang, perangsangan, rangsang, rangsangan, terangsang
 • merantai: berantai, berantai-rantai, merantai, rantai, rantaian, terantai
 • merapat: berapat, kerapatan, memperapat, merapat, merapati, merapatkan, perapat, rapat, rapatan
 • merapati: berapat, kerapatan, memperapat, merapat, merapati, merapatkan, perapat, rapat, rapatan
 • merapatkan: berapat, kerapatan, memperapat, merapat, merapati, merapatkan, perapat, rapat, rapatan
 • merapikan: kerapian, merapikan, rapi
 • merasa: berasa, memperasakan, merasa, merasa-rasai, merasai, merasakan, perasa, perasaan, rasa, rasa-rasanya, rasanya, serasa, terasa, terasakan
 • merasai: merasai, merasaikan, perasaian, rasai
 • merasakan: berasa, memperasakan, merasa, merasa-rasai, merasai, merasakan, perasa, perasaan, rasa, rasa-rasanya, rasanya, serasa, terasa, terasakan
 • merasuk: kerasukan, merasuk, rasuk
 • meratakan: memeratakan, menyeratakan, merata, merata-ratakan, meratai, meratakan, pemerataan, rata, rata-rata, serata
 • meratap: meratap, meratapi, ratap, ratapan
 • meratapi: meratap, meratapi, ratap, ratapan
 • meraung: meraung, meraung-raung, meraung-raungkan, raung, raungan
 • meraup: meraup, peraup, raup, raupan, seraup
 • merawat: keperawatan, merawat, merawatkan, perawat, perawatan, rawat, rawatan, terawat
 • merayakan: merayakan, perayaan, raya
 • merayan: merayan, rayan, terayan-rayan
 • merayau: merayau, merayau-rayau, rayau
 • merayu: merayu, merayu-rayu, merayukan, perayu, rayu, rayuan
 • mercusuar: kemercusuaran, mercusuar
 • merdeka: kemerdekaan, memerdekakan, merdeka, pemerdeka, semerdeka-merdekanya
 • merdu: kemerduan, merdu
 • merebahkan: merebah, merebahkan, rebah, rebah-rebah, rebah-rebahan, rebahan
 • merebak: merebak, rebak
 • merebu: merebu, rebu
 • merebus: merebus, rebus, rebusan
 • merebut: berebut, berebut-rebut, berebut-rebutan, berebutan, memperebutkan, merebut, merebutkan, perebutan, rebut, rebutan, terebut
 • mereda: bereda, keredaan, mereda, meredai, meredakan, peredaan, reda
 • meredakan: bereda, keredaan, mereda, meredai, meredakan, peredaan, reda
 • meredam: meredam, meredamkan, peredam, peredaman, redam, redam-redam, redaman
 • meredamkan: meredam, meredamkan, peredam, peredaman, redam, redam-redam, redaman
 • merek: bermerek, merek
 • mereka: mereka, mereka-reka, reka, reka-reka, reka-rekaan, rekaan
 • merekah: merekah, rekah
 • merekatkan: merekat, merekatkan, perekat, rekat
 • merelakan: kerelaan, merelai, merelakan, rela, serela, serelanya
 • merelap: merelap, merelap-relap, relap
 • merem: - ayam, memeremkan (mata), merem, merem-merem
 • meremangkan: keremangan, meremang, meremangkan, remang, remang-remang
 • merembes: merembes, merembesi, perembesan, rembes
 • meremehkan: keremehan, meremeh-temehkan, meremehkan, remeh, remeh-cemeh, remeh-temeh, seremeh
 • merempuh: merempuh, rempuh
 • merencanakan: berencana, merencana, merencanakan, perencana, perencanaan, rencana
 • merendah: kerendahan, merendah, merendahkan, rendah, rendahan
 • merendahkan: kerendahan, merendah, merendahkan, rendah, rendahan
 • merendam: berendam, merendam, merendami, merendamkan, perendaman, rendam, rendaman, terendam
 • merengek: merengek, merengek-rengek, merengeki, rengek
 • merenggangkan: kerenggangan, memperenggang, merenggang, merenggang gawai, merenggangi, merenggangkan, perenggang, perenggangan, renggang, renggangan
 • merenggut: merenggut, renggut
 • merengus: merengus, perengus, rengus
 • merentangkan: merentang, merentangi, merentangkan, rentang, rentangan, serentang, terentang
 • merenung: merenung, merenungi, merenungkan, perenungan, renung, renungan
 • merepes: merepes, repes
 • meresah: beresah-resah, keresahan, meresah, meresahkan, resah
 • meresahkan: beresah-resah, keresahan, meresah, meresahkan, resah
 • meresap: meresap, meresapi, meresapkan, peresapan, resap, resapan, teresap
 • meresapi: meresap, meresapi, meresapkan, peresapan, resap, resapan, teresap
 • merestui: merestui, restu
 • meretak: keretakan, meretak, meretakkan, peretakan, retak, retak-retak, retakan
 • merewang: merewang, rewang
 • merger: bermerger, merger
 • meriah: meriah, riah
 • meriam buluh: meriam buluh, meriam katak
 • meriangkan: keriangan, meriangkan, periang, riang
 • merias: berias, merias, rias, riasan
 • meringankan: keringanan, memperingankan, meringankan, peringanan, ringan
 • meringkik: meringkik, ringkik
 • merintih: merintih, rintih, rintihan
 • merintis: keperintisan, merintis, perintis, rintis, rintisan
 • merisaukan: kerisauan, merisau, merisaukan, perisau, risau
 • merobohkan: (ke)robohan, merobohkan, perobohan, roboh
 • merodok: merodok, rodok
 • merokok: merokok, perokok, rokok
 • merompak: merompak, perompak, rompak
 • meronda: meronda, peronda, perondaan, ronda
 • merosot: kemerosotan, merosot, merosotkan, rosot
 • merotan: berotan, merotan, perotan, rotan
 • merujuk: merujuk, merujuki, rujuk, rujukan
 • merumuskan: merumuskan, perumus, perumusan, rumus
 • merundung: merundung, rundung
 • merungut: berungut, berungutan, merungut, merungut-rungut, merungutkan, rungut, rungutan
 • meruntai: meruntai, runtai, seruntai
 • meruntuhkan: keruntuhan, meruntuh, meruntuhkan, reruntuhan, runtuh, runtuhan
 • merupa: berserupa, berupa, berupa-rupa, keserupaan, menyerupa, menyerupai, menyerupakan, merupa, merupai, merupakan, perserupaan, perupa, rupa, rupa-rupa, rupa-rupanya, rupanya, serupa, terupa
 • merusak: berusak, kerusakan, merusak, merusaki, merusakkan, perusak, perusakan, rusak
 • merusakkan: berusak, kerusakan, merusak, merusaki, merusakkan, perusak, perusakan, rusak
 • mesin: bermesin, mesin, permesinan
 • meski: meski, meskipun
 • meskipun: meski, meskipun
 • mesra: bermesra-mesraan, bermesraan, kemesraan, memesrakan, mesra, termesra
 • mesti: kemestian, memestikan, mesti, semestinya
 • mesum: bermesum, kemesuman, memesumi, mesum, permesuman
 • metamorfosis: bermetamorfosis, metamorfosis
 • meter: meter, meteran
 • meterai: bermeterai, memeteraikan, meterai, termeterai
 • mewah: bermewah-mewah, bermewah-mewahan, kemewahan, mewah
 • mewangikan: kewangi-wangian, kewangian, mewangi, mewangikan, pewangi, wangi, wangi-wangian, wewangian
 • mewarisi: kewarisan, mewarisi, mewariskan, pewaris, pewarisan, waris, warisan
 • mewariskan: kewarisan, mewarisi, mewariskan, pewaris, pewarisan, waris, warisan
 • mewartakan: mewartakan, pewarta, pewartaan, warta
 • miang: miang, semiang
 • migrasi: bermigrasi, migrasi
 • miju: miju, miju-miju
 • milik: kemilikan, kepemilikan, memiliki, milik, pemilik, pemilikan, termilik
 • militer: kemiliteran, militer
 • mimpi: bermimpi, memimpikan, mimpi, mimpian, pemimpi, termimpi-mimpi
 • minat: berminat, meminati, minat, peminat
 • minggu: berminggu-minggu, Minggu, mingguan
 • mingguan: berminggu-minggu, Minggu, mingguan
 • mini: bermini, meminikan, mini
 • minimal: meminimalkan, minimal
 • minta: berminta, berminta-minta, meminta, meminta-minta, memintai, memintakan, minta, minta-minta, peminta, peminta-minta, permintaan
 • minum: meminum, meminumi, meminumkan, minum, minuman, peminum, terminum
 • minuman: meminum, meminumi, meminumkan, minum, minuman, peminum, terminum
 • minyak: berminyak, berminyak-minyak, meminyaki, minyak, perminyakan
 • miring: kemiringan, memiringkan, miring
 • mirip: bermiripan, kemiripan, mirip
 • misai: bermisai, misai
 • misal: memisalkan, misal, semisal
 • miskin: kemiskinan, memiskinkan, miskin, pemiskinan
 • mitos: memitoskan, mitos, pemitosan
 • mitra: bermitra, kemitraan, mitra
 • mitra sejajar: kemitrasejajaran, mitra sejajar
 • mobil: bermobil, mobil, permobilan
 • mobilisasi: memobilisasi, memobilisasikan, mobilisasi, pemobilisasian
 • modal: bermodal, bermodalkan, memodali, modal, pemodal, permodalan
 • moderator: memoderatori, moderator
 • modern: kemodernan, memodernkan, modern, pemodernan, termodern
 • modernisasi: memodernisasi, modernisasi
 • modifikasi: memodifikasi, modifikasi, pemodifikasi, termodifikasi
 • moga: moga, moga-moga, semoga
 • moga-moga: moga, moga-moga, semoga
 • mogok: mogok, pemogok, pemogokan
 • mohon: bermohon, memohon, memohonkan, mohon, pemohon, permohonan
 • molek: kemolekan, molek
 • momong: momong, momongan
 • moncong: bermoncong, memoncongkan, moncong
 • mongkok: bermongkok, mongkok
 • monitor: memonitor, monitor, pemonitoran
 • monolog: bermonolog, monolog
 • monopoli: memonopoli, monopoli
 • montok: kemontokan, montok
 • monyong: monyong, termonyong-monyong
 • morak: morak, morak-marik
 • moral: bermoral, moral
 • motif: bermotif, motif
 • motivasi: memotivasi, motivasi, termotivasi
 • motor: bermotor, memotori, motor
 • muai: memuai, muai, pemuaian
 • muak: memuakkan, muak
 • mual: memualkan, mual
 • muara: bermuara, muara
 • muat: bermuatan, memuat, memuati, memuatkan, muat, muatan, pemuat, pemuatan, termuat
 • muatan: bermuatan, memuat, memuati, memuatkan, muat, muatan, pemuat, pemuatan, termuat
 • mubazir: kemubaziran, memubazirkan, mubazir, pemubaziran
 • muda: bermuda, bermuda-muda, kemuda-mudaan, kemudaan, kepemudaan, mempermuda, memudakan, muda, pemuda, termuda
 • mudah: bermudah-mudah, kemudahan, mempermudah, memudahkan, mudah, mudah-mudahan, pemudah, semudah
 • mudah-mudahan: bermudah-mudah, kemudahan, mempermudah, memudahkan, mudah, mudah-mudahan, pemudah, semudah
 • mudarat: bermudarat, kemudaratan, mudarat
 • mudik: memudik, memudikkan, mudik, pemudik, semudik
 • mudun: bermudun, mudun
 • mufakat: bermufakat, kemufakatan, memufakati, memufakatkan, mufakat, pemufakatan
 • muhit: almuhit, muhit
 • mujarab: kemujaraban, mujarab
 • mujur: kemujuran, mujur, pemujur, semujur, semujur-mujurnya
 • muka: bermuka, bermuka-muka, bersemuka, di muka, ke muka, mengemuka, mengemukakan, menyemukakan, muka, muka-muka (dengan -), pemuka, pengemukaan, permukaan, semuka, terkemuka
 • mukabalah: memukabalahkan, mukabalah
 • mukah: bermukah, mukah
 • mukim: bermukim, memukimkan, mukim, pemukim, pemukiman, permukiman
 • mukjizat: kemujizatan, mukjizat
 • mula: bermula, bermula-mula, memula, memulakan, mula, mula-mula, pemula, permulaan, sebermula, semula
 • mula-mula: bermula, bermula-mula, memula, memulakan, mula, mula-mula, pemula, permulaan, sebermula, semula
 • mulia: kemuliaan, mempermulia, memuliakan, mulia, pemulia, pemuliaan, termulia
 • mulsa: mulsa, pemulsaan
 • muluk: bermuluk-muluk, muluk, muluk-muluk
 • mulur: memulur, mulur
 • mulus: kemulusan, mempermulus, memuluskan, mulus
 • mulut: bermulut, bermulut-mulut, mulut, mulut-mulutan
 • mumi: memumikan, mumi
 • munafik: kemunafikan, munafik
 • munajat: bermunajat, munajat
 • muncrat: muncrat, memuncrat
 • muncul: bermunculan, kemunculan, memunculkan, muncul, pemunculan
 • mundur: kemunduran, memundurkan, mundur, pemunduran
 • mungkar: kemungkaran, memungkari, mungkar
 • mungkin: kemungkinan, memungkinkan, mungkin
 • mungkir: memungkiri, mungkir
 • mungmung: mungmung, mungmungan
 • munjung: memunjung, munjung
 • muntah: dimuntahkan, memuntahi, memuntahkan, muntah, muntahan
 • murah: kemurahan, mempermurah, memurahkan, murah, murahan, pemurah
 • muram: bermuram, kemuraman, memuramkan, muram
 • murka: kemurkaan, memurkai, murka
 • murni: kemurnian, memurnikan, murni, pemurnian
 • murtad: kemurtadan, memurtadkan, murtad, pemurtadan
 • murung: kemurungan, murung
 • museum: memuseumkan, museum, permuseuman
 • musik: bermusik, memusiki, memusikkan, musik, musikan, pemusik, permusikan
 • musim: bermusim, musim, musiman
 • muskil: kemuskilan, memuskilkan, muskil
 • musnah: kemusnahan, memusnahkan, musnah, pemusnah, pemusnahan
 • mustahil: kemustahilan, memustahilkan, mustahil
 • mustajab: kemustajaban, mustajab
 • musuh: bermusuh, bermusuhan, memusuhi, musuh, permusuhan
 • musyawarah: bermusyawarah, memusyawarahkan, musyawarah
 • musyrik: kemusyrikan, musyrik
 • mutalaah: memutalaah, memutalaahkan, mutalaah
 • mutasi: memutasikan, mutasi, pemutasian
 • mutu: bermutu, mutu, semutu
 • muwajahah: bermuwajahah, muwajahah
 • nabi: kenabian, nabi
 • nada: bernada, nada, nada-nadanya
 • nafi: menafikan, nafi
 • nafiri: bernafiri, nafiri
 • nafkah: menafkahi, menafkahkan, nafkah
 • nafsi: bernafsi-nafsi, nafsi
 • nafsu: bernafsu, nafsu
 • naga: naga, naga-naga, naga-naganya
 • nahak: nahak, ternahak
 • naif: kenaifan, naif
 • naik kelas: menaikkelaskan, naik kelas
 • naik: kenaikan, menaik, menaiki, menaikkan, naik, penaikan
 • naik turun: naik turun, menaikturunkan
 • najis: kenajisan, menajiskan, najis
 • naka: bernaka-naka, naka
 • nakal: kenakalan, menakali, nakal, nakal-nakalan
 • nakhoda: menakhodai, nakhoda
 • nala: bernala-nala, nala
 • nalam: bernalam, menalamkan, nalam
 • nalar: bernalar, kebernalaran, menalarkan, nalar, penalaran
 • nama: bernama, kenamaan, menamai, menamakan, nama, penamaan, ternama
 • nanah: bernanah, menanah, nanah
 • nanap: menanap, nanap
 • nanar: menanarkan, nanar, ternanar
 • nanti: bernanti-nanti, bernantian, menanti, menanti-nanti, menantikan, nanti, nanti-nantian, nantinya, penanti, penantian, ternanti-nanti
 • napas: bernapas, bernapaskan, menapaskan, napas, pernapasan, senapas
 • nas: menaskan, nas
 • nasakh: menasakhkan, nasakh
 • nasib: bernasib, nasib, nasib-nasiban, senasib
 • nasihat: menasihati, menasihatkan, nasihat, penasihat
 • nasional: kenasionalan, menasional, menasionalkan, nasional, penasionalan
 • nasionalisasi: menasionalisasi, menasionalisasikan, nasionalisasi
 • naturalisasi: menaturalisasi, naturalisasi
 • naung: bernaung, menaungi, naung, naungan, penaung, penaungan
 • naungan: bernaung, menaungi, naung, naungan, penaung, penaungan
 • nazam: menazamkan, nazam
 • nazar: bernazar, menazarkan, nazar
 • negara: bernegara, kenegaraan, menegara, negara
 • negarawan: kenegarawanan, negarawan
 • negatif: kenegatifan, negatif
 • negosiasi: menegosiasikan, negosiasi
 • nekat: kenekatan, nekat, nekat-nekat, penekat
 • nenek: nenek, nenek-nenek
 • nenes: menenes, nenes
 • neon: neon, peneonan
 • neraka: menerakakan, neraka
 • nestapa: kenestapaan, nestapa
 • netral: kenetralan, menetralkan, netral, penetralan
 • nganga: menganga, mengangakan, nganga, ternganga
 • ngeang: ngeang, ngeang-ngeang
 • ngenas: mengenas, mengenaskan, ngenas
 • ngeong: mengeong, ngeong
 • ngeri: kengerian, mengerikan, ngeri
 • ngiang: mengiang, mengiang-ngiang, ngiang, terngiang, terngiang-ngiang
 • niaga: berniaga, memperniagakan, meniaga, meniagakan, niaga, peniaga, perniagaan
 • niat: berniat, berniat-niat, meniatkan, niat, terniat
 • nihil: menihilkan, nihil
 • nikah: menikah, menikahi, menikahkan, nikah, pernikahan
 • nikmat: kenikmatan, menikmati, nikmat, penikmat, penikmatan
 • nilai: bernilai, menilai, nilai, penilai, penilaian, ternilai
 • ninabobo: meninabobokan, ninabobo, terninabobo
 • ningrat: keningrat-ningratan, meningratkan, ningrat
 • niraksara: keniraksaraan, niraksara
 • nisbi: kenisbian, menisbikan, nisbi
 • niscaya: keniscayaan, niscaya
 • nista: kenistaan, menista, menistakan, nista, nistaan, penista, ternista
 • nitrogen: bernitrogen, nitrogen
 • nobat: menobatkan, nobat, penobatan
 • noda: bernoda, menodai, noda, ternoda
 • nominasi: menominasikan, nominasi
 • nomor: bernomor, menomori, nomor, penomoran
 • nona: nona, nona makan sirih
 • nonaktif: menonaktifkan, nonaktif, penonaktifan
 • nonong: menonong, nonong
 • normal: menormalkan, normal
 • normalisasi: menormalisasikan, normalisasi
 • nostalgia: bernostalgia, nostalgia
 • notaris: kenotarisan, notaris
 • novel: novel, pernovelan
 • nubuat: bernubuat, menubuatkan, nubuat
 • nudis: kenudisan, nudis
 • nujum: menujum, menujumkan, nujum, nujuman, penujuman
 • nukil: menukil, menukilkan, nukil, nukilan, ternukil
 • nukilan: menukil, menukilkan, nukil, nukilan, ternukil
 • nyai: nyai, nyai-nyai
 • nyala: bernyala, bernyala-nyala, menyala, menyala-nyala, menyalakan, nyala
 • nyalang: menyalangkan, nyalang
 • nyali: bernyali, nyali
 • nyaman: kenyamanan, menyamankan, nyaman
 • nyamik: nyamik, nyamikan
 • nyampang: menyampang, nyampang
 • nyana: nyana, ternyana
 • nyanya: menyanya, nyanya
 • nyanyah: nyanyah, menyanyah
 • nyanyi: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • nyanyian: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • nyanyu: menyanyu, nyanyu
 • nyaring: kenyaringan, menyaringkan, nyaring
 • nyata: kenyataan, menyatakan, nyata, pernyataan, ternyata, ternyatakan
 • nyawa: bernyawa, bersenyawa, nyawa, persenyawaan, senyawa, senyawaan
 • nyenyeh: menyenyeh, nyenyeh
 • nyinyir: kenyinyiran, nyinyir
 • nyolong: nyolong, nyolong-nyolong
 • nyonyong: menyonyong, nyonyong
 • nyonyor: menyonyor, nyonyor
 • nyunyut: menyunyut, nyunyut
 • nyut: nyut, nyut-nyutan
 • obat: berobat, mengobati, mengobatkan, obat, obat-obatan, pengobat, pengobatan, terobat, terobati
 • obeng: mengobeng, obeng, pengobeng
 • objek: mengobjek, mengobjekkan, objek, objekan, pengobjek, pengobjekan
 • obor: mengobor, mengobori, obor, pengoboran
 • obral: mengobral, mengobralkan, obral, obralan, pengobralan
 • obrol: mengobrol, mengobrolkan, obrol, obrolan
 • observasi: mengobservasi, observasi
 • obsesi: obsesi, terobsesi
 • oceh: mengoceh, oceh, ocehan
 • odol: mengodol, mengodol-odol, odol, odolan, pengodolan
 • ogah: mengogah, ogah, ogah-ogahan
 • ogak-ogak: berogak-ogak, ogak-ogak
 • ogam: mengogam, ogam
 • ogel: mengogel, ogel
 • ogok: mengogok, mengogok-ogok, mengogokkan, ogok
 • oja: mengoja, oja
 • ojek: mengojek, mengojekkan, ojek, pengojek
 • ojok: mengojok, ojok
 • oksidasi: mengoksidasi, oksidasi, pengoksidasi, teroksidasi
 • oksigen: beroksigen, oksigen
 • olah: berolah, memperolahkan, mengolah, olah, olahan, pengolah, pengolahan, seolah-olah
 • olahraga: berolahraga, keolahragaan, memberolahragakan, mengolahragakan, olahraga
 • olak: berolak, mengolak, olak, olakan, perolakan
 • olak-alik: mengolak-alik, mengolak-alikkan, olak-alik
 • olakan: berolak, mengolak, olak, olakan, perolakan
 • olang-aling: mengolang-aling, mengolang-alingkan, olang-aling, olang-alingan
 • oleh: beroleh, memperoleh, oleh, pemerolehan, perolehan
 • olek: mengolek, olek
 • oleng: beroleng-oleng, mengoleng, mengoleng-oleng, oleng, olengan, teroleng-oleng
 • oles: mengoles, mengoleskan, oles, olesan, pengoles
 • olet: mengolet, olet
 • olok: berolok-olok, memperolok-olok, memperolok-olokkan, mengolok-olok, olok, olok-olok, olok-olokan
 • ombak: berombak, mengombak, ombak
 • ombang-ambing: mengombang-ambing, mengombang-ambingkan, ombang-ambing, terombang-ambing
 • ombyok: ombyok, ombyokan
 • omel: mengomel, mengomeli, omel, omelan, pengomel
 • omong: beromong-omong, mengomong, mengomongkan, omong, omongan, pengomongan
 • ompol: mengompol, ompol
 • ompreng: mengompreng, ompreng, omprengan
 • omprong: mengomprong, omprong, pengomprong, pengomprongan
 • omzet: beromzet, omzet
 • onar: keonaran, mengonarkan, onar
 • ondok: mengondokkan, ondok
 • ondos: ondos, ondos-ondos
 • onggok: beronggok-onggok, mengonggokkan, onggok, onggokan
 • ongkang: mengongkang-ongkang, ongkang, ongkang-ongkang
 • ongkang-ongkang: mengongkang-ongkang, ongkang, ongkang-ongkang
 • ongkok: mengongkok-ongkok, mengongkoki, ongkok
 • ongkos: mengongkosi, ongkos, perongkosan
 • onslah: mengonslah, onslah
 • onyah-anyih: onyah-anyih, mengonyah-anyih
 • onyok: mengonyok, mengonyokkan, onyok
 • onyot: mengonyot, onyot, onyotan
 • opak: mengopak, opak
 • opak-apik: mengopak-apik, opak-apik
 • opelet: mengopeletkan, opelet
 • oper: mengoper, mengoperkan, oper, operan, pengoperan
 • operasi: beroperasi, mengoperasi, mengoperasikan, operasi, pengoperasian
 • oplah: beroplah, oplah
 • oplos: oplos, mengoplos
 • oposisi: mengoposisi, oposisi
 • optimal: mengoptimalkan, optimal, pengoptimalan
 • optimum: mengoptimumkan, optimum, pengoptimuman
 • orak: mengorak, orak, pengorak, terorak
 • orak-arik: mengorak-arik, orak-arik, pengorak-arik
 • orang: berorang-orang, keseorangan, mengorangkan, orang, orang-orangan, perorangan, perseorangan, seorang, seseorang
 • orasi: berorasi, orasi
 • orat-oret: mengorat-oret, orat-oret
 • orbit: mengorbit, mengorbitkan, orbit, pengorbitan
 • oret: mengoret-oret, oret, oretan
 • organisasi: berorganisasi, keorganisasian, mengorganisasi, organisasi, pengorganisasi, pengorganisasian, terorganisasi
 • orientasi: berorientasi, orientasi
 • orkestrasi: mengorkestrasikan, orkestrasi
 • ornamen: mengornamenkan, ornamen, pengornamenan
 • orok: mengorok, orok
 • orok-orok: mengorok-orok, orok-orok
 • otak: berotak, mengotaki, otak, otak-otakan
 • otak udang: otak udang, mengotaki
 • otak-atik: mengotak-atik, otak-atik
 • otomatis: mengotomatiskan, otomatis, pengotomatisan
 • otonomi: berotonomi, mengotonomikan, otonomi, pengotonomian
 • otot: mengotot, otot, perototan
 • oven: oven, ovenan
 • oyak: mengoyak, mengoyak-oyak, oyak
 • oyok: mengoyok, oyok
 • pabean: kepabeanan, pabean
 • pacak: memacak, memacak-macak, memacakkan, pacak, terpacak
 • pacangan: berpacangan, pacangan
 • pacar: berpacaran, memacari, pacar, pacaran
 • pacek: berpacek, memacek, pacek, pemacek, pemacekan
 • pacik: memacik, pacik
 • pacu: berpacu, memacu, pacu, pacuan, pemacu
 • pacuk: memacuk, pacuk
 • pacul: memacul, pacul, terpacul
 • pada: berpada-pada, kepadaan, memada-madai, memadai, memadakan, pada, terpada
 • padah: padah, padahan
 • padahan: padah, padahan
 • padam: kepadaman, memadami, memadamkan, padam, pemadam, pemadaman
 • padan: berpadan, berpadanan, bersepadan, memadan, memadan-madan, memadankan, menyepadan, padan, padanan, pemadan, sepadan (dengan)
 • padang: berpadang, padang
 • padat: kepadatan, memadat, memadati, memadatkan, padat, padatan, pemadat, pemadatan
 • padi: berpadi, padi, padi-padian, perpadian, sepadi
 • padu: berpadu, berpadu-padu, kepaduan, keterpaduan, memadu, memadukan, memperpadukan, padu, paduan, pemadu, pemaduan, perpaduan, terpadu
 • paduan: berpadu, berpadu-padu, kepaduan, keterpaduan, memadu, memadukan, memperpadukan, padu, paduan, pemadu, pemaduan, perpaduan, terpadu
 • paes: memaes, paes, paesan
 • pagar: berpagar, memagar, memagari, memagarkan, pagar
 • pagas: memagas, pagas
 • pagi: kepagian, pagi, pagi-pagi, sepagian
 • pagi-pagi: kepagian, pagi, pagi-pagi, sepagian
 • pagut: berpagut, berpagutan, memagut, pagut, pagutan, sepemagutan
 • paha: paha, sepaha
 • pahala: berpahala, pahala
 • paham: berpaham, memahami, memahamkan, paham, pemahaman, sepaham, terpahami
 • pahat: berpahat, memahat, pahat, pahatan, pemahat, pemahatan
 • pahit: berpahit-pahit, kepahitan, memahitkan, pahit, sepahit
 • pahlawan: kepahlawanan, pahlawan
 • pail: pail, pailan
 • pailit: kepailitan, pailit
 • pair: berpair-pair, memairi, pair, pemair
 • pajak: memajaki, pajak, pemajak, pemajakan, perpajakan
 • pajan: memajankan, pajan, pemajaan, terpajan
 • pajang: memajang, memajangkan, pajang, pajangan, pemajang, pemajangan
 • pajuh: memajuh, pajuh
 • pak: mengepak, mengepakkan, pak, pengepak, pengepakan
 • pakai: berpakaian, memakai, memakaikan, pakai, pakaian, pemakai, pemakaian, sepemakai, terpakai
 • pakaian: berpakaian, memakai, memakaikan, pakai, pakaian, pemakai, pemakaian, sepemakai, terpakai
 • pakal: memakal, pakal, pemakal
 • pakan: berpakan, berpakankan, memakankan, pakan, pakanan
 • pakansi: berpakansi, pakansi
 • pakar: kepakaran, pakar
 • pakat: berpakat, memakati, pakat
 • paksa: keterpaksaan, memaksa, memaksa-maksa, memaksakan, paksa, paksaan, pemaksaan, terpaksa
 • paku: berpaku, keterpakuan, memaku, memakukan, paku, terpaku
 • pakuk: memakuk, pakuk
 • pal: berpal-pal, berpal-pal, pal
 • pala: pala, sepala-pala
 • palai: memalai, palai
 • palak: memalak, memalaki, palak, pemalak
 • palam: memalam, palam, pemalam
 • palang: memalang, memalangi, memalangkan, palang
 • palar: memalarkan, palar
 • pale: memale, pale, palean
 • paling: berpaling, memalingkan, paling, paling-paling, palingan, sepaling
 • palis: berpalis, memalis, memaliskan, palis, terpalis
 • palit: berpalit, memalit, palit, terpalit, terpalit-palit
 • palsu: kepalsuan, memalsu, memalsukan, palsu, pemalsu, pemalsuan
 • palu: berpalu-palu, berpalu-paluan, memalu, palu, palu-memalu, paluan
 • palun: berpalun-palun, memalun, memalunkan, palun
 • palung: palung, palungan
 • palut: berpalut, memalut, palut, pemalut, terpalut
 • paman: berpaman, paman
 • pamer: berpameran, memamerkan, pamer, pameran
 • pameran: berpameran, memamerkan, pamer, pameran
 • pamit: berpamitan, memamitkan, pamit
 • pamong praja: kepamongprajaan, pamong praja
 • pamor: berpamor, pamor
 • pampang: memampang, memampangkan, pampang, terpampang
 • pampas: memampas, pampas, pampasan, pemampasan
 • pampasan: memampas, pampas, pampasan, pemampasan
 • pampat: kepampatan, keterpampatan, memampat, memampatkan, pampat, pemampat, terpampat
 • pamrih: kepamrihan, pamrih
 • pana: keterpanaan, pana, terpana
 • panah: memanah, memanahi, memanahkan, panah, panahan, pemanah, pemanahan, sepemanah
 • panahan: memanah, memanahi, memanahkan, panah, panahan, pemanah, pemanahan, sepemanah
 • panas: berpanas, berpanas-panas, kepanasan, memanas, memanas-manasi, memanasi, memanaskan, panas, panas-panas, pemanas, pemanasan, terpanasi
 • pancal: memancal, pancal
 • pancang: memancang, memancangkan, pancang, pancangan, terpancang
 • pancar: berpancaran, memancar, memancarkan, pancar, pancaran, pemancar, sepancar, terpancar
 • pancar terus: memancarteruskan, pancar terus
 • pancaran: berpancaran, memancar, memancarkan, pancar, pancaran, pemancar, sepancar, terpancar
 • pancing: kepancingan, memancing, pancing, pancingan, pemancing, pemancingan, terpancing
 • pancit: memancit, memancit-mancitkan, pancit
 • panco: berpanco, panco
 • pancung: memancung, pancung, pemancung
 • pancur: berpancuran, memancur, pancur, pancuran
 • pancuran: berpancuran, memancur, pancur, pancuran
 • pancut: memancut, pancut
 • pandai: berpandai-pandai, kepandaian, memandai, memandai-mandai, memandaikan, pandai, sepandai-pandai
 • pandak: memandakkan, memperpandak, pandak
 • pandang: berpandang-pandangan, berpandangan, memandang, memandangi, pandang, pandang-memandang, pandangan, pemandang, pemandangan, sepemandangan, terpandang, terpandang-pandang
 • pandangan: berpandang-pandangan, berpandangan, memandang, memandangi, pandang, pandang-memandang, pandangan, pemandang, pemandangan, sepemandangan, terpandang, terpandang-pandang
 • pandir: kepandir-pandiran, kepandiran, pandir
 • pandu: berpandu, berpandukan, kepanduan, memandu, memandukan, pandu, panduan, pemandu, pemanduan
 • panen: memanen, panen, panenan, pemanenan
 • pangah: pangah, terpangah
 • panggak: memanggakkan, panggak
 • panggal: panggal, panggalan
 • panggang: dipanggang, memanggang, panggang, panggangan, pemanggang, pemanggangan
 • panggil: memanggil, memanggil-manggil, memanggilkan, panggil, panggilan, pemanggil, pemanggilan, sepemanggil, terpanggil
 • panggul: memanggul, panggul
 • panggung: memanggung, memanggungkan, panggung, panggungan, pemanggungan
 • pangkah: memangkah, pangkah
 • pangkal: berpangkal, berpangkalan, memangkal, memangkalkan, pangkal, pangkalan
 • pangkal tolak: berpangkal tolak, pangkal tolak
 • pangkalan: berpangkal, berpangkalan, memangkal, memangkalkan, pangkal, pangkalan
 • pangkas: berpangkas, memangkas, pangkas, pangkasan, pemangkas, pemangkasan
 • pangkat: berpangkat, berpangkat-pangkat, kepangkatan, memangkatkan, pangkat, pemangkatan, sepangkat
 • pangkek: memangkek, pangkek
 • pangku: berpangku, memangku, pangku, pangkuan, pemangku, pemangkuan
 • pangkung: memangkung, pangkung
 • pangkur: memangkur, pangkur
 • pangsa: berpangsa, memangsakan, pangsa, pemangsaan
 • pangsek: pangsek, kepangsek
 • pangsi: berpangsi, pangsi
 • panguk: panguk, memanguk
 • pangur: memangur, pangur
 • panik: kepanikan, panik
 • panitera: kepaniteraan, panitera
 • panitia: kepanitiaan, mempanitiai, panitia
 • panja: mengarak panja, panja
 • panjang: berkepanjangan, berpanjang, berpanjang kalam, berpanjang-panjang, kepanjangan, memanjang, memanjangkan, memperpanjang, panjang, pemanjangan, pemerpanjangan, perpanjangan, sepanjang
 • panjat: memanjat, memanjatkan, panjat, panjatan, pemanjat, pemanjatan
 • panji: panji, panji-panji
 • panjing: memanjingkan, panjing
 • panjut: memanjut, memanjut-manjut, memanjutkan, panjut
 • pantai: memantai, pantai
 • pantak: memantak, memantakkan, pantak
 • pantang: berpantang, memantang, memantangkan, pantang, pantangan
 • pantar: pantar, pantaran, sepantar
 • pantas: memantas, memantas-mantas diri, pantas, pemantas, sepantasnya
 • pantat: memantati, pantat
 • pantau: memantau, pantau, pantauan, pemantau, pemantauan, terpantau
 • pantek: memantek, pantek, terpantek
 • pantik: memantik, pantik, pemantik, pemantikan
 • panting: berpantingan, panting, terpanting
 • pantis: memantis, pantis
 • pantul: memantul, memantulkan, pantul, pantulan, pemantulan
 • pantulan: memantul, memantulkan, pantul, pantulan, pemantulan
 • pantun: berpantun, berpantun-pantun, memantuni, memantunkan, pantun, pemantun, sepantun
 • papa: kepapaan, papa
 • papah: berpapah, memapah, papah
 • papak: berpapakan, memapak, papak, pemapakan
 • papan: memapan, memapani, papan
 • papar: memapar, memaparkan, papar, paparan, pemaparan
 • paparan: memapar, memaparkan, papar, paparan, pemaparan
 • papas: berpapasan, memapas, papas, papasan, pemapasan
 • papras: memapras, papras
 • para: para, para-para
 • parab: parab, paraban
 • parade: berparade, parade
 • paraf: memaraf, paraf
 • parafrasa: memparafrasakan, parafrasa
 • parafrase: parafrase, memparafrasekan
 • parah: memperparah, parah
 • parak: berparak, memarakkan, parak
 • paran: memarani, paran
 • parang: memarang, memarangkan, parang, parangan
 • parap: berparap, memarap, parap, pemarap
 • paras: memaras, paras, separas
 • parih: memarih, parih
 • parit: memarit, parit
 • pariwisata: berpariwisata, kepariwisataan, pariwisata
 • parkir: memarkir, parkir, perparkiran, terparkir
 • parodi: memarodikan, parodi
 • partai: berpartai, kepartaian, partai
 • partisipasi: berpartisipasi, partisipasi
 • partner: berpartner, partner
 • paru: paru, paru-paru
 • paru-paru: paru, paru-paru
 • paruh: memaruh, paruh, paruhan, pemaruh, separuh
 • parun: memarun, parun, parunan, pemarun, pemarunan
 • parut: berparut, memarut, parut, parutan, pemarut
 • pas: mengepas, mengepaskan, pas, pas-pasan
 • pasah: pasah, terpasah
 • pasak: memasak, memasakkan, pasak, terpasak
 • pasang: berpasang, berpasang-pasang, berpasang-pasangan, memasang, memasangkan, pasang, pasang-memasang, pasangan, pemasang, pemasangan, sepasang, terpasang
 • pasar: memasarkan, pasar, pasaran, pemasar, pemasaran
 • pasaran: memasarkan, pasar, pasaran, pemasar, pemasaran
 • pasok: memasok, memasokkan, pasok, pasokan, pemasok, pemasokan
 • paspor: berpaspor, paspor
 • pasrah: berpasrah, kepasrahan, memasrahkan, pasrah
 • pasteurisasi: dipasteurisasi, pasteurisasi
 • pasti: kepastian, memastikan, pasti, pemastian
 • pastor: pastor, pastoran
 • pasuk: berpasuk-pasuk, pasuk, pasukan
 • pasukan: berpasuk-pasuk, pasuk, pasukan
 • pasung: memasung, memasungkan, pasung, pasungan, pemasungan
 • patah: mematah-matah, mematahkan, patah, patahan, pematah, pematahan
 • patam: berpatam, patam
 • patar: mematar, patar
 • paten: mematenkan, paten
 • patih: kepatihan, patih, pematih
 • patik: mematik, patik
 • patil: mematil, patil
 • pating: memating, pating
 • patok: mematok, mematokkan, patok, patokan, pematokan
 • patri: mematri, mematrikan, patri, patrian, pematri, terpatri
 • patroli: berpatroli, mempatroli, patroli
 • patuh: kepatuhan, mematuhi, patuh, pematuhan
 • patuk: mematuk, mematuk-matuk, patuk
 • patung: mematung, mematungkan, patung, pematung
 • patungan: berpatungan, patungan
 • patut: berpatutan, kepatutan, mematut, mematut-matut, mematutkan, patut, sepatutnya
 • pauk: memauk, pauk, pemauk
 • paus: kepausan, paus
 • paut: berpaut, berpautan (dengan), memaut, memautkan, paut, paut-memaut, pautan, perpautan, terpaut
 • pawai: berpawai, pawai
 • paya: berpaya, paya
 • payah: berpayah-payah, kepayahan, memayah-mayahkan (diri), memayahkan, payah
 • payang: memayang, payang
 • payar: payar, pemayar
 • payudara: berpayudara, payudara
 • payung: berpayung, memayungi, memayungkan, payung
 • pecah belah: berpecah belah, memecah belah, memecahbelahkan, pecah belah, pemecah belah
 • pecah: berpecah, berpecahan, kepecahan, memecah, memecahkan, pecah, pecahan, pemecah, pemecahan, perpecahan, terpecah, terpecah-pecah
 • pecak: memecakkan, pecak
 • pecal: memecal, pecal
 • pecat: memecat, memecatkan, pecat, pemecatan
 • pecut: memecut, pecut
 • peda: memeda, peda
 • pedagang: berdagang, berdagang (diri), dagang, dagangan, memperdagangkan, mendagang, mendagangkan, pedagang, pendagang, perdagangan
 • pedang: memedang, pedang
 • pedar: kepedaran, pedar
 • pedas: kepedasan, memedaskan, pedas
 • pedih: kepedihan, memedihkan, pedih
 • pedoman: berpedoman, memedomani, pedoman
 • peduli: kepedulian, memedulikan, peduli
 • pedupaan: dupa, mendupai, pedupaan
 • pegah: pegah, terpegah
 • pegal: memegalkan, pegal
 • pegan: pegan, terpegan
 • pegang: berpegang (pada), berpegangan, memegang, pegang, pegangan, pemegang, pemegangan, perpegangan
 • pegas: memegas, pegas
 • pegat: memegat, pegat, pemegatan
 • pegawai: kepegawaian, pegawai
 • pegun: pegun, terpegun
 • pejabat: jabat, jabatan, menjabat, pejabat, penjabat, penjabatan, sejabat
 • pejal: kepejalan, memejalkan, pejal
 • pejam: memejamkan, pejam, terpejam
 • pejuang: berjuang, dijuang, juang, juang-juang !!? lenjuang, kejuangan, kepejuangan, memperjuangkan, pejuang, perjuangan
 • peka: kepekaan, memeka, peka
 • pekak: memekakkan, pekak, pekak-pekak, terpekak
 • pekarangan: berkarang, karang, karang-karangan, karang-mengarang, karangan, kepengarangan, mengarang, mengarang-ngarang, pekarangan, pengarang
 • pekat: kepekatan, memekatkan, pekat
 • pekau: memekau, pekau
 • pekebun: berkebun, kebun, memperkebuni, memperkebunkan, pekebun, perkebunan
 • pekedai: berkedai, kedai, kedaian, memperkedaikan, mengedaikan, pekedai, perkedaian, terkedai
 • pekerjaan: bekerja, kerja, mempekerjakan, mengerjakan, pekerja, pekerjaan, pengerjaan, sekerja, sepekerjaan, tekerjakan
 • pekik: memekik, memekikkan, pekik, pekik-pekuk, pekikan, terpekik, terpekik-pekik
 • peking: memeking, peking
 • pekis: memekis, pekis
 • peku: peku, sepeku
 • pekuk: memekuk, pekuk
 • pel: mengepel, pel
 • pelabuhan: berlabuh, labuh, labuhan, melabuh, melabuhkan, pelabuhan
 • pelacur: lacur, melacur, melacurkan, pelacur, pelacuran
 • pelacuran: lacur, melacur, melacurkan, pelacur, pelacuran
 • peladang: berladang, ladang, memperladang, memperladangi, memperladangkan, peladang, peladangan, perladangan
 • pelahap: lahap, melahap, pelahap
 • pelajar: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • pelajaran: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • pelan: memelankan, pelan, pelan-pelan
 • pelana: berpelana, memelana, pelana
 • pelancong: lancong, melancong, pelancong, pelancongan, perpelancongan
 • pelanjutan: berkelanjutan, berlanjut, berlanjutan, kelanjutan, lanjut, lanjutan, melanjut, melanjutkan, pelanjut, pelanjutan, perlanjutan, selanjutnya
 • pelantar: pelantar, pelantaran
 • pelanting: pelanting, terpelanting
 • pelarik: berlarik, berlarik-larik, larik, larikan, melarik, melarikkan, pelarik, pelarikan, selarik
 • pelarutan: berlarut-larut, keberlarut-larutan, kelarutan, larut, larutan, melarut, melarutkan, pelarut, pelarutan, terlarut
 • pelas: memelas, pelas
 • pelaspas: memelaspas, pelaspas
 • pelatih: berlatih, latih, latihan, melatih, pelatih, pelatihan, terlatih
 • pelatuk: berpelatuk, pelatuk
 • pelaut: kelautan, laut, lautan, melaut, melauti, melautkan, pelaut, pelautan
 • pelawa: memelawa, pelawa, pelawaan
 • pelawaan: memelawa, pelawa, pelawaan
 • pelawak: berlawak-lawak, lawak, lawak-lawak, lawakan, melawak, melawak-lawak, pelawak
 • pelayan: layan, layanan, melayani, melayankan, pelayan, pelayanan
 • pelayanan: layan, layanan, melayani, melayankan, pelayan, pelayanan
 • pelayaran: berlayar, berpelayaran, layar, melayari, melayarkan, pelayar, pelayaran
 • peleceh: peleceh, memeleceh
 • pelecok: pelecok, terpelecok
 • peledak: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • peledakan: ledak, ledakan, meledak, meledakkan, peledak, peledakan, terledakkan
 • pelekok: pelekok, terpelekok
 • pelembap: berkelembapan, kelembapan, lembap, melembapkan, pelembap
 • pelembut: kelembutan, lembut, melembutkan, pelembut, pelembutan, terlembut
 • pelencit: pelencit, terpelencit
 • pelengah: berlengah-lengah, kelengahan, lengah, melengah, melengah-lengah, melengahkan, memperlengah, memperlengah-lengah, memperlengah-lengahkan, pelengah, terlengah
 • pelengak: pelengak, terpelengak
 • pelepah: berpelepah, pelepah
 • pelepasan: berlepas, kelepasan, lepas, lepasan, melepas, melepasi, melepaskan, memperlepas, pelepas, pelepasan, selepas, selepas-lepas, terlepas
 • peleraian: lerai, leraian, meleraikan, pelerai, peleraian, terleraikan
 • pelesapan: lesap, melesapkan, pelesapan
 • pelesat: memelesat, pelesat, terpelesat
 • peleset: kemelesetan, memeleset, memelesetkan, peleset, pelesetan, pemelesetan, terpeleset
 • pelesir: berpelesir, pelesir, pelesiran
 • pelet: memelet, pelet, peletan
 • peletakan: letak, meletak, meletakkan, peletakan, terletak
 • peletek: memeletek, peletek
 • peleter: beleter, leter, meleter, meleterkan, peleter
 • peletusan: letus, letusan, meletus, peletusan
 • pelihara: memelihara, memeliharakan, pelihara, peliharaan, pemelihara, pemeliharaan, terpelihara
 • pelik: kepelikan, pelik, pelikan
 • pelindung: berlindung, kelindungan, lindung, lindungan, melindungi, melindungkan, memperlindungi, pelindung, pelindungan, perlindungan, terlindung
 • pelintir: memelintir, memelintir-melintir, pelintir, pelintiran, pemelintir, pemelintiran, terpelintir
 • pelipat: berlipat, berlipat-lipat, kelipatan, lipat, lipat-melipat, lipatan, melipat, melipatkan, pelipat, peliputan, perlipatan
 • pelipis: pelipis, pelipisan
 • pelisit: memelisit, pelisit
 • pelit: kepelitan, pelit
 • pelitur: berpelitur, memelitur, pelitur, pelituran
 • pelocok: locok, melocok, pelocok
 • pelombongan: lombong, melombong, pelombongan
 • pelompat: berlompatan, lompat, lompatan, melompat, melompat-lompat, melompati, melompatkan, pelompat, sepelompat, sepelompatan, terlompat
 • pelonco: memelonco, pelonco, perpeloncoan
 • pelontar: berlontaran, lontar, lontaran, melontar, melontari, melontarkan, pelontar, pelontaran, sepelontar
 • pelopor: kepeloporan, memelopori, pelopor
 • pelorot: pelorot, memeloroti
 • pelosot: pelosot, terpelosot
 • pelotot: memelotot, memelototi, pelotot
 • peluang: berpeluang, peluang
 • peluasan: keluasan, luas, luasan, meluas, meluaskan, memperluas, peluasan, perluasan
 • peluh: berpeluh, berpeluh-peluh, peluh
 • peluk: berpeluk, berpeluk-pelukan, berpelukan, memeluk, memeluki, peluk, pelukan, pemeluk, pemelukan, sepemeluk, sepemelukan, terpeluk
 • pelukan: berpeluk, berpeluk-pelukan, berpelukan, memeluk, memeluki, peluk, pelukan, pemeluk, pemelukan, sepemeluk, sepemelukan, terpeluk
 • peluncur: berseluncur, luncur, meluncur, meluncuri, meluncurkan, peluncur, peluncuran, terluncur
 • peluncuran: berseluncur, luncur, meluncur, meluncuri, meluncurkan, peluncur, peluncuran, terluncur
 • pelupa: kelupaan, lupa, lupa-lupa ingat, lupa-lupaan, melupai, melupakan, pelupa, terlupa
 • pemaaf: bermaaf-maafan, maaf, maaf-memaafkan, memaafi, memaafkan, pemaaf, pemaafan, permaafan
 • pemaafan: bermaaf-maafan, maaf, maaf-memaafkan, memaafi, memaafkan, pemaaf, pemaafan, permaafan
 • pemabuk: bermabuk-mabukan, dimabuk, mabuk, mabuk-mabukan, memabukkan, pemabuk
 • pemacu: berpacu, memacu, pacu, pacuan, pemacu
 • pemakai: berpakaian, memakai, memakaikan, pakai, pakaian, pemakai, pemakaian, sepemakai, terpakai
 • pemakaian: berpakaian, memakai, memakaikan, pakai, pakaian, pemakai, pemakaian, sepemakai, terpakai
 • pemakan: dimakan, makan, makan-makan, makan-makanan, makanan, memakan, memakani, memakankan, pemakan, sepemakan, termakan
 • pemakzulan: makzul, memakzulkan, pemakzulan
 • pemalas: bermalas-malas, kemalasan, malas, malas-malasan, memalaskan, pemalas
 • pemalsu: kepalsuan, memalsu, memalsukan, palsu, pemalsu, pemalsuan
 • pemalsuan: kepalsuan, memalsu, memalsukan, palsu, pemalsu, pemalsuan
 • pemanah: memanah, memanahi, memanahkan, panah, panahan, pemanah, pemanahan, sepemanah
 • pemanas: berpanas, berpanas-panas, kepanasan, memanas, memanas-manasi, memanasi, memanaskan, panas, panas-panas, pemanas, pemanasan, terpanasi
 • pemancar: berpancaran, memancar, memancarkan, pancar, pancaran, pemancar, sepancar, terpancar
 • pemancing: kepancingan, memancing, pancing, pancingan, pemancing, pemancingan, terpancing
 • pemandangan: berpandang-pandangan, berpandangan, memandang, memandangi, pandang, pandang-memandang, pandangan, pemandang, pemandangan, sepemandangan, terpandang, terpandang-pandang
 • pemangsa: mangsa, memangsa, pemangsa
 • pemantulan: memantul, memantulkan, pantul, pantulan, pemantulan
 • pemaparan: memapar, memaparkan, papar, paparan, pemaparan
 • pemarut: berparut, memarut, parut, parutan, pemarut
 • pemasaran: memasarkan, pasar, pasaran, pemasar, pemasaran
 • pemasukan: kemasukan, masuk, masukan, memasuki, memasukkan, pemasukan, termasuk
 • pematang: berpematang, pematang
 • pembagian: bagi, bagian, berbagi, kebagian, membagi, membagi-bagikan, pembagi, pembagian, sebagian, terbagi
 • pembahas: bahas, bahasan, berbahas-bahasan, berbahasan, membahas, pembahas, pembahasan, perbahasan
 • pembajak: bajak, bajakan, membajak, pembajak, pembajakan
 • pembaktian: bakti, berbakti, kebaktian, membaktikan, pembaktian
 • pembakuan: baku, kebakuan, membakukan, pembakuan
 • pembalakan: balak, pembalakan
 • pembalikan: balik, balikan, berbalik, berbalik-balik, berbalikan, kebalikan, keterbalikan, membalik, membalik-balik, membaliki, membalikkan, pembalikan, sebaliknya, terbalik
 • pembangkang: bangkang, membangkang, pembangkang, pembangkangan, terbangkang
 • pembangunan: bangun, bangun-bangun, bangunan, kebangunan, membangun, membanguni, membangunkan, pembangun, pembangunan
 • pembantah: bantah, bantah-bantah, bantahan, berbantah, berbantah-bantah, membantah, membantahi, membantahkan, memperbantahkan, pembantah, pembantahan, perbantahan, terbantahkan
 • pembantai: bantai, bantaian, membantai, pembantai, pembantaian
 • pembantaian: bantai, bantaian, membantai, pembantai, pembantaian
 • pembantu: bantu, bantuan, membantu, membantukan, memperbantukan, pembantu, pembantuan
 • pembaptisan: baptis, membaptis, membaptiskan, pembaptis, pembaptisan
 • pembaratan: barat, baratan, kebarat-baratan, membaratkan, pembarat, pembaratan
 • pembasmian: basmi, membasmi, pembasmi, pembasmian, terbasmi
 • pembatas: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • pembatasan: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • pembatuan: batu, batuan, berbatu, berbatu-batu, berbatuan, membatu, membatui, pembatuan
 • pembauran: baur, bauran, berbaur, membaur, membaurkan, memperbaurkan, pembauran, perbauran, terbaur
 • pembebanan: beban, membebani, membebankan, pembebanan
 • pembebat: bebat, membebat, pembebat, pembebatan
 • pembedahan: bedah, membedah, pembedah, pembedahan
 • pembekal: bekal, bekal-bekalan, berbekal, membekali, membekalkan, pembekal, pembekalan, perbekalan
 • pembekalan: bekal, bekal-bekalan, berbekal, membekali, membekalkan, pembekal, pembekalan, perbekalan
 • pembela: bela, membela, pembela, pembelaan
 • pembelaan: bela, membela, pembela, pembelaan
 • pembelajaran: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • pembelanjaan: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • pembeli: beli, belian, berbeli-beli, berbeli-belian, membeli, membeli-beli, membelikan, pembeli, pembelian, terbeli
 • pembelot: belot, membelot, pembelot, pembelotan
 • pembelotan: belot, membelot, pembelot, pembelotan
 • pembenci: benci, kebencian, membenci, membencikan, pembenci
 • pembeo: beo, membeo, pembeo
 • pemberang: berang, memberang, memberangi, pemberang
 • pemberantasan: berantas, memberantas, pemberantas, pemberantasan
 • pemberatan: berat, berberat, berkeberatan, keberatan, memberati, memberatkan, memperberat, pemberat, pemberatan
 • pemberesan: beres, keberesan, memberesi, membereskan, pemberesan
 • pemberhentian: berhenti, henti, hentian, memberhentikan, memperhentikan, menghentikan, pemberhentian, penghenti, penghentian, perhentian, terhenti, terhentikan
 • pemberi: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • pemberian: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • pemberitahuan: beri, beri-memberi, berian, memberi, memberi tahu, memberikan, memberitahukan, pemberi, pemberian, pemberitahuan, tahu
 • pemberontak: berontak, memberontak, pemberontak, pemberontakan
 • pemberontakan: berontak, memberontak, pemberontak, pemberontakan
 • pembiayaan: biaya, membiayai, membiayakan, pembiayaan
 • pembicara: berbicara, bicara, membicarakan, pembicara, pembicaraan
 • pembicaraan: berbicara, bicara, membicarakan, pembicara, pembicaraan
 • pembilang: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • pembilangan: berbilang, bilang, bilangan, kebilangan, membilang, membilangi, membilangkan, pembilang, pembilangan, sebilang, sebilangan, terbilang
 • pembimbing: berbimbing, berbimbingan, bimbing, bimbingan, membimbing, pembimbing
 • pembina: bina, membina, pembina, pembinaan
 • pembinaan: bina, membina, pembina, pembinaan
 • pembinasaan: binasa, kebinasaan, membinasakan, pembinasaan
 • pembisik: berbisik, berbisik-bisik, bisik, bisikan, membisiki, membisikkan, pembisik, pembisikan
 • pembiusan: bius, membius, pembius, pembiusan, terbius
 • pembocoran: bocor, bocoran, kebocoran, membocorkan, pembocoran
 • pembohong: berbohong, bohong, bohong-bohongan, kebohongan, membohong, membohongi, membohongkan, pembohong
 • pembonceng: berboncengan, bonceng, boncengan, membonceng, memboncengkan, pembonceng, pemboncengan
 • pembongkaran: bongkar, bongkar-membongkar, bongkaran, kebongkaran, membongkar, membongkar-bongkar, pembongkaran, terbongkar
 • pemborong: borong, borongan, memborong, memborongkan, pemborong, pemborongan
 • pemboros: boros, keborosan, memboroskan, pemboros, pemborosan
 • pembuangan: buang, buang-buang air, buangan, membuang, membuang-buang, membuangkan, pembuangan, terbuang, terbuang-buang
 • pembubaran: bubar, membubarkan, pembubaran
 • pembubuhan: bubuh, bubuhan, membubuh, membubuhi, membubuhkan, pembubuhan
 • pembujangan: bujang, bujangan, kebujangan, membujang, pembujangan, perbujangan
 • pembukaan: berbuka, buka, keterbukaan, membuka, membukai, membukakan, pembuka, pembukaan, terbuka
 • pembuktian: berbukti, bukti, membuktikan, pembuktian, terbukti
 • pembungkam: bungkam, membungkam, pembungkam
 • pembungkus: bungkus, membungkus, pembungkus
 • pemburu: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • pemburuan: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • pemecatan: memecat, memecatkan, pecat, pemecatan
 • pemegang: berpegang (pada), berpegangan, memegang, pegang, pegangan, pemegang, pemegangan, perpegangan
 • pemencaran: berpencar, berpencar-pencar, berpencaran, memencar, memencar-mencar, memencarkan, pemencaran, pencar, terpencar, terpencar-pencar
 • pemenggalan: berpenggal-penggal, berpenggalan, memenggal, pemenggal, pemenggalan, penggal, penggalan, sepenggal, terpenggal
 • pementasan: berpentas, mementaskan, pementasan, pentas
 • pemerah: memerah, pemerah, pemerahan, perah, perahan
 • pemeras: memeras, pemeras, pemerasan, peras, perasan
 • pemerasan: memeras, pemeras, pemerasan, peras, perasan
 • pemeriksa: memeriksa, memeriksai, memeriksakan, pemeriksa, pemeriksaan, periksa, periksaan, terperiksa
 • pemerintah: berpemerintahan, memerintah, memerintahi, memerintahkan, pemerintah, pemerintahan, perintah, terperintah
 • pemerolehan: beroleh, memperoleh, oleh, pemerolehan, perolehan
 • pemesong: memesong, memesongkan, pemesong, pesong, terpesong
 • pemetaan: memetakan, pemetaan, perpetaan, peta, petaan, terpeta
 • pemetik: memetik, memetiki, memetikkan, pemetik, pemetikan, petik, petikan, terpetik
 • pemetikan: memetik, memetiki, memetikkan, pemetik, pemetikan, petik, petikan, terpetik
 • pemidang: pemidang, pemidangan
 • pemikiran: berpikir, berpikir-pikir, berpikiran, memikir, memikir-mikir, memikir-mikirkan, memikiri, memikirkan, pemikir, pemikiran, pikir, pikiran, sepikiran, terpikir, terpikirkan
 • pemilih: berpilih-pilih, memilih, memilih-milih, memilihkan, pemilih, pemilihan, pilih, pilih-pilih, pilihan, terpilih
 • pemilihan: berpilih-pilih, memilih, memilih-milih, memilihkan, pemilih, pemilihan, pilih, pilih-pilih, pilihan, terpilih
 • pemilik: kemilikan, kepemilikan, memiliki, milik, pemilik, pemilikan, termilik
 • pemilikan: kemilikan, kepemilikan, memiliki, milik, pemilik, pemilikan, termilik
 • peminat: berminat, meminati, minat, peminat
 • pemindahan: berpindah, berpindah-pindah, kepindahan, memindah, memindahi, memindahkan, pemindahan, perpindahan, pindah, pindahan
 • pemintal: berpintal, berpintal-pintal, memintal, pemintal, pemintalan, pintal, terpintal
 • peminum: meminum, meminumi, meminumkan, minum, minuman, peminum, terminum
 • pemirsa: pemirsa, pirsa
 • pemisah: berpisah, berpisah-pisah, memisah, memisah-misahkan, memisahkan, pemisah, pemisahan, perpisahan, pisah, pisahan, terpisah, terpisahkan
 • pemisahan: berpisah, berpisah-pisah, memisah, memisah-misahkan, memisahkan, pemisah, pemisahan, perpisahan, pisah, pisahan, terpisah, terpisahkan
 • pemotretan: berpotret, memotret, pemotret, pemotretan, potret
 • pemuat: bermuatan, memuat, memuati, memuatkan, muat, muatan, pemuat, pemuatan, termuat
 • pemuja: memuja, memuja-muja, pemuja, pemujaan, puja, pujaan
 • pemujaan: memuja, memuja-muja, pemuja, pemujaan, puja, pujaan
 • pemuji: kepujian, memuji, memujikan, pemuji, pemujian, puji, puji-pujian, pujian, terpuji
 • pemujian: kepujian, memuji, memujikan, pemuji, pemujian, puji, puji-pujian, pujian, terpuji
 • pemulauan: kepulauan, memulaukan, pemulauan, pulau
 • pemuliaan: kemuliaan, mempermulia, memuliakan, mulia, pemulia, pemuliaan, termulia
 • pemulihan: memulihkan, pemulihan, pulih
 • pemunahan: memunahkan, pemunahan, punah
 • pemunggahan: memunggah, pemunggahan, punggah, punggahan
 • pemutar: berputar, berputar-putar, memperputarkan, memutar, memutar-mutar, memutarkan, pemutar, pemutaran, perputaran, putar, putar-putar, putaran, seputar, terputar
 • pemutarbalikan: memutar balik, memutarbalikkan, pemutarbalikan, putar balik, terputarbalikkan
 • penabalan: menabalkan, penabalan, tabal
 • penabur: bertabur, bertabur-tabur, bertaburan, bertaburkan, menabur, menaburi, menaburkan, penabur, penaburan, tabur, taburan, tertabur
 • penagih: ketagihan, menagih, penagih, penagihan, tagih, tagihan, tertagih
 • penambang: bertambangan, menambang, menambangkan, penambang, penambangan, pertambangan, tambang, tambangan
 • penampilan: berpenampilan, menampilkan, penampilan, tampil
 • penampungan: bertampung, menampung, menampungkan, penampung, penampungan, tampung
 • penanam: bertanam, ditanam, menanam, menanami, menanamkan, penanam, penanaman, pertanaman, tanam, tanam-menanam, tanam-tanaman, tanaman, tertanam
 • penanaman: bertanam, ditanam, menanam, menanami, menanamkan, penanam, penanaman, pertanaman, tanam, tanam-menanam, tanam-tanaman, tanaman, tertanam
 • penanggalan: bertanggal, menanggali, menanggalkan, penanggalan, tanggal, tertanggal
 • penangguhan: bertangguh, ketangguhan, mempertangguhkan, menangguhkan, penangguhan, pertangguhan, tangguh, tertangguh, tertangguhkan
 • penangkal: menangkal, menangkalkan, penangkal, penangkalan, tangkal, tertangkal
 • penapai: menapai, penapai, penapaian, tapai, tapaian
 • penapaian: menapai, penapai, penapaian, tapai, tapaian
 • penapis: menapis, penapis, tapis, tapisan
 • penari: bertari, menari, menarikan, penari, tari, tari-menari, tari-tarian, tarian
 • penat: berpenat-penat, kepenatan, memenatkan, penat
 • penaung: bernaung, menaungi, naung, naungan, penaung, penaungan
 • penayangan: menayang, menayangkan, penayangan, tayang, tayangan, tertayang
 • pencabulan: bercabul, cabul, kecabulan, mencabul, mencabuli, pencabulan, percabulan
 • pencabutan: bercabut, cabut, cabutan, mencabut, mencabuti, mencabutkan, pencabut, pencabutan, tercabut
 • pencairan: cair, cairan, cecairan, mencair, mencairkan, pencairan
 • pencak: memencak-mencak, pencak
 • pencambukan: cambuk, mencambuk, mencambuki, pencambukan
 • pencanai: canai, canaian, mencanai, pencanai, pencanaian
 • pencantuman: bercantum, cantum, mencantum, mencantumkan, pencantuman, tercantum
 • pencar: berpencar, berpencar-pencar, berpencaran, memencar, memencar-mencar, memencarkan, pemencaran, pencar, terpencar, terpencar-pencar
 • pencari: bercari, bercari-cari, bercari-carian, cari, cari-carian, carian, mencari, mencari-cari, mencarikan, pencari, pencarian, tercari
 • pencarian: bercari, bercari-cari, bercari-carian, cari, cari-carian, carian, mencari, mencari-cari, mencarikan, pencari, pencarian, tercari
 • pencarter: carter, carteran, mencarter, pencarter, pencarteran
 • pencatat: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • pencatatan: catat, catatan, mencatat, mencatatkan, pencatat, pencatatan, tercatat
 • pencatuan: catu, catuan, mencatu, pencatu, pencatuan
 • pencatut: bercatut, catut, catutan, mencatut, mencatutkan, pencatut, pencatutan, percatutan
 • pencatutan: bercatut, catut, catutan, mencatut, mencatutkan, pencatut, pencatutan, percatutan
 • pencedok: cedok, mencedok, pencedok
 • pencegah: cegah, mencegah, pencegah, pencegahan, tercegah
 • pencegahan: cegah, mencegah, pencegah, pencegahan, tercegah
 • pencekik: bercekik, cekik, cekikan, mempercekikkan, mencekik, pencekik, tercekik
 • pencelup: celup, mencelup, mencelupkan, pencelup, pencelupan
 • penceraian: bercerai, bercerai-cerai, berceraian, cerai, mencerai, menceraikan, penceraian, perceraian, tercerai
 • penceramah: berceramah, ceramah, menceramahkan, penceramah
 • pencerapan: cerap, cerapan, mencerap, pencerapan, tercerap
 • pencernaan: cerna, mencerna, mencernakan, pencernaan, tecerna
 • pencet: memencet, pencet
 • pencetak: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • pencetakan: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • pencetus: cetus, cetusan, mencetus, mencetuskan, pencetus, tercetus
 • pencil: keterpencilan, memencil, memencilkan, pemencilan, pencil, terpencil
 • pencinta: bercinta, bercinta-cintaan, bercintakan, cinta, kecintaan, mencinta, mencintai, mencintakan, pencinta, percintaan, tercinta
 • pencopet: copet, kecopetan, mencopet, pencopet, pencopetan
 • pencoretan: coret, coret-coret, coretan, mencoret, mencoreti, mencoretkan, pencoretan
 • pencukur: bercukur, cukur, mencukur, pencukur, pencukuran
 • penculik: culik, culik-culik, menculik, penculik, penculikan
 • penculikan: culik, culik-culik, menculik, penculik, penculikan
 • pencuri: curi, curian, kecurian, mencuri, mencuri-curi, pencuri, pencurian
 • pencut: kepencut, pencut
 • penda: memenda, penda, pendaan
 • pendaftar: daftar, mendaftar, mendaftarkan, pendaftar, pendaftaran, terdaftar
 • pendaftaran: daftar, mendaftar, mendaftarkan, pendaftar, pendaftaran, terdaftar
 • pendak: memendaki, pendak
 • pendakwah: berdakwah, dakwah, mendakwah, mendakwahi, pendakwah
 • pendam: memendam, memendamkan, pendam, terpendam
 • pendamai: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • pendapat: berdapat, dapat, dapatan, kedapatan, memperdapat, mendapat, mendapati, mendapatkan, pendapat, pendapatan, sedapat, sedapat-dapatnya, terdapat
 • pendar: berpendar, berpendar-pendar, berpendaran, pendar, pendaran
 • pendaratan: darat, daratan, mendarat, mendarati, mendaratkan, pendarat, pendaratan
 • pendayung: berdayung, dayung, dayung-mayung, mendayung, mendayungkan, pedayung, pendayung
 • pendefinisian: definisi, mendefinisikan, pendefinisian
 • pendek: kependekan, memendek, memendekkan, pemendekan, pendek
 • pendemokrasian: demokrasi, mendemokrasikan, pendemokrasian
 • pendendang: berdendang, dendang, mendendangkan, pendendang
 • pendengaran: berdengar, dengar, dengar-dengaran, kedengaran, memperdengarkan, mendengar, mendengar-dengar, mendengarkan, pendengar, pendengaran, terdengar
 • pendengki: berdengki, dengki, kedengkian, mendengki, pendengki
 • penderitaan: derita, deritaan, menderita, penderita, penderitaan, terderita
 • penderma: bederma, derma, mendermakan, penderma, pendermaan
 • pendermaan: bederma, derma, mendermakan, penderma, pendermaan
 • pendesakan: berdesak, berdesak-desakan, desak, desakan, mendesak, mendesakkan, pendesakan, terdesak
 • pendeta: kependetaan, pendeta
 • pendewaan: dewa, kedewaan, memperdewa, memperdewakan, mendewa-dewakan, mendewakan, pendewaan
 • pendiangan: berdiang, diang, didiang, mendiang, pendiangan
 • pendidik: didik, didikan, mendidik, pendidik
 • pending: berpending, pending
 • pendiri: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • pendirian: berdiri, berpendirian, diri, mendirikan, pendiri, pendirian, terdiri
 • pendorong: dorong, dorongan, mendorong, pendorong, terdorong
 • pendramaan: drama, pendramaan
 • penduduk: berkedudukan, duduk, duduk-duduk, kedudukan, menduduki, mendudukkan, penduduk, pendudukan, sekedudukan, terduduk
 • pendukung: berdukung, dukung, dukungan, mendukung, pendukung, pendukungan
 • pendusta: berdusta, dusta, mendusta, mendustai, mendustakan, pendusta
 • penebatan: menebat, penebatan, tebat
 • penebuk: ditebuk, menebuk, penebuk, penebukan, tebuk, tebukan
 • penebusan: menebus, penebus, penebusan, tebus, tebusan
 • penegakan: bertegak, ketegakan, menegak, menegakkan, penegak, penegakan, sepertegak, setegak, tegak, tegak-tegak, tegakan, tertegak
 • penegasan: ketegasan, mempertegas, menegas, menegaskan, penegasan, pertegasan, tegas
 • penekan: bersetekan, bertekan, menekan, menekankan, penekan, penekanan, tekan, tekanan, tertekan, tertekan-tekan
 • penekanan: bersetekan, bertekan, menekan, menekankan, penekan, penekanan, tekan, tekanan, tertekan, tertekan-tekan
 • penembak: bertembakan, menembak, menembaki, menembakkan, penembak, penembakan, petembak, tembak, tembak-menembak, tembakan, tertembak
 • penembakan: bertembakan, menembak, menembaki, menembakkan, penembak, penembakan, petembak, tembak, tembak-menembak, tembakan, tertembak
 • penembusan: menembusi, penembusan, tembus, tembusan, tertembus
 • penempaan: menempa, penempa, penempaan, tempa, tempa-menempa, tempaan
 • penempur: bertempur, mempertempurkan, menempur, penempur, pertempuran, tempur, tempuran
 • penemuan: bertemu, mempertemukan, menemu, menemui, menemukan, penemu, penemuan, pertemuan, temu, temuan, tertemukan
 • penenangan: bertenang-tenang, ketenangan, menenang, menenangkan, penenang, penenangan, tenang
 • penerangan: berpenerangan, berterang-terang, berterang-terangan, keterangan, menerang, menerangi, menerangkan, penerang, penerangan, terang, terang-terang, terang-terang laras, terang-terangan
 • penerbangan: beterbangan, menerbangi, menerbangkan, penerbang, penerbangan, terbang, terbang-terbang, terbang-terbang hinggap
 • penerima: berterima, keberterimaan, menerima, menerimakan, penerima, penerimaan, terima
 • penerobosan: menerobos, penerobosan, terobos, terobosan
 • peneroka: meneroka, peneroka, teroka
 • penetasan: menetas, menetaskan, penetas, penetasan, tetas
 • penetrasi: berpenetrasi, penetrasi
 • pengabaian: abai, abaian, mengabaikan, pengabai, pengabaian, terabai, terabaikan
 • pengacara: acara, beracara, kepengacaraan, mengacara, mengacarakan, pengacara
 • pengacau: berkacau, kacau, kacauan, kekacauan, memperkacaukan, mengacau, mengacaukan, pengacau, pengacauan, terkacau
 • pengacum: acum, acuman, mengacum, pengacum
 • pengadaptasian: adaptasi, beradaptasi, mengadaptasikan, pengadaptasian
 • pengagihan: agih, beragih, mengagih, mengagihkan, pengagihan, peragih
 • pengail: kail, kail-kail, mengail, pengail, terkail
 • pengajar: ajar, ajaran, belajar, berpelajaran, keterpelajaran, membelajarkan, mempelajari, mengajar, mengajari, mengajarkan, pelajar, pelajaran, pembelajar, pembelajaran, pemelajaran, pengajar, pengajaran, terpelajar
 • pengalaman: alam, beralam, berpengalaman, kealaman, mengalami, pengalaman
 • pengalihan: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • pengamal: amal, amalan, beramal, mengamalkan, pengamal, pengamalan
 • pengamalan: amal, amalan, beramal, mengamalkan, pengamal, pengamalan
 • pengamalgaman: amalgam, pengamalgam, pengamalgaman
 • pengaman: aman, keamanan, memperaman, mengamankan, pengaman, pengamanan
 • pengamanah: amanah, mengamanahkan, pengamanah
 • pengamatan: amat, amatan, memperamat, memperamat-amat, memperamat-amatkan, memperamatkan, mengamat-amati, mengamati, pengamat, pengamatan, teramat
 • pengampu: ampu, mengampu, mengampukan, pengampu
 • pengampun: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • pengampunan: ampun, ampunan, ampuni, keampunan, mengampuni, mengampunkan, pengampun, pengampunan, terampuni
 • pengangguran: anggur, angguran, menganggur, penganggur, pengangguran
 • pengangkut: angkut, angkutan, mengangkut, mengangkuti, pengangkut, pengangkutan
 • pengangkutan: angkut, angkutan, mengangkut, mengangkuti, pengangkut, pengangkutan
 • penganiaya: aniaya, menganiaya, menganiayai, penganiaya, penganiayaan, teraniaya
 • penganiayaan: aniaya, menganiaya, menganiayai, penganiaya, penganiayaan, teraniaya
 • penganjur: anjur, anjuran, beranjur, menganjur, menganjuri, menganjurkan, penganjur, teranjur
 • pengantar: antar, antar-mengantar, antaran, berantar, mengantar, mengantari, mengantarkan, pengantar, pengantaran, terantar
 • pengantin: berpengantin, pengantin
 • pengap: kepengapan, memengap, memengapkan, pengap
 • pengarak: arak, arak-arakan, arakan, berarak, berarak-arakan, berarakan, mengarak, pengarak, pengarakan, perarakan
 • pengaruh: berpengaruh, memengaruhi, pengaruh, terpengaruh
 • pengasah: asah, asahan, berasah, mengasah, pengasah, pengasahan
 • pengasapan: asap, berasap, berasap-asap, mengasap, mengasapi, pengasapan, perasapan
 • pengasih: berkasih, berkasih-kasihan, kasih, kekasih, mengasih, mengasihi, pekasih, pengasih, pengasihan
 • pengasuh: asuh, asuhan, mengasuh, pengasuh, pengasuhan
 • pengat: memengat, pengat
 • pengatoman: atom, pengatoman
 • pengawet: awet, keawetan, mengawetkan, pengawet, pengawetan
 • pengawetan: awet, keawetan, mengawetkan, pengawet, pengawetan
 • pengayak: ayak, ayakan, mengayak, pengayak, pengayakan
 • pengayau: berkayau, kayau, mengayau, pengayau, pengayauan
 • pengayuh: berkayuh, kayuh, mengayuh, mengayuhkan, pengayuh, terkayuhkan
 • pengecapan: kecap, kecapan, mengecap, pengecap, pengecapan, terkecap-kecap
 • pengecilan: berkecil-kecil, berkecil-kecilan, kecil, kecil-kecilan, kecil-mengecil, kecilan, kekecilan, memperkecil, mengecil, mengecilkan, pengecilan, sekecil
 • pengecut: kecut, kekecutan, kepengecutan, mengecut, mengecutkan, pengecut
 • pengejaran: berkejar-kejaran, berkejaran, bersikejar, dikejar, kejar, kejar-mengejar, kejaran, mengejar, mengejar-ngejar, mengejarkan, pengejaran, terkejar, terkejar-kejar
 • pengelim: berkelim, kelim, mengelim, pengelim
 • pengelola: kelola, mengelola, pengelola, pengelolaan, terkelola
 • pengelolaan: kelola, mengelola, pengelola, pengelolaan, terkelola
 • pengembalian: kembali, kembalian, mengembalikan, pengembalian
 • pengembangan: berkembang, kembang, kembangan, memperkembangkan, mengembang, mengembangkan, pengembang, pengembangan, perkembangan
 • pengemis: emis, mengemis, pengemis
 • pengempang: empang, empangan, mengempang, pengempang, pengempangan, terempang
 • pengempisan: kempas-kempis, kempis, mengempis, mengempiskan, pengempisan
 • pengemudi: berkemudi, kemudi, mengemudikan, pengemudi
 • pengendali: kendali, kendalian, mengendalikan, pengendali, pengendalian, terkendali
 • pengendalian: kendali, kendalian, mengendalikan, pengendali, pengendalian, terkendali
 • pengepungan: berkepung, kepung, kepungan, mengepung, pengepung, pengepungan, terkepung
 • pengerahan: berkerah, kerah, kerah-kerahan, kerahan, mengerahkan, pengerah, pengerahan
 • pengeraman: eram, mengeram, mengerami, mengeramkan, pengeram, pengeraman
 • pengeras: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • pengerasan: berkeras, berkeras-kerasan, bersikeras, kekerasan, keras, keras-mengerasi, memperkeras, mengeras, mengerasi, mengeraskan, pengeras, pengerasan
 • pengertian: erti, mengerti, mengertikan, pengertian
 • pengesat: kesat, mengesat, pengesat
 • pengetahuan: berpengetahuan, bertahu-tahu, bertahuan, bertahukan, ketahuan, mengetahui, pengetahuan, setahu, tahu, tahu-menahu, tahu-tahu
 • pengetaman: berketam, ketam, mengetam, mengetamkan, pengetam, pengetaman
 • penggait: gait, gaitan, menggait, penggait
 • penggajian: gaji, gajian, menggaji, penggajian
 • penggal: berpenggal-penggal, berpenggalan, memenggal, pemenggal, pemenggalan, penggal, penggalan, sepenggal, terpenggal
 • penggalak: galak, kegalakan, menggalak, menggalakkan, penggalak, penggalakan
 • penggalakan: galak, kegalakan, menggalak, menggalakkan, penggalak, penggalakan
 • penggali: gali, gali-galian, galian, menggali, menggali-gali, penggali, penggalian
 • penggalian: gali, gali-galian, galian, menggali, menggali-gali, penggali, penggalian
 • penggambaran: bergambar, gambar, gambar-menggambar, gambaran, menggambar, menggambari, menggambarkan, penggambar, penggambaran, tergambar
 • pengganas: ganas, keganasan, mengganas, pengganas
 • penggandaan: berganda, berganda-ganda, ganda, ganda-berganda, memperganda-gandakan, mempergandakan, mengganda, menggandakan, penggandaan, pergandaan
 • pengganti: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • penggantian: berganti, berganti-ganti, ganti, mengganti, menggantikan, pengganti, penggantian, pergantian
 • penggantungan: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • penggarapan: garap, garapan, menggarap, penggarap, penggarapan, tergarap
 • penggaris: bergaris, garis, menggaris, menggarisi, menggariskan, penggaris, penggarisan, segaris
 • penggelapan: bergelap-gelap, gelap, gelap-gelapan, kegelap-gelapan, kegelapan, menggelap, menggelapkan, penggelapan
 • penggeli: geli, geli-geli, kegelian, menggeli, menggelikan, penggeli
 • penggembala: gembala, menggembalakan, penggembala, penggembalaan
 • penggemblengan: bergembleng, gembleng, penggemblengan, tergembleng
 • penggembungan: bergembung, gembung, menggembungkan, penggembungan
 • penggempur: gempur, gempur-menggempur, menggempur, penggempur, penggempuran
 • penggempuran: gempur, gempur-menggempur, menggempur, penggempur, penggempuran
 • penggenap: genap, kegenapan, menggenapi, menggenapkan, penggenap, segenap
 • penggera: gera, menggera, penggera
 • penggerak: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • penggerakan: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • penggerek: bergerek-gerek, gerek, menggerek, menggerekkan, penggerek
 • penggesek: bergesek, gesek, gesekan, mempergesekkan, menggesek, menggesekkan, penggesek, penggesekan, pergesekan
 • penggilap: gilap, gilap-gemilap, menggilapkan, penggilap
 • penggoda: goda, godaan, menggoda, menggodai, penggoda, penggodaan, tergoda
 • penggosok: bergosok, bergosokan, gosok, gosokan, mempergosokkan, menggosok, menggosok-gosok, menggosokkan, penggosok, penggosokan
 • pengguguran: berguguran, gugur, guguran, keguguran, menggugurkan, pengguguran
 • penggunaan: berguna, guna, guna-ganah, guna-guna, kegunaan, mempergunakan, menggunakan, pengguna, penggunaan, seguna
 • penghabisan: berhabis, habis, habis-habis, habis-habisan, kehabisan, menghabisi, menghabiskan, penghabisan, sehabis, sehabis-habisnya, terhabiskan
 • penghakiman: berhakim, hakim, kehakiman, menghakimi, penghakiman
 • penghalauan: halau, menghalau, penghalau, penghalauan
 • penghambaan: berhamba, hamba, memperhamba, memperhambakan, menghamba, menghambai, menghambakan, penghambaan, perhambaan
 • penghamburan: berhamburan, hambur, hamburan, menghambur, menghambur-hamburkan, menghamburi, menghamburkan, penghamburan, terhambur
 • penghancuran: hancur, hancur-hancuran, hancur-menghancurkan, kehancuran, menghancurkan, penghancuran
 • penghantar: berhantar, berhantaran, hantar, hantaran, menghantar, menghantarkan, penghantar, terhantar
 • pengharaman: haram, mengharamkan, pengharaman
 • penghargaan: berharga, harga, menghargai, menghargakan, penghargaan
 • penghasut: hasut, menghasut, penghasut, penghasutan, terhasut
 • penghasutan: hasut, menghasut, penghasut, penghasutan, terhasut
 • penghayatan: hayat, menghayati, penghayat, penghayatan
 • penghijrahan: hijrah, menghijrahkan, penghijrahan
 • penghilangan: hilang, hilang-hilang, kehilangan, menghilang, menghilangkan, penghilangan
 • penghinaan: berhina, hina, hina-menghinakan, hinaan, kehinaan, menghina, menghinakan, penghinaan, sehina, terhina
 • penghormatan: berhormat, berhormat-hormat, hormat, hormat-menghormati, kehormatan, menghormat, menghormati, penghormat, penghormatan, terhormat
 • penghujung: hujung, kehujungan, penghujung
 • penghuni: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • penghunian: berhuni, berpenghuni, huni, hunian, menghuni, menghunikan, penghuni, penghunian, terhuni
 • pengimunan: imun, keimunan, pengimunan
 • penginapan: inap, menginap, menginapkan, penginapan
 • pengingkaran: ingkar, keingkaran, mengingkari, pengingkaran
 • pengintai: intai, mengintai, mengintaikan, pengintai, pengintaian
 • pengionan: ion, mengionkan, pengionan, terion, terionkan
 • pengirim: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • pengiriman: berkirim, berkirim-kiriman, berkiriman, kirim, kirim-berkirim, kiriman, mengirim, mengirimi, mengirimkan, pengirim, pengiriman, perkiriman, terkirim, terkirimkan
 • pengiring: beriring, beriring-iring, beriring-iringan, diiringkan, iring, iring-iringan, iringan, mengiring, mengiringi, mengiringkan, pengiring, pengiringan, seiring
 • pengisahan: berkisah, kisah, kisahan, mengisahkan, pengisahan, terkisah
 • pengisar: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • pengisaran: berkisar, berkisar-kisar, berkisaran, kisar, kisaran, mengisar, mengisarkan, pengisar, pengisaran, perkisaran
 • pengisi: berisi, isi, isian, mengisi, mengisikan, pengisi, pengisian, seisi, terisi
 • pengkajian: kaji, kajian, mengaji, mengajikan, mengkaji, pengajian, pengkajian, terkaji
 • pengkhianat: berkhianat, khianat, mengkhianat, mengkhianati, pengkhianat, pengkhianatan
 • pengkhianatan: berkhianat, khianat, mengkhianat, mengkhianati, pengkhianat, pengkhianatan
 • pengkhususan: kekhususan, khusus, mengkhusus, mengkhususkan, pengkhususan, terkhusus
 • pengkol: memengkol, pengkol, pengkolan
 • penglihatan: kelihatan, kelihatannya, lihat, melihat, melihat-lihat, melihati, melihatkan, memperlihatkan, pelihat, penglihat, penglihatan, terlihat
 • pengolahan: berolah, memperolahkan, mengolah, olah, olahan, pengolah, pengolahan, seolah-olah
 • pengomel: mengomel, mengomeli, omel, omelan, pengomel
 • pengorek: korek, korekan, mengorek, mengorek-ngorek, pengorek, pengorekan
 • pengos: memengos, pengos
 • penguat: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • penguatan: berkuat, berkuat-kuat, berkuat-kuatan, kekuatan, kuat, kuat-kuat, memperkuat, menguat, menguati, menguatkan, penguat, penguatan, sekuat, sekuat-kuatnya
 • pengubahsuaian: mengubahsuaikan, pengubahsuaian, ubah suai, ubah suaian
 • pengucapan: berucap, mengucap, mengucapi, mengucapkan, pengucap, pengucapan, terucapkan, ucap, ucapan
 • penguji: beruji, diuji, keterujian, keujian, menguji, penguji, pengujian, teruji, uji, ujian
 • pengukir: berukir, mengukir, mengukiri, mengukirkan, pengukir, pengukiran, terukir, ukir, ukir-mengukir, ukir-ukiran, ukiran
 • pengukiran: berukir, mengukir, mengukiri, mengukirkan, pengukir, pengukiran, terukir, ukir, ukir-mengukir, ukir-ukiran, ukiran
 • pengukur: berukuran, mengukur, pengukur, pengukuran, seukur, ukur, ukuran
 • pengukuran: berukuran, mengukur, pengukur, pengukuran, seukur, ukur, ukuran
 • pengulit: berkulit, kulit, mengulit, menguliti, pengulit, pengulitan, perkulitan
 • pengundi: berundi, memperundikan, mengundi, pengundi, pengundian, undi, undian
 • pengundian: berundi, memperundikan, mengundi, pengundi, pengundian, undi, undian
 • pengunduran: mengundur, mengundurkan, pengunduran, undur
 • pengunggis: mengunggis, pengunggis, unggis
 • pengungkapan: mengungkap, mengungkapi, mengungkapkan, pengungkapan, terungkap, terungkap-ungkap, ungkap, ungkapan
 • pengungkit: mengungkit, mengungkit-ungkit, pengungkit, ungkit, ungkit-ungkit
 • pengunjung: berkunjung, berkunjung-kunjungan, kunjung, kunjungan, mengunjungi, pengunjung
 • pengupas: kupas, kupasan, mengupas, mengupaskan, pengupas, pengupasan, terkupas
 • pengupasan: kupas, kupasan, mengupas, mengupaskan, pengupas, pengupasan, terkupas
 • penguraian: berurai, mengurai, menguraikan, penguraian, peruraian, terurai, urai, uraian
 • pengurangan: berkekurangan, berkurang, kekurangan, kurang, kurang-kurang, mengurang, mengurangi, mengurangkan, pengurang, pengurangan, sekurang-kurangnya
 • pengurutan: berurut, berurut-urutan, berurutan, memperurutkan, mengurut, mengurutkan, pengurutan, urut, urutan
 • pengusaha: berusaha, kepengusahaan, mengusahakan, pengusaha, pengusahaan, perusahaan, usaha
 • pengusir: mengusir, pengusir, pengusiran, terusir, usir, usiran
 • pengusiran: mengusir, pengusir, pengusiran, terusir, usir, usiran
 • pengusul: mengusul, mengusuli, mengusulkan, pengusul, pengusulan, pengusuli, usul, usulan
 • pengutusan: mengutus, pengutusan, perutusan, utus, utusan
 • penidur: berseketiduran, ketidur-tiduran, ketiduran, meniduri, menidurkan, penidur, petiduran, seketiduran, tertidur, tidur, tidur-tidur, tidur-tiduran, tiduran
 • penilikan: menilik, penilik, penilikan, tilik, tilik-menilik, tilikan
 • penimbal: bertimbal, bertimbal-timbalan, bertimbalan, kesetimbalan, menimbal, menimbali, penimbal, setimbal, timbal, timbalan
 • pening: kepeningan, memeningkan, pening
 • peningkatan: bertingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkat-ningkat, meningkatkan, peningkatan, setingkat, tingkat, tingkatan
 • penipu: bertipuan, menipu, penipu, penipuan, tipu, tipuan
 • penipuan: bertipuan, menipu, penipu, penipuan, tipu, tipuan
 • peniru: meniru, meniru-niru, menirukan, peniru, tiru, tiru-tiruan, tiruan
 • penjaja: berjaja, jaja, jaja-jajaan, menjaja, menjajakan, penjaja
 • penjajah: jajah, jajahan, menjajah, menjajahi, penjajah, penjajahan, terjajah
 • penjajahan: jajah, jajahan, menjajah, menjajahi, penjajah, penjajahan, terjajah
 • penjajaran: berjajar, jajar, jajaran, menjajar, menjajarkan, menyejajarkan, pejajaran, penjajaran, persejajaran, sejajar, terjajar
 • penjala: jala, jala-jala, menjala, menjalakan, penjala, terjala
 • penjangak: jangak, menjangak, penjangak
 • penjara: kepenjaraan, memenjara, memenjarakan, penjara, terpenjara
 • penjarah: jarah, jarahan, menjarah, penjarah, penjarahan
 • penjarahan: jarah, jarahan, menjarah, penjarah, penjarahan
 • penjarian: berjari-jari, jari, jari-jari, menjari, penjarian
 • penjatuhan: berjatuh, berjatuhan, jatuh, jatuhan, kejatuhan, menjatuhi, menjatuhkan, penjatuhan, terjatuh
 • penjawat: berjawat, jawat, jawatan, menjawat, penjawat, sejawat
 • penjelajah: jelajah, menjelajah, menjelajahi, menjelajahkan, penjelajah, penjelajahan
 • penjelajahan: jelajah, menjelajah, menjelajahi, menjelajahkan, penjelajah, penjelajahan
 • penjelasan: jelas, kejelasan, memperjelas, menjelaskan, penjelas, penjelasan, terjelaskan
 • penjelmaan: jelma, menjelma, menjelmakan, penjelmaan, terjelma
 • penjerumat: berjerumat, jerumat, menjerumat, penjerumat
 • penjiplakan: dijiplakkan, jiplak, jiplakan, menjiplak, penjiplakan
 • penjual: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • penjualan: berjual, berjualan, dijual, jual, jualan, menjual, menjuali, menjualkan, penjual, penjualan, terjual
 • penobatan: menobatkan, nobat, penobatan
 • penolakan: bertolak, bertolak-tolak, bertolak-tolakan, menolak, menolakkan, penolak, penolakan, tertolak, tolak, tolak-menolak, tolakan
 • pensiun: memensiun, memensiunkan, pensiun, pensiunan
 • penswastaan: menswastakan, penswastaan, swasta
 • pensyair: bersyair, kepenyairan, menyairkan, pensyair, penyair, syair
 • pensyarah: bersyarah, mensyarahkan, pensyarah, syarah, syarahan
 • pental: pental, terpental
 • pentang: mementang, pentang, terpentang
 • pentas: berpentas, mementaskan, pementasan, pentas
 • pentil: mementil, pentil
 • penting: berkepentingan, berpentingan, kepentingan, mementing, mementingkan, penting, terpenting
 • pentol: berpentol, pentol, pentolan
 • pentung: mementung, pentung, pentung-pentungan, pentungan
 • penuaian: dituai, menuai, penuai, penuaian, tuai, tuaian
 • penuh: memenuhi, pemenuhan, penuh, sepenuh, terpenuhi
 • penukul: menukul, penukul, tukul
 • penulis: bertulis, menulis, menulisi, menuliskan, penulis, penulisan, tertulis, tulis, tulis-menulis, tulisan
 • penulisan: bertulis, menulis, menulisi, menuliskan, penulis, penulisan, tertulis, tulis, tulis-menulis, tulisan
 • penumbuk: bertumbuk, bertumbukan, ketumbukan, menumbuk, menumbukkan, penumbuk, penumbukan, tertumbuk, tumbuk, tumbukan
 • penumpang: menumpang, menumpangi, menumpangkan, penumpang, penumpangan, tertumpang, tumpang, tumpangan
 • penunaian: menunaikan, penunaian, pertunaian, tunai
 • penundaan: bertunda, bertunda-tunda, menunda, menunda-nunda, menundakan, penunda, penundaan, tertunda, tunda
 • penunjang: menunjang, menunjangkan, penunjang, tertunjang, tunjang, tunjangan
 • penunjuk: bertunjuk-tunjukan, mempertunjukkan, menunjuk, menunjuki, menunjukkan, penunjuk, penunjukan, pertunjuk, pertunjukan, petunjuk, tunjuk, tunjuk-menunjuk
 • penurunan: berturun, keturunan, memperturunkan, menurun, menuruni, menurunkan, penurun, penurunan, turun, turun-temurun, turunan
 • penutur: bertutur, bertutur-tutur, mempertuturkan, menuturkan, penutur, penuturan, pertuturan, petuturan, tertutur, tutur, tuturan
 • penyajak: bersajak, menyajak, menyajakkan, penyajak, persajakan, sajak
 • penyakit: berpenyakitan, bersakit-sakit, kesakitan, mempersakiti, menyakiti, menyakitkan, penyakit, penyakitan, pesakitan, sakit, sakit-sakitan
 • penyalahgunaan: menyalahgunakan, penyalahgunaan, salah guna
 • penyalin: bersalin, bersalin-salin, mempersalin, mempersalini, mempersalinkan, menyalin, menyalini, menyalinkan, penyalin, penyalinan, persalin, persalinan, pesalin, salin, salinan, sesalin
 • penyaliran: menyalir, penyaliran, salir
 • penyamar: kesamaran, menyamar, menyamarkan, penyamar, penyamaran, samar, samar-samar, samaran
 • penyamaran: kesamaran, menyamar, menyamarkan, penyamar, penyamaran, samar, samar-samar, samaran
 • penyamun: kesamunan, menyamun, menyamuni, penyamun, penyamunan, samun, samunan
 • penyandang: mempersandangkan, menyandang, menyandangkan, penyandang, sandang, sandangan
 • penyandiwaraan: bersandiwara, menyandiwarakan, penyandiwaraan, sandiwara
 • penyangga: bersangga, bersanggakan, menyangga, penyangga, sangga
 • penyangkal: bersangkal, menyangkal, penyangkal, penyangkalan, sangkal, sangkalan
 • penyangkalan: bersangkal, menyangkal, penyangkal, penyangkalan, sangkal, sangkalan
 • penyanjungan: menyanjung, menyanjung-nyanjung, menyanjung-nyanjungkan, penyanjung, penyanjungan, sanjung, sanjungan, tersanjung
 • penyanyi: bernyanyi, menyanyi, menyanyikan, nyanyi, nyanyian, penyanyi
 • penyaring: menyaring, penyaring, penyaringan, saring, saringan
 • penyayang: kesayangan, menyayang, menyayangi, menyayangkan, penyayang, sayang, sayangkan, tersayang (akan)
 • penyebar: bersebar, bersebaran, menyebar, menyebarkan, penyebar, penyebaran, persebaran, sebar, sebaran, tersebar
 • penyebaran: bersebar, bersebaran, menyebar, menyebarkan, penyebar, penyebaran, persebaran, sebar, sebaran, tersebar
 • penyebut: menyebut, menyebutkan, penyebut, penyebutan, sebut, sebutan, tersebut
 • penyebutan: menyebut, menyebutkan, penyebut, penyebutan, sebut, sebutan, tersebut
 • penyegan: keseganan, menyegani, penyegan, segan, segan-menyegan, segan-menyegani, segan-segan
 • penyegar: kesegaran, mempersegar, menyegarkan, penyegar, penyegaran, segar
 • penyelam: berselam, menyelam, menyelami, menyelamkan, penyelam, penyelaman, peselam, selam, terselam, terselami
 • penyelamat: berselamatan, keselamatan, menyelamati, menyelamatkan, penyelamat, penyelamatan, selamat, selamatan
 • penyelenggaraan: menyelenggara, menyelenggarakan, penyelenggara, penyelenggaraan, selenggara, selenggaraan, terselenggara
 • penyeleweng: menyeleweng, menyelewengkan, penyeleweng, penyelewengan, seleweng
 • penyelewengan: menyeleweng, menyelewengkan, penyeleweng, penyelewengan, seleweng
 • penyelidik: menyelidik, menyelidiki, penyelidik, penyelidikan, selidik
 • penyelidikan: menyelidik, menyelidiki, penyelidik, penyelidikan, selidik
 • penyeludup: menyeludup, menyeludupkan, penyeludup, penyeludupan, seludup, seludupan
 • penyeludupan: menyeludup, menyeludupkan, penyeludup, penyeludupan, seludup, seludupan
 • penyemaian: mempersemaikan, menyemai, menyemaikan, penyemaian, persemaian, pesemaian, semai, semaian, tersemai
 • penyemat: menyemat, menyematkan, penyemat, penyematan, semat, sematan, tersemat
 • penyembah: bersembah, mempersembahkan, menyembah, menyembahkan, penyembah, penyembahan, persembahan, sembah, sembahan
 • penyembahan: bersembah, mempersembahkan, menyembah, menyembahkan, penyembah, penyembahan, persembahan, sembah, sembahan
 • penyembuhan: kesembuhan, menyembuhkan, penyembuh, penyembuhan, sembuh
 • penyembur: bersembur-semburan, bersemburan, menyembur, menyemburi, menyemburkan, penyembur, penyemburan, sembur, sembur-sembur, semburan, tersembur
 • penyemprot: menyemprot, menyemproti, menyemprotkan, penyemprot, penyemprotan, semprot, semprotan
 • penyengap: menyengap, menyengapkan, penyengap, sengap
 • penyengauan: menyengau, menyengaukan, penyengauan, sengau, sengau-sengauan, sengauan
 • penyerahan: berserah, menyerah, menyerahi, menyerahkan, penyerahan, serah, serahan, seserahan, terserah
 • penyerbuan: menyerbu, menyerbukan, penyerbuan, serbu, serbuan, teserbu
 • penyeret: menyeret, menyeret-nyeret, penyeret, penyeretan, seret, terseret
 • penyewa: mempersewakan, menyewa, menyewakan, penyewa, penyewaan, sewa, sewaan
 • penyewaan: mempersewakan, menyewa, menyewakan, penyewa, penyewaan, sewa, sewaan
 • penyiar: bersiar, bersiar-siar, menyiar, menyiarkan, penyiar, penyiaran, persiaran, pesiar, siar, siaran, tersiar
 • penyinaran: bersinar, menyinar, menyinari, menyinarkan, penyinaran, sinar, sinar-menyinar, sinar-seminar, sinar-suminar, sinaran
 • penyingkiran: menyingkir, menyingkiri, menyingkirkan, penyingkir, penyingkiran, singkir, tersingkir
 • penyisihan: disisih, ketersisihan, menyisih, menyisihkan, penyisihan, sisih, tersisih, tersisihkan
 • penyisipan: kesisipan, mempersisipkan, menyisip, menyisipkan, penyisip, penyisipan, sisip, sisipan, tersisip
 • penyokong: menyokong, menyokongkan, penyokong, sokong, sokongan
 • penyuburan: kesuburan, menyuburkan, penyubur, penyuburan, subur
 • penyukat: bersukat, menyukat, penyukat, penyukatan, sesukat, sukat, sukatan
 • penyukatan: bersukat, menyukat, penyukat, penyukatan, sesukat, sukat, sukatan
 • penyulap: bersulap, menyulap, penyulap, penyulapan, pesulap, sulap, sulapan
 • penyulapan: bersulap, menyulap, penyulap, penyulapan, pesulap, sulap, sulapan
 • penyulingan: menyuling, menyulingkan, penyulingan, suling, sulingan, tersuling
 • penyunatan: bersunat, menyunat, menyunati, menyunatkan, penyunatan, sunat, sunatan
 • penyuntikan: menyuntik, menyuntikkan, penyuntikan, suntik, suntikan
 • penyunting: bersunting, bersuntingkan, mempersunting, menyunting, menyuntingkan, penyunting, penyuntingan, sunting, sunting-menyunting, suntingan, tersunting
 • penyusup: kesusupan, menyusup, menyusupkan, penyusup, penyusupan, susup, susupan
 • penyusupan: kesusupan, menyusup, menyusupkan, penyusup, penyusupan, susup, susupan
 • penziarah: berziarah, menziarahi, penziarah, penziarahan, peziarah, ziarah
 • pepah: memepah, pepah
 • pepak: memepak, pepak, sepepak
 • pepas: memepas, pepas
 • pepat: berpepat, memepat, pepat
 • peper: memeper, peper, terpeper
 • pepes: memepes, pepes, pepesan
 • pepet: kepepet, memepet, memepeti, memepetkan, pepet, terpepet
 • peracunan: beracun, keracunan, meracun, meracuni, peracun, peracunan, racun
 • peradaban: adab, beradab, keadaban, memperadabkan, mengadabi, peradaban
 • peradang: meradang, meradangkan, peradang, peradangan, radang
 • peraga: beraga, memperagakan, meraga, meragakan, pemeraga, pemeragaan, peraga, peragaan, raga
 • peragaan: beraga, memperagakan, meraga, meragakan, pemeraga, pemeragaan, peraga, peragaan, raga
 • peragawan: keperagawanan, peragawan
 • peragawati: keperagawatian, peragawati
 • perah keringat: perah keringat, perah otak
 • perah: memerah, pemerah, pemerahan, perah, perahan
 • perahan: memerah, pemerah, pemerahan, perah, perahan
 • perahu: berperahu, perahu
 • perai: berperai-perai, memerai, perai
 • peraih: meraih, peraih, raih, teraih
 • perak: keperak-perakan, keperakan, perak
 • peralatan: alat, beralat, memperalat, memperalati, memperalatkan, mengalati, mengalatkan, peralatan
 • peralihan: alih, alih-alih, beralih, mengalih, mengalihkan, pengalihan, peralihan, teralih
 • peram: berperam, memeram, pemeram, peram, peraman
 • peramah: beramah-ramah, beramah-ramahan, keramahan, meramahi, peramah, ramah
 • perambatan: merambat, merambatkan, perambat, perambatan, rambat, rambatan
 • perampas: merampas, merampasi, perampas, perampasan, rampas, rampasan
 • perampasan: merampas, merampasi, perampas, perampasan, rampas, rampasan
 • peran: berperan, memerankan, pemeran, pemeranan, peran, peranan
 • peran serta: berperan serta, peran serta
 • peranan: berperan, memerankan, pemeran, pemeranan, peran, peranan
 • perancah: perancah, rancah
 • perang: berperang, berperang-perangan, memerangi, peperangan, perang
 • perangah: memerangahkan, perangah, terperangah
 • perangai: berperangai, perangai
 • peranggu: peranggu, seperanggu, seperangguan
 • perangkaan: angka, berangka-angka, berangka-angkaan, mengangka, mengangkakan, pengangkaan, perangkaan
 • perangkap: berangkap, berangkap-rangkapan, merangkap, merangkapkan, perangkap, perangkapan, rangkap
 • perangkat: perangkat, seperangkat
 • perangsang: berangsang, merangsang, merangsangkan, perangsang, perangsangan, rangsang, rangsangan, terangsang
 • peranjat: memeranjatkan, peranjat, terperanjat
 • perap: memerap, perap, terperap
 • perapian: api, berapi, berapi-api, memperapikan, mengapi, mengapi-apikan, perapian
 • perarakan: arak, arak-arakan, arakan, berarak, berarak-arakan, berarakan, mengarak, pengarak, pengarakan, perarakan
 • peras: memeras, pemeras, pemerasan, peras, perasan
 • perasaan: berasa, memperasakan, merasa, merasa-rasai, merasai, merasakan, perasa, perasaan, rasa, rasa-rasanya, rasanya, serasa, terasa, terasakan
 • perasan: memeras, pemeras, pemerasan, peras, perasan
 • perata: berperata, perata
 • perawan: keperawanan, memerawani, perawan
 • perayaan: merayakan, perayaan, raya
 • perbahasaan: bahasa, berbahasa, berbahasa-bahasa, kebahasaan, membahasakan, memperbahasakan, perbahasa, perbahasaan
 • perbahasan: bahas, bahasan, berbahas-bahasan, berbahasan, membahas, pembahas, pembahasan, perbahasan
 • perbaikan: baik, baik-baik, berbaik, berbaik-baikan, berbaikan, kebaikan, membaik, membaiki, membaikkan, memperbaiki, pembaikan, perbaikan, sebaik, sebaik-baiknya, sebaiknya, terbaik
 • perbal: diperbal, perbal
 • perban: memerban, perban
 • perbandaran: bandar, bandaran, berbandar, membandar, membandari, membandarkan, perbandaran
 • perbandingan: banding, bandingan, berbanding, membanding, membandingi, membandingkan, memperbandingkan, pembanding, pembandingan, perbandingan, sebanding (dengan)
 • perbatasan: batas, batasan, berbatas, berbatasan, berbataskan, keterbatasan, membatas, membatasi, pembatas, pembatasan, perbatasan, terbatas
 • perbedaan: beda, berbeda, berbeda-beda, berbedaan, membeda-bedakan, membedakan, memperbedakan, pembeda, pembedaan, perbedaan, terbeda-bedakan
 • perbelanjaan: belanja, belanjaan, berbelanja, membelanjai, membelanjakan, pembelanjaan, perbelanjaan
 • perbendaharaan: bendahara, perbendaharaan
 • perbintangan: berbintang, berbintang-bintang, bintang, bintangan, membintangi, perbintangan, sebintang
 • perbualan: berbual, berbual-bual, bual, bualan, membual, membualkan, pembual, perbualan
 • perbuatan: berbuat, buat, buat-buatan, buatan, membuat, membuat-buat, membuatkan, memperbuat, pembuat, pembuatan, perbuatan, teperbuat, terbuat
 • perbungaan: berbunga, berbunga-bunga, bunga, bunga-bungaan, membunga, membunga-bungai, membungai, membungakan, memperbungakan, perbungaan
 • perburuan: berburu, berburu-buru, buru, buruan, keburu, memburu, memburu-buru, memburu-burukan, pemburu, pemburuan, perburuan, terburu, terburu-buru
 • perburuhan: buruh, buruhan, memburuh, perburuhan
 • percabangan: bercabang, bercabang-cabang, cabang, mempercabangkan, mencabang, mencabangkan, pencabangan, percabangan
 • percakapan: bercakap, bercakap-cakap, cakap, cakapan, kecakapan, mempercakap, mempercakapkan, mencakapi, percakapan
 • percaya: kepercayaan, memercayai, memercayakan, percaya, tepercaya
 • perceraian: bercerai, bercerai-cerai, berceraian, cerai, mencerai, menceraikan, penceraian, perceraian, tercerai
 • percetakan: bercetak, cetak, cetak-mencetak, cetakan, mencetak, mencetakkan, pencetak, pencetakan, percetakan
 • percik: bepercikan, memercik, memercik-mercik, memerciki, memercikkan, percik, percikan, tepercik
 • percit: memercit, percit, tepercit
 • percobaan: coba, cobaan, mencoba, mencoba-coba, mencobai, mencobakan, pencobaan, percobaan
 • percul: percul, tepercul
 • perdagangan: berdagang, berdagang (diri), dagang, dagangan, memperdagangkan, mendagang, mendagangkan, pedagang, pendagang, perdagangan
 • perdamaian: berdamai, damai, kedamaian, memperdamaikan, mendamaikan, pendamai, perdamaian, terdamaikan
 • perdana: diperdanakan, perdana
 • perdayaan: berdaya, daya, memberdayakan, memperdaya, memperdayakan, pemberdayaan, perdayaan, teperdaya
 • perdom: diperdom, diperdomi, perdom
 • perebutan: berebut, berebut-rebut, berebut-rebutan, berebutan, memperebutkan, merebut, merebutkan, perebutan, rebut, rebutan, terebut
 • peredaan: bereda, keredaan, mereda, meredai, meredakan, peredaan, reda
 • peredam: meredam, meredamkan, peredam, peredaman, redam, redam-redam, redaman
 • peredus: peredus, terperedus
 • pereh: pereh, terpereh-pereh
 • perekat: merekat, merekatkan, perekat, rekat
 • perempat: berempat, berempat-empat, empat, empat-empat, keempat-empatnya, memperempat, mengempat puluh hari, perempat, perempatan, seperempat
 • perempatan: berempat, berempat-empat, empat, empat-empat, keempat-empatnya, memperempat, mengempat puluh hari, perempat, perempatan, seperempat
 • perempuan: keperempuanan, perempuan
 • perencanaan: berencana, merencana, merencanakan, perencana, perencanaan, rencana
 • perendaman: berendam, merendam, merendami, merendamkan, perendaman, rendam, rendaman, terendam
 • perengus: merengus, perengus, rengus
 • perenyak: perenyak, terperenyak
 • perenyuk: perenyuk, terperenyuk
 • peresapan: meresap, meresapi, meresapkan, peresapan, resap, resapan, teresap
 • peretel: memereteli, pemeretelan, peretel
 • pergaduhan: bergaduh, gaduh, kegaduhan, menggaduh, menggaduhkan, penggaduh, penggaduhan, pergaduhan
 • pergantungan: bergantung, bergantungan, gantung, gantungan, ketergantungan, mempergantungi, menggantung, menggantungi, menggantungkan, penggantungan, pergantungan, tergantung
 • pergelangan: bergelang-gelang, gelang, gelang-gelang, pergelangan, tergelang-gelang
 • pergerakan: bergerak, gerak, gerakan, menggerak-gerakkan, menggerakkan, penggerak, penggerakan, pergerakan, tergerak
 • pergeseran: bergeser, bergeseran, geser, geseran, menggeser, penggeseran, pergeseran
 • pergi: bepergian, kepergian, pergi
 • pergigian: bergigi, gigi, pergigian
 • pergok: kepergok, memergoki, pergok, tepergok
 • pergol: memergol, pergol
 • pergolakan: bergolak, bergolak-golak, golak, golakan, pergolakan
 • perguaman: berguam, guam, peguam, perguaman
 • perguruan: berguru, guru, keguruan, menggurui, perguruan
 • perhambaan: berhamba, hamba, memperhamba, memperhambakan, menghamba, menghambai, menghambakan, penghambaan, perhambaan
 • perhati: berperhatian, memerhatikan, pemerhati, perhati, perhatian
 • perhatian: berperhatian, memerhatikan, pemerhati, perhati, perhatian
 • perhiasan: berhias, berhiaskan, hias, hiasan, memperhiasi, menghias, menghiasi, penghias, perhiasan, terhias
 • peri: berperi, memerikan, pemerian, peri, terperikan
 • periang: keriangan, meriangkan, periang, riang
 • perigel: keperigelan, perigel
 • perih: keperihan, memerihkan, perih