sura

(Dialihkan dari Sura)

bahasa Jawa kuno

Adjektiva [kaw]

sura

sura

  1. berani