Lampiran:Kamus bahasa Indonesia – bahasa Rejang

< Lampiran:Daftar isi < Kamus bahasa Indonesia – bahasa Rejang
Bahasa Indonesia Dialek Lebong (Lebong) Dialek Musai (Musi) Dialek Kêban'agung (Kebanagung/Kepahiang) Dialek Pêsisia (Pesisir) Dialek Awês (Rawas)
baju, pakaian kêracok, bajau alat, bajêu alat, bajêu bajau
terang tê'ang tê'ang têhang tê'ang
gelap kêlêm kêlêm kêlêm kêlêm kêlêm
cahaya cayo cayo cayo cayo cayo
senja sinjo sinjo sinjo sinio sinjo
kamar bilik bilik mahlêm bilik
beranda bêrêndo bêrêndo bêrêndo bêrendo
halaman datêt, natêt datêt, natêt datêt, natêt
teras danêa dana dana dana dana
uang caci taci taci caci caci
ini dio dio dio dio dio
itu do'o do'o doho do'o
kamu ko ko ko ko ko
Anda kumu kumu ko kumu
aku, saya uku uku uku uku uku
mau lok lak lak lak
makan mbuk mbuk mbuk mbuk
nasi mêi mie mêe mêi
padi poi pai pai pai pai
bunga bangkai kibut kibut kibut kibut kibut
bunga rafflesia skêdêi skêdêi
nikah nikêak, tunok nikêak, tunak nikêah, tunak nikêak, tunok
siapa api api api api api
nama gen gen gen gen gen
jangan jibêak jibêak jikba, dakmi, pakmi jibêak
tabrak tumbua tumbua tumbur tumbua
darat da'êt da'êt dahêt da'êt
datar, dataran datêa datêa datêh datêa
gunung têbo têbo têbo têbo
danau danêu danuo danau danêu
hutan imbo imbo imbo imbo imbo
sungai bioa, unên bioa, unên bioa, unên bioa, unên
sawah sawêak sawêak sawêah sawêak
harimau imêu imêu himêa imêu
ular dung dung, têdung nopoê dung dung
jeruk lemeu lemeu lemea lemeu
nangka bêko bêko bêko bêko bêko
pepaya silo gêdang gêdang gêdang gêdang
durian diên diên diên diên diên
sayuran pucuk pucuk pucuk pucuk pucuk
kangkung katang-katang kakung kakung katang-katang kakung
bayam bayêm bayêm bayêm bayêm bayêm
kopi kupi, kawo kupi, kawo kupi, kawo kupi, kawo
teh teh teh teh teh teh
garam silai silêi silêi silêi
gula (tebu) gulo gulo gulo gulo gulo
air bioa bioa bioa bioa biol
api opoi opoi opoê opoi
merah milêak milêak milêah milêak
putih putiak puteak puteah puteak
biru biru biru biru biru biru
hitam mêlêu mêluo mêlêa mêlêu
hijau ijo ijo ijo ijo ijo
sedikit didik didik didik didik didik
banyak dau dêu dêu dau
cucu kêpau kêpêu kêpêu kêpêu
bayi cupik cupik kêpik cupik
pergi alau alêu alêu alêu
lema (makanan fermentasi khas Rejang) lêmêa lêma lêma lêma lêma
desa sadêi sadie sadêe sadêi
kampung kutau kutêi kutêi kutêi
marah ngiak ngeak ngeah ngiak
pesuruh budok budak budak budok
nanti be be be be be
sekarang uyo uyo uyo uyo uyo
turun tu'un tu'un tuhun tu'un
tinggal tinggêa tingga tingga tingga tingga
ayah bak, bapok bak, bapak, abah bak, bapak bak bak
ibu mak mak, indok indok mak, indok
anak anok anak anak anok anak
cicit piut piut piut piut
moyang puyang puyang puyang puyang puyang
kakak (laki-laki) kakok dang, kakak dang, kakak dang, kakak
kakak (perempuan) ayuk ayuk ayuk ayuk ayuk
ada ade ade ade ade ade
sedia sêdio sêdio sêdio sêdio
depan adêp adêp adêp adêp adêp
sendiri su'ang su'ang suhang su'ang
sarung so'ong so'ong, sa'ung sohong so'ong
besok mêmên mêmên mêmên mêmên mêmên
malam kêlmên kêlmên kêlmên kêlmên kêlmên
pagi lueng, kabuk kabuk pueng, kabuk
tadi nano, nane nano nano nano nank
kotoran têi tie têe têi
berak ising ising ising ising ising
arti tai têi têi tai
telur tnoa tnoa tnoa tnoa tnol
anjing kuyuk kuyuk kuyuk kuyuk kuyuk
sengsara, susah saro saro saro saro saro
tahu namên namên têu, namên namên
tahun taun taun taun taun taun
bulan bulên bulên bulên bulên bulên
hari bilai bilêi bilêi bilêi
malas sêgan sêgan sêgan sêgan
sabut kelapa sobot sobot sobot sobot sobot
kelapa nioa nioa nioa nioa niol
kepala ulau ulêu ulêu ulau
badan awok awak awak awak awak
kaki kekea kekea kekea kekea kekea
tangan tangên tangên tangên tangên tangên
jari ji’ai ji’êi jihêi ji'ai
jempol bêi tangên bie tangên bêe tangên bêi tangên
jari telujuk ji'ai tunjuk ji'êi tunjuk jihêi tunjuk ji'êi tunjuk
jari tengah ji’ai donok ji’êi donok jihêi têngêah ji'êi donok
jari manis ji’ai mis ji’êi mis jihêi mis ji'êi mis
kelingking anok inik, inik anak inik, inik kêliking anok inik, inik
induk jari kaki bêi kekea bie kekea bêe kekea
pusar posok posok posok posok posok
pelacur gudua gudua guduh gudua
mata matai matêi matêi matêi
hidung nyung, yung nyung, yung nyung, yung nyung, yung
gigi epen epen epen epen epen
telinga ti'uk ti'uk tihuk ti'uk
punggung kêdong kêdong kêdong kêdong
dada dado dado dado dado dado
leher ka'gên ka'gên kahgên ka'gên
kuduk tukuk tukuk tukuk tukuk
pantat pingging pingging pingging pingging pingging
penis botoak botoak botoah botoak botoak
lutut ulau kêtot ulêu kêtot ulêu kêtot ulêu kêtot
kuku sêlon sêlon sêlon sêlon sêlon
rambut buk buk buk buk buk
lidah dilêak dilêak dilêah dilêak
testis labau labêu labêu labau
payudara nenen nenen susêu nenen
vagina nonok nonok ebet nonok
paha balung balung balung balung balung
ketiak têkiok bêak gêlpêak bêah gêlpêah
siku tangan sêkoa sêkoa sêkoa
bahu ba’au ba’êu bahêu ba'êu
bibir bibia bebea bibih bibia
selangkang kêrapang cakak cakak cakak
perut tnêi tnie tnêe
kening ning ning ning ning ning
datang têko têko têko têko têko
naik nek nek nek nek nek
intim baduk linjang badêh
bawah bêak bêak bêah bêak
atas das das das das
Dapur dopoa dopoa dopoa dopoa
Orang, kaum tun tun tun tun tun
1/Satu do do do do do
2/Dua duai duêi dui duai
3/Tiga tlau tlêu tlêu tlau
4/Empat pat pat pat pat pat
5/Lima lêmo lêmo lêmo lêmo lêmo
6/Enam num num num num num
7/Tujuh tujuak tojoak tojoah tujuak
8/Delapan dêlapên dêlapên dêlapên dêlapên dêlapên
9/Sembilan sêmbilan sêmbilan sêmbilan sêmbilan sêmbilan
10/Sepuluh sêpuluak sêpoloak sêpoloah sêpoloak